Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005

2 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 2 INNHOLD n Hvorfor og hvordan? n Målgruppe n Visjon og hovedmål n Hvem deltar? n Tiltak n Prinsipper og fokus i arbeidet n Effekter n Hvor er vi om 5 år?

3 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 3 HVORFOR FELLES UTVIKLING? n Utviklingen i befolkningen- sammensatt problematikk krever –felles innsats –koordinering av tjenester n Snu en negativ trend

4 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 4 HVORDAN? n Bygge en felles plattform for forståelse og team-arbeid gjennom undervisning og veiledning n Bedre samarbeid, koordinering og kontinuitet innen hele behandlings-/ tiltakskjeden gjennom en ny felles arbeids- og samarbeidsform n Mobilisere hjelp i nærmiljøet

5 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 5 HVEM BEGYNNER VI MED? Målgruppa er unge mennesker i alderen 14-25 år hvor det er bekymring for deres psykiske helse n Sammensatte psykososiale problemer n Ofte diffus problematikk, men hvor man er bekymret n Hjelp gis til ungdom som selv tar kontakt, eller på grunnlag av andres bekymringer

6 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 6 VISJON En visjon for prosjektet er å gi unge mennesker og deres familier den hjelpen de trenger når de trenger den

7 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 7 HOVEDMÅL n Forebygge utvikling av psykiske lidelser hos ungdom og unge voksne n Stimulere til psykisk helse og øke unge og deres familiers krise- og konfliktmestring

8 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 8 HVEM DELTAR I PROSJEKTET? Prosjektet er for ansatte med et ansvar for ungdom og unge voksnes psykiske helse n Tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt n Naturlige samarbeidspartnere i forhold til unge og deres familiers psykiske helse –Det er et mål å bygge nettverk gjennom hele tiltakskjeden

9 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 9 TILTAK Felles møteplasser og kompetanseutv. n undervisning n veiledning n lokalt tilpassede møteplasser Teamarbeid og tverrfaglighet Nettverkstilnærming Brukermedvirkning og -påvirkning

10 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 10 PRINSIPPER I MODELLEN n Tidlig hjelp n Deltagelse fra klientens familie og nøkkelpersoner fra det sosiale nettverket Historiebærere og viktige for samskaping av mening n Organisering av hjelpen rundt klienten i hjemmemiljøet n Åpen dialog i nettverksmøtene vedrørende alle tema

11 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 11 FOKUS I ARBEIDET n Møter unge mennesker i krise gjennom deltagende og utforskende samtaler n Kommunikasjon, relasjonsforståelse, prosessforståelse, bevissthet rundt ungdom og familiers eget språk, ressursfokusering, samskaping og mening

12 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 12 EFFEKTER AV MODELLEN n Nettverksintervensjon og åpne samtaler n Hjelp i nærmiljøet n Lave terskler n Hurtig hjelp n Fleksibilitet og behandlingskjeder n Forutsigbarhet - individuelt tilpassede team til hver familie n Kvalitetssikring

13 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 13 HVOR ØNSKER VI Å VÆRE OM 5 ÅR? n Åpne samtaler og nettverksintervensjon en integrert del av det helhetlige tilbudet innen psykisk helsevern i Vest-Agder n Hurtig individuelt tilpasset hjelp i nærmiljøet - også akutthjelp n Færre unødvendige innleggelser n Forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet

14 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 14 7 HOVEDPRINSIPPER I ÅPEN DIALOG n Hurtig hjelp n Sosialt nettverksperspektiv n Fleksibilitet og mobilitet i behandlingen n Ansvar n Psykologisk kontinuitet n Usikkerhetstoleranse n Dialogisme

15 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 15 EVALUERING AV PROSJEKTET n Problemstillinger: –Fungerer metoden som et lavterskeltilbud? –Fremmes fleksibelt tverrfaglig samarbeid? –Hva kjennetegner deltagere fra det sosiale nettverket? –Hvordan oppleves tilnærmingsmåten av de ulike deltagerne?

16 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 16 KVALITATIV TILNÆRMING n Kvalitativ metode –Observasjon av nettverksmøter –Dybdeintervjuer Brukere pårørende terapeuter

17 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 17 KVANTITATIV TILNÆRMING n Selvutfylling (hovedperson) SDQ (Strength and difficulty questionnaries 13-19 år) HSCL-25 (Hopkins Symptom checklist 20-26 år) Ung i Norge (utvalgte sekvenser) n Utfylles av behandler: GAF (Global Assessment of Functioning Scale) HoNOSCA (13-19 år) HoNOS (20-26 år) Nettverkskart

18 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 18 PROSJEKTETS HISTORIKK n Vest-Agder plan for voksenpsykiatri 2001 n Prosjektgruppe nedsatt innen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste n Faggruppe nedsatt med innlemming av andre samarbeidsinstanser. Forsker tilsatt n Utprøving av pilotprosjekt i Mandal og Flekkefjord. Oppstart 20. august 2003. Evaluering 2005

19 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 19 HVORDAN VOKSTE BEHOVET FREM? Evaluering av tjenestene viser svikt i ”alle” ledd (St meld nr. 25) n For dårlig utbygde tjenester og for svakt forebyggende arbeid n For vanskelig å slippe til, og for lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes inn n For mange som skrives ut for tidlig, og for dårlig oppfølging etterpå n For dårlig kvalitetssikring av tjenestene

20 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 20 HVA ER VIKTIG I MENNESKERS LIV? n Grunnleggende psykologiske behov Fellesskap, tilhørighet og nærvær Autonomi, valgfrihet Kompetanse, effektiv mestring Selvfølelse, selvtillit, verdighet Trygghet

21 November 2003Sørlandet sykehus HF iris.anette.olsen@sshf.no 21 Utviklingen krever felles innsats Trender og utviklingstrekk i befolkningen: n Økende forskjeller - flere faller utenfor n Mer sammensatt problematikk blant unge n Mer bruk av rusmidler n Mange ø.hjelpsinnleggelser og mye tvangsbruk n Ofte for tidlige utskrivinger med mye reinnleggelser og for dårlig oppfølging


Laste ned ppt "November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google