Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter Ingemund Jordanger, PTL Løken NSH-konferanse ”Utbygging av sykehus - styring og organisering av sykehusprosjekt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter Ingemund Jordanger, PTL Løken NSH-konferanse ”Utbygging av sykehus - styring og organisering av sykehusprosjekt”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter Ingemund Jordanger, PTL Løken NSH-konferanse ”Utbygging av sykehus - styring og organisering av sykehusprosjekt” Vika Atrium Konfefansesenter, Oslo 15-16/3 2001

3 Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Hovedtrinn i prosjekter 1. Etablering av prosjektets styringsgrunnlag gjennom planlegging, programmering og prosjektering - Utarbeidelse av spesifikasjoner - Etablering av planer (tid, ressurser) - Utarbeidelse av kostnadsestimater 2. Gjennomføringsfasen - Styring av tid, kostnad og kvalitet - Styring av endringer - Styring av usikkerhet

4 Kompleksitet ved styring av sykehusprosjekter Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Alle beslutninger og all styring omhandler mestring av usikkerhet Organisatorisk kompleksitet, mange interessenter Rammebetingelser (helsepolitiske forhold, behovsutvikling,... ) Dimensjonering av fleksibilitet Brukermedvirkningsprosessen Teknisk kompleksitet - teknologiutvikling Grensesnitt (tekniske, organisatoriske) Noen eksempler:

5 Grad av kompleksitet og mestringsevne påvirkes bl.a. gjennom: Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Kontraktsstrategi, entreprisemodell Definisjonsnivå på grunnlag for prosjektering og bygging Prosjektets styringssystemer, her ikke minst av system for styring av usikkerhet og endringer Valg av prosjektorganisasjon (kompetanse, kapasitet

6 Risiko/Usikkerhet

7 Ingemund Jordanger, 2000.10.25 USIKKERHET OG KONSEKVENSER

8 Sannsynlighetsfordeling Sannsynligheten er 64% for at kostnaden blir over 1000 Forventet kostnad = 1,032.000.027.053.080.106 0 8509501,0501,1501,250 Kostnadsestimat totalt Relativ Sannsynlighet Ingemund Jordanger, 2001.03.11

9 MÅLPARAMETRE Overordnet prosjektmål Drifts- kostnader Kvalitet Investerings- kostnader Tid HMS Lover, avtaler Myndighets- krav Andre ramme- betingelser Usikkerhets- områder... ? ? ? ? Ingemund Jordanger, 2001.03.11

10 Fleksibilitet i prosjektplaner Slakk, flyt Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Korrektivt potensiale Aktivitet Aktivitet A Aktivitet B Aktivitet C Flyt Korrektivt potensiale Jan FebMarsAprilMai

11 USIKKERHETSNIVÅ VS PROSJEKTTID Ingemund Jordanger, 2001.03.11

12 Organisasjonsstruktur - klare ansvarsforhold? Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Regjeringen Prosjekt- sekretariat Prosjekt- ledelse Styrings- gruppe Arbeids- utvalg Bruker- org.

13 Organisasjonsstruktur - klare ansvarsforhold?

14 Mål Identifikasjon Estimering Kommunikasjon Tiltaksplan Oppfølging Usikkerhetsstyringsprosessen

15 Bruk av kreative metoder Individ - gruppe Faktisk Usikkerhetsområde Prosjekt- styring Fag- disipliner Myndig- heter Brukere Andre interessenter

16 Kostnadsestimat - grunnlagsdata Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Ikke autentiske data

17 Kostnadsestimat - generelle usikkerhetsforhold Generelle forhold,Virker påMin Sanns. Maks Styring/eksterne beslutningerAlle sentra0,951,001,05 Brukermedvirkn., overordnetAlle sentra0,991,001,02 Interessenter/ pressgrupperAlle sentra0,991,001,03 BrukermedvirkningDelprosj. A0,981,001,04 KontraktsstrategiDelprosj. A0,951,001,05 Marked, konjunkturerDelprosj. A0,900,991,11 Grensesnitt bygg-utstyrDelprosj. A0,991,001,02 Grensesnitt mellom sentraDelprosj. A0,981,001,03 Byggherre/styring - overordnetFelles0,951,001,05 Byggherre/styring, senternivåDelprosj. A0,950,991,05 Tidsplan, framdriftDelprosj. A0,961,001,06 Kalkylemetodikk/komp./erf.dataDelprosj. A0,941,001,06 Prosjekterende/rådgivereDelprosj. A0,951,001,05 Teknologisk utviklingDelprosj. A0,971,001,05 Generell faktor, hele kalkylen inkl. huskostnad Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Ikke autentiske data

