Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans Donali Tilset

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans Donali Tilset"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans Donali Tilset
Erfaringskonferansen kunnskapsbasert folkehelsearbeid Hva skjer når lokale folkehelsemål utøves i praksis? Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans Donali Tilset

2 En del av gjennomføring av planen
Hvorfor søkte Sør- Trøndelag Søknad En del av gjennomføring av planen

3

4 Aktuelle problemstillinger
Hvordan komme fra overordnede mål i planstrategi til forpliktende prioriteringer i økonomi- og virksomhetsplaner? Hva er gode arbeidsmåter, forutsetninger og hemmende/fremmende faktorer for å omsette mål og strategier til konkret handling?

5 Utvelgelse - erfaringskommunene
1. Rissa innbyggere 2. Ørlandet innbyggere 3. Orkdal innbyggere 4. Meldal innbyggere 5. Frøya innbyggere 6. Hitra innbyggere 7. Oppdal innbyggere Ressurskommunene: 8. Malvik innbyggere 9. Trondheim innbyggere

6 sept okt nov des jan feb mars april mai juni
FASER I PROSJEKTET sept okt nov des jan feb mars april mai juni Møte med erfarings-kommunene Samling 27 nov. Møte med erfaringskommuner Samling 4.mars Samling 29.mai Nasjonal erfarings- konferanse Levering Kunnskap NTNU Samfunnsforskning 1 2 3 Trinn 1: Møte med kommunene. Avklare prosjektdeltakelse Trinn 2: Fellessamling. Presentasjon av status i kommunene Trinn 3: Arbeidsmøter og prosesser sammen med kommunene; HVORFOR, HVORDAN OG HVA ; planlegging, organisering og gjennomføring.

7 - hva skjer og hva gjør dere, og hva har vi sett og hørt?

8 Arbeidsmetodikk Hvem i møter med kommunene – x 3
folkehelsekoordinator, rådmann, kommunalsjefer, politikere, kommunestyrer Enkeltmøter med aktører, ledermøter, i planprosess og telefon Tema i møtene – utgangspunkt i fase 2 og 3: Aktører, roller og ansvar Felles forståelse og samarbeidsprosedyrer Utarbeidelse av detaljplaner Innhenting av plandokumenter; Nett og papirutgave Prosjekter Fellessamlinger x 3 Samarbeid med NTNU Samfunnsforskning Møter med ressurskommuner og Helsedirektoratet Innhenting av erfaringer fra andre kommuner «i linja i fylkeskommunen»

9 NTNU Samfunnsforskning v/ Hans

10 Fra kunnskapsoppsummeringen …

11 Nødvendige forutsetninger for omstilling og utvikling
FFF Nødvendige forutsetninger for omstilling og utvikling Folkehelse Forståelse Forankring Forpliktelse Kilde: Per Morten Schiefloe

12 Felles forståelse Dette er vi enige om
I hvilken grad overbevisninger, forventninger og oppfatninger er felles og overlappende. Felles forståelse av: Mål Prosesser Oppgaver Roller Kompetanse Kontekst - Hva skal oppnås? - Hvordan nå målene? - Hva må gjøres? - Hvem gjør hva? - Hva trengs? - Hva er situasjonen? Dette er vi enige om Etter: Sjur Larsen

13 Marcus Fabius Quintilian (ca. 35 - 100 e.kr)
Om å forstå “Vi må ikke bare tale slik at tilhørerne kan forstå oss, men slik at de ikke kan misforstå oss!” Marcus Fabius Quintilian (ca e.kr)

14 Apollo program objective
"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth." President John F. Kennedy May 25, 1961 Etter: Tor G Syvertsen

15 Norsk hverdag "Arbeidsgruppen skal identifisere indikatorer som kan bedre kvalitet og relevans i videre arbeid med gjennomføring av effektivitetsundersøkelser på bakgrunn av vurderinger og tilrådinger fra arbeidsgruppen som har vurdert mulige forklaringer på effektivitetsforskjeller i sektoren og på bakgrunn av en arbeidsgruppe som tidligere har vurdert forskningsdata i DBH." (Mandatet til arbeidsgruppen i Utdannings- og forskningsdepartementet som står bak effektivitetsundersøkelsene i universitets- og høyskolesektoren) Heia Norge Etter: Tor G Syvertsen

