Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(c) Lenguasol1 Muntlig produksjon og samhandling Høgskolelektor Svein Erik Svendsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(c) Lenguasol1 Muntlig produksjon og samhandling Høgskolelektor Svein Erik Svendsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 (c) Lenguasol1 Muntlig produksjon og samhandling Høgskolelektor Svein Erik Svendsen

2 (c) Lenguasol2 Kilder:  Propuesta curricular y Marco común europeo de referencia  David Nunan: El diseño de tareas para la clase comunicativa  Teresa González Sainz: Juegos comunicativos  Karen Lund: Er kommunikativ undervisning kommunikativ? (Sprogforum nr. 14)  Birgit Henriksen: Mundlighed (Sprogforum nr. 14)  Ulrika Tornberg: Språkdidaktikk (Fag og Kultur)  Ranan Schlichter (OH)  Egen idébank

3 (c) Lenguasol3 KOMMUNIKATIV KOMPETANSE Effektiviteten og graden av suksess i språklæringen er sterkt avhengig av at eleven har lært å lære med alt det innebærer (= læringskompetanse = elevautonomi) Graden av autonomi i språkopplæringen er i stor grad forbundet med graden av kommunikativ kompetanse

4 (c) Lenguasol4 KOMMUNIKATIV KOMPETANSE OPTIMAL KK IFØLGE EUROPARÅDET: *Lingvistisk kompetanse *Sosiolingvistisk kompetanse *Diskurskompetanse *Strategikompetanse *Sosiokulturell kompetanse *Sosialkompetanse

5 (c) Lenguasol5 KOMMUNIKATIV KOMPETANSE Kommunikativ kompetanse omfatter kompetanse i alle fire ferdigheter, såvel de produktive som de reseptive Kommunikativ kompetanse omfatter også interaksjon og digital kompetanse

6 (c) Lenguasol6 LINGVISTISK KOMPETANSE I hvor stor grad en språkbruker kan fortolke og formulere setninger i en normal kommunikasjonssituasjon. Omfatter riktig bruk av grammatiske regler, ordforråd, uttale, intonasjon og det å kunne sette sammen ord og setninger på en riktig måte (syntaks). = Grammatikk, vokabular og uttale

7 (c) Lenguasol7 SOSIOLINGVISTISK KOMPETANSE Omfatter forholdet mellom lingvistiske tegn og deres betydninger i en normal kontekst. Språkbrukeren må kunne velge mellom flere måter å uttrykke seg på for å kunne tilpasse seg den aktuelle situasjonen. = Tolke og bruke et passende språk i ulike sammenhenger

8 (c) Lenguasol8 DISKURSKOMPETANSE Evnen til å kunne lage og fortolke tekster i en gitt kontekst (= tekstforståelse) NB! TEKST = Noe som er talt, inntalt, skrevet eller trykt. Logisk sans viktig for tekstforståelse = Oppfatte og selv oppnå sammenheng i tale og skrift

9 (c) Lenguasol9 STRATEGIKOMPETANSE Evnen til å kunne anvende passende strategier (alternative kommunikasjonsmåter) for å kompensere for språklige mangler. = ”Gå omveier”: ”Necesito esas cosas que usan los niños cuando no saben ir al baño”. Bruk av ikke-verbale uttrykksmåter

10 (c) Lenguasol10 SOSIOKULTURELL KOMPETANSE Graden av kjennskap til målspråkets sosiokulturelle kontekst og evnen til å anvende sosiale strategier for å kunne kommunisere Det er ikke likegyldig hvordan vi sier hva til hvem og hvorfor:”¡Ay, que florero más bonito!” Mañana-myten og tilsvarende i andre språk

11 (c) Lenguasol11 SOSIALKOMPETANSE Evnen til å forstå og ta hensyn til den sosiale situasjonen språkbrukeren befinner seg i Du/Sie? Tu/vous? Tú/usted? Bruk av imperativer Uttrykksmåter Benytte sin språklige kompetanse

12 (c) Lenguasol12 Forutsetninger for god kommunikativ aktivitet og læring Karen Lund: ”Stoffet må settes inn i en kommunikativ kontekst. Det er gjennom kommunikative aktiviteter at selve tilegnelsen av det nye språket skjer. Når man må forstå og fortolke det en annen sier og må formulere seg så mottakeren forstår det, får man de beste forutsetningene for å lære. Som mottaker ber man om forklaringer og utdypninger, som avsender klargjør man det man sier”.

