Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal

2 November 2003Sørlandet sykehus HF 2 INNHOLD n Hvorfor og hvordan? n Målgruppe n Visjon og hovedmål n Hvem deltar? n Tiltak n Prinsipper og fokus i arbeidet n Effekter n Hvor er vi om 5 år?

3 November 2003Sørlandet sykehus HF 3 HVORFOR FELLES UTVIKLING? n Utviklingen i befolkningen- sammensatt problematikk krever –felles innsats –koordinering av tjenester n Snu en negativ trend

4 November 2003Sørlandet sykehus HF 4 HVORDAN? n Bygge en felles plattform for forståelse og team-arbeid gjennom undervisning og veiledning n Bedre samarbeid, koordinering og kontinuitet innen hele behandlings-/ tiltakskjeden gjennom en ny felles arbeids- og samarbeidsform n Mobilisere hjelp i nærmiljøet

5 November 2003Sørlandet sykehus HF 5 HVEM BEGYNNER VI MED? Målgruppa er unge mennesker i alderen år hvor det er bekymring for deres psykiske helse n Sammensatte psykososiale problemer n Ofte diffus problematikk, men hvor man er bekymret n Hjelp gis til ungdom som selv tar kontakt, eller på grunnlag av andres bekymringer

6 November 2003Sørlandet sykehus HF 6 VISJON En visjon for prosjektet er å gi unge mennesker og deres familier den hjelpen de trenger når de trenger den

7 November 2003Sørlandet sykehus HF 7 HOVEDMÅL n Forebygge utvikling av psykiske lidelser hos ungdom og unge voksne n Stimulere til psykisk helse og øke unge og deres familiers krise- og konfliktmestring

8 November 2003Sørlandet sykehus HF 8 HVEM DELTAR I PROSJEKTET? Prosjektet er for ansatte med et ansvar for ungdom og unge voksnes psykiske helse n Tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt n Naturlige samarbeidspartnere i forhold til unge og deres familiers psykiske helse –Det er et mål å bygge nettverk gjennom hele tiltakskjeden

9 November 2003Sørlandet sykehus HF 9 TILTAK Felles møteplasser og kompetanseutv. n undervisning n veiledning n lokalt tilpassede møteplasser Teamarbeid og tverrfaglighet Nettverkstilnærming Brukermedvirkning og -påvirkning

10 November 2003Sørlandet sykehus HF 10 PRINSIPPER I MODELLEN n Tidlig hjelp n Deltagelse fra klientens familie og nøkkelpersoner fra det sosiale nettverket Historiebærere og viktige for samskaping av mening n Organisering av hjelpen rundt klienten i hjemmemiljøet n Åpen dialog i nettverksmøtene vedrørende alle tema

11 November 2003Sørlandet sykehus HF 11 FOKUS I ARBEIDET n Møter unge mennesker i krise gjennom deltagende og utforskende samtaler n Kommunikasjon, relasjonsforståelse, prosessforståelse, bevissthet rundt ungdom og familiers eget språk, ressursfokusering, samskaping og mening

12 November 2003Sørlandet sykehus HF 12 EFFEKTER AV MODELLEN n Nettverksintervensjon og åpne samtaler n Hjelp i nærmiljøet n Lave terskler n Hurtig hjelp n Fleksibilitet og behandlingskjeder n Forutsigbarhet - individuelt tilpassede team til hver familie n Kvalitetssikring

13 November 2003Sørlandet sykehus HF 13 HVOR ØNSKER VI Å VÆRE OM 5 ÅR? n Åpne samtaler og nettverksintervensjon en integrert del av det helhetlige tilbudet innen psykisk helsevern i Vest-Agder n Hurtig individuelt tilpasset hjelp i nærmiljøet - også akutthjelp n Færre unødvendige innleggelser n Forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet

14 November 2003Sørlandet sykehus HF 14 7 HOVEDPRINSIPPER I ÅPEN DIALOG n Hurtig hjelp n Sosialt nettverksperspektiv n Fleksibilitet og mobilitet i behandlingen n Ansvar n Psykologisk kontinuitet n Usikkerhetstoleranse n Dialogisme

15 November 2003Sørlandet sykehus HF 15 EVALUERING AV PROSJEKTET n Problemstillinger: –Fungerer metoden som et lavterskeltilbud? –Fremmes fleksibelt tverrfaglig samarbeid? –Hva kjennetegner deltagere fra det sosiale nettverket? –Hvordan oppleves tilnærmingsmåten av de ulike deltagerne?

16 November 2003Sørlandet sykehus HF 16 KVALITATIV TILNÆRMING n Kvalitativ metode –Observasjon av nettverksmøter –Dybdeintervjuer Brukere pårørende terapeuter

17 November 2003Sørlandet sykehus HF 17 KVANTITATIV TILNÆRMING n Selvutfylling (hovedperson) SDQ (Strength and difficulty questionnaries år) HSCL-25 (Hopkins Symptom checklist år) Ung i Norge (utvalgte sekvenser) n Utfylles av behandler: GAF (Global Assessment of Functioning Scale) HoNOSCA (13-19 år) HoNOS (20-26 år) Nettverkskart

18 November 2003Sørlandet sykehus HF 18 PROSJEKTETS HISTORIKK n Vest-Agder plan for voksenpsykiatri 2001 n Prosjektgruppe nedsatt innen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste n Faggruppe nedsatt med innlemming av andre samarbeidsinstanser. Forsker tilsatt n Utprøving av pilotprosjekt i Mandal og Flekkefjord. Oppstart 20. august Evaluering 2005

19 November 2003Sørlandet sykehus HF 19 HVORDAN VOKSTE BEHOVET FREM? Evaluering av tjenestene viser svikt i ”alle” ledd (St meld nr. 25) n For dårlig utbygde tjenester og for svakt forebyggende arbeid n For vanskelig å slippe til, og for lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes inn n For mange som skrives ut for tidlig, og for dårlig oppfølging etterpå n For dårlig kvalitetssikring av tjenestene

20 November 2003Sørlandet sykehus HF 20 HVA ER VIKTIG I MENNESKERS LIV? n Grunnleggende psykologiske behov Fellesskap, tilhørighet og nærvær Autonomi, valgfrihet Kompetanse, effektiv mestring Selvfølelse, selvtillit, verdighet Trygghet

21 November 2003Sørlandet sykehus HF 21 Utviklingen krever felles innsats Trender og utviklingstrekk i befolkningen: n Økende forskjeller - flere faller utenfor n Mer sammensatt problematikk blant unge n Mer bruk av rusmidler n Mange ø.hjelpsinnleggelser og mye tvangsbruk n Ofte for tidlige utskrivinger med mye reinnleggelser og for dårlig oppfølging


Laste ned ppt "November 2003Sørlandet sykehus HF ”FELLES UTVIKLING” Et pilotprosjekt i kommunene Flekkefjord og Mandal 2003-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google