16 Folkehelse - fra plan til praksis
Overordnet planlegging Kom-mune-planer Operasjon-alisering Plan for realiser-ing Gjennomføring i praksis Tiltak gjennom-ført Aktører, Roller og Ansvar Samarbeid og Felles forståelse Planlegging og Koordinering

17 Folkehelsearbeid Helhetsbildet Folkehelsearbeid
Gjennomføring i praksis Operasjon-alisering Overordnet planlegging HVA HVORDAN - HVEM

18 Inkluderende Iterasjoner
Folkehelsearbeid Operasjonalisering Overordnede mål Operasjon-alisering Inkluderende Iterasjoner Gjennom-føring ”Just Do It” Virkemidler / Tiltak

19 Folkehelsearbeid Helhetsbildet - i praksis
Operasjonalisering Ved sektorovergripende mål kan deler av operasjonaliseringen gjøres som del av planleggingen. Gjennomføring i praksis Operasjon-alisering Overordnet planlegging Gjennomføring i praksis Ved sektorvise mål kan operasjonalisering gjøres som del av gjennomføringen.

20 Folkehelsearbeid Prosjektmetoden – Hva skjer etterpå? Folkehelsearbeid
Overordnet planlegging Prosjekt Tiltak iverksatt i et prosjekt må forankres i organisasjonen for å kunne bli videreført og vedlikeholdt etter avsluttet prosjekt. Gjennomføring Operasjonalisering Organisatorisk forankring

21 Tilbake til Anne Lise

22 Ørland kommune Rissa kommune Orkdal kommune Hitra kommune
Kommunal planstrategi Kommuneplan delplan Sektorplaner Folkehelseloven Økonomiplan Planprogram Ørland kommune Rissa kommune Orkdal kommune Hitra kommune Frøya kommune Meldal kommune Oppdal kommune Malvik kommune

23 Et sammendrag Folkehelsekoordinator: 0 – 100%
Sentralt plassert i rådmannens stab - liberoen Egen folkehelseplan – samfunnsplan Oversiktsdokumentet Deltakelse i prosjekt- og prosesslederprogram Medvirkningsmodeller; administrativt og med befolkningen Ulike organisering av folkehelsearbeidet; prosjekter Prosjektet har «løfta» oppmerksomheten på folkehelse i kommunene!

24 RESULTATER Hva har vi sett og hørt?

25 Folkehelsearbeid Aktører, roller og ansvar
Operasjon-alisering Overordnet planlegging Gjennomføring i praksis Aktører, roller og ansvar Felles forståelse og samarbeidsprosedyrer Utarbeidelse av detaljplaner

26 Forståelse, forankring og forpliktelse
Nødvendige forutsetninger NTNU Samfunnsforskning (2015) Powell et al (2009) Forståelse, forankring og forpliktelse I ledelsen Omforent virkelighetsbilde i organisasjonen Aksept av folkehelsearbeidet i kommunen, tillit, åpne prosesser, medvirkning, tilrettelegging for arbeidet Tid og ressurser til arbeidet Aktive og engasjerte aktører som jobber på tvers av fag og profesjoner Som får oppmerksomhet og som blir fulgt opp, opplever å ha ansvar og en rolle i folkehelsearbeidet Tid og ressurser til utviklingsarbeid og prosjekter Folkehelsearbeidet er skreddersydd, tilpasset kommunens virksomhet og integrert i overordna mål og visjoner Folkehelsearbeidet er integrert i kommunens daglige arbeid Prinsipper i prosjekt- og prosessledelse: planlegging, ledelse, oppfølging, korrigere kurs, kommunikasjon etc. Gode kortsiktige gevinster.

