Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter
Ingemund Jordanger, PTL Løken NSH-konferanse ”Utbygging av sykehus - styring og organisering av sykehusprosjekt” Vika Atrium Konfefansesenter, Oslo /3 2001

2 Hovedtrinn i prosjekter
1. Etablering av prosjektets styringsgrunnlag gjennom planlegging, programmering og prosjektering - Utarbeidelse av spesifikasjoner - Etablering av planer (tid, ressurser) - Utarbeidelse av kostnadsestimater 2. Gjennomføringsfasen - Styring av tid, kostnad og kvalitet - Styring av endringer - Styring av usikkerhet Ingemund Jordanger,

3 Kompleksitet ved styring av sykehusprosjekter
Noen eksempler: Organisatorisk kompleksitet, mange interessenter Rammebetingelser (helsepolitiske forhold, behovsutvikling, ... ) Brukermedvirkningsprosessen Dimensjonering av fleksibilitet Teknisk kompleksitet - teknologiutvikling Grensesnitt (tekniske, organisatoriske) Alle beslutninger og all styring omhandler mestring av usikkerhet Ingemund Jordanger,

4 Grad av kompleksitet og mestringsevne påvirkes bl.a. gjennom:
Valg av prosjektorganisasjon (kompetanse, kapasitet Kontraktsstrategi, entreprisemodell Definisjonsnivå på grunnlag for prosjektering og bygging Prosjektets styringssystemer, her ikke minst av system for styring av usikkerhet og endringer Ingemund Jordanger,

5 Risiko/Usikkerhet

6 USIKKERHET OG KONSEKVENSER
Ingemund Jordanger,

7 Kostnadsestimat totalt Sannsynlighetsfordeling
.106 .080 Relativ Sannsynlighet .053 .027 Forventet kostnad = 1,032 .000 850 950 1,050 1,150 1,250 Sannsynligheten er 64% for at kostnaden blir over 1000 Ingemund Jordanger,

8 MÅLPARAMETRE HMS Overordnet prosjektmål Lover, avtaler Drifts-
kostnader Tid Andre ramme- betingelser Investerings- kostnader Kvalitet Myndighets- krav . . . . . . ? ? ? ? Usikkerhets- områder Ingemund Jordanger,

9 Fleksibilitet i prosjektplaner
Slakk, flyt Korrektivt potensiale Aktivitet Aktivitet A Aktivitet B Aktivitet C Flyt Korrektivt potensiale Jan Feb Mars April Mai Ingemund Jordanger,

10 USIKKERHETSNIVÅ VS PROSJEKTTID
Ingemund Jordanger,

11 Organisasjonsstruktur - klare ansvarsforhold?
Regjeringen Prosjekt-sekretariat Prosjekt-ledelse Styrings- gruppe Arbeids- utvalg Bruker- org. Ingemund Jordanger,

12 Organisasjonsstruktur - klare ansvarsforhold?
Prosjektledelse PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTERING BYGGING OFFSHOREARBEIDER FORPROSJEKTERING DETALJPROSJEKTERING ADMINISTRASJON SYSTEMER SYSTEM A SYSTEM B SYSTEM C ARBEIDSPAKKE C1 ARBEIDSPAKKE C2 ARBEIDSPAKKE C3 Styre

13 Usikkerhetsstyringsprosessen
Mål Identifikasjon Estimering Kommunikasjon Utviklet samtidig og av samme personer som er involvert i PS 2000 bokprosjektet Forenklet metode, uten bruk av dataverktøy og avansert matematikk Meget fornuftig implementeringsstrategi for virksomheter med relativt liten erfaring med usikkerhetshåndtering Generisk - kan utvides med verktøy Hvorfor annerledes enn CRM? - ikke tilpasset vårt avanserte analyse-verktøy. Tiltaksplan Oppfølging

14 Faktisk Usikkerhetsområde
Bruk av kreative metoder Individ - gruppe Myndig-heter Faktisk Usikkerhetsområde Andre interessenter Prosjekt-styring Fag- disipliner Brukere