13 (c) Lenguasol13 KOMMUNIKATIV AKTIVITET Kommunikasjon er ikke bare målet, kommunikative aktiviteter er selve midlet for å lære det nye språket. Man lærer å kommunisere ved å kommunisere En undervisning hvor elevene skriver, snakker, lytter og leser uten å ha noe formål med det (bortsett fra å tilfredsstille lærerens krav) er ikke kommunikativ.

14 (c) Lenguasol14 LYTTE Å lytte er ofte viet for lite oppmerksomhet. Ren lytting er sjeldent, men bør stimuleres. Bruk av læreverkenes lyttemateriale Mange lettlestbøker har godt lydmateriale Sanger, lær teksten TV, filmer Fysiske samtaler

15 (c) Lenguasol15 SNAKKE Kun interessant hvis det er til nytte. Lydcelle. Noen har stor glede og nytte av å lære tekster utenat (sanger, skuespill, roller, historier, vitser...) Øker gleden og selvtilliten! Jfr. egen språklæring. Søk på nettet! ”Snakk i mobil” VOLAPYK letter på trykket!

16 (c) Lenguasol16 INTERAKSJON =SAMHANDLING (Den 5. ferdighet) Dette er en ”ny” ferdighet. (Dialog). Den er sterkt vektlagt i LK 06, som i sin tur er basert på det europeiske rammeverket. All muntlig øving må ha samhandling og interaksjon som endelig mål!

17 (c) Lenguasol17 FORMÅL OPPMERKSOMHET BEVISST FOKUSERING Hva vil jeg med det jeg skal si? Informere? Overtale? Glede noen? Bestille noe? Vi lærer ikke noe med mindre vi tror vi får nytte av det, først da blir vi oppmerksomme. Vi må ha en god grunn til å lytte eller snakke

18 (c) Lenguasol18 Kriterier for gode kommunikative aktiviteter Pica, Kanagy & Falodun (1993) stiller opp følgende kriterier for å vurdere kommunikative aktiviteter: 1: Krever aktiviteten toveis-kommunikasjon – skal begge parter bidra for at oppgaven skal løses? 2: Har partene samme mål? 3: Skal partene nå fram til en felles løsning?

19 (c) Lenguasol19 Kriterier for gode kommunikative aktiviteter Jo flere av disse punktene vi kan svare ja til, desto større er mulighetene for at elevenes aktiviteter krever at: - de forstår det input de utsettes for - de gir seg i kast med betydningsavklaring når det er noe de ikke forstår - de gir feedback på det de hører/sier

20 (c) Lenguasol20 Oppgavetyper Birgit Henriksen nevner tre typer oppgaver som er velegnet i språkopplæringen: Problemløsningsoppgaver (utveksling av informasjon: pusleøvelser, informasjonskløftoppgaver, manipulasjons- eller kategoriseringsoppgaver, bildebeskrivelse) Holdningskløftoppgaver (motsatte synspunkter) Sosiale interaksjonsoppgaver (rollespill, improvisasjoner, trene til ”det virkelige liv”)

21 (c) Lenguasol21 PROBLEMLØSNINGSOPPGAVE ”Luftskipet” Du er passasjer på et luftskip over Nordpolen. Dere mister stadig høyde. Alt unødvendig er allerede kastet over bord, og en av dere må hoppe for at resten skal overleve. Fortell kapteinen (som bare snakker målspråket) hvorfor du ikke kan hoppe.

