Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet
Avfallsforum Nord, Årskonferanse Tromsø 29. april 2015 Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, Seksjon for avfall og gjenvinning

2 Hva skal jeg si noe om? Regelverksendringer: Status EE-avfall
Forslag til revidert kapittel 11 i avfallsforskriften EUs endring av definisjonen av farlig avfall: Endringer av egenskaper som gjør avfall farlig, og konsentrasjonsgrenser for farlig avfall Endring av EUs avfallsliste — koder, definisjoner Implementering i avfallsforskriften POPs avfall, ny forordning fra EU Avfallsdeklarering.no

3 Status EE-avfall Endringsforslaget har vært på høring
Høringsuttalelser under vurdering Enkelte endringer Det har kommet mange innspill, som nå er under vurdering. Flere innspill er gode, og noen endringer av forslaget vil gjøres på bakgrunn av innspill i høringen.

4 Forslag til revidert kapittel 11 i avfallsforskriften
Forslaget er i departementet og er foreløpig ikke vedtatt Vi vil foreslå noen endringer av vårt forslag: Finansiell sikkerhet Krav om at mottak skal vurdere beløpets størrelse minst hvert 5. år IKS kan bli omfattet av kravet slik som private virksomheter Vi er kjent med at det har vært en del lobbying fra bransjen. Særlig gjelder dette fjerning av kravet om tillatelse for virksomhet som driver innsamling og tankrensing, og kravet om finansiell sikkerhet, som ikke gjelder kommunale virksomheter. Departementet har begynt å jobbe med saken, og kommet tilbake til oss med noen spørsmål. Vi avventer deres vurdering og konklusjon. Vet ikke når endringen ev. blir vedtatt og trer i kraft. Finansiell sikkerhet: Erfaring med krav om finansiell sikkerhet for behandlingsanlegg for farlig avfall, har vist at garantibeløpet ofte ikke dekker kostnadene ved oppryddingen ved konkurser (analyse, transport). Har derfor måttet gjøre små endringer av formuleringen av kravet om finansiell sikkerhet. Foreslår også å ta inn et krav om at mottak minst hvert 5. år skal vurdere beløpets størrelse, slik at det er oppdatert i forhold til kostnadene til f.eks. behandling. Kommunal og moderniseringsdepartementet har ute et forslag om endring av IKS-loven. Dersom IKS-loven endres slik at Interkommunale selskaper får mer ansvar og kan gå konkurs, vil vi også innføre krav om finansiell sikkerhet for dem. De kan fortsatt drive iht. unntaket i § 11-7 bokstav e) dersom de lagrer <50 tonn farlig avfall, men blir altså omfattet av kravet om finansiell sikkerhet. (Virksomheten skal hvert femte år, eller oftere, dersom forurensningsmyndigheten krever det, vurdere om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er foretatt, skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med virksomhetens egenrapportering)

5 EUs endring av definisjonen av farlig avfall

6 Endring av kriterier for farlig avfall
EU har vedtatt en forordning som endrer egenskaper til avfall som gjør det farlig (vedlegg III i ramme-direktivet), gjelder i EU fra 1. juni 2015 ((EU) No 1357/2014) Definisjonen av farlig avfall er basert på regelverket for klassifisering av stoffer og stoffblandinger Endring nødvendig for å tilpasse til CLP (klassifisering, merking, emballering) Når jeg sier at EU tilpasser definisjonen av farlig avfall til CLP, og at definisjonen er basert på CLP, så betyr det ikke en 1 til 1 tilpasning, eller en fullstendig harmonisering. Det er gjort en del forenklinger, og dette er noe Norge har støttet underveis i prosessen, siden regelverket allerede er komplisert nok. Verken dagens definisjon eller den kommende er helt i tråd med klassifiseringsreglene for stoffer og stoffblandinger.

7 Egenskaper som gjør avfall farlig
HP2 ― Oxidising HP3 ― Flammable HP4 ― Irritant HP5 ― Specific target organ toxicity (STOT) HP6 ― Acute toxicity HP7 ― Carcinogenic HP8 ― Corrosive Kjenner kanskje igjen lista med H-egenskaper fra dagens vedlegg III i rammedirektivet for avfall. Det er nå lagt til en P – properties sånn at det blir hazardous properties for ikke å forveksle med H-setninger fra CLP.

