Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REINFORSEN Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag Tirsdag 26. mai Mo i Rana Per Are Hellebust.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REINFORSEN Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag Tirsdag 26. mai Mo i Rana Per Are Hellebust."— Utskrift av presentasjonen:

1 REINFORSEN Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag Tirsdag 26. mai Mo i Rana Per Are Hellebust

2 side 2Region Nord Statkrafts kraftverk i Norge Finnmark Narvik Rana Glomfjord Aura Høyanger Sogn Eidfjord Folgefonn Ulla Førre Tokke Mår Nore Ad Al I Sk N B St G K S L Ra B ØR NR Re Sv T Gs A O Gr KII-V L J H M R B E O M T M J H Sa St K S B LT Ho V Ha K M H NI NII Smøla Hitra S H Kjøllefjord

3 Nøkkeltall Region Nord  Midlere årlig produksjon 11,4 TWh  Installert effekt 2769 MW  Antall kraftverk 22  Antall dammer 41  Ca 50 % av landsdelens kraftproduksjon  Antall ansatte ca 125 side 3

4 Statkraft i Rana - geografi og anlegg  Fra Gubbeltåga bekkeinntak på Saltfjellet i Rana Kommune i nord - til Elsvatn i Hattfjelldal kommune i sør  Anlegg i Kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Grane og Vefsn  8 kraftverk i drift: Nedre og Øvre Røssåga, Bjerka, Rana, Langvatn, Reinforsen, Mofjellet og Kjensvatn  Herav Langvatn med midlere årlig produksjon 242 GWh og Reinforsen med 28 GWh 4

5 side 5DETTE ER EN DUMMYTITTEL OMDØMME HELGELAND Reinforsen kraftverk Laksetrapp (stengt) 5

6 REINFORSEN KRAFTVERK 6

7 Reinforsen kraftverk 2 x 1,8 MW 7

8 REINFORSEN KRAFTVERK 2014 8

9 Reinforsen – største utfordringer  Teknisk/økonomisk utfordring: -Bygge et moderne Reinforsen kraftverk -Beholde dagens energiproduksjon. -Lønnsomt  Miljø: -Hensyn til fisk (laks) og friluftsliv. -Minstevannføringer. -Plassering av utløp -Unngå utslipp i bygge- og driftsfasen. 9

10 Nytt kraftverk - alternativer  Rehabilitering av dagens kraftverk (2x1,8 MW - 28 GWh).  Nytt kraftverk 4,7 MW, 8,5 MW eller 10 MW med utløp i fossefoten eller i eksisterende utløpsos  Nye kostnadsestimat og produksjonssimuleringer er under utvikling og lønnsomhets beregninger skal utføres.  Planer for oppgradering av nett må utarbeides.  Byggestart er avhengig av nødvendige offentlige tillatelser og investeringsbeslutning. 10

11 Usikkerheter - grunnrenteskatt  I Statsbudsjett for 2015 foreslår Regjeringen i tråd med Sundvolden- erklæringen å øke nedre grense for grunnrenteskatt fra 5 500 kVA til 10 000 kVA.  Økt nedre grense reiser imidlertid EØS-rettslige problemstillinger, og Regjeringen vil derfor notifisere tiltaket til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).  Regjeringen foreslår at ikrafttredelse av en økt nedre grense på 10 000 kVA utsettes til det foreligger et positivt vedtak fra ESA. 11

12 Vilkårsrevisjoner – hjemmel og hensikt  Hjemlet i vassdragslovgivningen  Hensikt med vilkårsrevisjonene: -Bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag -Må avveies mot formålet med konsesjonen som er kraftproduksjon -Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering/ajourføring av konsesjonsvilkårene og kan også innebære oppheving av vilkår som er uhensiktsmessige -Innenfor rammer gi mulighet til å sette nye vilkår som kan rette opp skader og ulemper for allmenne interesser -Bare vilkårene kan revideres – ikke selve konsesjonen (HRV, LRV og tillatte overføringer) – det betyr at manøvreringsreglementet kan revideres. -Privatrettslige forhold omfattes ikke og normalt heller ikke økonomiske vilkår  Statkraft stiller seg positiv til at standard vilkår innføres 12

13 Usikkerheter - vilkårsrevisjonene  Bjerka-Plura (St.prp. Nr.17 (1962-63) -NVE mottok krav mottatt fra kommunene 23.04.2012 -Statkraft kommenterte disse 31.08.2012 -NVE åpnet for å starte en vilkårsrevisjonsprosess 2.05.2013 -Utkast til revisjonsdokument sendt NVE januar 2014  Langvatn-Reinforsen (Kgl.res. 12. mai 1961) -NVE mottok krav mottatt fra kommunene 23.04.2012 -Statkraft kommenterte disse 31.08.2012 -NVE åpnet for å starte en vilkårsrevisjonsprosess 2.05.2013 -Utkast til revisjonsdokument sendt NVE desember 2013  Rana kommune har stilt krav om minstevannføring i Ranelva på 40 m 3 /s i sommersesongen og 10 m 3 /s i vintersesongen. 13

14 Reinforsen fisketrapp  Bygd 1954-57; Rana Jakt og Fiskeadministrasjon opprinnelig eier av trappa  Trappa stengt for oppvandring oppstrøms Reinforsen i 1985 pga G. Solaris  Daværende DVF (nå Mdir.) tok over eierskapet til trappa fra Rana Jakt og Fiskeadministrasjon i 1981; vedlikeholdsarbeider i hovedsak dekket av DVF  Statkraft utbedret inntak i trappa på bakgrunn av konsesjonsvilkårene (avklart i 1967) for å sikre vanntilførselen og bygde en 62 meter lang ledemur  Mdir. (1/3) og Statkraft (2/3) bekostet tidligere tilsyn og registrering av oppgang i trappa ( Rana kommune bidro tom 1997 med 1/3)  Mdir. har engasjert SINTEF til en vurdering av aktuelle restaureringstiltak i trappa som er på høring 14

15 Statkrafts ansvar ifm konsesjon  Ansvarsforholdet for laksetrappene i Reinforsen og Plura er avklart av MD -Reinforsen laksetrapp eies av MD -Plura laksetrapp eies av Jernbaneverket  Hjemmelsgrunnlaget for eksisterende fisketrapper er begrenset til å sikre vanntilførselen til disse  Fiskesperre ved utløpet av Langvatn kraftverk utsettes -Det skal gjennomføres en analyse for å vurdere behovet for fiskesperre -MD vil komme tilbake til behovet for eventuelt senere å gjennomføre telemetristudier på bakgrunn av resultater av analysen 15

16 TAKK www.statkraft.no


Laste ned ppt "REINFORSEN Ranelva – et nasjonalt laksevassdrag Tirsdag 26. mai Mo i Rana Per Are Hellebust."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google