22 (c) Lenguasol22 Sosiale interaksjonsoppgaver Rollespill og improvisasjoner Trening av ”autentiske” samtalesituasjoner Mange problemløsningsoppgaver er samtidig sosiale interaksjonsoppgaver Ofte er ikke hverken mål er interaksjonskrav innlagt

23 (c) Lenguasol23 ROLLESPILL Mange bøker om dette! Simulering med og uten rollekort Forberedt eller ikke?

24 (c) Lenguasol24 Variasjon er viktig Mange øvinger kan inneholde forskjellige typer oppgaveelementer. Aktiviteter som fremmer flytende språk vil ofte gå på bekostning av korrekthet og omvendt. Vi må derfor variere mellom oppgaver som har hovedvekt på å øve enten form eller innhold Ofte er oppgavene en kombinasjon av disse to.

25 (c) Lenguasol25 Oppgaver med hovedvekt på form Disse finnes det mange av i øvingsbøkene til de forskjellige læreverkene. Eksempel: Klokkebingo

26 (c) Lenguasol26 Klokkebingo

27 (c) Lenguasol27 Automatiseringsoppgaver Helt nødvendig oppgavetype for å få flyt i språket. Vi må bygge opp et repertoar av automatisert språk, slik vi har det i vårt morsmål. Eksempel: Hva liker du å gjøre?

28 (c) Lenguasol28 AUTOMATISERING Jeg elskerJeg likerJeg er likegyldigJeg liker ikkeJeg haterAKTIVITET Stryke tøy Skrive dagbok Snakke om politikk Honning Klassisk musikk Gå på museer Store byer Eksamener Moteklær Mobiltelefoner Sminke Gjøre reint i huset Frokost på senga Fart Shoppe Snakke om problemer Fotball Musikkfilmer Gå tur alene

29 (c) Lenguasol29 Samtaleregulerende fyllord Chunks Samtaleregulerende ”fyllord” viktig i interaksjon: ”Vel”, ”la meg se”, ”når jeg tenker meg om” osv. ”Chunks”: Bitte,s’il vous plaît, por favor. ”Etuva?”, ”Ædriveme?” har en sentral funksjon, og er helt nødvendig i all språklæring. Syntaks og morfologi helt uvesentlig her! Disse ordene har en sosial funksjon som ikke må glemmes Ufullendte setninger er tillatt i interaksjon!

30 (c) Lenguasol30 Oppgaver med hovedvekt på innhold De skrivesvakes favoritt ”Skrivefeilene synes ikke i lufta” Eksempel: Musikkmeditasjon

31 (c) Lenguasol31 Musikkmeditasjon 1 La elevene roe seg helt ned med lukkede øyne og dyp pusting med magen. Musikken må ikke ha tekst på kjent språk Klassisk musikk er godt egnet Viktig at du selv har et godt forhold til musikken Ikke oppgi data om musikken som skal spilles, det gjør elevene forutinntatte

32 (c) Lenguasol32 Musikkmeditasjon 2 La elevene produsere helt fritt fra det de opplevde under meditasjonen. La dem få noen minutter på å skrive ned sine opplevelser, gjerne i stikkordsform. Dere vil bli mektig overrasket over resultatet!

33 (c) Lenguasol33 Musikkmeditasjon 3 Denne øvingen bør være først og fremst muntlig. Ikke rett på noe underveis, med mindre det er helt uforståelig, og/eller eleven ber om hjelp. Godta korte svar. Hvis eleven ikke har ”sett” noe, be ham/henne om å dikte en historie. Hva skjer? Hvor? Når? Hvem? Miljø?

34 (c) Lenguasol34 Oppgaver som øver både form og innhold Denne oppgavetypen krever ofte skriftlig forarbeid. Et case kan f.eks. være ”Turistbesøk på bensinstasjonen”. Fordeler: Elevene ”eier” oppgaven, fordi de selv har forfattet den. Elevene bestemmer selv innhold. Lærer retter form før framføring, slik at ikke feil innøves. Ulemper: Interaksjonen er ikke spontan.

