Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen
Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger Hjemmeside: E-post: Tlf

2 Alle former for samarbeid kan gi resultater som ikke hadde vært mulig å oppnå om vi stod alene
Utdanningsdirektoratet 2012

3 Hjem-skole samarbeid Samarbeid – hva og hvordan? Foreldrekontakter FAU
Skolemiljøutvalg Driftsstyret Forventninger

4

5 Skolemiljøutvalget (SMU)
Bystyret Systemet… FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen Rådmann Formannskap KFU Kommunalt Foreldreutvalg O&L Oppvekst og levekår Kommunalstyret Driftsstyret (DS) Bydels- utvalg Skolemiljøutvalget (SMU) FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Elevråd Rektor Foreldrekontakter Elevrep. Lærere og ansatte repr Politikere Foreldreråd Elever Lærere og ansatte

6 Hjem-skole samarbeid Det kontraktsløse samarbeidet
Foreldres støtte og hjelp til egne barn Det direkte samarbeidet Foreldremøter, samtaler, telefon Det representative samarbeidet Foreldrekontakt, FAU, Skolemiljøutvalg, Driftsstyret

7 Hvorfor samarbeide? Foreldre: Hovedansvaret for oppdragelsen
Sine barns første og viktigste lærere Kjenner sine barn svært godt Stor betydning for sine barns mestring og trivsel Barn tilbringer mye av sin tid i pedagogiske institusjoner

8 Felles mål Trivsel, trygghet og læring
Samarbeid basert på gjensidig ansvar, respekt og tillit Gir en bedre skole Nødvendig både for elever, foreldre, lærere og skoleledelse Bidrar til at foreldre best mulig kan ivareta sitt ansvar for oppdragelse og læring. Gjennom: God dialog og jevnlige møter God kommunikasjon og respekt for hverandre Forskning viser: Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positiv interesse for elevenes arbeid. Det er viktig at gode samarbeidsrelasjoner og ansvar for medvirkning blir klart forstått av skolen og av hjemmet. Betydningen av samarbeidet er siden blitt understreket av undersøkelser som viser at foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar positivt til sitt barns faglige og sosiale utvikling. 1 For å etablere et godt samarbeid mellom skole og hjem ved den enkelte skole er det av avgjørende betydning at skolen og hjemmet er bevisst sine oppgaver. En forutsetning for dette er at begge partene kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og at det ikke oppstår misforståelser.

9 Hva skal vi samarbeide om?
Skolehverdagen for egne og andres barn Elevenes læring og måloppnåelse Tilpasset opplæring Foreldremøtene Klassemiljøet – elever og foreldre Foreldrenettverk "Foreldrebank" Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen Skolemiljøet (§§9a-2 og 9a-3) Årsplaner og innhold i undervisningen Skolens mål og visjoner Dugnad, andre arrangement 17.mai – elevenes klassemiljø er vi flinke på Hva med foreldreklassemiljøet?? Positiv holdning til skolen, lærer – prat rundt middagsbordet!!! Skolens respekt-regler Ungdomsundersøkelsen (mellom vinterferien og påske)

10 Viktige planer Kvalitetsutviklingplan Årshjul
Vedtekter for Foreldreorganisering Plan for hjem-skolesamarbeid

11 Muligheter Bli bedre kjent med «systemet» Påvirke skolehverdagen
Elevene Andre foreldre Lærere Skolens ledelse Skolens virksomhet Påvirke skolehverdagen Innspill til klassens/skolens årshjul/aktiviteter Innspill til skolens planer/aktiviteter Bidra til kvalitetsutvikling av skolen Bidra til en bedre skolehverdag for elevene Forebygging elevene mer motiverte og lærer mer på skolen Samarbeid med elevrådet! Foreldrenettverk

12 Hva er en foreldrekontakt?

13 Foreldrekontakt Grunnpilar i hjem-skolesamarbeidet
Foreldrenes tillitsvalgte Kontaktlærers primærkontakt Bindeledd mellom: skolen/kontaktlærer og foreldrene i gruppen/klassen gruppene på trinnet FAU og foreldrene i klassen/gruppen Avklar forventningene Deleger ansvar og involver flere foreldre Alle foreldre har et medansvar for læringsmiljøet

14 Eksempler på oppgaver Planlegge innholdet og møteform på foreldremøter, i samarbeid med kontaktlærer Ha faste møter mellom foreldrekontakter og kontaktlærer Lage planer for hjem-skole samarbeid, i samarbeid med kontaktlærer Informere nye foreldrekontakter Sørge for god informasjonsflyt og samarbeid med FAU Ansvar for å initiere tiltak for klassen Organisere eventuelle avslutninger/sammenkomster for klassen Ansvar for å rekruttere foreldre til trygghetsvakt-ordningen. (Lassa)

15 Foreldremøter Foreldremøtene bør preges av dialog og aktivitet
Bruk foreldremøtet til å bli enige om former for samarbeid og konfliktløsning i ”fredstid ” Diskuter hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen Evaluer møtene Foreldremøter med eller uten lærer til stede? Andre møtesteder? Samarbeid mellom FAU og klassekontakt Evaluer møtene: Hva får vi ut av møtene? Hvordan kan de bli enda bedre? Hvordan kan vi få så mange som mulig til å møte opp på foreldremøtene? Er det viktig at foreldrene engasjerer seg i skolen? Tips til tema: Innholdet og organiseringen i skolen – har vi nok informasjon? Hvor godt kjenner vi barna våre? Rusmidler Kjøpepress Grensesetting – kan vi ha noen felles grenser? Våre egne holdninger – påvirker disse barna? Nasjonale og lokale prøver. Evaluering av læringsmiljøet. Overgang barneskole- ungdomsskole Egne forventninger til barna.

