Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vet vi om Lærende Nettverk til nå? IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vet vi om Lærende Nettverk til nå? IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vet vi om Lærende Nettverk til nå? IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

2

3 Hovedmål Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal skoler, skoleeiere og lærerutdanninger bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi

4 Figur 1 Organisering I nettverket representert ved skoleleder og minst en lærer. Lærerutdanningen driver nettverkene

5 Delende kontra lærende nettverk Ikke primært erfaringsutveksling Å lære i nettverk. Gjelder også lærerutdanningen. Drivkrefter for det å arbeide i nettverk nasjonalt, regionalt, lokalt? Delingskultur. Noen har kommet lenger enn andre på noe Betydningen av IKT?

6 Utviklingen Langsom og usikker start Forskjell i hvordan skoler kom med i LN Mange skoler begynner nå å få erfaringer med nettverksarbeid. Videreutvikling - Spredning? Differensiering Viktige endringer fra første periode til inneværende periode

7 Organisering av vurderingsarbeid i LN (2006 og fremover) Faggruppa - rettet mot nettverkslederne Rektorundersøkelsen Egne FoU-midler ved Høgskolene Oppdrag til et eksternt miljø (ITU). Nettverksmodeller Egenrapportering (skoler, nettverksledere), evaluert av ekstern person

8 Generelt Eksisterer en generell positiv oppfatning av prosjektet Mangfoldig bilde av erfaringsutbytte Det rapporteres om hvordan mange nettverk har tatt med seg lærdom fra forrige periode Fokuset på bruk av IKT i undervisningssammenheng virker som å ha økt

9 Nettverksaktivitet A.Organisering –Flere nettverk har opprettet en prosjektgruppe. Styrket ledelsen. –Flere har valgt å dele inn hovednettverket i undernettverk –Det å forplikte skolene til å involvere et visst antall deltakere kan bidra til å ansvarliggjøre de enkelte skolene i nettverksarbeidet.

10 Nettverksaktivitet B. Samlingene –Oppleves av mange nettverk som det mest sentrale i nettverksarbeidet –Her nettverkene utvikler seg til å bli læringsfellesskap –Det å arrangere samlingene på deltakerskolene kan ha sine fordeler –Aktiviteter: Fagrelaterte forelesninger, skolenes presentasjoner av eget arbeid og diskusjoner. Involvert ressurspersoner

11 Nettverksaktivitet C. Aktiviteten mellom samlingene –Det kan synes som om at det i denne perioden har blitt stilt større krav til de deltakende skolene om aktivitet mellom samlingene, enn tidligere. –Innholdet i aktiviteten som finner sted mellom samlingene varierer mye fra nettverk til nettverk –Synes som om majoriteten av nettverkene benytter seg av en eller annen type LMS i nettverksarbeidet. Noen også blog, wiki.

12 Lærerutdanningen -Nettverkslederne har tatt bedre grep om utviklingen. Styrket ledelse -Majoriteten av nettverkene rapporterer å ha iverksatt samarbeidsprosjekter med andre nettverk -Det å produsere skriftlige uttrykk i samarbeid, hvor de ulike nettverkene fungerer som med-forfattere i hverandres tekster, kan være en fruktbar strategi i utviklingsarbeidet, både med tanke på eget læringsutbytte og det å synliggjøre overfor andre hvilke metoder man har valgt i eget utviklingsarbeid. -Men uklart hvordan LN funger som en drivkraft for endring innad i lærerutdanningen

13 De positive erfaringene Mange av de deltakende aktørene i de ulike nettverkene er positive og motiverte med tanke på denne måten å jobbe på, hvor man i samhandling både øker sin innsikt i det å arbeide i nettverk og det å ta i bruk IKT i undervisningsarbeidet

14 De positive erfaringene Mange av de deltakende skolene har hatt en betydelig utstyrsforbedring i løpet av prosjektperioden Økt sin innsikt i pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Det å etablere undernettverk har hatt en positiv effekt på nettverksarbeidet Etableringen av forpliktende deltakelse er noe flere av nettverkene er opptatt av

15 De positive erfaringene Positive erfaringer ved skriftliggjøring av nettverksarbeidet Fruktbart med tanke på implementeringen av Kunnskapsløftet

16 De største utfordringene Store forskjeller mellom nettverkene når det gjelder hvilke utfordringer som rapporteres, men noen utfordringer nevnes hyppigere enn andre; –Mangel på tid, –Lav aktivitet mellom samlingene, –Problematikk knyttet til differensiering, –Lite dokumentasjon av skolenes arbeid i nettverket, –Utfordringer med å ansvarliggjøre den enkelte skole Færre nettverk som nå fremhever økonomiske ressurser, eller fraværende skoleeier

17 LN som nasjonalt program Flere av nettverkene oppgir faktisk at de er fornøyde med de endringene som har funnet sted på nasjonalt nivå, og at de ikke ønsker å komme med forslag til endringer i prosjektet Kun et forslag til endringer som er fremsatt av mer enn et nettverk: Klarere nasjonale føringer og definisjoner av digital kompetanse

18 Sammenligning med forrige periode Alle aktørgrupper blir mer positive På samme måte som det også gjorde i forrige periode, rapporteres lav aktivitet mellom samlingene av mange nettverk som å være en av de største utfordringene Mangel på tid er noe som blir fremhevet som en sentral utfordring begge runder Fremdeles utfordringer med å integrere nettverksarbeidet i egen praksis, slik at det ikke kommer som et tillegg til, men heller blir en del av, den daglige virksomheten

19 Sammenligning med forrige periode I forrige fase ble mobilisering av et større fokus på IKT i skolene fremhevet som en av de positive erfaringene som flere av nettverkene rapporterte om. Det kan synes som om man nå er kommet inn i en ny fase, hvor flere har beveget seg videre til det å betrakte nettverksarbeidet som viktig for å oppnå større innsikt i en pedagogisk bruk av IKT i undervisningen

20 Sluttkommentar Lærerutdanningen er kanskje den mest sentrale utfordringen To interessante utviklingstrekk; både mininettverk og mer samarbeid mellom nettverk Å forankre digital kompetanse i pedagogisk praksis Er nettverk lærende?


Laste ned ppt "Hva vet vi om Lærende Nettverk til nå? IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google