Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger Hjemmeside:www.linksidene.no/kfuwww.linksidene.no/kfu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger Hjemmeside:www.linksidene.no/kfuwww.linksidene.no/kfu."— Utskrift av presentasjonen:

1 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger Hjemmeside:www.linksidene.no/kfuwww.linksidene.no/kfu E-post:kfu@stavanger.kommune.nokfu@stavanger.kommune.no Tlf. 5191 2762

2 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Alle former for samarbeid kan gi resultater som ikke hadde vært mulig å oppnå om vi stod alene Utdanningsdirektoratet 2012

3 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hjem-skole samarbeid Samarbeid – hva og hvordan? Foreldrekontakter FAU Skolemiljøutvalg Driftsstyret Forventninger

4 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

5 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Systemet… FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen KFU Kommunalt Foreldreutvalg FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Foreldrekontakter Foreldreråd Lærere og ansatte Lærere og ansatte repr Rektor Elever Elevrep. Elevråd Driftsstyret (DS) Skolemiljøutvalget (SMU)() O&L Oppvekst og levekår Kommunalstyret RådmannFormannskap Bystyret Politikere Bydels- utvalg

6 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hjem-skole samarbeid Det kontraktsløse samarbeidet Foreldres støtte og hjelp til egne barn Det direkte samarbeidet Foreldremøter, samtaler, telefon Det representative samarbeidet Foreldrekontakt, FAU, Skolemiljøutvalg, Driftsstyret

7 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hvorfor samarbeide? Foreldre: Hovedansvaret for oppdragelsen Sine barns første og viktigste lærere Kjenner sine barn svært godt Stor betydning for sine barns mestring og trivsel

8 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Felles mål Trivsel, trygghet og læring Samarbeid basert på gjensidig ansvar, respekt og tillit Gir en bedre skole Nødvendig både for elever, foreldre, lærere og skoleledelse Bidrar til at foreldre best mulig kan ivareta sitt ansvar for oppdragelse og læring. Gjennom: God dialog og jevnlige møter God kommunikasjon og respekt for hverandre

9 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hva skal vi samarbeide om? Skolehverdagen for egne og andres barn Elevenes læring og måloppnåelse Tilpasset opplæring Foreldremøtene Klassemiljøet – elever og foreldre Foreldrenettverk "Foreldrebank" Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen Skolemiljøet (§§9a-2 og 9a-3) Årsplaner og innhold i undervisningen Skolens mål og visjoner Dugnad, andre arrangement

10 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Viktige planer Kvalitetsutviklingplan Årshjul Vedtekter for Foreldreorganisering Plan for hjem-skolesamarbeid

11 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Muligheter Bli bedre kjent med «systemet» -Elevene -Andre foreldre -Lærere -Skolens ledelse -Skolens virksomhet Påvirke skolehverdagen -Innspill til klassens/skolens årshjul/aktiviteter -Innspill til skolens planer/aktiviteter -Bidra til kvalitetsutvikling av skolen -Bidra til en bedre skolehverdag for elevene -Forebygging

12 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hva er en foreldrekontakt?

13 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Foreldrekontakt Grunnpilar i hjem-skolesamarbeidet Foreldrenes tillitsvalgte Kontaktlærers primærkontakt Bindeledd mellom: –skolen/kontaktlærer og foreldrene i gruppen/klassen –gruppene på trinnet –FAU og foreldrene i klassen/gruppen Avklar forventningene Deleger ansvar og involver flere foreldre Alle foreldre har et medansvar for læringsmiljøet

14 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Eksempler på oppgaver Planlegge innholdet og møteform på foreldremøter, i samarbeid med kontaktlærer Ha faste møter mellom foreldrekontakter og kontaktlærer Lage planer for hjem-skole samarbeid, i samarbeid med kontaktlærer Informere nye foreldrekontakter Sørge for god informasjonsflyt og samarbeid med FAU Ansvar for å initiere tiltak for klassen Organisere eventuelle avslutninger/sammenkomster for klassen Ansvar for å rekruttere foreldre til trygghetsvakt- ordningen. (Lassa)

15 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Foreldremøter Foreldremøtene bør preges av dialog og aktivitet Bruk foreldremøtet til å bli enige om former for samarbeid og konfliktløsning i ”fredstid ” Diskuter hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen Evaluer møtene Foreldremøter med eller uten lærer til stede? Andre møtesteder? Samarbeid mellom FAU og klassekontakt

16 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU - et styre for foreldrerådet Lovfestet i Opplæringsloven §11-4 BINDELEDD mellom skole og hjem TALERØR for foreldrene FORUM for erfaringsutveksling Rektor har ansvar for at samarbeidet kommer i gang. Rektor har ikke møterett Felles ansvar for at samarbeidet fungerer

17 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger FAU skal : Behandle alle saker som skal opp i Driftsstyret Fremme foreldrenes felles interesser og sikre reel foreldremedvirkning Samarbeide med andre FAUer Samarbeide med elevrådet Bidra til: –at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø –å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole –at foreldre får kunnskap om skolehverdagen –at foreldre engasjerer seg i barns læring –trivsel og positiv utvikling hos elevene

18 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Eksempel på oppgaver: Medvirke aktivt i vurdering av skolen Medvirke aktivt i utarbeiding og revidering skolens planer Drøfte og gi innspill til skolepolitiske temaer Følge opp initiativ og tiltak som blir fremmet gjennom foreldredemokratiet Planlegge og følge opp aktiviteter for å fjerne mobbing Medvirke i arbeidet for et godt skolemiljø Arrangerer positive tiltak for elever og foreldre (skoleball, disko, LAN, HMS-tiltak o.a.) Jobbe med trafikksikkerhet Arrangere foreldrerådsmøte

