Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiseminar 28.4.15 Investeringer / anlegg / poolaktivering Anna Magnussen avd for Økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiseminar 28.4.15 Investeringer / anlegg / poolaktivering Anna Magnussen avd for Økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiseminar 28.4.15 Investeringer / anlegg / poolaktivering Anna Magnussen avd for Økonomi

2 Anleggsmodul - forpliktelsesmodellen –Utgangspunktet for aktivering står i SRS17 (Statlig regnskapsstandard 17 anleggsmidler) –For aktivering av et anleggsmiddel må to hovedregler være oppfylt: –A)Anskaffelseskost over 30.000 NOK –B)Investeringen har en forventet levetid på mer enn 3 år –Alternativt må summen i en portefølje (pool) overstige 30.000 NOK. 2

3 Anleggsmodulen – forpliktelsesmodellen. –Bokføring tilgang –All tilgang skal balanseføres i kontoklasse 1. (1040 – Lisenser, 1200 Maskiner og anlegg, 1202 Forsknings- og lab utstyr, 1230 – Biler, 1250 – Inventar/innredning 1280 – Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr, 1282 – IT–utstyr og 1286 AV-utstyr, 1299 Kunst). Ved HIOA gjøres dette sentralt på regnskap etter en omfordeling fra 6598 til 1298, og deretter til 12* konti. –Resultatet vil bli belastet med total investeringssum, men belastningen vil automatisk (via triggere i Agresso) bli ført på (debet) inntektskonto 3910 ”Utsatt inntektsføring investering”. Motkonto for denne føringen er balansekonto 2150 ”Forpliktelse anleggsmidler” i balansen. Årsaken til dette er at vi følger den såkalte forpliktelsesmodell som skal være resultatnøytral. –Forpliktelsesmodellen betyr at det for hver aktivering av eiendeler/driftsmidler i balansen oppstår en tilsvarende forpliktelse på gjeldssiden i balansen. 3

4 Investeringer og anleggsgrupper –Investeringer med verdi over kr.30.000 og med forventet levetid over 3 år,- skal aktiveres. Alle anleggsmidler er tilknyttet en anleggsgruppe. Anleggsgruppen bestemmer kontooppsettet for bl.a.aktivering og avskrivninger. HIOAS anleggsgrupper er: Dersom en går inn på Anleggsgruppen ser en levetid i måneder på de forskjellige Anleggsgruppene. 4

5 Investeringer og anleggsgrupper –Når anlegget opprettes er det viktig å knytte det opp mot den riktige anleggsgruppen og påføre riktig budenhet ellers vil det ikke bli avskrevet, eller bli avskrevet feil.(for anlegg i 202 gruppen og de som dere oppretter skal budenhet for investeringer brukes). –For dere er det mest aktuelt å opprette anlegg i 202 gruppen eller evt 299 gruppen. (Kunst over kr.30.000 skal aktiveres men blir utgiftsført direkte, ikke avskrevet. Det blir omfordelt til 1299 men har ingen avskrivningskonto). Inventar/PC/AV utstyr dekkes av pool-anlegg som opprettes sentralt på regnskap ved begynnelsen av hvert år. –Når anlegget er opprettet i Agresso blir anleggsnr overført til Basware, og investeringen konteres der. 5

6 Investeringer –Det skal ALLTID brukes konto 6598 (Aktivering investeringer) i Basware. Bruk aktuell budenhet som kostnaden skal belastes, samt anleggsnr og evt prosjekt. –Føringen i Basware blir overført til Agresso, og betalingen utføres derfra. –Regnskap foretar en omfordeling i Agresso, slik at kostnaden omposteres til konto 1298 (Løpende investeringer). Konto 6598 og 1298 skal alltid gå i 0. –6598 krediteres og 1298 debiteres. –Regnskap går inn i Anleggsmodulen og knytter føringen opp mot riktig anleggsnr. –Til slutt bestiller regnskap en rapport i Anleggsmodulen som overfører føringen til riktig anleggskonto. –Deretter kan anlegget avskrives. Det gjøres en gang i måneden. 6

