Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplegg for prosjektarbeid i mediekunnskap 07/08

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplegg for prosjektarbeid i mediekunnskap 07/08"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplegg for prosjektarbeid i mediekunnskap 07/08
Valg av tematikk og formulering av problemstilling Om valg av metoder og innsamling av empiri Om tolkning av empiri og integrasjon av empiri og teori Om ”håndverksmessige” sider ved FoU-rapporten

2 Faginteresser med utgangspunkt i fagplanen
Tilegne seg innsikt i medias rolle i lærings- og sosialiseringsprosesser Tilegne seg innsikt i hvordan media fungerer som kulturformidler og kulturskaper Tilegne seg innsikt i hvordan man kan legge til rette for mediedidaktisk arbeid i og utenfor skolen

3 Kjernespørsmål Hva skal jeg undersøke?
Hvordan skal jeg skaffe teoretisk viten om dette interessefeltet? Hvilke metodevalg er gunstige (fruktbare, tilgjengelige, mulige)

4 Veivalg i forskningsprosessen
Den kvalitative tilnærmingen Den kvantitative tilnærmingen

5 Kvalitative metoder Er intensive med relativt få undersøkelsesenheter
Sikter mot å fange om særegenheter ved den enkelte enhet, for eksempel en informant, og forstå dennes bilde av virkeligheten Intervjudata skal samles inn under forhold som er så lik hverdagssamtalen som mulig

6 Kvantitative metoder Har mange undersøkelsesenheter og er preget av strukturering på forhånd Kjennetegnes ved at data framskaffes uten dialog med svareren og uten at hun eller han blir spurt om spørsmålene er interessante eller ei Det gis liten mulighet for at respondenten kan gi svar på utsiden av det som er ferdigformulert

7 Hva gjør et FoU-arbeid godt?
Problemstillingen er forskbar (mulig å forske på) Det er realistisk å få tak i gode informanter innenfor en begrenset tid Utvalget av informanter bidrar til å gi et bredt bilde av saken Samtalen er godt forberedt gjennom en intervjuguide Det skapes en god atmosfære i samtalen Spørsmålene stilles slik at de skaper ettertanke og refleksjon Studentene er i etterkant av samtale gode til å plukke ut de utsagnene som fungerer mest effektivt i forhold til å belyse problemstillingene

8 Viktige etiske hensyn Åpenhet og ærlighet om formålet
Konfidensialitet og tillit Informert samtykke (gjelder alltid barn og mindreårige) Betydningen av ikke å manipulere informanten Betydningen av rett transkripsjon Anonymisering (leseren skal ikke kjenne identitet og lokalisering) Betydningen av å være saklig og ikke for nær og ”betydningsfull” som person

9 Problemstilling Et spørsmål som blir stilt med et bestemt formål og på en så presis måte at det lar seg belyse ved hjelp av samfunnsvitenskapelige metoder Formuleres som et spørsmål som en gjennom undersøkelsen skal gi et bidrag til svar på En bruker av og til problemformulering eller forskningsspørsmål som alternative begrep Kan også deles inn i hovedproblemstilling(er) og underproblemstillinger

10 Teoretisk grunnlag Teori med bruk av omfattende og brede begreper som belyses gjennom det innsamlede materialet Teori hvor en trekker inn resultater og/eller analyser av lignende/beslektede undersøkelser Teori om den metoden som er valgt

11 Intervju som eksempel Rettes mot informantens subjektive livsverden
Formålet er å tolke den meningen som informanten tillegger de forholdene som belyses Oppmerksomheten rettes mot de kvalitative beskrivelsene Spørsmålene rettes mot konkrete erfaringer og opplevelser, ikke om generelle meninger Spørsmålene stilles ofte i en bevisst naiv form Det samtalelignende intervjuet er verken stramt strukturert eller fullstendig ikke-styrende Informanten skal sitte igjen med en god opplevelse av intervjuet og en skal vise takknemlighet for det bidraget som gis En skal aldri gi informanten en opplevelse av at han/hun skal prestere noe for intervjueren, eller at det som uttrykkes ikke er bra nok Informanten skal vite at han/hun når som helst kan avbryte samtalen og vite at de opplysningene som er gitt, ikke skal brukes

12 Om utvalget I kvalitative intervjuer er det sjelden grunnlag for generalisering Prinsippet om likhet og forskjellighet Prinsippet om å søke variasjon eller enhetlighet Prinsippet om å bruke posisjon som grunnlag for sammensetning av utvalg

13 Om prosjektets oppbygning
En innledning som er bredere enn det som behandles empirisk, som viser at det som kommer seinere har en faglig interesse En del som viser prosessen fram mot den problemstillingen som er valgt og som er tydelig formulert En del som trekker fram sentral teori som gir en tolkningsramme for den senere empirien En metodedel som diskuterer det metodiske valget og muligheten og begrensningene i det. Framgangsmåten skal beskrives konkret og tydelig En empirisk del med tydelig framstilling av sentrale resultater En avsluttende del hvor problemstillingen, og svaret på den, ses i lys av metode og teori og eventuelt hektes på de bredere spørsmålene som er reist innledningsvis

14 Men husk alltid: Et prosjektarbeid er det muliges kunst
Sørg for å hjelpe hverandre og skap en god arbeidsdeling i gruppa Sørg for at veien mot sluttproduktet blir gøy Men….

15 …du må aldri glemme å avslutte det hele med en korrekt oppsatt LITTERATURLISTE! Hilsen Willy Aagre


Laste ned ppt "Opplegg for prosjektarbeid i mediekunnskap 07/08"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google