Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse F2B ”Å lede med hjerte”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse F2B ”Å lede med hjerte”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse F2B ”Å lede med hjerte”
8 og 13 januar 2010 Line Melvold

2 Dagen i dag og onsdag 13 jan
Teoretisk innføring av begrepet ledelse Sette dette inn i barnehagetenkning Kommunikasjon – relasjon – eq Hvordan gi klok kritikk Individuell jobbing Jobbing i grupper Praktiske øvelser

3 Dialog!!! Innspill!!! Spørsmål!!!

4 ” Å lede er ikke det samme som å dominere, det er å beherske kunsten å overbevise folk slik at de arbeider for et felles mål” Daniel Goleman

5 Noen definisjoner (fra Gottvasli)
Ledelse er ethvert forsøk på å påvirke atferden til et individ eller en gruppe. Ledelse er mellommenneskelig påvirkning, utøvet i en situasjon og rettet mot, gjennom kommunikasjonsprosessen, oppnåelse av ett eller spesifiserte mål.

6 Ledelse utøves når ett individ har innflytelse over en større eller mindre gruppe av underordnede. Lederens sentrale oppgaver er da å motivere til innsats og sørge for at arbeidet blir samordnet, organisert og utført på en slik måte at gruppen når de målene som er satt (Grønhaug, Hellesøy og Kaufmann)

7 En leder organiserer og gjennomfører arbeidet i en organisasjon gjennom å kommunisere med personalet. Gjennom forståelse for mellommenneskelige relasjoner, problemløsning, pedagogisk utvikling, løsning av administrative oppgaver og samspill påvirker og motiverer lederen personalgruppen. Hensikten med å organisere og gjennomføre arbeidet er å nå visse mål. (Skogen)

8 Kort oppsummert.. 1 hvilket felles mål jobber vi mot?
2 hvem skal jeg lede for å nå målet? 3 hva kreves det av meg som leder?

9 Søren Kierkegård ”Om jeg lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først møte dette menneske der det er, og begynne der. Den som ikke gjør det lurer seg selv når han tror at han kan hjelpe andre”

10 En liten øvelse for å understreke ledelse…..

11 Ditt møte med en leder Kan du gi en beskrivelse av et møte med en leder du mener er en god leder? Hva slags type lederstil vil du beskrive at lederen har? (adferdsmønster slik det oppfattes av andre) Hva er din ”skrekk” når du tenker på at du snart blir en pedagogisk leder?

12 Motivasjon defineres ofte som det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening. Motiverte mennesker er mennesker som kommer i gang, viser engasjement og målrettethet, viser utholdenhet og ofte har positive tanker om et arbeid eller prosjekt.

13 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. Mer presist: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet (Kaufmann & Kaufmann, 2003: 286). Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller også den ikke-verbale delen av kommunikasjonenen en avgjørende rolle. Både assosiasjoner, ideer, holdninger, følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer (Jacobsen & Thorsvik, 2007: 251).

14 relasjon (av lat. relatio, til referre, føre tilbake), forbindelse; forhold. — relatere, stå i forb. med el. i et visst forhold til. — For å understreke relasjoner som et forhold som har en viss varighet over en tidsperiode, brukes til forskjell interaksjon som et annet begrep for å beskrive korte samspillsekvenser rundt et gitt innhold eller fokus (Bae)

15 Utfordringene er blant annet at
Ledelse overføres ikke ved håndtrykk eller gjennom utnevnelser. Ledelse er et resultat av dine egne møter med omgivelsene, og de erfaringer du gjør deg underveis i livet. Enten du liker det eller ikke, så er ledelse knyttet til deg selv som person, og ansvaret er ditt eget. (Steinar Bjartveit og Kjetil Eikeset) Fortell historien om flygeren

16 Ledelse skal …være meningsskapende …være inspirerende
…skal løfte frem de beste egenskaper i andre …skal peke ut retning …skal tenke langsiktig …og skape hensikt, rammer og tro på fremtiden

17 Og som om ikke det var nok…
Ledelse krever indre styrke Ledelse handler om å håndtere egen tvil Ledelse handler om å stille spørsmål om hva man tror på Ledelse er ikke noe du kan spille Ledelse krever autentisitet (ekthet) som er uløselig knyttet til valg og det å ta ansvar for eget ståsted.. PUH!

18 Så hva betyr da å lede med hjerte?
Knyttes til å lede mot et felles mål som du selv tror på – som inspirerer – motiverer og som gjør at du ønsker å prestere ( noe som er betydningsfullt) Ledelse knyttes opp mot din egen personlighet og selvforståelse av verdier og mål i livet Ledelse med en ro over seg, en indre trygghet i seg selv og som er knyttet til hvem man er. Vips – detta ordner vi før lunsj

19 EMOSJONELL INTELLIGENS
Aristoteles: Enhver kan bli sint – det er lett. Men å bli sint på rett person, av riktig årsak, på riktig måte og til rett tid... Det er ikke lett.

20 Hva er ledelse i barnehage?
Hvilke ulike roller finner vi? Virksomhetsleder Fagleder/styrer/daglig leder Pedagogisk leder Andre?

