Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Barns skyldevne Anita Lill Hansen/Linda Gröning Prosjektet om strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Barns skyldevne Anita Lill Hansen/Linda Gröning Prosjektet om strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet."— Utskrift av presentasjonen:

1 uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Barns skyldevne Anita Lill Hansen/Linda Gröning Prosjektet om strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet Det psykologiske fakultet Legg inn «Avdeling / enhet» på hver side: 1 Gå til menyen «Sett inn» 2 Velg: Dato og klokkeslett 3 Skriv navn på avdeling eller enhet i feltet «Bunntekst» 4 Velg «Bruk på alle"

2 uib.no Foredragets innhold I.Barns skyldevne fra et strafferettslig ståsted -Generelle utgangspunkter -Reglene i norsk strafferett -Grunnpremisser for gode regler II. Barns skyldevne fra et psykologisk ståsted Barns utvikling av kognitiv forståelse og empatisk medfølelse -Forskjellen mellom kognitiv og emosjonell empati -Utviklingen av empatiske evner fra spedbarn til voksen -Biologi eller miljø? Avdeling / enhet

3 uib.no I. Barns skyldevne fra et strafferettslig ståsted 2014: ”15 år gammel jente siktet for drap ASKER/OSLO (NRK): En kvinnelig ansatt er drept ved en institusjon i Asker. Ifølge politiet er en jente som bor ved institusjonen siktet for drapet.” 2013: Dagbladet: ”Stord er rystet av det som ser ut til å være et barnedrap utført av et annet barn [13 år]. - Veldig sjelden, sier voldsforsker.” Avdeling / enhet

4 uib.no Generelle utgangspunkt Lovbrudd begås også av barn under 18 år Kun de med skyldevne skal holdes ansvarlige og straffes Ulike ideer om reglene om den kriminelle lavalder Store variasjoner på et globalt plan: - For hvilken alder som er den nederste grensen - Mellom absolutte og relative aldersgrenser Stor konsensus om at barn har særlige krav på omsorg - jf. FNs barnekonvensjon Avdeling / enhet

5 uib.no Regelen i strl. § 46 Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år Absolutte grense, ansvaret fra dagen man fyller 15 år Hva det betyr at en handling skal være ”foretatt” ? -Skillet mellom forutgående handling og fullbyrdelse av gjerningsbeskrivelsen i ett straffebud, f.eks. ”Den, som forvolder en andens Død” Avdeling / enhet

6 uib.no Grunnene for regelens utforming -Skyldhensyn; barn mangler skyldevne pga manglende modenhet og moralsk innsikt -Argumenter om kriminalitetsforebyggelse; en straffetrussel ikke har den samme forebyggende virkning for barn som for voksne Argumenter om straffens skadepotensial; det er urimelig å straffe barn på grunn av de skadevirkninger som (fengsel)straffen innebærer Avdeling / enhet

7 uib.no En viktig distinksjon! Grunner for å frita fra straffansvar er ikke (nødvendigvis) sammenfallende med grunner for å frita fra straff Reglene om den kriminelle lavalder definerer barns skyldevne - og handler om når barn er straffansvarlige Men straffeprosess og straff kan anses uegnet for også for barn med skyldevne Avdeling / enhet

8 uib.no To grunnleggende spørsmål Hva skal aldersgrensen for straffansvar være? Hvordan skal barn over denne aldersgrense håndteres i strafferettssystemet? -Vi har fokus på det første Avdeling / enhet

9 uib.no Hva skal aldersgrensen være? Grunnpremisser i tre dimensjoner -Den strafferettsteoretiske; hva er skyldevne -Den empiriske; hvilke evner har barnet og hvordan utvikles disse? -”Grensesnittsdimensjonen”; hvordan skal empiriske innsikter brukes i utformingen av reglene Avdeling / enhet

10 uib.no Hva er skyldevne? -Bygger på ideer om individets evne til frihet og fornuft -Fremheves som innsikt og kontroll over handling -Forutsetter virkelighetsforståelse og dømmekraft -Det moralske ansvaret i fokus Avdeling / enhet

11 uib.no II. Barns skyldevne fra et psykologisk ståsted Hvordan utvikler barn empati – innlevelse og forståelse for andre menneskers tilstander? Empatisk aktivering → følelse av ubehag som man gjerne vil bli kvitt → stimulerer til hjelpeatferd for å redusere skyldfølelse → forebygger antisosial atferd og kriminalitet Avdeling / enhet

12 uib.no To typer empati –Kognitiv empati Forstå hva en annen person opplever ved å forestille (tenke) seg i en annens situasjon –Ta den andres perspektiv!! –Affektiv empati Innlevelse i/oppleve en annens følelser

13 uib.no Martin L. Hoffmans definisjon av empati: «Empati er en følelse som er i tråd med en annens følelse (situasjon) heller enn sin egen. Ens følelse kan matche den andres, men ikke nødvendigvis (Hoffman 2000).» Vektlegger en varhet som også inkluderer den andres fortid og mulige fremtid - den andres livsbetingelser → empatiske affekt

14 uib.no Hoffmans definisjon av empati involverer både en kognitive og en affektiv komponent –Vektlegger at utvikling av moden affektiv empati avhenger kognitiv utvikling og modenhet Kognitiv utvikling –Diskuterer ikke lenger Piaget (1896-1980) sin teori «Ute av synes ute av sinn» «2-7 åringer manglende eve til perspektivtaking» –Dagens spørsmål er: Kan eksekutive funksjoner studeres fra første leveår?

