Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugianere som entrepenører

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugianere som entrepenører"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugianere som entrepenører
Presentert av Harald Holt Foredraget er bygget på forskningen til Ola H Grytten og Magne Supphellen NHH The Age of Orthodoxy in religion was his heritage. The Age of Enlightenment was his laboratory. He stepped into a stream of changing religious, social, economic, intellectual and national currents. Before he died, Norway had secured release from the long union with Denmark and had called her own constitutional assembly. The Napoleonic Wars and Treaty of Kiel provided the immediate historical causes. The factors underlying a nation’s growing desire for independence touch on areas of the country’s development where the influence of Hauge can be seen. Hauge was a pioneer in economic enterprise. He was leader in challenging old class privileges.

2 Hans Nielsen Hauge 03.04.1771 – 29.03.1824 Fra Tune, Østfold
Numer fem av ti barn Åndelig gjennombrudd i 1796 To måneder etterpå: Forfatter Leder av vekkeslesbevegelse Vandret for å forkynne i størstedelen av Norge Hovedsakelig i Ble ansett som oppvigler Av presteskapet Av kongen Tilbrakte ni år i fengsel lengste periode uten dom Forfattet 33 bøker Grunnla minst 30 industriforetak Hovedsakelig i Hans Nielsen Hauge

3 Haugianerne Foregangsmenn innen: Bedriftsetablering Arbeidervelferd
Demokrati Rettsstat Sosiale velferdsordninger Likestilling Likelønn Kultur Politikk og samfunnsliv Folkeopplysning Utdanning Religious leaders and entrepreneurship As we investigate this topic we are struck by the lack of much theoretical analysis, even one might say any systematic analysis, of the relationship between these religious groups/leaders and their economic activities. In most instances, these economic activities could be labeled as entrepreneurial in nature. It is largely to the entrepreneurial literature, much of it appearing in management journals, that we turn to inform our investigation of Hauge.

4 Hauges engasjement Norges historiens mest undervurderte person?
Vandrer Lekpredikant Folkeopplyser Handelsmann Eiendomsmagnat Bonde Skipsreder Skipsmekler Verftseier Industrigrunder Investor Bankier Reformator Forfatter Redaktør Forelegger Folkebevegelsesleder 33 bøker Risikovillig Hadde ofte flere ideer enn capital Måtte søke økonomisk redning hos sine venner Norges historiens mest undervurderte person?

5 Hauges motivasjon “At vi skal betænke vore Gjerninger og arbeide i Verden paa det som er fornødent til vort Legemes Ophold, Næstens Gavn og Guds Ære at befordre, det forbydes ikke, men befales, at vi vor Sveed skal æde vort Brød … og hvo som ikke vil arbeide, skal heller ikke æde.” Forhørsprotokoll 1805. We should consider our work in this world to be what is needed for our lifes and to the benefit of our neighbour and to the honour of God. It is demanded of us that we earn our bread, and those who do not work shall not receive food. Viktige elementer I hans motivasjon: Omvendelse da han var 25 fra tradisjonalisme til personlig overgivelse I tjensete for Gud og medmennesker Tysk pietisme og Engelsk puritanisme Som foretningsmann var han primært inspirert fra engelsk puritanisme (John Wesley, (metodist) William Booth (salvation army) En viktig motivason var å skape arbeid

6 Hauges motivasjon The right to own property
“thi blev mit Resultat, at de som havde een Troe ag Aands Lyst med mig, skulle uindskrænket besidde sine Eiendomme, men dog ansee det for en Christelig Pligt, som Huusholdere over de betroede Gaver af timeligt Gods, efter Evne at gavne Andre, og efter Skriftens Bud i Gal. 6. m. fl.St., at gjøre Vel imod Alle … og Enhver ansee det for hellig broderlig Pligt, med Raad og Daad at understøtte hverandre, at Ingen maatte vise sig egennyttig eller være nøieregnende, og at Tjeneres troe Arbeide maatte paaskjønnes og belønnes; men aldrig forødes i Overdaad og Ødselhed…” Ordning VI, s. 100. The right to own property The responsibility to support others Not be selfish Not waste or be extravagant