21 Noen avklaringer Ledelse Lederens ansvar Lederens oppgaver
Er å delegere å lede? Hva er administrasjon og hva er ledelse i praksis?

22 Gottvassli – 4 funksjoner
Planlegging Organisering Veiledning Kontroll og oppfølging

23 Støre Meyer Personlig kompetanse Relasjonskompetanse
Handlingskompetanse

24

25 Individuelle spørsmål:
Hvorfor ønsker du å være leder? Tenk gjennom hvordan du tror din ledelse vil påvirke dine nærmeste relasjoner Hvordan tror du dine nærmeste kollegaer vil beskrive deg som leder? BRUK 15 MIN – SKRIV NED

26 Lederferdigheter – studie 1998
Fagtekniske ferdigheter – hva vil det si i barnehagesammenheng? Kognitive ferdigheter – feks analytisk tenkning – hva vil det si i barnehagesammenheng? Emosjonell intelligens – feks evnen til å forstå andres følelser

27 Funn i studie Det viste seg at emosjonell intelligens var dobbelt så viktig som de to andre ferdighetene – og dette gjaldt på alle stillingsnivåer Det spiller en stadig større rolle i øverste stillingssjiktet – ikke minst fordi fagtekniske ferdigheter betyr mindre på dette nivået.

28 Reiven Bar-On modell: Evnen til å kjenne og lede seg selv:
Selvinnsikt Selvfølelse/selvrespekt Selvstendighet Selvrealisering Evnen til å samarbeide med andre: Empati Sosialt ansvar Mellommenneskelige relasjoner Evne til tilpasning Virkelighetsoppfattelse Fleksibilitet Problemløsning Evne til stressmestring Stresstoleranse Impulskontroll

29 Generell sinnstemning Effektiv gjennomføring av utfordringene
Optimisme Glede Effektiv gjennomføring av utfordringene

30 3 ulike anvendelser av EQ
Å påpeke mangler slik at det fremstår som nyttig kritikk Å kunne skape en atmosfære der mangfold sees på som noe verdifullt Å kunne arbeide effektivt i nettverk

31 Bestanddeler i EQ Innsikt i egne emosjoner (selvbevissthet – gjenkjennelse når en følelse kommer) Styring av emosjoner (behandle følelser slik at de blir hensiktsmessige) Motivering av seg selv (tøyle emosjoner for å kunne nå et mål (”flyt” tilstand) Gjenkjennelse av emosjoner hos andre (empati) Kunsten å omgåes andre (sosial kompetanse og evnen til å lede)

32 EQ og ledelse Samarbeid Åpne kommunikasjonsmønstre Lagånd
Evnen til å lytte og til å si sin mening

33

34 Parspørsmål: Hva ser du på som den største utfordringen i forhold til ledelse i barnehage? Hva skal til for å møte disse utfordringene? BRUK 10 MIN HVER – SKRIV NED

35 Feedback Begrepet dukket først opp i systemteorien og stod for utveksling av data om hvordan en del av systemet virker i forhold til de andre delene av systemet Sett i lys av dette, er kritikk en av de viktigste oppgavene en leder har – samtidig som det også er en av de mest ubehagelige (og derfor ofte blir utsatt)

36 Skarp kritikk Kritikk som formes som personangrep gjør at folk kommer i forsvarsposisjon: ”du klarer nå å ødelegge alt…” ”kanskje du ikke har nok kompetanse slik at jeg må be en annen om å se på det?” ”har du i det hele tatt forsøkt å få det til?” Slik kritikk avslører hvilken uvitenhet om de følelser kritikken vil utløse hos dem kritikken rettes mot

37 Hva skjer når folk er emosjonelt opprørte?
Klarer ikke huske (manglende konsentrasjon) Er ikke oppmerksomme Kan ikke lære noe nytt eller fatte beslutninger med klart hode Hva skjer fysiologisk Si noe om emosjonell kapring?

38 Klok kritikk Vær konkret: karakteristisk episode som man kan gjøre noe med. Sette søkelys på det konkrete (like viktig i forhold til ros som kritikk – først da kan man lære noe) Foreslå en løsning: hvordan kan problemet løses? Åpne for muligheter og alternativer som vedkomne ikke har oppdaget

39 Vær til stede: vanskelige ting tar man ansikt til ansikt (ikke mail eller telefon)
Vær følsom: les empati Se kritikk som en verdifull informasjon om hvordan ting kan gjøres bedre og ikke som et angrep på en selv

40 Nettverk Hvilken grad et nettverk er i stand til å skape en indre harmoni påvirker selvfølgelig hvordan nettverkets effektivitet og hva man får utrettet Uformelle nettverk for å takle uforutsette problemer: Kommunikasjonsnett Ekspertnett Tillitsnett

41 Nettverksoppgave: Ta utgangspunkt i de individuelle spørsmålene og parspørsmålene Bruk følgende setting: 1 intervjuer 1 som blir intervjuet 2 som er meningssøkende (observatører)

42 Refleksjonsnotat til Ca 1 A 4 side med følgende problemstilling: Hvordan er jeg som person når jeg kommer opp i situasjoner som jeg synes er vanskelige? Notatet skal brukes i forelesningen.


Laste ned ppt "Ledelse F2B ”Å lede med hjerte”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google