35 (c) Lenguasol35 Turistbesøk på bensinstasjonen CASE: Du jobber på en bensinstasjon. Inn kommer en turist som klager høylydt på den vanvittig høye bensinprisen i Norge. Deretter ber han om unnskyldning, for det er jo ikke du som bestemmer bensinprisene. Så spør han om hva som er verdt å se i byen din/bygda di. Du forteller ham det, og forteller ham om severdigheten(e) og hvordan han skal komme dit. Han sier takk, og synes det er fint at også ungdommen på en bensinstasjon kan være et lite, lokalt turistkontor. Han sier takk og adjø, og det gjør du også.

36 (c) Lenguasol36 Turistbesøk på bensinstasjonen Denne måten å arbeide på har også den store fordelen at arbeidsmengden er fri. Derved kan også svake elever føle at de makter noe. De kan også være flere enn to om å skrive teksten, og man kan legge inn flere personer. Selvsagt kan man sette en nedre/øvre grense for hvor lang samtalen skal være, men det beste er å la det regulere seg selv.

37 (c) Lenguasol37 Spontan muntlig aktivitet med utgangspunkt i egne tanker og følelser Oppgaver som tar utgangspunkt i elevens egne tanker og følelser trenger ikke ytterligere formål 1. person entall er den viktigste for de fleste Eksempel: OH-kort

38 (c) Lenguasol38 OH-KORT En ressurs i språklæringen! 1-4 spillere. Billedkort og rammekort utarbeidet av gestaltterapeut Raman Schlichter. En spiller kan velge å stå over sin tur. Spillerens fortolkning er suveren, den er hans eiendom. Andre spillere kan kommentere. Ypperlig til impulsiv føljetong, slipp fantasien løs! Uendelige muligheter, individuelt eller i gruppe.

39 (c) Lenguasol39 OH-KORT Hver spiller trekker etter tur et bildekort og et rammekort Du beskriver bildekortet detaljert. Deretter leser du teksten på rammekortet og forteller hva ordet betyr, og hva det betyr for deg her og nå (assosiasjoner, reaksjoner). Det finnes ingen ”riktige” tolkninger! Deretter beskriver du hvordan du tolker bilde og tekst sammen. Vær personlig og subjektiv! Hva har skjedd? Hva skjer? Hva vil skje? Husk det gode humøret! Tillat løssluppenhet! Bare fantasien setter grenser for bruken!

40 (c) Lenguasol40 OH-KORT 10 minutter spontan muntlig aktivitet OH-kort kan bestilles på tysk, fransk og spansk gjennom Marja Schriever [marja@ko.no] Se også vidakine.com

41 (c) Lenguasol41 ”SKUDD FRA HOFTA” Ofte har vi bruk for korte oppgaver som stimulerer til spontan bruk av språket uten at målet nødvendigvis er tydelig definert. Eksempler: A: ”Få dem til å si det” B: ”Lapp i panna” C: ”Ryggen mot tavla” D: ”Slangen”

42 (c) Lenguasol42 ”Få dem til å si det” A1 Materiell: Papirlapper på størrelse med visittkort, PostIt e.l. Nivå: Begynner – avansert Tid: 10 – 15 minutter Mål: Muntlig produksjon, resepsjon og interaksjon Forberedelse: På lappene skriver lærer og/eller elev ord og uttrykk som skal være svar på spørsmål, f.eks.: ”i går”, ”blå”, ”mandag” osv.