18 Uspesifiserte kostnader må derfor legges til kostnadene for identifiserte kostnadselementer, for å komme frem til forventet kostnad. Forventet kostnad: Kostnad for identifiserte kostnadselementer + uspesifisert USPESIFISERT (KOSTNAD) Uspesifiserte kostnader er kostnadspådrag som ikke er identifisert på estimeringstidspunkt, men som forventes å påløpe. Ingemund Jordanger, 2001.03.11

19 Deterministisk estimat. Eksempel plattformdekk Kostnads- estimat U s e s e r t i f p s Ingemund Jordanger, 2001.03.11

20 ESTIMAT MED USIKKERHET Forventet kostnad U s e s e r t i f p s Ingemund Jordanger, 2001.03.11

21 En annen fremstilling av uspesifisert Uspesifisert 500 800 1000 1200 1500... Kostnadsestimat Ingemund Jordanger, 2000.08.25

22 Sannsynlighetskurve for et prosjekt

23 Ingemund Jordanger, 2000.10.25

24 Kostnadsestimat - kostnad totalt Ingemund Jordanger, 2001.03.11

25 Ingemund Jordanger, 26.02.2001

26 Ingemund Jordanger, 2000.10.25

27 DELPROSJEKT PROSJEKT Integrert usikkerhetsanalyse/-styring KONTRAKT Kostnadsusikkerhet desember 2000 -10 -5 0 5 10 15 20 Mill Usikkerhetsprofil ; Totalt -100 -50 0 50 100 150 200 Kostnadsusikkerhet desember 2000 -10 -5 0 5 10 15 20 Mill Usikkerhetsprofil ; Totalt -100 -50 0 50 100 150 200 Kostnadsusikkerhet desember 2000 -10 -5 0 5 10 15 20 Mill Usikkerhetsprofil ; Totalt -100 -50 0 50 100 150 200 Ingemund Jordanger, 2001.03.11

28 USIKKERHETSSTYRING - OGSÅ ET “HORISONTALT” STYRINGSSYSTEM Ingemund Jordanger, 2001.03.11

29 Usikkerhetsstyring vs. endringsstyring Reduser risikoeksponering ved å: Redusere potensialet for endringer samt at relevant endringsbehov identifiseres på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. Sikre at alle endringsforslag som behandles og evt. realiseres gjennomgår en standardisert kvalitets- sikringsprosess som sikrer at alle relevante konsekvenser identifiseres Sikre at beslutninger, beslutningsprosesser og mål- styring er basert på et realistisk grunnlag Ingemund Jordanger, 2001.03.11

30 Sikre at helheten blir ivaretatt (utbygging og drift) ved styring av endringer. Sikre full sporbarhet i endringsbehandlingen herunder også dokumentere endringer i forhold til ramme- betingelser (sentralt endringsregister) Sikre effektiv ressursbruk og rask saksbehandling i forbindelse med endringsbehandling Ingemund Jordanger, 2001.03.11 Usikkerhetsstyring vs. endringsstyring, forts.

31 Usikkerhetsstyring; Kritiske suksessfaktorer Ansvar for usikkerhetsstyring må ligge i linja Usikkerhetsstyring må implementeres som en kontinuerlig prosess. Periodiske statusrapportering En prosessdriver er nødvendig i hvert fall i implementeringsfasen Eierskap hos ledelse og teknisk/administrativt personell Fokuser på grensesnitt (tekniske og organisatoriske avhengigheter) Hensiktsmessig detaljeringsnivå Status usikkerhetsstyring fast punkt på agendaen på statusmøter Ingemund Jordanger, 2001.03.11


Laste ned ppt "Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter Ingemund Jordanger, PTL Løken NSH-konferanse ”Utbygging av sykehus - styring og organisering av sykehusprosjekt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google