Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T.Moser - HVE/LU - mars 2007 IDRETT OG VITENSKAP Hva vil det si at man kan studere idrett på høyskole-/universitetsnivå?  Idrett  Vitenskap, forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T.Moser - HVE/LU - mars 2007 IDRETT OG VITENSKAP Hva vil det si at man kan studere idrett på høyskole-/universitetsnivå?  Idrett  Vitenskap, forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 IDRETT OG VITENSKAP Hva vil det si at man kan studere idrett på høyskole-/universitetsnivå?  Idrett  Vitenskap, forskning  Kultur- og samfunnsvitenskapelig perspektiv

2 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 IDRETT OG VITENSKAP  IDRETT  IDRETT (norrønt opprinnelse) id = virksomhet, aktivitet drott = kraft, utholdenhet  VITENSKAP  VITENSKAP = fag og framgangsmåte (forskning) Stiller visse krav til måten en beskriver, forklarer og predikerer (deler av) virkeligheten (fag)

3 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 HVA ER IDRETT?  Idrett gjelder kropp og bevegelse  ”Idrett har med kroppsutfoldelse å gjøre” (St.meld.nr. 41 (1991-92) Om idretten – Folkebevegelse og folkeforlystelse)  Kroppsutfoldelse som ikke (eller: i mindre grad) er knyttet til arbeid  Idrett sies å ha egenverdi (verdi i seg selv) og nytteverdi (verdi som ligger utenfor selve aktiviteten/utøvelsen)

4 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 EKSEMPLER PÅ IDRETT  Konkurranseidrett  Mosjon  Helseidrett; tilpasset fysisk aktivitet  Barneidrett  Uorganisert (spontan, fri) lek  Kroppsøving  Underholdningsidrett (profesjonell idrett)  Friluftsliv

5 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 KROPPSØVING ”Pedagogisk bruk og påvirkning av kropp og bevegelse” Oppdragelse  i  gjennom og  til bevegelse

6 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 INNHOLD I KROPPSØVING (Eksempler for inndelinger)  Forme, leke, yte (Schmitz, 1970)  Øvelse, dans, lek/spill, kamp (Mester, 1969)  Idretter (lag-/individualidretter; ute/inne; mv.)  Erfaringsformer (sosialerfaring, kroppserfaring, bevegelseserfaring)  Handlingskompetanse (ferdigheter og fysiske ressurser; kunnskap; holdninger og verdier)

7 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 INNHOLD - KROPPSØVING Lieselotte Diem:  KROPPSDANNELSE  BEVEGELSESDANNELSE  PRESTASJONSØKNING  BEVEGELSESFORMING Karl Gaulhofer:  KOMPENSASJON  FORMING  PRESTASJON  KUNSTFERDIGHET Hans Groll: ”ØVINGSOMRÅDER” INDIVIDUALDANNENDE ØVOMR.  Supplerende øvelser (ressurs)  Formende øvelser (koordinasjon)  Prestasjon og kunststykker SOSIALDANNENDE ØVOMR.  Spill og lek  Dans  Friluftsliv

8 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 Å STUDERE IDRETT …  vil si å jobbe med idrett også på et annet plan en kun praktisk utøvelse og erfaring  vil si å tilegne seg kompetanse (= kunnskap og ferdigheter) som er basert på vitenskap (og erfaring) forskningsbasert undervisning

9 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 HVA ER VITENSKAP? Brukes både for å betegne  et fag, for eksempel idrettsvitenskap eller treningsvitenskap, idrettssosiologi, …  en prosess, forskning som kunnskapsproduksjon (for eksempel kvantitativ og kvalitativ forskning)  selve kunnskap, foreliggende forskningsbasert viten om idrett

10 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 HVA BETYR FORSKNINGSBASERT? Forskningens hensikt er å beskrive, forklare og/eller forutsi (deler av) virkeligheten.  Det stilles vanligvis krav til en viss ”generaliserbarhet”, gyldigheten for utsagnet gjelder ut over en enkelt, konkret situasjon. gjelder til et visst tidspunkt og for et visst fag (!)  Kunnskapsproduksjonen må oppfylle metodiske krav som gjelder til et visst tidspunkt og for et visst fag (!)  Påstander må være etterprøvbar  Kunnskapen er teoribasert (relateres til foreliggende vitenskapelig kunnskap)

