Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reinforsen Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reinforsen Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reinforsen Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag
Tirsdag 26. mai Mo i Rana Per Are Hellebust Statkrafts planer for utvikling av ny stasjon

2 Statkrafts kraftverk i Norge
Kjøllefjord Statkrafts kraftverk i Norge Ad Al Finnmark St I N Sk B Narvik K Glomfjord G S L Re Rana NR B Ra ØR Hitra Smøla Aura H S Sv A T Gs Gr O Høyanger Sogn KII-V J L M Eidfjord R H B E Nore Folgefonn J O NI M NII M T K S M Ha H H V Mår Ulla Førre Sa B K L T St Ho side 2 Region Nord Tokke

3 Nøkkeltall Region Nord
Midlere årlig produksjon 11,4 TWh Installert effekt MW Antall kraftverk 22 Antall dammer 41 Ca 50 % av landsdelens kraftproduksjon Antall ansatte ca 125

4 Statkraft i Rana - geografi og anlegg
Fra Gubbeltåga bekkeinntak på Saltfjellet i Rana Kommune i nord - til Elsvatn i Hattfjelldal kommune i sør Anlegg i Kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Grane og Vefsn 8 kraftverk i drift: Nedre og Øvre Røssåga, Bjerka, Rana, Langvatn, Reinforsen, Mofjellet og Kjensvatn Herav Langvatn med midlere årlig produksjon 242 GWh og Reinforsen med 28 GWh

5 OMDØMME HELGELAND Ranelva Langvassåga 5 Reinforsen kraftverk
Laksetrapp (stengt) side 5 DETTE ER EN DUMMYTITTEL 5

6 REINFORSEN KRAFTVERK

7 Reinforsen kraftverk 2 x 1,8 MW

8 REINFORSEN KRAFTVERK

9 Reinforsen – største utfordringer
Teknisk/økonomisk utfordring: Bygge et moderne Reinforsen kraftverk Beholde dagens energiproduksjon. Lønnsomt Miljø: Hensyn til fisk (laks) og friluftsliv. Minstevannføringer. Plassering av utløp Unngå utslipp i bygge- og driftsfasen.

10 Nytt kraftverk - alternativer
Rehabilitering av dagens kraftverk (2x1,8 MW GWh). Nytt kraftverk 4,7 MW, 8,5 MW eller 10 MW med utløp i fossefoten eller i eksisterende utløpsos Nye kostnadsestimat og produksjonssimuleringer er under utvikling og lønnsomhets beregninger skal utføres. Planer for oppgradering av nett må utarbeides. Byggestart er avhengig av nødvendige offentlige tillatelser og investeringsbeslutning.

11 Usikkerheter - grunnrenteskatt
I Statsbudsjett for 2015 foreslår Regjeringen i tråd med Sundvolden- erklæringen å øke nedre grense for grunnrenteskatt fra kVA til kVA. Økt nedre grense reiser imidlertid EØS-rettslige problemstillinger, og Regjeringen vil derfor notifisere tiltaket til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Regjeringen foreslår at ikrafttredelse av en økt nedre grense på kVA utsettes til det foreligger et positivt vedtak fra ESA.

12 Vilkårsrevisjoner – hjemmel og hensikt
Hjemlet i vassdragslovgivningen Hensikt med vilkårsrevisjonene: Bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag Må avveies mot formålet med konsesjonen som er kraftproduksjon Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering/ajourføring av konsesjonsvilkårene og kan også innebære oppheving av vilkår som er uhensiktsmessige Innenfor rammer gi mulighet til å sette nye vilkår som kan rette opp skader og ulemper for allmenne interesser Bare vilkårene kan revideres – ikke selve konsesjonen (HRV, LRV og tillatte overføringer) – det betyr at manøvreringsreglementet kan revideres. Privatrettslige forhold omfattes ikke og normalt heller ikke økonomiske vilkår Statkraft stiller seg positiv til at standard vilkår innføres

13 Usikkerheter - vilkårsrevisjonene
Bjerka-Plura (St.prp. Nr.17 ( ) NVE mottok krav mottatt fra kommunene Statkraft kommenterte disse NVE åpnet for å starte en vilkårsrevisjonsprosess Utkast til revisjonsdokument sendt NVE januar 2014 Langvatn-Reinforsen (Kgl.res. 12. mai 1961) Utkast til revisjonsdokument sendt NVE desember 2013 Rana kommune har stilt krav om minstevannføring i Ranelva på 40 m3/s i sommersesongen og 10 m3/s i vintersesongen.

14 Reinforsen fisketrapp
Bygd ; Rana Jakt og Fiskeadministrasjon opprinnelig eier av trappa Trappa stengt for oppvandring oppstrøms Reinforsen i 1985 pga G. Solaris Daværende DVF (nå Mdir.) tok over eierskapet til trappa fra Rana Jakt og Fiskeadministrasjon i 1981; vedlikeholdsarbeider i hovedsak dekket av DVF Statkraft utbedret inntak i trappa på bakgrunn av konsesjonsvilkårene (avklart i 1967) for å sikre vanntilførselen og bygde en 62 meter lang ledemur Mdir. (1/3) og Statkraft (2/3) bekostet tidligere tilsyn og registrering av oppgang i trappa ( Rana kommune bidro tom 1997 med 1/3) Mdir. har engasjert SINTEF til en vurdering av aktuelle restaureringstiltak i trappa som er på høring

15 Statkrafts ansvar ifm konsesjon
Ansvarsforholdet for laksetrappene i Reinforsen og Plura er avklart av MD Reinforsen laksetrapp eies av MD Plura laksetrapp eies av Jernbaneverket Hjemmelsgrunnlaget for eksisterende fisketrapper er begrenset til å sikre vanntilførselen til disse Fiskesperre ved utløpet av Langvatn kraftverk utsettes Det skal gjennomføres en analyse for å vurdere behovet for fiskesperre MD vil komme tilbake til behovet for eventuelt senere å gjennomføre telemetristudier på bakgrunn av resultater av analysen

16


Laste ned ppt "Reinforsen Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google