19 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Vær realistiske - hvilke saker er viktigst hos oss? Hvilke av sakene fra i fjor skal vi videreføre? Hvilke nye saksområder er aktuelle for oss? Hvor mye tid og kapasitet har vi? Plan for hjem-skole samarbeid Årshjul for FAU Årsrapport Det er bedre å jobbe godt med noen få saker enn dårlig med mange

20 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

21 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolemiljøutvalg SMU - et rådgivende organ for driftsstyret Lovfestet i Opplæringsloven §11-1a Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg Elever, foreldre, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representert. Elever og foreldre skal til sammen ha flertall.

22 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolemiljøutvalg SMU - et rådgivende organ for driftsstyret Arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet Be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. Har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

23 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Eksempel på oppgaver: Være høringsinstans for driftsstyret Bistå driftsstyret i utarbeidelse av skjemaer og prosedyrer Kvalitetssikre rutiner og prosedyrer knyttet til §9a Være driftsstyrets referansegruppe Gjennomgå Utdanningsdirektoratets sjekkliste Behandle skolens brukerundersøkelser Planlegge og gjennomføre HMS-arbeid Be om å få se dokumentasjon fra skolen om det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet. Stavangerskolens resultater: www.linksidene.no/fagstabskole

24 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Driftsstyret – skolens øverste organ Et besluttende styre som gir alle partene reell innflytelse på skolens virksomhet Foreldre/foresatte (bl.a. FAU-leder), elever, ansatte og kommunen skal være representert. Rektor er styrets sekretær, uten stemmerett. Driftsstyreleder skal være leder for hele skolen FAU leder bør fronte evt foreldresaker

25 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Driftsstyret Bidra til helhetstenkning Styrke samarbeid mellom hjem og skole Være pådriver i arbeidet for å få en kvalitativt bedre skole med eleven i sentrum. Hva er skolen god på og hva må jobbes mer med ? –Kvalitetsutviklingsplan –Plan for hjem-skolesamarbeid –Handlingsplan mot mobbing –HMS-plan Relater skolens planer til resultater og undersøkelser Stavangerskolens resultater www.linksidene.no/fagstabskole

26 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Eksempel på oppgaver: Planlegging og oppfølging av skolens virksomhet Behandle og vedta årsbudsjett Identifisere utviklingsområder Behandle og vedta skolens ulike planer Vedta skolens ordensreglement Påse at skolen driver utviklingsarbeid Behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø Være høringsinstans Unngå detaljfokus, deleger så mye som mulig til rektor/administrasjon

27 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Taushetsplikt Som tillitsvalgt forelder har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester.

28 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Forskning viser at foreldre: er usikre på hva som forventes av dem uteblir fra samarbeid som oppleves problematisk viser mindre interesse for hjem-skole samarbeidet etter hvert som barna blir eldre Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de trengs

29 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

30 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Forventninger - foreldrenes ansvar Engasjere oss i barnas læring Være aktive i samarbeidet Arbeide for et godt læringsmiljø fritt for mobbing Være aktivt med i skolevurdering og utvikling av skolen Arbeide for et godt miljø Kjenne til skolens regelverk og bidra til barnas etterfølgelse av dette

31 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Forventninger - lærerens ansvar Se foreldrene som en ressurs i læringsmiljøet Ha vilje til dialog og drøftinger Invitere til samarbeid Tilpasset samarbeid - tilpasset opplæring Læreplan og styringsdokumenter utgjør grunnlaget for samarbeidet

32 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Forventninger – Skolens ansvar Gi god informasjon om skolens virksomhet Ta initiativ til, og legge forholdene til rette for, at samarbeidet kan komme i gang og fungere Gjøre foreldre kjent med og delaktige i målene for arbeidet Skolen skal invitere til dialog og prosess rundt skolens handlingsplaner Skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

33 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger For å lykkes Skolering av alle medlemmene Avklaring av roller og forventninger Uformelle møter mellom rektor og leder av DS Møteplan Årshjul Sakene behandles i alle rådsorganene Aktivt styre –Ikke bare et informasjonsorgan, men også et diskusjonsorgan

34 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

35 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Tenk over Hvilke krav og forventninger har skolen til foreldre? Hvilke krav og forventninger har foreldre til skolen? Hvem og hvor mange sitter i FAU? Valg til Driftsstyret? Valg til Skolemiljøutvalget? Hvordan fungerer organiseringen av samarbeidet på vår skole? Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom skolen, FAU og foreldrene? Hvordan involveres alle foreldre? På hvilken måte bidrar vårt DS til økt kvalitet i skolen? Opplever DS å ha reell medvirkning i skolens virksomhet?

36 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Regler på skolen Sosial utvikling Lekser Innhold i undervisning Arbeidsmåter i undervisning Informasjon Dialog Medvirkning Modell for avklaring av samarbeidsnivåer

37 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nyttige lenker www.linksidene.no/kfu www.linksidene.no/fagstabskole www.fug.no www.udir.no http://www.udir.no/Laringsmiljo/ http://skoleporten.udir.no www.settegrenser.no


Laste ned ppt "KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hjem-skole samarbeid Auglend skole 29. september 2014 Nina Bøhnsdalen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger Hjemmeside:www.linksidene.no/kfuwww.linksidene.no/kfu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google