Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske utfordringer i mediesamfunnet Trond Heum Sandefjord10.10.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske utfordringer i mediesamfunnet Trond Heum Sandefjord10.10.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske utfordringer i mediesamfunnet Trond Heum Sandefjord10.10.2007

2 Massekommunikasjon Før: Før: Fra profesjonell avsender via et massemedium til en større mottakergruppe Fra profesjonell avsender via et massemedium til en større mottakergruppe - hovedsakelig enveiskommunikasjon I dag: I dag: Tradisjonelle medier innbyr til Tradisjonelle medier innbyr til interaksjon med publikum interaksjon med publikum Enkeltmennesket kan også selv være medieprodusent gjennom nye medier Enkeltmennesket kan også selv være medieprodusent gjennom nye medier - en ny halvoffentlig sfære for meningsdanning gjennom hjemmesider, meningsdanning gjennom hjemmesider, blogger og ulike nettsamfunn blogger og ulike nettsamfunn

3 Konsekvenser av medieutviklingen Et demokratisk aspektEt demokratisk aspekt - nye medier åpner for at enda flere kan ta del i samfunnsdebatten; engasjerer grupper som samfunnsdebatten; engasjerer grupper som ellers ikke benytter eller slipper gjennom ellers ikke benytter eller slipper gjennom tradisjonelle publikumskanaler tradisjonelle publikumskanaler (leserbrev/kommentarsidene) (leserbrev/kommentarsidene) - vi kan diskutere det meste med de fleste; debatt på tvers av landegrenser og kulturer på tvers av landegrenser og kulturer - en utvikling som stadig utfordrer regimer som utøver sensur og knebler meningsytringer utøver sensur og knebler meningsytringer Ytringsfrihetens pris er at også det vi ikke Ytringsfrihetens pris er at også det vi ikke liker eller tolererer, får økt spillerom liker eller tolererer, får økt spillerom

4  Nettet er også en eksponeringsarena og møteplass for pedofile, nazister, terrorister etc  Nettet brukes til ulike typer ekstremeksponering (voldshandlinger, selvskade- handlinger/selvmordsoppfordringer, nakenbilder, porno, prostitusjon):  Nye medier kan være effektive mobberedskaper mobberedskaper Nye medier kan påvirke oss mentalt (avhengighet etc)Nye medier kan påvirke oss mentalt (avhengighet etc)

5 Et medieetisk aspektEt medieetisk aspekt - medieetikk er ikke lenger et ansvar bare for profesjonelle mediefolk ; for profesjonelle mediefolk ; det moderne mediesamfunnet fordrer det moderne mediesamfunnet fordrer medieetisk bevissthet hos medieetisk bevissthet hos enkeltmennesket enkeltmennesket Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Norsk Presseforbund.

6  Et mediekritisk aspekt Strømmen av informasjon fra alle mulige kanter, og fra avsendere med høyst ulike motiver, fordrer også en skjerpet mediekritisk bevissthet Strømmen av informasjon fra alle mulige kanter, og fra avsendere med høyst ulike motiver, fordrer også en skjerpet mediekritisk bevissthet Saft-undersøkelsen 2006: Bare to av 10 barn i alderen 9 til 16 år oppgir å ha lært om mediekritikk på skolen.

7 Presseetikken  Vær Varsom-plakaten - samfunnsoppdraget - integritet og ansvar - forholdet til kildene - publiseringsregler RedaktørplakatenRedaktørplakaten TekstreklameplakatenTekstreklameplakaten

8 Lovverket * Straffeloven * Straffeloven -forbudet mot rasistiske ytringer (§ 135a) -forbudet mot ærekrenkelse (§ 247) -forbudet mot å krenke privatlivets fred (§ 390) (§ 390) * Åndsverkloven -forbudet mot å publisere bilder av folk uten deres samtykke (§ 45c) -forbudet mot å publisere andres åndsverk uten samtykke fra opphavspersonen (§ 1) * Personopplysningsloven - forbudet mot å publisere identifiserende opplysninger uten samtykke (§ 8)

9 * Domstolloven - forbudet mot å fotografere, filme eller gjøre lydopptak under rettssaker, og mot gjøre lydopptak under rettssaker, og mot å fotografere tiltalte eller dømte i pauser å fotografere tiltalte eller dømte i pauser eller på vei til og fra rettslokalet uten eller på vei til og fra rettslokalet uten samtykke (§ 131 a) samtykke (§ 131 a) Men: I en tid med sterkt fokus på ytringsfrihet, er terskelen høy for å bli dømt for meningsytringer eller annet man har publisert gjennom mediene

10 Dette var ikke rasisme, ifølge Borgarting lagmannsrett: Jødene er ”…ondskapsfulle mordere" og "… ikke mennesker, de er parasitter Jødene er ”…ondskapsfulle mordere" og "… ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut" som skal renskes ut" (uttalelse fra Tore Tvedt til VG 14.07.2003) (uttalelse fra Tore Tvedt til VG 14.07.2003) Tvedt ble dømt i Eiker, Modum og Sigdal tingrett, men frifunnet i lagmannsretten. Tvedt ble dømt i Eiker, Modum og Sigdal tingrett, men frifunnet i lagmannsretten. Høyesterett opphevet i desember 2007 lagmannsrettens avgjørelse; Høyesterett opphevet i desember 2007 lagmannsrettens avgjørelse; mente straffelovens paragraf 135 a mente straffelovens paragraf 135 a måtte legges til grunn her, ikke Grunnlovens paragraf 100. måtte legges til grunn her, ikke Grunnlovens paragraf 100.

11 Ytringsfriheten  Grunnlovens § 100 - revidert høsten 2004, med ytterligere forsterking av ytringsfriheten forsterking av ytringsfriheten Den europeiske menneskeretts- konvensjonen (EMK), art.10Den europeiske menneskeretts- konvensjonen (EMK), art.10 FNs menneskerettigheterFNs menneskerettigheter

12 Hva kan vi gjøre?  Større grad av straffereaksjoner  Forebyggende arbeid - skolen en meget viktig arena; lærere trenger kunnskap og lærere trenger kunnskap og metodiske innfallsvinkler til metodiske innfallsvinkler til etisk og kritisk bevisstgjøring, etisk og kritisk bevisstgjøring, gjerne i samspill med gjerne i samspill med foreldrene foreldrene

13 Ressurser  Presseetikken  Lovverket  Ressurssteder på nett: - www.barnevakten.no www.barnevakten.no - www.saftonline.no www.saftonline.no - www.dubestemmer.no www.dubestemmer.no - www.datatilsynet.no www.datatilsynet.no Men også: Generell vektlegging av nærhetsetikkGenerell vektlegging av nærhetsetikk - ansvaret vi alle har for våre - ansvaret vi alle har for våre medmennesker medmennesker

14 Sluttord   ”Loven tillater ikke alt som den ikke forbyr. Noe er galt selv om det ikke er ulovlig eller straffbart”   ”Etikken kommer alltid for sent” Helge Brattgård, svensk biskop. (Fra Karsten Isaksen: Lyspunkter, Cappelen 2003)


Laste ned ppt "Etiske utfordringer i mediesamfunnet Trond Heum Sandefjord10.10.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google