Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge etter 1945.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge etter 1945."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge etter 1945

2 Bakgrunn for etterkrigstiden 1
Splittelse: Et folk, to klasser, tre kulturer Martin Tranmæl taler på Hadeland Snart kommer tante pose

3 Bakgrunn for etterkrigstiden 2 Nasjonalistiske strømninger
Tre nasjonale revolusjoner i norgeshistorien: 1814, 1905 og 1945. ”Konstruksjonen” av det norske. Ånden fra 1905 Konsesjonslovene Språksaka Hjemkjøpet av de store Grønlandssaka Fedrelandslaget mfl Nansen mfl NS Ut av resultatet av en nasjonal bølge skapes den neste. 1911!

4 Bakgrunn for etterkrigstiden 3
Revolusjonsfrykten også et argument i Norge I 1917: i demonstrasjonstog. Opp til samlet i arbeidskonflikter. på forsorgen i 1932. Små revolusjonære oppstander like etter krigen: Arbeider- og soldatråd i Arbeiderpartiets erklært revolusjonært , ”den nye retning” fra 1918. Arbeiderpartiets framgang. Skiftende regjeringer – ustabile parlamentariske forhold 1. Mai på Slemmestad

5 Bakgrunn for etterkrigstiden 4
Krisetid 1929 Krakket på New York børsen. 1931 Kriseår. Gullstandarden Krisehjelp Storkonflikt Det store streikeåret. Bondepartiregjering Quisling 1932 Kriseår. 1933 Kriseår. Grønlands-saken. NS Kristelig folkeparti 1934 Kriseår. Randsfjord-konflikten

6 Bakgrunn for etterkrigstiden 5
Kriseforliket Hva skjedde i 1935: AP støttes av Bondepartiet. Det blir ingen revolusjon, men en stabil parlamentarisk regjering Den symbolske forsoning mellom nasjonalisme og sosialisme: 1. Og 17. Mai møtes NS. Blir et mikroparti: 0.06% i 1937

7 Bakgrunn for etterkrigstiden 6
Verdenskrigen i Norge Norsk nøytralitetserklæring Britiske og tyske planer – minelegging og Altmark 9. april 1940 – 2 mnd Quisling & Terboven 1.000 skip, på mer enn 4 millioner bruttotonn militære styrer innenfor alle forsvarsgrener bygget opp utenfor Norge

8 Bakgrunn for etterkrigstiden 7
(Politi)styrker i Sverige Look to Norway: Sivil motstandskamp Hjemmefronten: Gunnar Sønsteby, Max Manus og Asbjørn Sunde Frontkjempere og Henry Rinnan nordmenn drept Jødenes skjebne Nov 1944 – Røde hær inn i Finnmark tyske soldater

9                                                                                                                                                                                                                            Historie etter 10. klasse forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Noreg drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

10 Linjer i etterkrigstida 1
May-Brith Ohman Nielsen: Portal. Norge etter Samlaget 2004 Del 3: Samhold, vekst og ensretting

11 DN: Det Norske Samlaget vil om kort tid sende ut en «klistreside» for å erstatte omstridte formuleringer i læreboka «Portal – Norge etter 1850». – Avsnittet kan tolkes på en måte som gir grunnlag for misforståelser. Men vi stiller oss faglig bak innholdet og helheten i boka, sier Nina Refseth.

12 Linjer i etterkrigstida 2
Gjenreising Fellesskapsfølelse Store etterkrigskull Tro på vekst – varer til ut på 70-tallet Skipsfart og industri sentralt Sentralisering Fraflytting Velferdstaten Lav arbeidsledighet, men… DNA, særlig Vestorientering i utenrikspolitikken – NATO 1949 …men EU… Utdanningsrevolusjon Kvinnekamp Slettnes Kaldnes

13 Vestorientering av Norge
12% kommunister i SU Norges bånd til Storbritannia. >>> en viss balanse 1947 – ja til Marshall-hjelp Medførte OECD-medl. Visst SU press mot Svalbard – felles adm/baser 1948: SU-SF samarb + Tsjekko-kupp SF presset nøytralitet (- Marsh.) S velger nøytralitet N velger vest>>> 1949: Ja til NATO Brudd med bånd øst, pasifisme, nøytralitet, antikapitalisme eller…