11 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 VITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER PÅ KROPP OG BEVEGELSE KROPPMENNESKETBEVEGELSE SAMFUNNSVITENSKAP HUMANIORA NATURVITENSKAP kunst arbeid idrett sport mosjon opplevelse utseende Pedagogikk Antropologi Filosofi Didaktikk Historie Sosiologi Psykologi Økonomi Treningsvitenskap Anatomi Fysiologi Biomekanikk Medisin Helselære Biokjemi

12 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 ”FORMER” FOR VITENSKAP (Utvalgte eksempler med betydning for idrett) NATURVITENSKAP Anatomi Fysiologi Mekanikk (fysikk) SAMFUNNS- VITENSKAP Psykologi Sosiologi HUMANIORA Filosofi Historie Pedagogikk og didaktikk Skaper maksimalstyrke mer hurtighet/spenst? Hvordan utvikle mest/best mulig maksimalstyrke i beinstrekkerne? (øvelser, metoder,…) Hvordan skaper best mulig motivasjon for styrketrening? Hvorfor er helsestudioer så populære? Hvilken Hvilken betydning har en sterk kropp (utseende) i dagens samfunn? Hvordan Hvordan har styrketrening endret seg i tiden? Hvorfor Hvorfor og hvordan underviser man i kroppsøving?

13 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 KUNNSKAP – KNOWLEDGE Er mål og innhold i forskning og vitenskap  Anything that is known. Three major classes of knowledge: (1) declarative knowledge (knowing that), (2) procedural knowledge (knowing how), and (3) acquaintanceship knowledge (knowing people, places, and things). (A Dictionary of Psychology)  Kunnskap eller viten (kan forstås synonymt) står for Helheten av evner og ferdigheter (kompetanser), holdninger, opplevelser, viten (forstått som faktakunnskap) Skapes i konkrete situasjoner Det finnes ulike vitensformer, to eksempler: Viten om og viten hvordan (deklarativ/prosedural) Taus/implisitt viten – eksplisitt viten

14 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 TEORI  Teori er en form for referanseramme som styrer vår persepsjon, tenking og handling  Teori er både forskningens mål og middel (forutsetning)  Forskerne har både en eksplisitt (=uttalte; kommuniserbare) og en implisitt (taus; ikke kommunisert/Kommuniserbart) teoretisk referanseramme  Referanserammen (teorien) påvirker valg av problemstillingen, definisjon av spørsmåls- eller problemstilling og metodiske valg.

15 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 EMPIRISK FORSKNING  Empeiria (gresk) = erfaring; kunnskap som bygger på erfaring  Empirisk forskning bygger på erfaringsbasert kunnskap  Nåtidig empirisk forskning = empirisk forskning  Fortidens empirisk forskning = historisk forskning (Kleven, 2002, s. 15)

16 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 FORSKNING ER MYE OG MANGT  Grunnforskning og anvendt forskning  Grunnforskning: utvikle grunnleggende kunnskap og nye teorier  Anvendt forskning: utvikle kunnskap som kan belyse eller bidra til å løse praktiske problemer  Nomotetisk og ideografisk forskning  Nomotetisk forskning Strever etter generell gyldighet (f.eks. naturvitenskap)  Ideografisk forskning har interesse i enkelthendelser (f.eks. historieforskning)

17 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 KVALITATIVE OG KVANTITATIVE FORSKNINGSMETODER  Kvantitative metoder  ”objektivisere” prosesser; ”et numerisk relativ avbilder et empirisk relativ” he, he, he …  Tall og tallmessige forhold som primære uttrykksform  Distanse mellom forsker og ”forskningsobjekt”  Komplekse og arbeidskrevende utvikling av instrumenter for datainnsamling  ”Enklere” dataanalyse  Kvalitative metoder  ”subjektivisere” prosessen  Nærhet, kanskje tom. fellesskap, mellom forsker og forskningsobjekt  Forskeren blir til instrument i datainnsamling  ”Enklere” datainnsamling  Kompleks og arbeidskrevende analyser

18 T.Moser - HVE/LU - mars 2007 FORSKNING OG HVERDAGSERFARING  Forskning og hverdagserfaring (allmennmenneskelig tankegang; common sense) oppfattes ofte som svært forekjellige.  Problemer knyttet til hverdagserfaring: Overgeneralisering Selektiv observasjon Forhastede konklusjoner Kjendisfaktor (definisjonsmakt)  Men, gjelder dette kun hverdagserfaringer?


Laste ned ppt "T.Moser - HVE/LU - mars 2007 IDRETT OG VITENSKAP Hva vil det si at man kan studere idrett på høyskole-/universitetsnivå?  Idrett  Vitenskap, forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google