16 Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU - et styre for foreldrerådet
Lovfestet i Opplæringsloven §11-4 BINDELEDD mellom skole og hjem TALERØR for foreldrene FORUM for erfaringsutveksling Rektor har ansvar for at samarbeidet kommer i gang. Rektor har ikke møterett Felles ansvar for at samarbeidet fungerer Pliktløp eller verv med mening? FAU – for hvem? Klare rammer Vedtekter og handlingsplan? Oppgaver og ansvar for FAU-medlemmene? Er dette mye ansvar å påta seg? Samarbeid Foreldrene bidrar til et trygt skolemiljø

17 FAU skal : Behandle alle saker som skal opp i Driftsstyret
Fremme foreldrenes felles interesser og sikre reel foreldremedvirkning Samarbeide med andre FAUer Samarbeide med elevrådet Bidra til: at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole at foreldre får kunnskap om skolehverdagen at foreldre engasjerer seg i barns læring trivsel og positiv utvikling hos elevene FAU bør jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring FAU kan drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for elevene FAU kan holde kurs for foreldrekontakter FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

18 Eksempel på oppgaver: Medvirke aktivt i vurdering av skolen
Medvirke aktivt i utarbeiding og revidering skolens planer Drøfte og gi innspill til skolepolitiske temaer Følge opp initiativ og tiltak som blir fremmet gjennom foreldredemokratiet Planlegge og følge opp aktiviteter for å fjerne mobbing Medvirke i arbeidet for et godt skolemiljø Arrangerer positive tiltak for elever og foreldre (skoleball, disko, LAN, HMS-tiltak o.a.) Jobbe med trafikksikkerhet Arrangere foreldrerådsmøte Saker til driftsstyret må ha forankring i FAU. Evt utsette saker for å kunne ta det opp til diskusjon i den enkelte gruppe/klasse

19 Vær realistiske - hvilke saker er viktigst hos oss?
Hvilke av sakene fra i fjor skal vi videreføre? Hvilke nye saksområder er aktuelle for oss? Hvor mye tid og kapasitet har vi? Plan for hjem-skole samarbeid Årshjul for FAU Årsrapport Det er bedre å jobbe godt med noen få saker enn dårlig med mange

20

21 Skolemiljøutvalg SMU - et rådgivende organ for driftsstyret
Lovfestet i Opplæringsloven §11-1a Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg Elever, foreldre, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representert. Elever og foreldre skal til sammen ha flertall.

22 Skolemiljøutvalg SMU - et rådgivende organ for driftsstyret
Arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet Be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. Har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

23 Eksempel på oppgaver: Være høringsinstans for driftsstyret
Være høringsinstans for driftsstyret Bistå driftsstyret i utarbeidelse av skjemaer og prosedyrer Kvalitetssikre rutiner og prosedyrer knyttet til §9a Være driftsstyrets referansegruppe Gjennomgå Utdanningsdirektoratets sjekkliste Behandle skolens brukerundersøkelser Planlegge og gjennomføre HMS-arbeid Be om å få se dokumentasjon fra skolen om det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet. Stavangerskolens resultater: Lag årshjul: (opplæring, psykiske miljø, fysisk miljø, rapportere, behandle undersøkelser, møte med vaktmester/helsesøster/miljøarbeider, møte med elevråd/FAU) Ordensreglement Handlingsplan mot mobbing Være høringsinstans for planlegging og gjennomføring av miljøtiltak ved skolen (§9a-6) og avgi uttalelse til driftsstyret Bistå driftsstyret i utarbeidelse av skjemaer og prosedyrer knyttet til §9a i Opplæringsloven Ha ansvar for å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer knyttet til §9a på vegne av driftsstyret Være driftsstyrets referansegruppe i de forebyggende program/prosjekter skolen deltar i. Gjennomgå årlig Utdanningsdirektoratets sjekkliste for arbeid med skolemiljøet

24 Driftsstyret – skolens øverste organ
Et besluttende styre som gir alle partene reell innflytelse på skolens virksomhet Foreldre/foresatte (bl.a. FAU-leder), elever, ansatte og kommunen skal være representert. Rektor er styrets sekretær, uten stemmerett. Driftsstyreleder skal være leder for hele skolen FAU leder bør fronte evt foreldresaker To foreldre (FAU-leder + 1), to lærere, 1 fra andre, 1 kommune/politiker Driftsstyret initierer og driver de viktige prosessene i skolen og bruker skolens andre organer (lærerkollegiet, andre tilsette, adm, FAU og elevrådet) som hørings- og forberedende organer for prosessen. Et annet eksempel er identifiserte problemområder (eks. "skolen er svak på IKT") hvor det er viktig at Driftsstyre et tydelig på målsetninger og overlater til adm og lærerkollegiet og drive prosessen mot målet