8 Grenseverdier for farlig avfall endres
Noen strengere, andre mindre strenge men mange uforandret Nye faresymboler Overgang fra R-setninger til H-setninger Risikosetninger og H-setninger finnes i C&L Inventory Vedlegg 3 til avfallsforskriften endres En ting er den overordnede beskrivelsen av egenskapene, men viktigere er selve grenseverdiene knyttet til de ulike klassifiseringene. Hensikten er ikke ført og fremst en innstramming, men en harmonisering med CLP. Der grenseverdiene endres er det ikke grundig vurderinger av hvordan dette vil slå ut på ulike avfallstyper. Så konsekvensene for en del avfallstyper vil vi se etter hvert.

9 Foreløpig ikke bestemt om egenskapene med grenseverdier blir presentert på samme måte som i dag, eller om det blir mer likt sånn som det står i forordningen. Vi ønsker en enklest mulig framstilling.

10 Dagens klassifisering, R60, R61: grense: 0,5%
Avfall med ftalater DEHP og DBP: Klassifisert som reproduksjonsskadelig Dagens klassifisering, R60, R61: grense: 0,5% Ny klassifisering, H360: grense: 0,3% Ftalater i gulvbelegg DEHP: di-(2-ethylhexyl) phthalate DBP: dibutylftalat

11 Miljøskadelig avfall Norge har siden 2003 hatt grenseverdier
EU ønsker også å fastsette grenser Vanskelig Forslag trukket Konsekvensvurdering Usikkert hva som kommer Opprettholde våre grenseverdier for miljøskadelig avfall inntil avklaring i EU? Egenskapen miljøskadelig har vært på lista over de farlige egenskapene i lang tid. EU har ikke konkretisert noen grenseverdier. Norge implementerte grenser i henhold til klass.-/merk.-regelverket i EU ønsker nå å fastsette grenseverdier for miljøskadelig avfall. Dette har vært det viktigste temaet i EUs arbeid med endring av de farlige egenskapene. Diskutert bruk av økotokstester, et forslag som er veldig likt det vi har i Norge i dag, og forslag som er svært i tråd med CLP, ganske komplisert og strengt. Ble for vanskelig å bli enige. Forslag tatt ut av forordningen, utsatt, jobber med konsekvensvurdering. Usikkert hva som kommer og når det kommer.

12 Miljøskadelig avfall, forts.
Meget giftig for akvatiske organismer, R50/53 H400/H410 0,25% ? Klorparafiner (SCCP, MCCP) Flere bromerte flammehemmere Mange tungmetaller: Cd-, Pb-, As-forbindelser Kobber(I)oksid…

13 Vedlegg 3 del B, Spesifikke grenseverdier
Stoff Grenseverdi Polyklorerte bifenyler, ∑ 7PCB Total konsentrasjon høyere eller lik 0,005% Benzo(a)pyren Kadmiumfluorid Kadmiumklorid Konsentrasjon av hvert enkelt stoff høyere eller lik 0,01% Pentabromdifenyleter Oktabromdifenyleter Dekabromdifenyleter Tetrabrombisfenol A Heksabromsyklododekan Konsentrasjon av hvert enkelt stoff høyere eller lik 0,25%.

14 Europeiske avfallsliste — EAL
Svært få endringer av koder på lista EU vil vurdere større endringer etter erfaring med de reviderte kriteriene for farlig avfall Flere speilinnganger? Behov for nye typer? Ny kode: metallisk kvikksølv: * Lange diskusjoner, og mange forslag til både omstrukturering og nye avfallstyper på lista Vanskelig å bli enige, slapp opp for tid, og konkluderte med svært få endringer: for eksempel metallisk kvikksølv Kriteriene for farlig avfall danner basis for lista, og erfaringer med de reviderte kriteriene vil vise om det er nødvendig med større endringer på sikt sier Kommisjonen.

15 Europeiske avfallsliste — EAL
Henvisning til POPs-forordningen (Persistente organiske forurensninger, (EF) no 850/2004)) Gamle POPer: Destruksjonsgrense i POPs-forordningen vedlegg 4 gjelder som grenseverdi for farlig avfall

16 POPs-grenser blir farlig avfallsgrenser:
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane) Chlordane Hexachlorocyclohexanes, including lindane Dieldrin Endrin Heptachlor Hexachlorobenzene Chlordecone Aldrin Pentachlorobenzene Polychlorinated Biphenyls (PCB) Mirex Toxaphene Hexabromobiphenyl 15µg/kg 50mg/kg

17 Europeiske avfallsliste — EAL
Henvisning til at PCB defineres som i PCB-direktivet (96/59/EF): Total PCB: 5x ∑7 PCB i praksis grense 10 mg/kg = 0,001% EU jobber med en veileder for hvordan avfallslista med grenseverdier skal tolkes. EU jobber med å lage en veileder. Mange vanskelige vurderinger. Ikke alltid tydelig hvordan regelverket skal tolkes.

