Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling i praksis. Utfordringer og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling i praksis. Utfordringer og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling i praksis. Utfordringer og muligheter
Anne-Grethe Skjerve Samhandlingsteamet, Bærum DPS

2 Statlige føringer peker ut en retning
Fra tradisjonell institusjonspsykiatri til lokalbaserte tjenester Fra sykdomsfokus til fokus på mestring og ressurser Fra en passiv brukerrolle til en aktiv deltagende rolle Fra tjenestekjede til samhandlende tjenestenettverk Opptrappingsplanen for psykisk helse

3 Hdirs IS-1554 ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud” (2008): stadig flere grupper risikerer å falle utenfor behandlingstilbudene fordi; de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse er i behov av sammensatte tjenester befinner seg i en gråsone Grunnlaget for rapporten er hentet fra St. meld 25 ( )

4 Problembeskrivelse Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse - sliter ofte med flere alvorlige problemer av ulik karakter samtidig. - trenger ofte tjenester fra både kommunale tiltak og spesialisthelsetjenesten samtidig og ofte over lang tid. Mange pasienter og pårørende opplever at de ikke passer noen steder, at ansvar skyves fram og tilbake i tjenestesystemet. Dette kan bidra til at mulighetene til et bedre liv og bedring forspilles.

5 Hva er målet? Gode livsvilkår Tilhørighet Bedring. Folk skal få hjelp NÅR de trenger det, DER de trenger det og nettopp slik DE trenger det

6 Langsiktige individuelle mål
Selvstendighet Treffe egne valg Mobilisere egne ressurser Mestring og vekst Empowerment Selv kunne styre viktige deler av sitt liv på en ok måte

7 Hva sier brukerne? Opplevelse av å bli satt på siden – det er andre som bestemmer og tar avgjørelser Mangel på sammenheng og helhet i tjenestene – organisert diskontinuitet Tjenestene utløses av andre kriterier enn opplevd behov Brukere nevner bolig, arbeid, nettverk og økonomi som viktige faktorer, mens behandlingsapparatet har sterk fokus på symptomlindring

8 Hva slags psykiske helsetjenester vil vi ha?
Brukermedvirkning som det bærende prinsipp Nærhet til mitt liv og mine sammenhenger Individuelt tilpasset hjelp Lokalbaserte psykiske helsetjenester skal utgjøre hovedvekten av de psykiske helsetjenestene

9 Utfordrer: Organiseringer, ordninger og arbeidsmåter Forståelse av hva som er god hjelp Kunnskapsgrunnlaget og profesjonstenkning Kulturer, holdninger og maktforhold på psykisk helsefeltet

10 Samarbeid - samhandling Stafettpinne-tenkning
eller felles ansvar?

11 Mennesker som kasteballer
”Ikke vårt ansvar” ”Hvem skal betale?” ”Slik gjør vi det her!” Oppstykket organisering, tradisjonelle kulturer og arbeidsmåter står i veien for gode tjenester

12 Anbefalinger om samhandling
Samhandlingsteam med ansatte fra både spesialisthelsetjeneste og kommune bør vurderes for personer med sammensatte problemer og lavt funksjonsnivå ACT-team FACT

13 Samhandlingsteamet i Bærum
Forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS

14 Målgruppe Personer i Bærum kommune som har: Alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet Stor funksjonssvikt Svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet 14

15 Målgruppe De som har behov for tjenester, men mangler forankring i tjenesteapparatet Diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak i teamet Alder er uvesentlig De som ”faller mellom alle stoler” og som ikke passer noen steder. 15

16 Samhandlingsteamet i Bærum
Til sammen 5,2 stillinger DPS: 4 psykologer 1 vernepleier 1 psykiatrisk sykepleier 1 psykiater 1 erfaringskonsulent Kommune: 1 psykiatrisk psykepleier - psykisk helse 1 sosionom - sosialfaglig tjeneste 1 familieterapeut - rustjenesten 1 vernepleier - rustjenesten 1 psykiatrisk sykepleier - boligkontoret NAV: 1 konsulent Målrettet del av stillingen inn i teamet Samhandlingsteamet i Bærum

17 Arbeidsmål Etablere brukeren i det ordinære tjenesteapparatet i kommunen og spesialisthelsetjenesten Motvirke brudd i behandlingsrelasjoner Bidra til at brukeren blir i stand til å beholde kontakten med hjelpeapparatet Gjøre hjelpeapparatet i stand til å holde stabil og langvarig kontakt med brukeren

18 Felles lokal etterutdanning
Arbeidsmåter 3 nivåer av innsats: Innskrevet i teamet Skulder ved skulder Veiledning Felles lokal etterutdanning

19 Arbeidsmåter Uavhengig av diagnose
Utredes diagnostisk og ift funksjon ved behov Alltid en fra kommunen og en fra spesialisthelsetjenesten som arbeider sammen Supplerer den kompetansen som evt er inne fra før Åpen time for samarbeidspartnere

20 Arbeidsmåter Oppsøkende og pågående tilnærming
Brukermedvirkning som et bærende prinsipp Arealuavhengig praksis Kontinuitet og langsiktighet er bærende prinsipper. Tidsperspektivet er individuelt. Kartlegging av pasientens totale livssituasjon Forløpstenkning Fokus på bosituasjon, levekår, arbeid og nettverk Psykiatrisk behandling/rusbehandling etter individuelle behov ALT PÅ EN GANG

21 Hva er viktig? Fleksibilitet Tilgjengelighet Kontinuitet Kreativitet
Tett oppfølging Talsmann (brukererfaringer fra ROP Tøyen)

22 Hva hjelper? Kompetansen må være der folk er og der livet leves
Ikke svikte – ikke klandre. Folk gjør så godt de kan Det mest utslagsgivende for positivt resultat er langvarig kontakt (Drake & Mueser)

23 Hva hjelper? HÅP Brukerens egen delaktighet
Tillitsforhold til folk og system Skikkelig bosted – et hjem Folk - fellesskap Arbeid – aktivitet - mening Penger å leve av Fast behandlerkontakt (R. Drake 2000) HÅP

24 Fagfolk skal være der hvor folk er, midt i hverdagslivet

25 Ny kunnskap må utvikles
Vi trenger kunnskap om: Hvordan vi jobber når vi skal ha brukermedvirkning som grunnpilar i alt arbeid Hvordan vi best kan dra nytte av hverandres kompetanse, også brukerkompetansen Nettverk og kontekstforståelse- og metodikk Om å jobbe på folks egne arenaer og midt i hverdagslivet til folk Hvordan vi kan gi hjelp til de som ikke vil ha hjelp. Hvordan gi hjelp det vil være mulig å ta imot

26 Forankring i det øvrige tjenesteapparatet
Godt forarbeid! I utgangspunktet forankret i toppledelsen både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Problemet var erkjent og ble sett på som et felles ansvar å løse. De som jobber i teamet jobber også i det ordinære tjenesteapparatet. Kunnskap, arbeidsmåter, kultur og holdninger spres ut i organisasjonene.

27 Samhandlingsteamet i Bærum:
Kontaktinformasjon Samhandlingsteamet i Bærum: Telefon / Prosjektleder: Anne-Grethe Skjerve telefon

28 Samhandlingsteamet i Bærum
Forpliktende samarbeidsmodeller mellom Bærum kommune og Bærum DPS

29 Ingen er bare det du ser!

30 Ingen er bare det du ser!


Laste ned ppt "Samhandling i praksis. Utfordringer og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google