43 (c) Lenguasol43 ”Få dem til å si det” A 2 Framgangsmåte: Del elevene inn i par, A og B. Hver elev skal ha et visst antall ferdigskrevne lapper med svar på et tenkt spørsmål. Ingen andre skal se hva som står på lappene. Nå skal A stille spørsmål til B på en slik måte at B svarer det som står på kortet til A. (Men B skal selvsagt ikke vite på forhånd hva som står der!) Det er viktig at A stiller sitt spørsmål så presist at han får nøyaktig det svaret som står på kortet

44 (c) Lenguasol44 ”Få dem til å si det” A 3 Eksempel: A har et kort hvor det står ”blå”. Kom med forslag til spørsmål h@n kan stille B for at B skal svare ”blå”. På viderekomne nivå kan svarene for eksempel være: ”Ja, det skal jeg gjøre”.

45 (c) Lenguasol45 ”Få dem til å si det” A 4 Det er viktig å demonstrere denne aktiviteten først for klassen, slik at elevene blir klar over at de må stille presise spørsmål for å få presise svar.

46 (c) Lenguasol46 ”Lapp i panna” B 1 Grupper på 2-4 A får en lapp i panna uten å vite hva som står på den, f.eks.”Alexander Rybak”. A skal nå stille spørsmål til de andre i gruppa for å finne ut hva som står på lappen. De andre kan bare svare ”Ja” eller ”Nei”. Så er det nestemanns tur. Denne øvingen kan virke lett, men er en utfordring større enn de fleste tror. Stimulerer godt til muntlig resepsjon/produksjon.

47 (c) Lenguasol47 ”Lapp i panna” B 2 ”LAPP I PANNA”: Hvem er jeg? (Tarzan, dronning Sonja...) Den som har lappen vet ikke hvem han er, og må finne det ut ved å stille de andre spørsmål som bare kan besvares med ja eller nei: Er jeg en mann? Er jeg norsk?...

48 (c) Lenguasol48 ”Med ryggen til tavla” C 1 Grupper på 4 velger hver sin leder. Lederen setter seg med ryggen mot tavla, hvor læreren skriver et ord, f.eks. AVIÓN. Resten av gruppa skal uten fakter forklare lederen med andre ord hva AVIÓN er: ”una cosa en el aire”, ”transporte a Gran Canaria”, ”máquina que vuela” etc.

49 (c) Lenguasol49 ”Slangen” D 1 (JC 28) ”Ett spontant minutt” (=”Slangen”): Elevene trekker kort/kaster terning, og må snakke spontant: Jeg/ Min favorittmat/ Hva vil jeg bli?/ Mitt idol/ Mine favorittklær /Familien min/ En vanlig dag / Hva jeg gjorde i ferien osv. Lærer går rundt og veileder.

50 (c) Lenguasol50 Variér rammene, vær fysisk Bruk aktivt og presist de forskjellige kommunikasjonsmodellene Fysiske rekvisitter engasjerer og forplikter mer enn bare ordre (Vis og fortell) Variér bevisst mellom auditiv, visuell, taktil og kinestetisk læring Suggestopedi (Lozanov) Språkbad, lær mens du går

51 (c) Lenguasol51 Hva kjennetegner en god kommunikativ språktime? Autentiske kilder Problemløsningsaktiviteter Virkelighetsnære og meningsfylte oppgaver Slippe eleven løs, hjelpe med å lære å lære og å gi innsikt i egen læring Variere mellom aktiviteter og ferdigheter Stimulere kreativitet og elevautonomi

52 (c) Lenguasol52 BØNN FRA ELEVEN Legg til rette for variasjon – for all del! Gi meg stimuli og oppmerksomhet, la meg komme mer på banen La meg heller lære lite og grundig enn mye og overflatisk Hjelp meg til å få innsikt i egen læring La meg få snakke mye, still åpne spørsmål og gi meg tid til å tenke La meg få bestemme mer! Stol på meg! La meg få lære på den måten jeg helst vil, men hjelp meg når jeg trenger det Vær streng og still krav til meg Vær rettferdig!


Laste ned ppt "(c) Lenguasol1 Muntlig produksjon og samhandling Høgskolelektor Svein Erik Svendsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google