Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estetiske læreprosesser i barnehagen Hege Hansson F2C/4.semester Torsdag 29.januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estetiske læreprosesser i barnehagen Hege Hansson F2C/4.semester Torsdag 29.januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Estetiske læreprosesser i barnehagen Hege Hansson F2C/4.semester Torsdag 29.januar 2009

2 Læringsbegrepet i barnehagen  Barnehagens egenart; helhetlig tilnærming til omsorg og læring  Anerkjennelse av barnets rolle som aktør i egen læringsprosess  Formelle/uformelle læringsprosesser  Læring gjennom lek  Handlingsbaserte erfaringer (Bjerkestrand og Pålerud 2008)

3 Læringsbegrepet i barnehagen  ”Når det gjelder barnehagebarn, er handlingsbaserte erfaringer som oftest ansett som de mest verdifulle forutsetningene for gode, effektive og stabile endringer i ønsket retning. Aktiv handlings – og opplevelsesbasert læring/…/ blir således barnehagens sentrale bidrag til livslang læring.” (Bjerkestrand og Pålerud 2008:78)

4 Barnehagen som kulturarena  Barnekultur; av, med og for barn  Barna fortolker inntrykk, skaper mening og gir form til det de er opptatt av gjennom lek  Barnehagen skal stimulere, inspirere, tilrettelegge og delta i denne formskapende prosessen  Barnehagen skal være en arena for kulturformidling og kulturell nyskaping (Rammeplanen 2006)

5 Inntrykk og uttrykk  Gi barna muligheter til å bruke sine sanser på en rik måte  Stimulere evnen til å ta i mot sanseinntrykk/-opplevelser  Gi barna muligheter, materiell, rekvisitter og medier til rike og varierte uttrykksmåter

6 Proksimal sone  Gi barna støtte for sin egen uttrykksform  Gi barna impulser som kan bidra til en videreutvikling av sitt uttrykk  Hva er det aktuelle mediet til enhver tid – i forhold til alder/modning og uttrykksbehov?  Den åpne og lyttende pedagog

7 Barns medvirkning ”Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk”. (Rammeplanen 2006:13)

8 Små barns estetiske væremåte  Herming  Gjenkjennelse  Gjentakelse  Kroppslig utfoldelse  Mimikk  Stemmebruk  Kollektive ritualer  Estetiske samspill  Episodisk

9 De små barna forts.  Sanse- og bevegelseserfaringer  Lek med symboler og figurer  Dramatisk spill og teater  Rom og miljø for estetisk virksomhet (Bruna Molin Bruce)

10 Begrunnelser for dramapedagogiske arbeidsformer  Identitet  Uttrykkskompetanse  Del av sosialt fellesskap (Bruna Molin Bruce)

11 Estetikk  Estetiske fagområder  Estetiske uttrykkformer  Estetisk dimensjon  Estetiske læreprosesser

12 Vygotsky:  Evne til fantasi og forestillingsevne har en like viktig funksjon i læring og læreprosesser som hukommelseskunnskap

13 Estetisk dimensjon  Opplevelse (inntrykk)  Erfaring gjennom praksis/handling (uttrykk)  Vurdering (kritikk)

14 Estetiske læreprosesser  Kulturell dimensjon  Kommunikativ dimensjon  Kognitiv dimensjon  Etisk dimensjon  Demokratisk dimensjon  Utforskende og undersøkende holdning  Erfaringsbasert

15 Estetiske læreprosesser Intellekt og følelser Varmt og kaldt Handlende og analyserende Ikke bare imitasjon og reproduksjon, men nyskapende og produserende = Kunnskapende

16 Estetikk og symbol  Representasjon  Kommunikativ  Intendert  Kulturelt kodet

17 Estetiske læreprosesser  ”En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennom at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.” (Austring og Sørensen i Æstetik og læring 2006:107)

18 Leder, lærer, pedagog, regissør  Observere  Lære  Bli inspirert/inspirere  Estetisk profil – gjenkjennelse - kommunikasjon

19 Hvordan få til gode dramapedagogiske forløp?  Interesse (barnas)  Kollektivitet (felles referanseramme)  Samsvar (følelsesmessig innlevelse passer til det som kreves i spillet)  Innsats angår temaet barna, får de opplevelser å bygge på)  Form (er de i stand til å gjøre det de blir ”satt” til)

20 Til slutt…….  ”….. Og når vi lykkes, opplever vi en forunderlig synergieffekt; 1+1 er mer enn 2! Den innsikten og forståelsen som syntesen mellom form og innhold tilfører, er større enn det enkeltdelene representerer. Vi står i et kunstfag.” (Kari M. Heggstad i 7 veier til drama 1998)


Laste ned ppt "Estetiske læreprosesser i barnehagen Hege Hansson F2C/4.semester Torsdag 29.januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google