25 Driftsstyret Bidra til helhetstenkning
Styrke samarbeid mellom hjem og skole Være pådriver i arbeidet for å få en kvalitativt bedre skole med eleven i sentrum. Hva er skolen god på og hva må jobbes mer med ? Kvalitetsutviklingsplan Plan for hjem-skolesamarbeid Handlingsplan mot mobbing HMS-plan Relater skolens planer til resultater og undersøkelser Stavangerskolens resultater elevundersøkelse foreldreundersøkelse trivselsundersøkelse kartlegging av leseferdigheter

26 Eksempel på oppgaver: Planlegging og oppfølging av skolens virksomhet
Behandle og vedta årsbudsjett Identifisere utviklingsområder Behandle og vedta skolens ulike planer Vedta skolens ordensreglement Påse at skolen driver utviklingsarbeid Behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø Være høringsinstans Unngå detaljfokus, deleger så mye som mulig til rektor/administrasjon Av Driftsstyrets regler, er det særs viktig at en har en lik forståelse av paragraf 3.3 (Driftsstyrets oppgaver) og 3.4 Rektors oppgaver i forhold til styret. Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet, herunder SFO. Budsjett: Fordeling Overskudd Underskudd Ekstramidler Redusering

27 Taushetsplikt Som tillitsvalgt forelder har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester.

28 Forskning viser at foreldre:
er usikre på hva som forventes av dem uteblir fra samarbeid som oppleves problematisk viser mindre interesse for hjem-skole samarbeidet etter hvert som barna blir eldre Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de trengs

29 KANNIK KALENDEREN: Skolens forventninger til foreldre Savner hva foreldre kan forvente av skolen

30 Forventninger - foreldrenes ansvar
Engasjere oss i barnas læring Være aktive i samarbeidet Arbeide for et godt læringsmiljø fritt for mobbing Være aktivt med i skolevurdering og utvikling av skolen Arbeide for et godt miljø Kjenne til skolens regelverk og bidra til barnas etterfølgelse av dette Stortingsmelding 31, kvalitet i skolen Foresatte har ansvar for: Å holde seg informert om sine barns skolesituasjon At barna møter forberedt på skolen At barna gjør lekser, men skolen kan ikke forutsette at det gis faglig hjelp hjemme Å gi skolen nødvendig informasjon om forhold ved barna som det er viktig for skolen å kjenne til

31 Forventninger - lærerens ansvar
Se foreldrene som en ressurs i læringsmiljøet Ha vilje til dialog og drøftinger Invitere til samarbeid Tilpasset samarbeid - tilpasset opplæring Læreplan og styringsdokumenter utgjør grunnlaget for samarbeidet

32 Forventninger – Skolens ansvar
Gi god informasjon om skolens virksomhet Ta initiativ til, og legge forholdene til rette for, at samarbeidet kan komme i gang og fungere Gjøre foreldre kjent med og delaktige i målene for arbeidet Skolen skal invitere til dialog og prosess rundt skolens handlingsplaner Skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Stortingsmelding 31. Kvalitet i skolen Skolen har ansvar for: å dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling å klargjøre og informere elevene og de foresatte om skolens mål, innhold og arbeidsformer å informere elevene og de foresatte om deres rettigheter og plikter å bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter å støtte foresatte i deres oppdragelse av barna å lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet å være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig dele denne informasjonen med de foresatte

33 For å lykkes Skolering av alle medlemmene
Avklaring av roller og forventninger Uformelle møter mellom rektor og leder av DS Møteplan Årshjul Sakene behandles i alle rådsorganene Aktivt styre Ikke bare et informasjonsorgan, men også et diskusjonsorgan Møte mellom rektor og leder av DS før innkalling og saksliste sendes ut Utsett saken hvis det ikke er mulig å behandle den i forkant Ikke bare et informasjonsorgan, men også et diskusjonsorgan

34 Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

35 Tenk over Hvilke krav og forventninger har skolen til foreldre?
Hvilke krav og forventninger har foreldre til skolen? Hvem og hvor mange sitter i FAU? Valg til Driftsstyret? Valg til Skolemiljøutvalget? Hvordan fungerer organiseringen av samarbeidet på vår skole? Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom skolen, FAU og foreldrene? Hvordan involveres alle foreldre? På hvilken måte bidrar vårt DS til økt kvalitet i skolen? Opplever DS å ha reell medvirkning i skolens virksomhet?

36 Modell for avklaring av samarbeidsnivåer
Regler på skolen Sosial utvikling Lekser Innhold i undervisning Arbeidsmåter i undervisning Informasjon Dialog Medvirkning

37 Nyttige lenker www.linksidene.no/kfu www.linksidene.no/fagstabskole


Laste ned ppt "Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google