Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid fastlegar og Flora kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid fastlegar og Flora kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid fastlegar og Flora kommune
Jan Helge Dale Fastlege og kommuneoverlege

2 Sunnfjord medisinske senter i Flora – samlokalisering av kommunale og statlege helse og velferdstenester

3 Byggetrinn I

4 Sunnfjord medisinske senter
Byggetrinn 2 og 3: ( ) Utviding NAV Utviding Legegruppa SMS og samlokalisering kommunepsykolog og kommunal kreftkoordinator. Kommunale rus og psykiatritenester Helse Førde med poliklinikkar, rtg avd og ambulansestasjon.

5 Legegruppa SMS AS Etablert 2001 ved samanslåing av 2 legekontor med 5 og 3 legar. 13 fastlegar no og ein spes i fys medisin. Turnuslege. AS for «styring av usemje», arbeidsgivarfunksjon og kostnadsfordeling. Dagleg leiar (lege) med arbeidsgivaransvar. Kvalitetsbok med forpliktingar i høve administrativ og fagleg praksis. Faste møtestrukturar og løpande kvalitetsutvikling/internkontroll.

6 «Samhandlingsreforma»
Kommunane skal behandle sjukare pasientar med mange diagnosar. Tverrfagleg samarbeid vert avgjerande viktig. Starte med områder med gjensidig nytte! Alle faggrupper og avdelingar i kommunen er avhengig av hjelp/samarbeid med andre. Ny organisering løyser nokre utfordringar , men skaper nye ! Treng kommunen «spesialavdelingar» ??? Kommunen har berre ein legespesialist- «fastlegen»

7 Samarbeid fastlegar - heimesjukepleien
Kvalitetsutviklingsprosjekt/forbetringsprosjekt frå Legegruppa SMS Medisinbestilling der heimesjukepleien adm medikament for pasienten. Delegasjonsvedtak og samstemming av fastmedisinlister. Rutinegjennomgang på legekontoret og i dei tre heimesjukepleieavdelingane. Semje om nye og forbetra rutinar. Måling av effekt.

8

9 Samarbeid fastlegar- heimesjukepleien
Sjå på konkret praksis – ofte for generelle og overordna problem som vert fokusert. Finne områder for forbetring – starte med dei områder der raskt gjensidig nytte. Praktikarane og ikkje berre leiarane må møtast. Leiaransvar å legge til rette for det ! «Bygge stein på stein» Endringar må vere konkrete, dei tek tid og dei må minnast på ! Demmings sirkel – «kvalitetsforbetringshjulet».

10 Organisatorisk tilrettelegging
Døgntenester – mange tilsette i kontakt med ein pasient. Primærpleieprinsippet(meiransvar) Tildeling av primærkontakt etter kven du har som fastlege Primærkontakt- «primærgruppe» – spl./omsorgsarb-hj.pl. Definere oppgåver for primærkontakt.

11 Kva ansvar har du som primærkontakt?
PRIMÆRKONTAKTAR Kva ansvar har du som primærkontakt? 2 spl og 1-2 hjpl i kvar guppe delt opp mot eit antal legar. Sjå eiga liste. ANSVARSOMRÅDER: Dosering av vekedosett til dine primærbrukarar. Bestilling av medisinar og reseptar for dine primærbrukarar. Kontakt med lege Gjennomføring av møte med primærlegar, minst 2 møter per år Pleieplan skal være oppdatert til ein kvar tid. Rett adresse

12 Legg deg inn som primærkontakt i nettverket til brukar slik at andre kan sjå kven som er kontakt. Fjern dei som ikkje er primærkontakt. Legg inn fastlege og apotek i nettverket. Iplos oppdatert til ein kvar tid ved endring i brukar sitt funksjonsnivå. Dialog med pårørande. Kan problemstillingar vente til neste dag eller til primærkontaktane er på jobb skal det sendast mail til vedkommande om problemstillinga. Primærkontakten skal ordne opp i problemet.

13 Sørg for at det til ein kvar tid er medikament 1 mnd framover.
Ha oversikt over kva du bestiller til ein kvar tid, ha kontroll. Innhente og oppdatere Iplos Diagnosar fortløpande. Samarbeid med saksbehandlar. Formidling av vedtak. Oppdatere medisinlister etter utskriving frå sjukehus. Kopi av epikrise SKAL sendast fastlege + send ny oppdatert medisinliste for godkjenning.

14 Ved endring av primærkontakt eller fastlege er du pliktig til å ta kontakt med legen og avtale eit møte der dykk gjennomgår brukarane på lista og avklarar samarbeidet vidare.    Å være primærkontakt i heimetenesta i FK vil sei at du må følje opp dei punkta som blir lista opp over. Sjå til at du har kontakt med dei brukarane du har ansvar for innimellom Alle oppgåver som ikkje vert utført vil bli rekna som avvik. Du har sjølv ansvar for å sjå til at du får tid til å utføre desse oppgåvene i arbeidstida. Meld frå til avdelingsleiar

15 Tilrettelegging hjå fastlegen
Elektronisk kommunikasjon med forventa svarfrist. Tilrettelegging av timebok også med øhj timar som hjspl kan nytte saman med pas eller på vegne av pas. Merking av journal for påminning om melding til hjspl. Oppdatering av medikamentlister og oversending av relevante notat. «Fastlegen si medikamentliste er einaste rette» Gjensidig utveksling av mobilnummer. Sjukebesøk, deltaking i terminalomsorg og tilsyn med pasientar i kommunale akuttsenger/på korttidsplass etter utskriving frå sjukehus. «Fastlegen er kommunen sin spesialist på sine listepasientar».

16 Tilrettelegging hjå «kommunen»
«Møteinnkallingar» om trong for møter på kort sikt. Kjennskap til «Normaltariffen» Avtaleformular og honorering ved frikjøp for planarbeid/ad hoc oppgåver. Fordeling av oppgåver mellom fastlegane. Bruk av 7,5 timar avtalefesta arbeid. Møter med sakshandsamar/tildelingskontor under sakshandsaming, på legen sitt kontor.

17 «Leiing» «Man samordner ikke uvitenhet»- Fredrik Melbye
Mi erfaring er at alle ynskjer gjere best mogeleg jobb for pasienten og det bør vere utgangspunktet for samarbeid. Felles forståing. Starte der størst gjensidig nytte-motiverande Kontakt jamnleg mellom dei som skal samarbeide – personlege relasjonar/ansvar.

18 Organisasjonskultur

19 «Helse og velferdssenter»
Fysisk nærleik mellom samhandlande avdelingar gjer systematisk samhandling lettare. Fastlegekontor må få plass i slike senter. Fastlegekontora bør verte noko større(fleire legar) for nødvendig systematisk forbetringsarbeid og tverrfagleg deltaking. Korleis få til praktisk dag til dag leiing mellom avdelingar til beste for pasienten? Gjensidige avtalar. Horisontal samhandling mellom faggrupper/avdelingar i kommunen like viktig som vertikal samhandling mot helseforetak. Store kommunale utfordringar og med samhandling andre kommunale profesjonar (NAV, rehab. ,rus-psykiatri mm)


Laste ned ppt "Samarbeid fastlegar og Flora kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google