Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TPO, mappemetodikk og grunnleggende ferdigheter 27.04.06 Rakel.K.R.Næss Anne-Beathe Mortensen-Buan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TPO, mappemetodikk og grunnleggende ferdigheter 27.04.06 Rakel.K.R.Næss Anne-Beathe Mortensen-Buan."— Utskrift av presentasjonen:

1 TPO, mappemetodikk og grunnleggende ferdigheter 27.04.06 Rakel.K.R.Næss Anne-Beathe Mortensen-Buan

2 Bakgrunn Andebu kommune kontaktet høgskolen i forbindelse med kompetanseløftet Bestilling: å gi grunnskolene i Andebu kommune økt kompetanse på tilpasset opplæring og mappemetodikk Pedagogikk og norsk gikk sammen FOU midler og midler fra kommunen brukt Startet samarbeidet vår 2005 Prosjektet startet høst 2006

3 Kilde: M.Øhra PowerPoint ”sosio- kulturelt lærings- perspektiv” Lærer opptrer som den aktive - eleven som passiv lyttende Læringsprosesser sterkt styrt av arbeids- og lærebøker

4 Kunnskapsløftet for alle fra høsten 2006 Nye læreplaner Kompetanseutviklings- tiltak for lærere og skoleledere Økt fokus på tilpasset opplæring Grunnleggende ferdigheter Metodefrihet Formativ-/underveis- vurdering Økt fokus på samarbeid skole-hjem

5 Grunnlagsdokumentene kilde:Jorunn Jensen HiO, 19.04.06 NOU 2002:20 F ø rsteklasses fra f ø rste klasse NOU 2003:16 I f ø rste rekke St.meld. 30 (2003- 2004) Kultur for l æ ring Innst. S. nr. 268 (2003- 2004) Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsl ø ftet. Kompetanse for utvikling – Strategi for kompetanse-utvikling i grunnoppl æ ringen 2005- 2008

6 Utfordringer for skolene Tar tid å endre praksis Innhold i læreplaner oppfattes ulikt Stor forskjell mellom skoler når det gjelder evne til endring Skolene ikke vant til å reflektere over implementeringsprosesser i skolen Lite stabilitet politisk: ”kenguruskolen?”

7 Organisering Oppstart med 2 forelesningsøkter á 3 timer for alle lærerne i Andebu kommune (barnetrinnet 1-7 )  Fokus på digitale mapper  Fokus på mappemetodikk og grunnleggende norskfaglige ferdigheter Tilstedeværelse på 3 barneskoler, til sammen 30 økter à 3 timer Informasjon på foreldremøte

8 Forts. organisering Innhold i tilstedeværelsen  Begrepsavklaring knytta til tilpasset opplæring og mappemetodikk  Mappemetodikk eller ikke?  Å arbeide med leseopplæring i alle fag på alle trinn. Metodikk og arbeidsoppgaver  Bestillinger

9 Aksjonsforskning En viktig forutsetning for å forstå og endre praksis er at forskeren deltar i forskningen/praksisen. Bjørnsrud(2004) kaller dette et forskende partnerskap Likeverdige partnere som skal delta inn i fellesskapet Mål: videreutvikle og forandre praksis Innsamling av refleksjonslogger fra lærere og elever, observasjoner, praksisfortellingene Rom for refleksjon over handling

10 Mappemetodikk Arbeidsmappe, presentasjonsmappe Arbeider mot egne mål sammen med sine egne produkter. Prosess Egenvurdering og underveisvurdering Å jobbe med mapper krever at lærerne får en annerledes tilnærming til lærerstoffet enn det tradisjonelle Elevene får mer kontroll over egen læring, noe som ofte skaper større motivasjon

11 Mappemetodikk ” Mappene illustrer hva elevene har lært, hvordan de lærer og hvilken holdning den enkelte har til læring. Formålet med mappemetodikken er å engasjere elevene i egen læring, slik at de kan øve seg opp til økt selvstendighet gjennom å formulere mål og vurdere egen måloppnåelse” (Roger Ellmin, 2004:18)

12 1. refleksjonslogg fra lærere i Andebu ”Prosessorientert tenking. Bygge et stilas rundt eleven og gi utfordringer som ”strekker” eleven litt. Gi respons. Bli enige om ”HVA et” i undervisningen. Samle arbeider på vei til endelig produkt i en mappe med elevens egne refleksjoner og logger rundt læringsprosessen” (16 år som lærer) ”Undervisning som dokumenteres ved at elever ( og lærer velger ut arbeider elevene har gjennomført, prosjekter, tester og lignende. Innholdet i mappen blir også grunnlag for planlegging av den enkelte elevs videre ”læringsløp” (les. Tilpasset opplæring) (1 år som lærer)

13 Norskfaglige grunnleggende ferdigheter, med vekt på lesing Progresjon  1. Introduksjon og redegjørelse for fagbegreper på storsamling: Hva betyr det å kunne lese? Hva er viderekommen leseopplæring? Hvordan kan vi på best mulig måte arbeide med utvikling av lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag?

14 forsettelse: progresjon  2. Introduksjon av modellert lesing på storsamling Trinn 1Trinn 1  3. Introduksjon og gjennomgang av maler for skjemaer knyttet til kontrollert leseopplæring (strategier) på storsamling Trinn 2Trinn 2  4. Introduksjon av ”fra leseprosess til skriveprosess” på storsamling Trinn 3 Trinn 3

15 fortsettelse: progresjon  5. Gjennomgang på den enkelte skole av tilpasset bruk av skjemaer/strategier knyttet til modellering av lesing og knyttet til elevenes eget arbeid med leseprosessen  Skjemaer/maler knyttet til kontrollert leseopplæring i alle fagSkjemaer  6. Lærernes arbeid med leseopplæring. Evaluering hver tredje uke  Prosjektet avsluttes mai -06  Og følges opp av et nytt prosjekt -06/-07

16 Utfordringer ved et slikt prosjekt/til drøfting Skoleledelsens rolle Frivillighet kontra tvang Høgskole kontra praksisfeltet Organisering Veilede vs. Vurdere Nærhet vs. Distanse


Laste ned ppt "TPO, mappemetodikk og grunnleggende ferdigheter 27.04.06 Rakel.K.R.Næss Anne-Beathe Mortensen-Buan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google