15 uib.no Eksekutive funksjoner –Samlebetegnelse for høyere kognitive prosesser som ligger til grunn for planlegging, resonnering, impulskontroll og beslutningstaking –Har hovedsakelig har blitt studert hos voksne personer –Nyere forskning viser at utviklingen er komplisert og ikke lineær prosess –Stegvis utvikling av ulike komponenter Arbeidshukommelse, evne til å holde igjen en respons (inhibisjon) og mental fleksibilitet Avdeling / enhet

16 uib.no Kognitiv utvikling 1. Arbeidshukommelse Holde informasjon i korttidsminnet samtidig som man tar inn ny informasjon Første EF komponenten som utvikles Begynner å utvikles første leveår (6mnd), videre trinnvis utvikling opp til ungdomsalder (førskolealder, skolealder og ungdom)

17 uib.no –2. Inhibisjon Holde igjen en dominerende respons Utvikling starter rundt 1 år, men størst endring i førskolealder Endres også noe i skolealder, men liten endring i ungdomsalder –Eks. Marshmallow eksperimentet

18 uib.no Inhibisjon hos voksne Grønt = stopp Rødt =kjør

19 uib.no –3. Mental fleksibilitet Trene på en regel, for så å skrifte fra denne etablerte regelen til en ny regel Største endringen skjer i skolealder, men utviklingen begynner allerede rundt 1 år og førskolebarn klarer helt enkle oppgaver

20 uib.no De ulike komponentene integreres rundt 4-5 års alder. → Evne til å ta andres perspektiv utvikles -Før 4-5 års alder klarer ikke barnet å forstå at andre kan tenke annerledes enn dem selv - Viktig forutsetning for å videreutvikle moden empati -Sensitivt miljø (omsorgsperson) som er i stand til å «romme» barnets frustrasjoner -Kommunikasjon og refleksjon sammen med barnet viktig for utvikling av evnen

21 uib.no Evne til strategisk planlegging utvikles i ungdomsalder: –Eks: Holde informasjon i minnet samtidig som man tar inn og behandler ny informasjon, og planlegger noe nytt –Krever kombinasjon av kompleks arbeidshukommelse, inhibisjon og til dels mental fleksibilitet (evne til å prøve ut ny strategi) –Utvikles helt opp til sen ungdom (19 år) Økt myelinisering og strukturelle endringer i hjernen

22 uib.no Empati utvikling – Hoffman 1.Empatiaktiverende mekanismer 2.Stadier i empatiutviklingen Avdeling / enhet

23 uib.no Mekanismer som aktiverer en empatisk reaksjon –Mimikk: Man vil automatisk imitere en annens emosjonelle ansiktsuttrykk → Feedback blir via perifere nerver sendt til hjernen som identifiserer følelsen som observeres (gir informasjon om offerets følelse)

24 uib.no NB: sprikende forskning mht imitasjon! Avdeling / enhet

25 uib.no Mekanismer…. –Assosiasjoner Observasjon av et spesifikt ansiktuttrykk, en hendelse eller noe som blir en fortalt kan minne en om en egenopplevd følelse som er i tråd med offerets følelse. –Mentale forestillinger: Forestille seg selv i en annens situasjon Forestille seg hvordan en annen personer føler –Setter krav til kognitiv refleksjon

26 uib.no Stadier i empati utviklingen fra fødsel til voksen alder 1. Reaktiv gråt: 2-3 dager gamle spedbarn: - Kraftig og intens gråt ved å høre andre spedbarn gråte - Barn gråter ikke på samme måte ved presentasjon av støy på samme frekvens nivå 2. Egosentrisk empatisk ubehag: –Barnets empatiske ubehag antas å være egosentrisk, men har prososiale kvaliteter fordi ubehaget er trigget av en annen persons ubehag. –Barnet vil redusere sitt eget ubehag

27 uib.no 3. Kvasiegosentrisk empatisk ubehag –Kognitive forandringer Større fokus på å lette den andres ubehag –Men ut fra et egosentrisk perspektiv »barnet tror at de samme strategiene det bruker for å trøste seg selv også vil fungere på andre. Avdeling / enhet

28 uib.no 4. Ekte empatisk ubehag –Klarer å ta offerets rolle og reflektere over behovene i situasjonen –Kognitivt klar for å lære av korrigerende feedback etter å ha gjort egosentriske feil –Innehar alle grunnleggende elementer av moden empati –Dette stadiet varer livet ut Fortsetter å modnes og utvikles gjennom hele livet

29 uib.no 5. Empatisk ubehag utover den nåværende situasjonen (5-8 år) –Barnet begynner å utvikle evnen til → å skjønne at andre opplever glede, sinne, tristhet og at disse tilstandene kan eksistere utover den aktuelle situasjonen –Jf. Hoffmans definisjon av empati »… varhet for fortid og fremtid Selvfokusert perspektivtaking –Forestille seg hvordan en selv ville reagert –Memorere tilbake til en lignende opplevelse som de selv har erfart Andre-fokusert perspektivtaking –Forestille seg den andres krise eller vanskelige tilstand

30 uib.no Kun en modell for hvordan empati utvikles!! –Noe uklart når de ulike stadiene oppstår Individuelle forskjeller NB: Piaget sin teori om kognitiv utvikling har blitt motbevist i ettertid!

31 uib.no Til fortsatt diskusjon Hvordan bruker vi innsiktene? Avdeling / enhet

32 uib.no Takk! Avdeling / enhet

33 uib.no Det Juridiske Fakultet


Laste ned ppt "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Barns skyldevne Anita Lill Hansen/Linda Gröning Prosjektet om strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google