7 Anleggs- og avskrivningskonti v/ HIOA –1040Lisenser –1041Akkumulert avskrivning lisenser –1200Maskiner og anlegg –1201Akkumulert avskrivning maskiner og anlegg –1202Forsknings- og lab utstyr –1203Akkumulert avskrivning forskning- og lab.utstyr –1230Biler –1231Akkumulert avskrivning biler –1250Inventar/innredning –1251Akkumulert avskrivning inventar/innredning –1260Fast bygningsinventar med annen avskr.tid enn –1261Akkumulert avskrivning fast bygningsinv. med annen –1270Verktøy –1271Akkumulert avskrivning verktøy –1280Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr –1281Akkumulert avskrivning kontormaskiner og øvrig kon –1282IT-utstyr –1283Akkumulert avskrivning IT utstyr –1286AV - utstyr –1287Akkumulert avskrivning AV - utstyr –1290Andre driftsmidler –1291Akkumulert avskrivning andre driftsmidler –1292Undervisningsutstyr –1293Akkumulert avskrivning Undervisningsutstyr –1297Interimskonto anlegg –1298Løpende investeringer –1299Kunst 7

8 Pool - aktivering –Varige driftsmidler som enkeltvis har en verdi under kr. 30.000 kan klassifiseres samlet i balansen hvis det er snakk om mange og ensartede eiendeler, og hvor verdien til sammen er vesentlig (poolaktivering). Hos oss vil dette primært gjelde følgende driftsmidler: –IT-utstyr: Aktiveres. Separat anleggsnummer på hver enhet. Type anlegg –AV-utstyr: Aktiveres. Separat anleggsnummer på hver enhet. Type anlegg. –Inventar: Aktiveres. Det opprettes et anleggsnummer pr. år pr adresse. 8

9 Pool - aktivering –Det blir opprettet nye pool-anlegg hvert år. Det er viktig at de fra det nye året brukes. De fra foregående år er åpne til de er ferdig avskrevet, men skal ikke benyttes når det er et nytt år. De som bestiller varer og konterer i Basware PM må være klar over dette, vi ser ofte feilføringer på gamle anleggsnr og da må regnskap korrigere disse. –Føringen på pool-anlegg i Basware blir tilsvarende som beskrevet under punktet investeringer. De blir omfordelt og føres i Agresso på felles budenhet for pool-anlegg. –Inventar – budenhet 19181(aktivering inventar) –PC – budenhet 19182(aktivering PC) –AV – budenhet 19183 (aktivering AV) 9

10 Pool - aktivering –Når et pool-anlegg er ferdig avskrevet, blir det «nullstilt» i regnskapet og anleggsnr. blir sperret. PC, Inventar og AV-utstyr innen poolen kan fortsatt være i bruk, selv om det regnskapsteknisk er nullstilt. 10

11 Pool - aktivering anleggsnr - 2015 –Inventar: –AnleggAnleggsgruppeBeskrivelse –25015001250Pool Inventar 15 Falbesgate 5 –25015002250Pool Inventar 15 Stensbergsgata 25-27 –25015003250Pool Inventar15 Fyrhuset –25015004250Pool Inventar 15 Pilestredet 50 –25015005250Pool Inventar 15 Pilestredet 40 –25015006250Pool Inventar 15 Stensbergsgata 29 –25015007250Pool Inventar 15 Pilestredet 48 –25015008250Pool Inventar 15 Pilestredet 46 –25015009250Pool Inventar 15 Pilestredet 44 –25015010250Pool Inventar 15 Pilestredet 52 –25015011250Pool Inventar 15 Pilestredet Park 33 –25015012250Pool Inventar 15 Pilestredet Park 35 –25015013250Pool Inventar 15 Pilestredet 35 –25015014250Pool Inventar 15 Wergelandsveien 27 –25015015250Pool Inventar 15 St.Olavs gt. 32 –25015016250Pool Inventar 15 Kjeller –25015017250Pool Inventar 15 Pilestredet 32 –25015018250Pool Inventar 15 Stensberggata 26-28 11

12 Pool - aktivering anleggsnr - 2015 –IT: –AnleggAnleggsgruppeBeskrivelse –28215001282Pool PC 15 Stasjonær PC –28215002282Pool PC 15 Bærbar PC –28215003282Pool PC 15 Infrastruktur –28215004282Pool PC 15 MPF –28215005282Pool PC 15 Smartphone / Nettbrett –28215006282Pool PC 15 IKT diverse 12

13 Pool - aktivering anleggsnr - 2015 –AV: –AnleggAnleggsgruppeBeskrivelse –28615001286Pool AV 15 Lydopptak –28615002286Pool AV 15 Bildeopptak –28615003286Pool AV 15 Lydfremvisning –28615004286Pool AV 15 Bildefremvisning –28615005286Pool AV 15 Styringsutstyr –28615006286Pool AV 15 Signalbehandling 13

14 Spørsmål ? 14


Laste ned ppt "Økonomiseminar 28.4.15 Investeringer / anlegg / poolaktivering Anna Magnussen avd for Økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google