Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEL EKSAMEN Hvordan kan jeg som lærer jobbe opp en klasse der elevene vil føle seg trygge sosialt, og at de selv føler at de mestrer det faglige?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEL EKSAMEN Hvordan kan jeg som lærer jobbe opp en klasse der elevene vil føle seg trygge sosialt, og at de selv føler at de mestrer det faglige?"— Utskrift av presentasjonen:

1 PEL EKSAMEN Hvordan kan jeg som lærer jobbe opp en klasse der elevene vil føle seg trygge sosialt, og at de selv føler at de mestrer det faglige?

2 Lærer- elevrelasjon Barn og unge skal utvikle seg sosialt og faglige (Halland, 2005, I Nordahl, 2009, PISA- undersøkelsen, 2003, I Nordahl, 2009, Nordahl, 2002b, 2005 og Ogden 2002, I Jahnsen, 2006, Bergkastet, 2009, Hattie, 2009, Baker, 2006, I Lillejord, 2010 og Nordahl, 2000, I Manger, 2009). Må skape et tillitsforhold, ha respekt, empati og interesse for utvikling og læring. (Nordenbo mfl. 2008, I Lillejord, 2010 og Jahnsen, 2006 og Lillejord, 2010). Preget av nærhet, omsorg og respekt, og et lavt konfliktnivå (Lillejord, 2010). Generelt bedre likt av andre elever (Lillejord, 2010).

3 Klasseledelse Positive relasjoner og en god klasseleder, henger tett sammen (Bergkastet, 2009) For læreren lettere å lede en elevgruppe (Bergkastet, 2009) Autoritativ klasseleder med mye varme Første jeg lærte; autoritativ

4 Kommunikasjon Viktig for å kunne bygge en god lærer- elevrelasjon (Magner, 2009). Ikke bare språklig, også mimikk, gester, blikk og kroppsspråk. (Bergkastet, 2009). Lærer setter standard Viktig å vise interesse for eleven utenfor skolen (Bergkastet, 2009). Stor betydning for elevens motivasjon, læring, utvikling og en god lærer- elevrelasjon (Bergkastet, 2009).

5 Elevsamtalen Virkemiddel til å bygge gode relasjoner. Nå alle elevene, får en litt dypere samtale Gir positiv oppmerksomhet til den enkelte elev, og motivere eleven til fortsatt innsats (Bergkastet m.fl., 2009) Forstå hvordan eleven handler (Bergkastet m.fl., 2009) Vite hvordan eleven mestrer skolehverdagen (Bergkastet m.fl., 2009).

6 Læringsmiljø Utvikle et fellesskap, enkelt elev føler seg komfortabel (Moen, 2007, I Jahnsen, 2006). Sosiokulturelt perspektiv; avgjørende for motivasjonen om det er godt læringsmiljø (Dysthe, 2006). Læring; gjennom relasjon til andre (Dysthe, 2006). Vygotskij Kollektiv undervisning; godt fellesskap, god kommunikasjon

7 Tilbakemeldinger Praksislærer; gir muntlig og skriftlig tilbakemeldinger Gir forbedring av læringsutbytte (Hattie, 2009 i Lillejord m.fl., 2010). Blant den mektigste påvirkningen (Hattie, 2009)

8 Vurdering for læring Viktig redskap (Slemmen, 2010) For eksempel bruk av elevarbeid, observasjon, dialog, konstruktive tilbakemeldinger, egenvurdering og kameratvurdering (Slemmen, 2010) Viktig for å tilpasse undervisingen (Slemmen, 2010).

9 Problemstilling Hvordan kan jeg som lærer jobbe opp en klasse der elevene vil føle seg trygge sosialt, og at de selv føler at de mestrer det faglige?

10 Konklusjon Lærer- elevrelasjonen; utvikler seg sosialt og faglig, veilede. Kommunikasjon; motivasjon, læring og utvikling, lærer- elevrelasjon. Elevsamtalen; god kommunikasjon og lærer- elevrelasjon. Læringsmiljø; komfortabel og akseptert i klassen, læring gjennom andre. Tilbakemeldinger; forbeding av læringsutbytte, påvirkning på prestasjoner. Vurdering; tilrettelegge undervisning, eleven vet hva de kan.

11 Litteraturliste Bergkastet, I., Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Universitetsforlaget Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Cappelen akademisk forlag. Dysthe, O. (2006). Dialog samspill og læring. Abstrakt forlag 2001. Hattie, J. (2009). Visible learning. Routledge. Jahnsen, H., Ertesvåg, S. og Westrheim, K. T. (2006). Artikkel; Utvikling av sosial kompetanse. Utdanningsdirektoratet. Lillejord, S., Magner, T. og Nordahl, T. (2010). Livet i skolen 2. Fagbokforlaget. Magner, T., Lillejord, S., Nordahl, T. og Helland, T. (2009). Livet i skolen 1. Fagbokforlaget. Nordahl, T., Mausethagen, S., Kostøl, A. (2009). Artikkel; Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Høyskolen i Hedemark. St. meld. Nr. 16. (2006- 2007). … og ingen stod igjen. Utdanningsdirektoratet. Sæljø, R. (2009) Læring i praksis, et sosiokulturelt perspektiv. Cappelen akademiske forlag.


Laste ned ppt "PEL EKSAMEN Hvordan kan jeg som lærer jobbe opp en klasse der elevene vil føle seg trygge sosialt, og at de selv føler at de mestrer det faglige?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google