Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferansen 2015 kunnskapsbasert folkehelsearbeid Hva skjer når lokale folkehelsemål utøves i praksis? Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferansen 2015 kunnskapsbasert folkehelsearbeid Hva skjer når lokale folkehelsemål utøves i praksis? Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferansen 2015 kunnskapsbasert folkehelsearbeid Hva skjer når lokale folkehelsemål utøves i praksis? Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans Donali Tilset

2 Hvorfor søkte Sør- Trøndelag Søknad En del av gjennomføring av planen Søknad En del av gjennomføring av planen

3

4 Aktuelle problemstillinger Hvordan komme fra overordnede mål i planstrategi til forpliktende prioriteringer i økonomi- og virksomhetsplaner? Hva er gode arbeidsmåter, forutsetninger og hemmende/fremmende faktorer for å omsette mål og strategier til konkret handling?

5 Utvelgelse - erfaringskommunene 1. Rissa 6 646 innbyggere 2. Ørlandet 5 164 innbyggere 3. Orkdal 11 628 innbyggere 4. Meldal 3 962 innbyggere 5. Frøya 4 547 innbyggere 6. Hitra 4 522 innbyggere 7. Oppdal 6 843 innbyggere Ressurskommunene: 8. Malvik 13 371 innbyggere 9. Trondheim 182 035 innbyggere

6 FASER I PROSJEKTET septokt nov desjan feb mars april mai juni Møte med erfaringskommuner Samling 27 nov. Samling 4.mars Nasjonal erfarings- konferanse Trinn 1: Møte med kommunene. Avklare prosjektdeltakelse Trinn 2: Fellessamling. Presentasjon av status i kommunene Trinn 3:Arbeidsmøter og prosesser sammen med kommunene; HVORFOR, HVORDAN OG HVA ; planlegging, organisering og gjennomføring. 1122 Møte med erfarings- kommunene Samling 29.mai Levering Kunnskap NTNU Samfunnsforskning 3 3

7 - hva skjer og hva gjør dere, og hva har vi sett og hørt?

8 Arbeidsmetodikk Hvem i møter med kommunene – x 3 folkehelsekoordinator, rådmann, kommunalsjefer, politikere, kommunestyrer Enkeltmøter med aktører, ledermøter, i planprosess og telefon Tema i møtene – utgangspunkt i fase 2 og 3: Aktører, roller og ansvar Felles forståelse og samarbeidsprosedyrer Utarbeidelse av detaljplaner Innhenting av plandokumenter; Nett og papirutgave Prosjekter Fellessamlinger x 3 Samarbeid med NTNU Samfunnsforskning Møter med ressurskommuner og Helsedirektoratet Innhenting av erfaringer fra andre kommuner «i linja i fylkeskommunen»

9 NTNU Samfunnsforskning v/ Hans

10 Fra kunnskapsoppsummeringen …

11 Folkehelse ForståelseForankring Forpliktelse Kilde: Per Morten Schiefloe Nødvendige forutsetninger for omstilling og utvikling FFF

12 Dette er vi enige om I hvilken grad overbevisninger, forventninger og oppfatninger er felles og overlappende. Mål Prosesser Oppgaver Roller Kompetanse Kontekst Etter: Sjur Larsen Felles forståelse av : - Hva skal oppnås? - Hvordan nå målene? - Hva må gjøres? - Hvem gjør hva? - Hva trengs? - Hva er situasjonen? Felles forståelse

13 Marcus Fabius Quintilian (ca. 35 - 100 e.kr) Om å forstå “Vi må ikke bare tale slik at tilhørerne kan forstå oss, men slik at de ikke kan misforstå oss!”