14 Gjenreising Gjenreising av Nord-Troms og Finnmark Noen andre steder
Nedslitt produksjonsutstyr Vekt på industri og skipsfart

15 Starten: Fellesprogrammet 1945: Staten tar ansvar for samfunnet
Tilretteleggong for økonomisk vekst Øke levestandard Sosial trygghet få bukt med arbeidsledighet utjevne forskjeller i levevilkår Paal Berg >>> DNA og Gerhardsen Et idrettsforbund i 1946 P B nede til høyre

16 Virkemidler Det økonomiske samordningsråd: Departementene og næringslivsorganisasjoner samarbveidet Bransjeråd og produksjonsutvalg: Planlegging og samordning av produksjon planlegge og samordne produksjonen i bransjene Rasjonering helt frem til1960. Køer for ex. å få telefon Utenrikshandel, priser, lønninger regulert Godkjenningsordninger for bygg og reparasjoner Lønninger og utbytte holdt nede

17 Nasjonalbudsjett innført
Store økonomer: Erik Brofoss Ragnar Frisch Trygve Haavelmo Nasjonalbudsjett innført Nå og i fremtiden: råvarer, arbeidskraft, produksjon og marked 1952/3 – forsiktig prislov + forslag om vidtgående rasj.lov lagt bort – kunne bestemt hvem og skulle prod. Kritikere: Sterk regulering Noen betalte… Sniksosialisme

18 Resultat Økonomisk vekst Førkrigsprod. Passert etter under et år
70% høyere produksjon i 1960 Eksportrettet nedbygging av importvern: OEEC + EFTA + nordisk tollunion Askim sentrum

19 ”Det lille hamskiftet”
Økt mekanisering i landbruket: Antallet traktorer passerer ant. hester i 1965 Silobygging/Melkemaskiner/Kraftfor/Skurtresker/Motorsaga ekkolodd,kraftblokk,sonar i fiskerienen + større og bedre trålere + nylon, plast Jordbruksoppgjør Fiskeriavtale Subsidier Tollvern for fiskerier og landbruk Førkrigsproduksjon passeres 1948

20 Virkninger korn eller husdyrhold Annet lønnet arbeid i tillegg
pendling 50% nedlagt Økte fiskefangster – svart hav flyttestrøm

21 Virkninger Mindre fraflytting enn ellers i Europa
Sverige og Finland - nær avfolking av hele områder Kommuneoverføringer Kommunesammen-slåinger (topp 744 i 1957, 430 i 2008)

22 Velferdsstaten Et trygdesystem og en off. øk. Politikk Universialisme
Off., ikke privat Bedret helse, utdanning og velferd Antall ansatte i det off: 1960: 1970: 1980: 1996: 2009: – 31%

23 Støtte til ulike grupper Lov om sosial omsorg 1964 (var fattigloven)
T.H. MARSHALL (GB-1939) PEKTE PÅ GJENSIDIG AVHENGIGHET MELLOM DE TO GRUPPER: BEFOLKNINGEN OG YRKER I UTDANNING, HELSE OG SOSIALOMSORG. Viktige punkter i utv.: Barnetrygd (-46) Syketrygd (50-tallet) Arbeidslivet – H&M Barnevern Støtte til ulike grupper Lov om sosial omsorg 1964 (var fattigloven) Folketrygden 1966 (alderstrygd) Støtte til ulike grupper psykisk utviklingshemmede, yrkesskadde og sinnssyke

24 Sosiale ytelser Svært omfattende og utgiftspost nr. 1 i statsbudsjettet Akseptert: Alle risikerer å måtte ha behov – får når bestemte forhold inntreffer (ex fra studenter!) De som har størst behov, betaler minst – hvorfor da: rettferdig omfordeling (John Rawls – ”de svakes filosof”) En del av vårt system og uløselig knyttet til dette – vårt samfunn er en samling av retter og plikter (citizenship) Avkastning alle får – universelle ytelser (ex.?)

