Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVIFOR DIGITAL KOMMUNEPLAN ? ”Er dette metoden for å sikre at me bruker våre begrensa ressursar på ein optimal måte og gje oss den beste bu og næringskommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVIFOR DIGITAL KOMMUNEPLAN ? ”Er dette metoden for å sikre at me bruker våre begrensa ressursar på ein optimal måte og gje oss den beste bu og næringskommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVIFOR DIGITAL KOMMUNEPLAN ? ”Er dette metoden for å sikre at me bruker våre begrensa ressursar på ein optimal måte og gje oss den beste bu og næringskommunen ?” Hordaland fylkeskommune 2. desember 2004 Geodataansvarleg Bjørn Vik KVAM HERAD

2 Disposisjon KVAM HERAD Mål Forutsetning Metode Resultat Utfordringar Gevinst

3 KVAM HERAD Utfordringar Utfordring 1 Ei utfordring er at me ikkje har alle reg.planar i elektronisk format, planen er såleis ikkje heilt eintydig med omsyn til detaljar og innhald i heile planområdet. Utviklingssjef Jon Nedkvitne. Utfordring 2 Å få til elegante overgangar frå planvedtak (nye, endringar, mindre vesentlege endringar mv) over til ein sikker OPPDATERT database som er råd å finna fram i. Eintydig ansvarsplassering i organisasjonen. Gode navigerbare løysingar = klikkbare overordna kart som losar deg opp i målestokk til du får AKTUELL plan til AKTUELLE lokalitet. Plansjef Vidar.Østerbø.

4 KVAM HERAD Utfordringar Utfordring 3 Hente ”koordinater” ut frå digitale planar, og bruker desse direkte i GPS ved utsetting av stikk/tomteplassering- og - avgrensing. Måle inn eigedom i planprosessen/stikke ut tomtene før/etter anlegg. Prøvestikke veg, vatn og kloakk før utforming av tomtene. Landmålar H. Måge. Utfordring 4 Plankartet:  Hadde lenge problem med å få til tittelfelt.  Vanskeleg å lesa kva som høyrer til grunnkart og kva som høyrer til reguleringskartet.  Omfattande å bruka SOSI i prosessen. Går meir og meir over til å bruka teikneprogram under utarbeiding  og endring av plankartet, under handsaming. Ein legg inn SOSI ved oppteikning av reguleringsplanane når  planen er eigengodkjend og stadfesta.  Systematisering og arkivering av planar:  I dag har me ei liste på nettsidene der reguleringsplanane er sortert frå oppstartsvedtak til endeleg godkjenning  og stadfesting. Reguleringsplanen vert flytta på lista for kvar gong den vert kunngjord i samsvar med Pbl.  Her ligg det lenke til nett-annonse plankart, føresegner og sakspapir. Filtype er stort sett PDF.  Fram til i dag har me ikkje nytta reguleringsplane i SOSI. Me har samla på slike filer i mange år men har  ikkje noko godt arkivsystem.  No skannar me alle gamle planar også dei som me har SOSI fil til. Me ser fram til ein ny vår med  reguleringsplanar på kartsystemet  Digitalt planarkiv er generelt prega av mangel på system og rot. Sivil arkitekt S.Valland

5 KVAM HERAD Internett/Intranett t.d. M 1:3000 Papirversjon M 1:70000

6 Disposisjon KVAM HERAD Mål Forutsetning Metode Resultat Utfordringar Gevinst

7 Mål KVAM HERAD Langsiktig del. Arealkartet skal vise korleis kommunen vil disponere arealressursane for å oppnå dei langsiktige måla. Hovudmål. Kvam som den beste bu- og næringskommunen. 10 000 innbyggjarar innan utgangen av planperioden ? Konkrete mål. Næringshage, nytt bustadfelt, skytebane, golfbane, veg til nytt byggeområde i Tolomarka, ny barnehage, sykkel og gangsti, etc

8 Forutsetning KVAM HERAD Avgrensar - forutsetningar for ein digital produksjon av arealkartet. * Infrastruktur * Digitale data, 10 format og ulike koorsys * GIS verktøy -format,analyse * GIS ingeniør * Organisering av planprosessen som inkluderer digitale arbeids metodar. Veiledere T1382 Digitale planar 2001

9 Metode KVAM HERAD * Generelt Datafangst på papir, SOSI og shape Produksjon av arealkartet i Winmap4Pro SOSI 3.3 GIS operatør internt i administrasjonen L.Eide. Arbeidsgruppe Planutvalet Formannskapet/heradsstyret J.Nedkvitne og B.Vik samordna revisjonane etter feb - 04. * Framstilling av digital kommuneplan Eksport til SOSI og kontroll av SOSI filer etter kvar revisjon.

10 Resultat KVAM HERAD Konkret modell..OBJTYPE KpArealbrukOmråde..FTEMA 1102..OPLAREAL 131..AREALST 1..REF :-967 :-2546 :-2387 :-969 :965 :959 :970..OBJTYPE KpArealbrukGrense..LTEMA 1102 Arealkartet 5 sosifiler - 6.7 mByte Utskriftsversjonen 19 sosifil er ca 51 mByte 11 pdf filer 8,5 mByte M 1:10 000, A1-ark 1 pdf fil 7 mByte M 1:70000 A0 ark

11 KVAM HERAD Digitale kystdata

12 KVAM HERAD Digital veganalyse

13 KVAM HERAD Digital støyanalyse

14 KVAM HERAD Digital detaljplan TIFF -georeferert Vektorkart - SOSI standard

15 KVAM HERAD Digital distribusjon Politikkarane m/ pc Media * pdf format PDF * tiff format * papirplott er redusert * folie A4 Regionalt plannivå * SOSI ? * papir * pdf format * tiff format

16 Utfordringar KVAM HERAD Ved neste revisjon : - betre innsynsverktøy - digitalt arkiv over alle gjeldande reguleringsplanar - opning for å bruke WMS data frå andre orginal data vertar saman med eigne data - innspel til arealkartet via nettsidene - heile kommunen inkludert i 1 kommuneplan - heil digital høyringsprosess - kun papir i resepsjonen, bibliotek etc og til arkiv. - kortare produksjonstid 1 år ? Og lågare produksjonskostnader ! - bruke GIS meir til å lage scenarier og styrke beslut.grunnlaget

17 Gevinstar KVAM HERAD Auka service mtp tid og kvalitet moglegheiter til å innarbeide datasett inn i den regionale planlegginga (mange dataformat, deling av data, s samkopiering, konfliktevaluering) GIS utviklar seg frå skjermløysingar til nettverks- internettløysingar Påverkar eigenkunnskap til kommunen, og korleis andre ser den. Effektiv ivaretaking av kart, datasett gjennom revisjonsarbeidet. Generere produkt raskare enn tidlegare. Enklare å lage ulike scenarier

18 KVAM HERAD Digital informasjon på nett Www.geodataprotalen.no www.norgeibilder.no Utvekslingsformat som finst på internett i dag; Statens kartverk nijos ngu ngo DN Prøv Flesberg, Fosen og Tønsberg sine karttjenere på internett.

19 Arbeidssituasjon med plan Kurante justeringar og låg konfliktgrad Betre presisjon i forhold til eks planar og reelle behov Godt beslutnings- grunnlag og låg konfliktgrad i arealkartet Auka innbyrdes konfliktgrad som følge av nye benkeforslag KVAM HERAD

20


Laste ned ppt "KVIFOR DIGITAL KOMMUNEPLAN ? ”Er dette metoden for å sikre at me bruker våre begrensa ressursar på ein optimal måte og gje oss den beste bu og næringskommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google