14 President John F. Kennedy May 25, 1961 "I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth." Etter: Tor G Syvertsen Apollo program objective

15 (Mandatet til arbeidsgruppen i Utdannings- og forskningsdepartementet som står bak effektivitetsundersøkelsene i universitets- og høyskolesektoren) "Arbeidsgruppen skal identifisere indikatorer som kan bedre kvalitet og relevans i videre arbeid med gjennomføring av effektivitetsundersøkelser på bakgrunn av vurderinger og tilrådinger fra arbeidsgruppen som har vurdert mulige forklaringer på effektivitetsforskjeller i sektoren og på bakgrunn av en arbeidsgruppe som tidligere har vurdert forskningsdata i DBH." Heia Norge Etter: Tor G Syvertsen Norsk hverdag

16 s Overordnet planlegging Kom- mune- planer Gjennomføring i praksis Tiltak gjennom- ført Operasjon- alisering Plan for realiser- ing Aktører, Roller og Ansvar Samarbeid og Felles forståelse Planlegging og Koordinering Folkehelse - fra plan til praksis

17 Folkehelsearbeid Helhetsbildet HVA HVORDAN - HVEM Gjennomføring i praksis Operasjon- alisering Overordnet planlegging

18 Gjennom - føring ”Just Do It” Operasjon- alisering Inkluderende Iterasjoner Overordnede mål Folkehelsearbeid Operasjonalisering Virkemidler / Tiltak

19 Folkehelsearbeid Helhetsbildet - i praksis Gjennomføring i praksis Operasjon- alisering Overordnet planlegging Operasjonalisering Ved sektorovergripende mål kan deler av operasjonaliseringen gjøres som del av planleggingen. Gjennomføring i praksis Ved sektorvise mål kan operasjonalisering gjøres som del av gjennomføringen.

20 Folkehelsearbeid Prosjektmetoden – Hva skjer etterpå? Overordnet planlegging Prosjekt Tiltak iverksatt i et prosjekt må forankres i organisasjonen for å kunne bli videreført og vedlikeholdt etter avsluttet prosjekt. Gjennomføring Operasjonalisering Organisatorisk forankring

21 Tilbake til Anne Lise

22 Folkehelseloven Kommunal planstrategi Planprogram Kommuneplan delplan Økonomiplan Sektorplaner Ørland kommune Rissa kommune Orkdal kommune Hitra kommune Frøya kommune Meldal kommune Oppdal kommune Malvik kommune

23 Et sammendrag Folkehelsekoordinator: 0 – 100% Sentralt plassert i rådmannens stab - liberoen Egen folkehelseplan – samfunnsplan Oversiktsdokumentet Deltakelse i prosjekt- og prosesslederprogram Medvirkningsmodeller; administrativt og med befolkningen Ulike organisering av folkehelsearbeidet; prosjekter Prosjektet har «løfta» oppmerksomheten på folkehelse i kommunene!

24 RESULTATER Hva har vi sett og hørt?

25 Folkehelsearbeid Operasjon- alisering Overordnet planlegging Gjennomføring i praksis Aktører, roller og ansvar Felles forståelse og samarbeidsprosedyrer Utarbeidelse av detaljplaner

26 Nødvendige forutsetninger NTNU Samfunnsforskning (2015) Powell et al (2009) Forståelse, forankring og forpliktelse I ledelsen Omforent virkelighetsbilde i organisasjonen Aksept av folkehelsearbeidet i kommunen, tillit, åpne prosesser, medvirkning, tilrettelegging for arbeidet Tid og ressurser til arbeidet Aktive og engasjerte aktører som jobber på tvers av fag og profesjoner Som får oppmerksomhet og som blir fulgt opp, opplever å ha ansvar og en rolle i folkehelsearbeidet Tid og ressurser til utviklingsarbeid og prosjekter Folkehelsearbeidet er skreddersydd, tilpasset kommunens virksomhet og integrert i overordna mål og visjoner Folkehelsearbeidet er integrert i kommunens daglige arbeid Prinsipper i prosjekt- og prosessledelse: planlegging, ledelse, oppfølging, korrigere kurs, kommunikasjon etc. Gode kortsiktige gevinster.