25 Tre nivåer: Forvaltning og lovgivning sentralt
Lokal styring og utforming Yrkesgruppenes fortolkning og utføring ut fra rammevilkår. Hvorfor en delegering: Svært sammensatt samfunn – oppgaver må brytes ned og fordeles. Selve jobbene krever utstrakt lokal ekspertise og ansikt-til-ansikt avgjørelser Effektivt Demokratisk

26 Negative sider Spesialistbehov Effektivitet
Likeverdige tilbud (skole 3,5x dårligst-best) Objektive avgjørelser: lite er øremerket Ønsket politikk blir ikke gjennomført (2001: 6000 nye bhplasser ble til 800, eldremilliarden) Kontroll er viktig Bruk av tjenester (Norden) Bruk av penger – overføring til de som utfører/bruker (USA)

27 Politisk stabilitet Krigens og fellesprogrammets - fellesskap
DNA rent flertall DNA i regjering fra Jon Lyng (H,SP,V,Krf) i 1963 Regjeringen Borten (samarb) DNA Høyrebølgen

28 Stein Rokkan

29 Nye partier 1959: Senterpartiet (aka Bondepartiet) 1961: SF
1972: Det liberale folkepartiet (til 1988, og 1992-) Aka SV (1973) 1973: AKP (ml), (akka RV – valgpartiet – 1973 aka Rødt 2007) 1973 Anders Langes parti (aka senere Frp-1977) 1998 Kystpartiet

30 DNA blir et moderat parti
oppgir planøkonomien i løpet av 50-tallet oppgir reguleringslovene indirekte virkemidler i økonomien skatte- og avgiftspolitikk – utjevning og velferd Statsbudsjettet sentralt mindre statlig industri DNA-LO – samarbeid vokser frem

31 Hva karakteriserer det norske partisystemet i dag og hvor er de historiske røtter?

32 60-tallet Utdanningsrevolusjonen: Ungdomsskole og høyere utdanning
Venstreopposisjon i DNA Ungdomsopprør – 68’erne De første innvandrerne fra land utenfor Europa

33 70-tallet Mardøla og grønn bølge kvinnefrigjøring Olje-Norge (1969)
EF i 1972 Oljekrise og nedgangstider: motkonjunkturpolitik lov om videregående opplæring økende rente og inflasjon utvidet økonomisk til havs Altaelva og samebølge

34 Oljen og Norge Lykkeliten 1 Lykkeliten 2

35 80-tallet Høyrebølge Mer liberal økonomisk politikk Høyere rente
Jappetid Innstramninger fra 1986 Lavkonjunktur Murens fall

36 Omstridte sider av norsk etterkrigshistorie 1
Tyske soldater som mineryddere (275) Tyskertøser, -unger, komm. krigshelter mm Rettoppgjøret m profitører, politi og jødeutryddelse Krigsseilerne Hauge var Milorgs hemmelige leder, tidenes yngste forsvarsminister, en sentral aktør i Arbeiderparti-statens maktnettverk i mer enn tretti år

37 Omstridte sider av norsk etterkrigshistorie 2
Glansbildet av gjenoppbyggingen Vekst frem for alt Arbeiderpartiets skjulte maktnettverk: Jens Chr. Hauge Håkon Lie Kråkerøytalen 1948 >>>beredskapslovene og… Politisk overvåking – mappa mi og Lund-kommisjonen

38 Omstridte sider av norsk etterkrigshistorie 2a
beredskapslovene, fem lover som ble sanksjonert 15. des. 1950: 1) Midlertidig lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold (krigsloven). 2) Lov om endring av lov om kontroll med post- og telegraf-forsendelser 24. juni ) Lov om endringer i straffelovens kap. 8 og 9 m.v. 4) Lov om forbod mot samkvem med personar som har tilhald på fiendeområde o.a. 5) Lov om fiendegods. snl.no

39


Laste ned ppt "Norge etter 1945."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google