18 POPs - avfall Kommisjonsforordning (EU) No 1342/2014 endrer forordning No 850/2004 vedtatt i EU Nye grenseverdier for destruksjon av POPs-holdig avfall Lavere enn grenser for farlig avfall Implementeres ved endring produktforskriften kap. 4 PBDE for eks. i tekstiler og polyuretan POPs-avfall – avfall som inneholder persistente organiske forurensninger, forbud eller restriksjoner på bruk og destruksjonskrav for avfall inneholdende slike stoffer for å unngå at stoffene spres i miljøet. Nye grenseverdier for destruksjon for flere stoffer. Kort høring, 6 uker. Implementering i produktforskriften kap. 4. Blir gjeldende allerede i juni. PBDE (polybromerte difenyletere) i tekstiler og polyuretanskum, plastbelegg på baksiden av tepper.

19 Utdrag fra vedlegg IV i POPs-forordningen
Destruksjons-grenser, ikke grenseverdier for farlig avfall

20 HBCD—heksabromsyklododekan
EU har utsatt å ta med HBCD i POPs-forordningen Foreslår nå POPs-grense: 1000mg/kg Diskuteres fargemerking av HBCD-holdig byggisolasjon HBCD i EPS og XPS HBCD (Heksabromsyklododekan) er omfattet av Stockholmkonvensjonen (POPs-konvensjonen), EU har likevel utsatt å ta HBCD inn i POPS-forordningen – EUs implementering av POPs-konvensjonen. Foreslår nå likevel en POPs-grense på 1000 mg/kg.

21

22 Forberedelser til Avfallsdeklarering.no
Daglig leder/administrerende direktør logge seg inn i Altinn, delegere rollen Energi, miljø og klima til administrator Administrator må registrere opplysninger om bedriften i administrasjonsmodulen til Avfallsdeklarering.no opprette bedriftsprofil opprette sluttbrukere ev. opprette fullmakter Sluttbrukere får brukernavn og passord tilsendt på e-post, kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere eller motta deklarasjoner Veileder finnes på Leder for bedriften må logge seg inn via Altinn og utnevne administrator, dvs. å delegere rollen enerig, miljø og klima til den som skal ha den adminisitrative rollen og registrere bedriftsopplysninger i administrasjonsmodulen. Administrator må så registrere opplysninger om bedriften i administrasjonsmodulen til Avfallsdeklarering.no. Ved pålogging i administrasjonsmodulen blir administrator sendt til Altinn for autentisering (kontroll av at bedriften er den den utgir seg for å være). Sluttbrukere altså de som skal deklarere og eller motta og godkjenne deklarasjoner, behøver ikke å logge seg på via Altinn, men benytter brukernavn og passord.

23 Krav om deklarering uforandret
Virksomheter som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper— fylle ut et deklarasjonsskjema (§11-12) Virksomhet som håndterer farlig avfall (§11-13) Skal påse at avfall som mottas fra virksomheter er deklarert skjemaet skal følge alle leveranser ved viderelevering skal senest innen den 15. i etterfølgende måned sende inn skjemaet til myndighetene/databasen Skal senest sende inn skjemaet den 15. i etterfølgende måned. Selv om det ikke fysisk skal sendes inn noe papir, må første mottaker kontrollere og ev. godkjenne innkommende deklarasjoner innen samme frist som tidligere innsendingsfrist, slik at innsendte deklarasjoner fra produsenter ikke stopper opp i løsningen, men går videre og dataene blir tilgjengelige i databasen. Deklarasjonene får status ferdig.

24 Det vil fortsatt være mulig å benytte papirskjemaet i en overgangsperiode fra oppstart av det nye systemet. Miljødirektoratet ønsker at flest mulig raskt kommer i gang med elektronisk deklarering Men vi ønsker at flest mulig starter opp så snart som mulig.

25 Takk for oppmerksomheten!

26


Laste ned ppt "Farlig avfall — nytt fra Miljødirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google