Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugianere som entrepenører Presentert av Harald Holt Foredraget er bygget på forskningen til Ola H Grytten og Magne Supphellen NHH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugianere som entrepenører Presentert av Harald Holt Foredraget er bygget på forskningen til Ola H Grytten og Magne Supphellen NHH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugianere som entrepenører Presentert av Harald Holt Foredraget er bygget på forskningen til Ola H Grytten og Magne Supphellen NHH

2 Hans Nielsen Hauge 03.04.1771 – 29.03.1824 Fra Tune, Østfold Numer fem av ti barn Åndelig gjennombrudd i 1796 To måneder etterpå: –Forfatter –Leder av vekkeslesbevegelse Vandret for å forkynne i størstedelen av Norge –Hovedsakelig i 1797-1804 Ble ansett som oppvigler –Av presteskapet –Av kongen Tilbrakte ni år i fengsel –1804-1811 lengste periode uten dom Forfattet 33 bøker Grunnla minst 30 industriforetak –Hovedsakelig i 1801-1804 Hans Nielsen Hauge 1771-1824

3 Haugianerne Foregangsmenn innen: –Bedriftsetablering –Arbeidervelferd –Demokrati –Rettsstat –Sosiale velferdsordninger –Likestilling –Likelønn –Kultur –Politikk og samfunnsliv –Folkeopplysning –Utdanning

4 Hauges engasjement Vandrer Lekpredikant Folkeopplyser Handelsmann Eiendomsmagnat Bonde Skipsreder Skipsmekler Verftseier Industrigrunder Investor Bankier Reformator Forfatter Redaktør Forelegger Folkebevegelsesleder Norges historiens mest undervurderte person?

5 Hauges motivasjon “At vi skal betænke vore Gjerninger og arbeide i Verden paa det som er fornødent til vort Legemes Ophold, Næstens Gavn og Guds Ære at befordre, det forbydes ikke, men befales, at vi vor Sveed skal æde vort Brød … og hvo som ikke vil arbeide, skal heller ikke æde.” Forhørsprotokol l 1805. We should consider our work in this world to be what is needed for our lifes and to the benefit of our neighbour and to the honour of God. It is demanded of us that we earn our bread, and those who do not work shall not receive food.

6 Hauges motivasjon “thi blev mit Resultat, at de som havde een Troe ag Aands Lyst med mig, skulle uindskrænket besidde sine Eiendomme, men dog ansee det for en Christelig Pligt, som Huusholdere over de betroede Gaver af timeligt Gods, efter Evne at gavne Andre, og efter Skriftens Bud i Gal. 6. m. fl.St., at gjøre Vel imod Alle … og Enhver ansee det for hellig broderlig Pligt, med Raad og Daad at understøtte hverandre, at Ingen maatte vise sig egennyttig eller være nøieregnende, og at Tjeneres troe Arbeide maatte paaskjønnes og belønnes; men aldrig forødes i Overdaad og Ødselhed…” Ordning VI, s. 100. The right to own property The responsibility to support others Not be selfish Not waste or be extravagant

7 Hauge om næringsvirksomhet og arbeidsmoral ”Hvo som ei vil arbeide, bør heller ikke æde. Maaske Qvale vil bygge Closter, som fordum, til sin Kirkestiftelse, saa vil jeg derimod bygge Fabriker, drive Handel, arbeide til Hielp med Haandværker, og naar Tid og Kraft haves, da fornemmelig dyrke Jorden.” Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1802 No work – no food. 2 Thess 3:10 While Quale will build monastery, I will: – Build factories, – Run business – Support workshops – And when time and strength allows farm the land

8 Hauge om arbeidsgivers ansvar “naar han ikke giver sine Underhavende opriktig Løn eller fornøden Føde og Klæde i Tide ikke Arbeids-Herren sørger for Deres rætfærdige Løn, Kost og Klæde i ræt Tid, er Dennem for en Tyv at rægne.” Hauge 1804 A manager who does not provide appropriate salary, food or clothing is to be considered a thief.

9 Omfanget av Hauges finansielle engasjement

10 Andel entreprenører med haugiansk inspirasjon på Sunnmøre 1818-1940 68,7% 32,3%

11 Haugianske entreprenører Jens Ekornes –Begynte med madrasfjærer og kurvmøbler –Grunnla Ekornes i 1934 –Pioner innen produkt og produksjonsutvikling –En av Ekornes/Sykkylvens viktigste samfunnsbyggere –Blant Nordens største og mest lønnsomme møbelprodusenter Mindor Hjellegjerde –Grunnla, sammen med brødre Hjellegjerde –Viktig innen produktutvikling og samfunnsbygging

12 Motivasjonen - Jens Ekornes: ”Det er ingen annen enn Gud som har gitt meg det som er bygget opp, og det er ingen annen enn Gud som har skapt den velstanden som heldigvis eksisterer på Ikornnes i dag. Min oppgave her på jorden har vært å forvalte disse rikdommene. Gud har gitt meg ansvar for bygninger, maskiner og folk. Samtidig vet jeg at alt dette skal jeg kreves til ansvar for.” (Møller & Thorseth 1974)

13 Karsten Alnæs: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie» Georg Brandes: «skjønt Kristendommen officielt blev indført i Norge av Olaf Trygvesøn, blev den faktisk indført af Hans Nielsen Hauge» Arne Garborg: «Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har skapt det norske nittende Aarhundre. Alexander L Kielland: «Større Mand end Hans Nielsen Hauge havde vi aldrig havt.» Halvdan Koht: «Den store gjerninga Haugerørsla gjorde, var at ho bar folket eit nytt og drjugt steg fram mot åndeleg friskap. Ho lærte folket å tenkja sjølv ….Og dermed la ho … grunn under sjølvstendestrevet til det norske folk» Francis Sejersted: «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge» Sagt om Hauge og haugianismen

14 Norsk historisk velstand

15 Kan vi utlede elementer av teori om tro og entrepenørskap? Personlig overbevisning om Guds godhet -> lede mennesker til et bedre liv Empowerment (Gud gir styrke) -> Troen på selvhjelp. Utruste folk til å gjøre det gode med mentorstøtte. Empowerment (vi er verdifulle i Guds øyne) -> Stolte Guds tjenere Empoverment -> Redusere fattigdom Omvendelse ->Se etter mulighetene


Laste ned ppt "Haugianere som entrepenører Presentert av Harald Holt Foredraget er bygget på forskningen til Ola H Grytten og Magne Supphellen NHH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google