15 Kostnadsestimat - grunnlagsdata
Ikke autentiske data Ingemund Jordanger,

16 Kostnadsestimat - generelle usikkerhetsforhold
Generelle forhold, Virker på Min Sanns. Maks Styring/eksterne beslutninger Alle sentra 0,95 1,00 1,05 Brukermedvirkn., overordnet Alle sentra 0,99 1,00 1,02 Interessenter/ pressgrupper Alle sentra 0,99 1,00 1,03 Brukermedvirkning Delprosj. A 0,98 1,00 1,04 Kontraktsstrategi Delprosj. A 0,95 1,00 1,05 Marked, konjunkturer Delprosj. A 0,90 0,99 1,11 Grensesnitt bygg-utstyr Delprosj. A 0,99 1,00 1,02 Grensesnitt mellom sentra Delprosj. A 0,98 1,00 1,03 Byggherre/styring - overordnet Felles 0,95 1,00 1,05 Byggherre/styring, senternivå Delprosj. A 0,95 0,99 1,05 Tidsplan, framdrift Delprosj. A 0,96 1,00 1,06 Kalkylemetodikk/komp./erf.data Delprosj. A 0,94 1,00 1,06 Prosjekterende/rådgivere Delprosj. A 0,95 1,00 1,05 Teknologisk utvikling Delprosj. A 0,97 1,00 1,05 Generell faktor, hele kalkylen inkl. huskostnad Ikke autentiske data Ingemund Jordanger,

17 USPESIFISERT (KOSTNAD)
Uspesifiserte kostnader er kostnadspådrag som ikke er identifisert på estimeringstidspunkt, men som forventes å påløpe. Uspesifiserte kostnader må derfor legges til kostnadene for identifiserte kostnadselementer, for å komme frem til forventet kostnad. Forventet kostnad: Kostnad for identifiserte kostnadselementer + uspesifisert Ingemund Jordanger,

18 Deterministisk estimat. Eksempel plattformdekk
Kostnads- estimat U s e r t i f p Ingemund Jordanger,

19 ESTIMAT MED USIKKERHET
f p Forventet kostnad Ingemund Jordanger,

20 . . . En annen fremstilling av uspesifisert Kostnadsestimat
500 830 1200 1500 Sannsynlighetsfordeling for identifserte kostnadelementer Uspesifisert 500 800 1000 1200 1500 . . . Kostnadsestimat Ingemund Jordanger,

21 Sannsynlighetskurve for et prosjekt

22 Ingemund Jordanger,

23 Kostnadsestimat - kostnad totalt
Ingemund Jordanger,

24 Ingemund Jordanger,

25 Ingemund Jordanger,

26 Integrert usikkerhetsanalyse/-styring
PROSJEKT Kostnadsusikkerhet desember 2000 -1 -10 -5 5 10 15 20 Mill Usikkerhetsprofil ; Totalt -100 -50 50 100 150 200 DELPROSJEKT Kostnadsusikkerhet desember 2000 -1 -10 -5 5 10 15 20 Mill Usikkerhetsprofil ; Totalt -100 -50 50 100 150 200 KONTRAKT Kostnadsusikkerhet desember 2000 -1 -10 -5 5 10 15 20 Mill Usikkerhetsprofil ; Totalt -100 -50 50 100 150 200 Ingemund Jordanger,

27 USIKKERHETSSTYRING - OGSÅ ET “HORISONTALT” STYRINGSSYSTEM
Ingemund Jordanger,

28 Usikkerhetsstyring vs. endringsstyring
Reduser risikoeksponering ved å: Redusere potensialet for endringer samt at relevant endringsbehov identifiseres på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. Sikre at alle endringsforslag som behandles og evt realiseres gjennomgår en standardisert kvalitets- sikringsprosess som sikrer at alle relevante konsekvenser identifiseres Sikre at beslutninger, beslutningsprosesser og mål- styring er basert på et realistisk grunnlag Ingemund Jordanger,

29 Usikkerhetsstyring vs. endringsstyring, forts.
Sikre at helheten blir ivaretatt (utbygging og drift) ved styring av endringer. Sikre full sporbarhet i endringsbehandlingen herunder også dokumentere endringer i forhold til ramme- betingelser (sentralt endringsregister) Sikre effektiv ressursbruk og rask saksbehandling i forbindelse med endringsbehandling Ingemund Jordanger,

30 Usikkerhetsstyring; Kritiske suksessfaktorer
Ansvar for usikkerhetsstyring må ligge i linja Usikkerhetsstyring må implementeres som en kontinuerlig prosess. Periodiske statusrapportering En prosessdriver er nødvendig i hvert fall i implementeringsfasen Status usikkerhetsstyring fast punkt på agendaen på statusmøter Eierskap hos ledelse og teknisk/administrativt personell Fokuser på grensesnitt (tekniske og organisatoriske avhengigheter) Hensiktsmessig detaljeringsnivå Ingemund Jordanger,


Laste ned ppt "Risikovurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google