Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP - Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP - Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP - Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep

2 Norges sentre mot incest og seksuelle overgrep; deres organisering, finansiering, tilbud og forebyggende arbeid. Fellesskap mot seksuelle overgrep / FMSO –sentrenes fellesorganisasjon. Statistikk Litteratur Presentasjon av

3 Sentrene mot incest og seksuelle overgrep Et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og et lavterskeltilbud uten krav til henvisning eller journalføring. Gir råd, støtte og veiledning til personer som er eller tidligere har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og nærstående til utsatte barn. Noen sentre gir i tillegg et tilbud til personer under 18 år. 22 sentre i Norge, minst ett i hvert fylke. I tillegg DIXI Ressurssenter mot voldtekt, som gir tilbud til voldtektsutsatte og deres pårørende. Et senter drifter en landsdekkende telefontjeneste for personer utsatt for incest og seksuelle overgrep.

4 1. Buskerudregionens incestsenter (Bris) 2. Incestsenteret i Vestfold 3. Krise- og incestsenteret Fredrikstad 4. Krise- og Incestsenteret i Follo 5. Krise- og incestsenteret i Karasjok* 6. Norasenteret, Krise- og incestsenter i Øst-Finnmark* 7. Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM), Oslo* 8. SMI Oslo 9. SMISO Elverum* 10. SMISO Hamar 11. SMISO Hordaland 12. SMISO Møre og Romsdal 13. SMISO Nord-Trøndelag 14. SMISO Nordland 15. SMISO Oppland 16. SMISO Rogaland 17. SMISO Sogn og Fjordane 18. SMISO Sør-Trøndelag 19. SMISO Telemark 20. SMISO Troms 21. SMISO Vest-Finnmark 22. SMSO Agder* 23. DIXI Ressurssenter mot voldtekt, Oslo *Ikke medlem i FMSO

5 Finansiering De fleste sentrene er private stiftelser. Sentrene finansieres gjennom kommunalt og statlig driftstilskudd. Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak skal til sammen dekke minst 20 % av driftsutgiftene og utløser med dette et statlig tilskudd på inntil 80 %. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter den statlige tilskuddsordningen: Eks. et senter får 100 000 kr fra kommunene i sitt fylke, og staten utbetaler (inntil) 400 000 kr = 500 000 kr i budsjett. Sentrene må søke om tilskudd hvert år.

6 Hjelp til selvhjelp Sentrene driver etter prinsippet om hjelp til selvhjelp og tilrettelegger for dette gjennom sine ulike tilbud. Sentrene tilbyr ikke behandling. Sentrene er et supplement til, og ikke en erstatning for offentlige tjenester som psykisk helsevern og overgrepsmottak. ”..det å erkjenne at en trenger hjelp, for så å bruke egne erfaringer til å mobilisere egne krefter slik at en får et bedre liv, er å regne som selvhjelp. Selvhjelp består av å finne frem til kunnskap, erfaring og andre ressurser en ikke er klar over at en har, for så å tørre å stole på og bruke disse. For ved å tro på seg selv og egne evner kan en endre egen livskvalitet med hjelp og støtte utenfra” (Faglig plattform). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep anser konsekvenser av seksuelle overgrep, eller senskader, som normale reaksjoner på unormale hendelser

7 Tilbudene Sentrene har et variert tilbud til sine brukere og tilbyr blant annet rådgivning pr. telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper og andre aktiviteter som gruppevirksomhet og kurs. Sentrene vektlegger brukermedvirkning i utformingen av sine tjenester. Sentrene legger til rette for likemannsarbeid. Ingen henvisning og ingen ventetid –og tilbudene er gratis. www.fmso.no

8 Forebyggende arbeid Sentrene har som et av sine mål å forebygge seksuelle overgrep gjennom undervisning og annet opplysningsarbeid i samfunnet. Sentrene tilbyr tilpassede undervisningsopplegg til skoler og andre instanser. Sentrene tilbyr råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet. FMSO har en nettportal for samordning og kvalitetssikring av sentrenes forebyggende arbeid.

9 Fellesskap mot seksuelle overgrep -FMSO Fellesorganisasjonen til sentrene mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt. Finansiert av direkte tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en årlig medlemskontingent. FMSO har 18 medlemssentre.

10 FMSOs vedtektsfestede formål er å: Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi. Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring. Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis. Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep. Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid. FMSO er sentrenes talerør i kontakt med offentlige myndigheter og media. FMSO tar initiativ til samarbeid på tvers av sentrene og leder ulike prosjektgrupper. Arrangerer ledersamlinger, årlig fagkonferanse og opplæringskurs for nyansatte.

11 Statistikk Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utgir årlig en rapport med statistikk for de 22 sentrene. Statistikk fra 2013 viser: Sentrene mottok 23 000 telefonhenvendelser. Omlag 60 % av telefonhenvendelsene var til den landsdekkende telefontjenesten. 2 754 personer var innom et senter med til sammen 22 000 besøk. 3 av 4 hadde selv vært utsatt for seksuelle overgrep. (1 av 4 var pårørende). 80 % av brukerne (utsatte) var kvinner (20 % menn utgjorde 598 personer). Ca. 7 av 10 brukere var 12 år eller yngre ved første overgrep og fire av ti var yngre enn syv år.

12 Litteratur Rundskriv 10/15 retningslinjer for statlig tilskudd til sentrene mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) http://www.bufdir.no/Global/Ikke%20bruk%20- %20Tilskudd/Regelverk/Regelverk%20for%20tilskudd%20til%20støttesentre%20 og%20ressurssentre%202015.pdfhttp://www.bufdir.no/Global/Ikke%20bruk%20- %20Tilskudd/Regelverk/Regelverk%20for%20tilskudd%20til%20støttesentre%20 og%20ressurssentre%202015.pdf Informasjonsbrosjyre om Fellesskap mot seksuelle overgrep og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (FMSO). http://issuu.com/aiereklame/docs/fmso_brosjyre Engelsk versjon: http://issuu.com/aiereklame/docs/fmso_engelsk_issuuhttp://issuu.com/aiereklame/docs/fmso_engelsk_issuu Sentrene mot incest og seksuelle overgreps faglige plattform (FMSO). http://bit.ly/Fagligplattform-FMSO http://bit.ly/Fagligplattform-FMSO Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002689 http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002689


Laste ned ppt "SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP - Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google