Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kvalifikasjonsrammeverket ” Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/bedre/dypere læring?” Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kvalifikasjonsrammeverket ” Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/bedre/dypere læring?” Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kvalifikasjonsrammeverket ” Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/bedre/dypere læring?” Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk Program for lærerutdanning

2 2 Etter denne økten skal dere kunne: Være kjent med prinsippene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Utvikle en plan for implementering av rammeverket ved din institusjon Vurdere utfordringer knyttet til fokus på læringsmål og utforme mål for undervisning som bidrar til læring

3 3 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Skal implementeres i høyere utdanning innen utgangen av 2012 Kvalifikasjonsrammeverket: Læringsmål beskrevet som læringsutbytte

4 4 Kvalifikasjonsrammeverket Hensikt: –Sette hovedfokus på studentenes læringsutbytte –Lette planleggingen av utdanningsløp –Støtte utdanningsinstitusjonene i deres uvikling av studieprogrammer og kvalifikasjoner –Legge til rette for livslang læring –Gjøre kvalifikasjoner mer forståelig for andre utdanningsinstitusjoner og samfunnet generelt –Lette godkjenning over landegrensene (mobilitet) –Bidra til bedre oversikt over kompetanse

5 5 Sammenhenger Sammenheng studieprogram og emner Sammenheng mellom studieprogram og andre føringer for utdanningen Sammenheng mellom kvalifikasjonsrammeverk og kvalitetssikringssystem Sammenheng mellom læringsutbytte og karakter Sammenheng mellom læringsmål og undervisning!

6 6 NTNU: Prosessforståelse En prosess med hensikt å uttrykke faglig identitet Hva er utdanningens hensikt? Hva kan en siviløkonom? Klargjøring for oss selv, studenter, samfunnet rundt Utvikling avhenger av tilhørighet og eierskap Startet med 22 pilot studieprogrammer Høst 2009

7 7 Studieprogrammene i pilotprosjektet NTNU 2009-10 DMFMedisinstudiet 6-årig profesjonsstudiumM Master of Science in Molecular Medicin 2-årig masterprog, internasjonalt M Master of Science in Neuroscience2-årig masterprog, internasjonalt M HFDrama og teater2-årig masterprogramH Nordisk språk og litteratur3-årig bachelorprogramH Kulturminneforvaltning3-årig ba.prog, profesjonsrettet H SVT Industriell økonomi og teknologiledelse5-årig masterprogram T Sosialantropologi2-årig masterprogramS Bevegelsesvitenskap2-årig masterprogramS IVTBygg- og miljøteknikk 5-årig masterprogram T Ingeniørvitenskap og IKT5-årig masterprogram T Geologi3-årig bachelorprogram R NTMaterialteknologi5-årig masterprogram T Fysikk og matematikk 5-årig masterprogram T Fysikk3-årig bachelorprogram ogR 2-årig masterprogramR IMEDatateknikk 5-årig masterprogram T Lektorutdanning i realfag 5-årig masterprogramL Matematikk/statistikk3-årig bachelorprogramR ABArkitektur 5-årig masterprogramA Bildekunst 3-årig bachelorprogram B Fysisk planlegging2-årig masterprogram A M: medisin, H: humaniora; T: teknologi, S: samfunnsvitenskap, R: realfag, L: lærerutdanning, A: arkitektur, B: bildekunst

8 8 Utfordringer 1.Begrense læring…? 2.Dokumentasjon av måloppnåelse 3.Sammenheng mellom læringsmål- studentaktivitet - vurdering

9 9 Utfordring1: Begrense læring…? ”I think what tends to happen is that you have the outcomes and you focus on them and you don't learn anything else” Allan (1999)

10 10 Utfordring1: Begrense læring…? ”With my last outcome module I really went further than I should. I think maybe that's got to do with the fact that I felt secure that I knew exactly what was expected of me. So I knew then that I was safe, you know, that I'd covered the things that I needed that I was expected to do, so I could learn other things” Allan (1999)

11 11 Utfordring 1: begrense læring? Hvordan vi utformer målene har betydning for studentenes studiestrategier Abrandt Dahlgren, 2004

12 12 Utfordring 2: Dokumentasjon av måloppnåelse ”Når en skal vurdere om studentene har oppnådd det læringsutbyttet som er beskrevet i planen, er det dokumentasjonsformene som kan si noe om det. Den virkelig utfordrende oppgaven er å lage ”vurderingssituasjoner” som viser om kandidaten har kunnskapene, forståelsen og evnen til å anvende, analysere, syntetisere og evaluere disse i ulike sammenhenger” Forslag til nasjonalt rammeverk

