Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delegasjonsreglement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delegasjonsreglement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Delegasjonsreglement
Dette reglementet skal gi bestemmelser om myndighet på de områdene skolestyret kan delegere

2 Hva kan ikke delegeres Hva styret ikke kan delegere går klart frem av privatskoleloven § 5-2

3 Gjengivelse av psl § 5-2 første og andre ledd om styret sine oppgaver
Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Styret skal: a)sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn, b)fastsetje storleiken på skolepengane, c)vedta budsjett og rekneskap for skolen, d)fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen, e)fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd,

4 f)ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskapsforvaltning,
g)sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode, h)sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte. i)sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. j)tilsetje dagleg leiar. k)drøfte den årlege rapporten om tilstanden i skolen som er utarbeidd etter tredje ledd.

5 § 5-2 tredje ledd om kvalitetssikring
Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i skolen knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø.

6 § 5-2 fjerde ledd om delegasjon
I andre saker enn dei som følgjer av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere avgjerdsretten. (sitat slutt) Selv om det er mange ting styret ikke kan delegere så er det likevel en lang rekke oppgaver som de ikke bare kan delegere, men ”må” delegere av praktiske hensyn. Delegasjonsreglementet har vist seg å være av stor interesse ved tilsyn, sammen med styrets årshjul og skolens rutinekalender (Se styreheftet, særlig kap 6) Det må være en indre sammenheng mellom disse dokumentene

7 Vi skal se hva KFF-KSS inneholder om delegasjon
To ting før vi går til KFF-KSS: Det skal være en person som formelt og i praksis er ”nestkommanderende” – ved daglig leder/rektors fravær Lag et organisasjonskart, eller på annen måte beskriv hvordan organisasjonen er bygd opp Delegasjonsreglementet må nødvendigvis bli forskjellig fra skole til skole, avhengig av type skole og ikke minst skolestørrelse Vi skal se på KFF-KSS, overordnet del, styrende dokumentasjon pkt 1.2 med underpunkter


Laste ned ppt "Delegasjonsreglement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google