27 om aktører, roller og ansvar
Bør folkehelsekoordinator være sentralt plassert i organisasjonen? «...om 5 år er det ikke behov for en folkehelsekoordinator», men hvordan ivaretas da folkehelsearbeidet i kommunen? Rådmannen har utydelige krav og forventninger til folkehelsearbeidet. Er eks. lederavtaler og oppdragsdokument gode grep i forming av et omforent virkelighetsbilde? Hvorfor er Storbyen sentral i folkehelsearbeidet? … og fylkeskommunen og Fylkesmannen forventes å ha en sentral oppgave som understøtter, råd- og veileder

28 Hvordan finne aktører, rolle og ansvar
Interessentanalyse er en bevisst skriftliggjort refleksjon av holdninger og interessenter hos personer og miljøer med betydning for et utviklingsarbeid. Interessent analyse (et eksempel)                                                                   Hvor viktig er denne interessenten? Hvilken makt har denne interessenten? Svært viktig Ikke viktig Ukjent Høy A Følges opp tett D Holdes informert G Må avklares Lav B Vedlikeholdes E Prioriteres lavt H Holdes under oppsikt C Undersøkes nærmere F I Blindsone Start med å la aktørene selv få reflektere omkring sin rolle og ansvar i folkehelsearbeidet.

29 om felles forståelse og samarbeidsprosedyrer
Folkehelsekoordinatoren må gis rom og plass til å kunne påvirke hele «linja»/ledelsen i sin organisatoriske plassering? Hvorfor og når bør folkehelseaktiviteter organiseres som prosjekt? for å få «trøkk» i organisasjonen, og / eller knytte og poengtere folkehelse i konkrete hendelser og aktiviteter Den optimale modellen i tverrfaglig-/tverretatlig samarbeid, hvor og hvordan? Kompetanseheving- og utvikling, særlig innen «prosjekt- og prosessledelse og organisasjonskunnskap»! ( – også som råd til utdanningsinstitusjoner) «Frirommet» som gis i samarbeid med FOU-organisasjoner Hvordan vise til - og utvikle gode modeller og eksempler på samarbeid og medvirkning sammen med befolkningen, lag og organisasjoner og private aktører! Samarbeid med andre kommuner

30 Prosjektarbeidsformen
Kompleksitet og tverrfaglighet Når Utviklingsarbeid Organisasjonsutviklende prosjekt Kunnskapsoppbyggende prosjekt Legge opp en bevist læringsprosess i organisasjonen Verksted

31 Prosesslederrollen Møteleder Prosjektleder
Felles forståelse – forankring - forpliktelse Kommunikativ planlegging Verksted Workshop Arbeidsseminar Medvirkningsmøter Prosesslederrollen Møteleder Prosjektleder Møte kultur og gjennomføring -

32 om utarbeidelse av detaljplaner
Hvordan oppnå aksept for «folkehelsearbeidet» i kommunen? tillit, åpne prosesser, medvirkning, tilrettelegging for arbeidet Utvikle og bruke andre og utradisjonelle metoder og modeller i utvikling og konkretisering av folkehelsearbeidet Prosjekt Nord-Trøndelag «fra kunnskap til handling – fra handling til kunnskap» Har kommunen en medvirknings- og frivillighetspolitikk? Oversiktsdokumentet, Ungdata etc – også et grunnlag i «folkehelseaksjonistarbeidet»? Analyse og statistikkarbeid; nivået på arbeidet lokalt/i kommunen, og i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesmannen?

33 FOLKEHELSEFUNKSJONEN
Folkehelsekoordinatoren som «utfordreren og utforskeren» og en libero i systemet FORSTÅELSE FORANKRING FORPLIKTELSE OVERORDNA PLANER KOMMUNENS LEDELSE, POLITISK OG ADMINISTRATIVT Forutsetninger: Ledelse Aktive/ engasjerte medarbeidere Overordna mål Kommunens daglige arbeid FOLKEHELSEFUNKSJONEN Prosjekt og prosess- ledelse Modeller i praktisk folkehelse-arbeid Innovasjon- og utviklings- arbeid


Laste ned ppt "Anne Lise Nessæther John Tore Vik Hans Donali Tilset"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google