7 Hauge om næringsvirksomhet og arbeidsmoral
”Hvo som ei vil arbeide, bør heller ikke æde. Maaske Qvale vil bygge Closter, som fordum, til sin Kirkestiftelse, saa vil jeg derimod bygge Fabriker, drive Handel, arbeide til Hielp med Haandværker, og naar Tid og Kraft haves, da fornemmelig dyrke Jorden.” Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1802 No work – no food. 2 Thess 3:10 While Quale will build monastery, I will: Build factories, Run business Support workshops And when time and strength allows farm the land

8 Hauge om arbeidsgivers ansvar
“naar han ikke giver sine Underhavende opriktig Løn eller fornøden Føde og Klæde i Tide ikke Arbeids-Herren sørger for Deres rætfærdige Løn, Kost og Klæde i ræt Tid, er Dennem for en Tyv at rægne.” Hauge 1804 A manager who does not provide appropriate salary, food or clothing is to be considered a thief.

9 Omfanget av Hauges finansielle engasjement

10 Andel entreprenører med haugiansk inspirasjon på Sunnmøre 1818-1940
32,3% 68,7%

11 Haugianske entreprenører
Jens Ekornes Begynte med madrasfjærer og kurvmøbler Grunnla Ekornes i 1934 Pioner innen produkt og produksjonsutvikling En av Ekornes/Sykkylvens viktigste samfunnsbyggere Blant Nordens største og mest lønnsomme møbelprodusenter Mindor Hjellegjerde Grunnla, sammen med brødre Hjellegjerde Viktig innen produktutvikling og samfunnsbygging

12 Motivasjonen - Jens Ekornes:
”Det er ingen annen enn Gud som har gitt meg det som er bygget opp, og det er ingen annen enn Gud som har skapt den velstanden som heldigvis eksisterer på Ikornnes i dag. Min oppgave her på jorden har vært å forvalte disse rikdommene. Gud har gitt meg ansvar for bygninger, maskiner og folk. Samtidig vet jeg at alt dette skal jeg kreves til ansvar for.” (Møller & Thorseth 1974)

13 Sagt om Hauge og haugianismen
Karsten Alnæs: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie» Georg Brandes: «skjønt Kristendommen officielt blev indført i Norge av Olaf Trygvesøn, blev den faktisk indført af Hans Nielsen Hauge» Arne Garborg: «Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har skapt det norske nittende Aarhundre. Alexander L Kielland: «Større Mand end Hans Nielsen Hauge havde vi aldrig havt.» Halvdan Koht: «Den store gjerninga Haugerørsla gjorde, var at ho bar folket eit nytt og drjugt steg fram mot åndeleg friskap. Ho lærte folket å tenkja sjølv ….Og dermed la ho … grunn under sjølvstendestrevet til det norske folk» Francis Sejersted: «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge»

14 Norsk historisk velstand

15 Kan vi utlede elementer av teori om tro og entrepenørskap?
Personlig overbevisning om Guds godhet -> lede mennesker til et bedre liv Empowerment (Gud gir styrke) -> Troen på selvhjelp. Utruste folk til å gjøre det gode med mentorstøtte. Empowerment (vi er verdifulle i Guds øyne) -> Stolte Guds tjenere Empoverment -> Redusere fattigdom Omvendelse ->Se etter mulighetene What can be said about a theory of entrepreneurship? Personlig overbevisning : lede mennesker til et bedre liv Empowerment: selvhjelp. Stolthet, Guds tjenere, redusere fattigdom, Luk Overbevisning om at Gud vill utuste folk til å gjøre det gode Overbevisning om bruk av våre gaver Omvendelsen : førte til en opptatt het av å se etter mulighetene


Laste ned ppt "Haugianere som entrepenører"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google