27 om aktører, roller og ansvar Bør folkehelsekoordinator være sentralt plassert i organisasjonen? «...om 5 år er det ikke behov for en folkehelsekoordinator», men hvordan ivaretas da folkehelsearbeidet i kommunen? Rådmannen har utydelige krav og forventninger til folkehelsearbeidet. Er eks. lederavtaler og oppdragsdokument gode grep i forming av et omforent virkelighetsbilde? Hvorfor er Storbyen sentral i folkehelsearbeidet? … og fylkeskommunen og Fylkesmannen forventes å ha en sentral oppgave som understøtter, råd- og veileder

28 Hvordan finne aktører, rolle og ansvar Interessent analyse (et eksempel) Interessentanalyse er en bevisst skriftliggjort refleksjon av holdninger og interessenter hos personer og miljøer med betydning for et utviklingsarbeid. Hvor viktig er denne interessenten? Hvilken makt har denne interessenten? Svært viktig Ikke viktig Ukjent Høy A Følges opp tett D Holdes informert G Må avklares Lav B Vedlikeholdes E Prioriteres lavt H Holdes under oppsikt Ukjent C Undersøkes nærmere F Holdes under oppsikt I Blindsone Start med å la aktørene selv få reflektere omkring sin rolle og ansvar i folkehelsearbeidet.

29 om felles forståelse og samarbeidsprosedyrer Folkehelsekoordinatoren må gis rom og plass til å kunne påvirke hele «linja»/ledelsen i sin organisatoriske plassering? Hvorfor og når bør folkehelseaktiviteter organiseres som prosjekt? –for å få «trøkk» i organisasjonen, og / eller knytte og poengtere folkehelse i konkrete hendelser og aktiviteter Den optimale modellen i tverrfaglig-/tverretatlig samarbeid, hvor og hvordan? Kompetanseheving- og utvikling, særlig innen «prosjekt- og prosessledelse og organisasjonskunnskap»! ( – også som råd til utdanningsinstitusjoner) «Frirommet» som gis i samarbeid med FOU-organisasjoner Hvordan vise til - og utvikle gode modeller og eksempler på samarbeid og medvirkning sammen med befolkningen, lag og organisasjoner og private aktører! Samarbeid med andre kommuner

30 Prosjektarbeidsformen Kompleksitet og tverrfaglighet Utviklingsarbeid Legge opp en bevist læringsprosess i organisasjonen Organisasjonsutviklende prosjekt Kunnskapsoppbyggende prosjekt Når Verksted

31 Felles forståelse – forankring - forpliktelse Verksted Workshop Arbeidsseminar Medvirkningsmøter Verksted Workshop Arbeidsseminar Medvirkningsmøter Prosesslederrollen Møteleder Prosjektleder Prosesslederrollen Møteleder Prosjektleder Kommunikativ planlegging Møte kultur og gjennomføring -

32 om utarbeidelse av detaljplaner Hvordan oppnå aksept for «folkehelsearbeidet» i kommunen? –tillit, åpne prosesser, medvirkning, tilrettelegging for arbeidet Utvikle og bruke andre og utradisjonelle metoder og modeller i utvikling og konkretisering av folkehelsearbeidet –Prosjekt Nord-Trøndelag «fra kunnskap til handling – fra handling til kunnskap» Har kommunen en medvirknings- og frivillighetspolitikk? Oversiktsdokumentet, Ungdata etc – også et grunnlag i «folkehelseaksjonistarbeidet»? Analyse og statistikkarbeid; nivået på arbeidet lokalt/i kommunen, og i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesmannen?

33 Folkehelsekoordinatoren som «utfordreren og utforskeren» og en libero i systemet FOLKEHELSEFUNKSJONEN Prosjekt og prosess- ledelse Modeller i praktisk folkehelse -arbeid Innovasjon- og utviklings- arbeid Forutsetninger: Ledelse Aktive/ engasjerte medarbeidere Overordna mål Kommunens daglige arbeid


Laste ned ppt "Erfaringskonferansen 2015 kunnskapsbasert folkehelsearbeid Hva skjer når lokale folkehelsemål utøves i praksis? Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google