Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet Avfallsforum Nord, Årskonferanse Tromsø 29. april 2015 Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, Seksjon for avfall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet Avfallsforum Nord, Årskonferanse Tromsø 29. april 2015 Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, Seksjon for avfall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet Avfallsforum Nord, Årskonferanse Tromsø 29. april 2015 Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, Seksjon for avfall og gjenvinning

2 Hva skal jeg si noe om? Regelverksendringer:  Status EE-avfall  Forslag til revidert kapittel 11 i avfallsforskriften  EUs endring av definisjonen av farlig avfall: – Endringer av egenskaper som gjør avfall farlig, og konsentrasjonsgrenser for farlig avfall – Endring av EUs avfallsliste — koder, definisjoner – Implementering i avfallsforskriften  POPs avfall, ny forordning fra EU  Avfallsdeklarering.no

3 Status EE-avfall  Endringsforslaget har vært på høring  Høringsuttalelser under vurdering  Enkelte endringer

4 Forslag til revidert kapittel 11 i avfallsforskriften  Forslaget er i departementet og er foreløpig ikke vedtatt  Vi vil foreslå noen endringer av vårt forslag: – Finansiell sikkerhet Krav om at mottak skal vurdere beløpets størrelse minst hvert 5. år IKS kan bli omfattet av kravet slik som private virksomheter

5 EUs endring av definisjonen av farlig avfall

6 Endring av kriterier for farlig avfall  EU har vedtatt en forordning som endrer egenskaper til avfall som gjør det farlig (vedlegg III i ramme-direktivet), gjelder i EU fra 1. juni 2015 ((EU) No 1357/2014)  Definisjonen av farlig avfall er basert på regelverket for klassifisering av stoffer og stoffblandinger  Endring nødvendig for å tilpasse til CLP (klassifisering, merking, emballering)

7 Egenskaper som gjør avfall farlig  HP2 ― Oxidising  HP3 ― Flammable  HP4 ― Irritant  HP5 ― Specific target organ toxicity (STOT)  HP6 ― Acute toxicity  HP7 ― Carcinogenic  HP8 ― Corrosive

8 Grenseverdier for farlig avfall endres  Noen strengere, andre mindre strenge men mange uforandret  Nye faresymboler  Overgang fra R-setninger til H-setninger  Risikosetninger og H-setninger finnes i C&L Inventory http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory- database  Vedlegg 3 til avfallsforskriften endres

9

10 Avfall med ftalater  DEHP og DBP: Klassifisert som reproduksjonsskadelig – Dagens klassifisering, R60, R61: grense: 0,5% – Ny klassifisering, H360: grense: 0,3% Ftalater i gulvbelegg

11 Miljøskadelig avfall  Norge har siden 2003 hatt grenseverdier  EU ønsker også å fastsette grenser – Vanskelig – Forslag trukket – Konsekvensvurdering  Usikkert hva som kommer  Opprettholde våre grenseverdier for miljøskadelig avfall inntil avklaring i EU?

12 Miljøskadelig avfall, forts.  Meget giftig for akvatiske organismer,R50/53 H400/H410 0,25% ? – Klorparafiner (SCCP, MCCP) – Flere bromerte flammehemmere – Mange tungmetaller: Cd-, Pb-, As-forbindelser Kobber(I)oksid…

13 Vedlegg 3 del B, Spesifikke grenseverdier StoffGrenseverdi Polyklorerte bifenyler, ∑ 7PCBTotal konsentrasjon høyere eller lik 0,005% Benzo(a)pyren Kadmiumfluorid Kadmiumklorid Konsentrasjon av hvert enkelt stoff høyere eller lik 0,01% Pentabromdifenyleter Oktabromdifenyleter Dekabromdifenyleter Tetrabrombisfenol A Heksabromsyklododekan Konsentrasjon av hvert enkelt stoff høyere eller lik 0,25%.

14 Europeiske avfallsliste — EAL  Svært få endringer av koder på lista  EU vil vurdere større endringer etter erfaring med de reviderte kriteriene for farlig avfall – Flere speilinnganger? – Behov for nye typer?  Ny kode: metallisk kvikksølv: 160307*

15 Europeiske avfallsliste — EAL  Henvisning til POPs-forordningen (Persistente organiske forurensninger, (EF) no 850/2004)) – Gamle POPer: Destruksjonsgrense i POPs-forordningen vedlegg 4 gjelder som grenseverdi for farlig avfall

16 POPs-grenser blir farlig avfallsgrenser:  Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)  DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane)  Chlordane  Hexachlorocyclohexanes, including lindane  Dieldrin  Endrin  Heptachlor  Hexachlorobenzene  Chlordecone  Aldrin  Pentachlorobenzene  Polychlorinated Biphenyls (PCB)  Mirex  Toxaphene  Hexabromobiphenyl 50mg/kg 15µg/kg

17 Europeiske avfallsliste — EAL  Henvisning til at PCB defineres som i PCB-direktivet (96/59/EF): – Total PCB: 5x ∑7 PCB i praksis grense 10 mg/kg = 0,001%  EU jobber med en veileder for hvordan avfallslista med grenseverdier skal tolkes.

18 POPs - avfall  Kommisjonsforordning (EU) No 1342/2014 endrer forordning No 850/2004 vedtatt i EU  Nye grenseverdier for destruksjon av POPs-holdig avfall Lavere enn grenser for farlig avfall  Implementeres ved endring produktforskriften kap. 4 PBDE for eks. i tekstiler og polyuretan

19 Utdrag fra vedlegg IV i POPs-forordningen Destruksjons- grenser, ikke grenseverdier for farlig avfall

20 HBCD i EPS og XPS HBCD—heksabromsyklododekan  EU har utsatt å ta med HBCD i POPs-forordningen  Foreslår nå POPs-grense: 1000mg/kg  Diskuteres fargemerking av HBCD-holdig byggisolasjon

21 https://www.avfallsdeklarering.no/

22 Forberedelser til Avfallsdeklarering.no  Daglig leder/administrerende direktør logge seg inn i Altinn, delegere rollen Energi, miljø og klima til administrator  Administrator må registrere opplysninger om bedriften i administrasjonsmodulen til Avfallsdeklarering.no – opprette bedriftsprofil – opprette sluttbrukere – ev. opprette fullmakter  Sluttbrukere får brukernavn og passord tilsendt på e-post, kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere eller motta deklarasjoner  Veileder finnes på www.Avfallsdeklarering.nowww.Avfallsdeklarering.no

23 Krav om deklarering uforandret  Virksomheter som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper— fylle ut et deklarasjonsskjema (§11-12)  Virksomhet som håndterer farlig avfall (§11-13) – Skal påse at avfall som mottas fra virksomheter er deklarert – skjemaet skal følge alle leveranser ved viderelevering – skal senest innen den 15. i etterfølgende måned sende inn skjemaet til myndighetene/databasen

24 Det vil fortsatt være mulig å benytte papirskjemaet i en overgangsperiode fra oppstart av det nye systemet. Miljødirektoratet ønsker at flest mulig raskt kommer i gang med elektronisk deklarering

25 Takk for oppmerksomheten!

26 www.miljødirektoratet.no


Laste ned ppt "Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet Avfallsforum Nord, Årskonferanse Tromsø 29. april 2015 Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, Seksjon for avfall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google