13 13 Utfordning 2: dokumentasjon… Taksonomier: http://www.youtube.com/watch?v=SfloUd3eO_M http://www.youtube.com/watch?v=SfloUd3eO_M

14 NivåMålområder KunnskapsmålFerdighetsmålHoldningsmål Høyt Vurdering: Bedømme, drøfte, kritisere, avgjøre i forhold til indre/ytre kriterier Utviklede ferdigheter: Mestre, kombinere, fornye, improvisere, videreutvikle Karakterisering: Utvikle et integrert verdisystem, vise atferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning Syntese: Generalisere, organisere, oppsummere, trekke konklusjoner Komplekse ferdigheter: Bearbeide, tilvirke, vise presisjon, utføre med flyt Organisering: Identifisere seg med, utvikle et system av forpliktende verdier, prioritere betydningen av like verdier Analyse: Dele opp, identifisere, sammenlikne, undersøke Vanemessig handling: Gjennomføre, tilpasse, rette feil, utføre selvstendig Anvendelse: Fortolke, tilpasse, overføre, kunne bruke Imitasjon: Gjenta, etterlikne, prøve, utøve under veiledning Verdsetting: Foretrekke, vise respekt for, forplikte seg på Forståelse: Forklare, tolke, vise til forskjeller, likheter og særtrekk Handlingsberedskap: Forberede, vise interesse, benytte, delta i Reaksjon: Delta, følge normer og regler, ta ansvar for Faktakunnskap: Gjengi, beskrive, definere, regne opp Persepsjon: Iaktta, være oppmerksom på, registrere Mottakelighet: Ta i betraktning, være opptatt av, være innstilt på Lavt

15 15 Utfordring 3: Sammenheng mellom læringsmål og undervisning

16 16 Constructive alignment (Biggs, 1999) Lærerens intensjon Studentens aktivitet Eksamen/Vurdering

17 17 Skrive læringsmål Start hvert læringsmål med verb Sjekk bruken av verb og taksonomisk nivå Skriv enkelt slik at studenter og andre kan forstå Sikre sammenheng mellom studieprogram og emne Ikke lag for mange mål per emne/studieprogram Lag mål som kan være utgangspunkt for dialog Finnes flere veier til målene? Inneholder målene fagspesifikke begreper? Er det realistisk at læringsmålene kan oppnås i forhold til forkunnskaper, ressurser, tid?

18 18 40 år gammel konstatering, motivasjon i dag? Litt satt på spissen kan vi si at universitetet har hatt en tendens til å møte studentene med følgende krav gjennom studietida: Vi vil ikke si noe særlig om hva vi venter av deg. Vi gir en undervisning som vi tror kan være relevant. Men til slutt skal vi i alle fall undersøke meget nøye i hvilken grad du har nådd de mål vi ikke har presisert! G. Handal & J. Osnes (1970): Universitetsstudier under debatt

19 19 Videre arbeid Hvordan vil dere gripe an arbeidet med implementeringen av det nasjonale rammeverket? –Piloter? –Støttefunksjoner? –Kurs/workshops/seminarer? –Prosess eller Produkt? Hvordan kan dere bidra til forståelse for sammenheng mellom intendert læringsutbytte, studentaktivitet og vurdering?

20 20 Lese? Kennedy (2007) http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf Sjekkliste: http://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/design/print/LearningOutcomes/Creating LearningObj.doc Utredning Uhr: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/horing-av- forslag-til-nasjonalt-kvalifik.html?id=476433 Course objectives and students' study strategies in computer engineering, psychology and physiotherapy: http://www.springerlink.com/content/u64771k826717201/ Lund universitet: http://www.ced.lu.se/upload/UCLU/publikationer/CED_rapport_finalLow.pdf Chris Rust: Improving student learning outcomes (Med Allan, 1999) http://www.brookes.ac.uk/services/ocsld/books/improving_student_learning/learning _outcomes.html Pettersen, Roar (2005): Kvalitetslæring i høyere utdanning Martes delicious profil: http://delicious.com/martjohhttp://delicious.com/martjoh


Laste ned ppt "1 Kvalifikasjonsrammeverket ” Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/bedre/dypere læring?” Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google