Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk dokumentasjon i en lærende barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk dokumentasjon i en lærende barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk dokumentasjon i en lærende barnehage
.

2 Tanker før, underveis og etter..
Dokumentasjonen har en hensikt Dokumentasjonsinnholdet bestemmes av tema og form Målgruppen for dokumentasjonen er definert ( Birkeland, 2007) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

3 Dokumentasjon som informasjon
Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen (KD, 2006:49). Hensikten er å gjøre barnehagen gjennomsiktig (Birkeland, 2007) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

4 Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes
Kartleggingsskjema Samlingsstund Barn: Anne, 4, Kan Kan nesten Kan med litt hjelp Utfyllende setninger setter seg på plass i samlingsstunden Tar del i samtale Deltar i felles sang og lek osv. Venter på tur Kommer med innspill ideer Er oppmerksom/har fokus Oppfatter beskjeder Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

5 Alternativt kartleggingsskjema?
Samlingsstund Førskolelærer: Tone, 37,5 Kan Kan nesten Kan med litt hjelp Utfyllende setninger får barna til å sette seg på plass i samlingsstunden får barna til å del i samtale får barna til å delta i felles sang og lek osv. får barna til å vente på tur får barna til å komme med innspill ideer får barna oppmerksomme får barna til å oppfatte beskjeder Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

6 Barns medvirkning gjennom møtet i ”det tredje”
Likeverdighet i læringsprosesser ses i relasjon til ”det tredje.” Oppmerksomheten rettes mot et felles saksområde. Det tredje bidrar til å skape et miljø av gjensidighet (Østrem, 2007). Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

7 Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes
Et etisk perspektiv Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det barna sier og gjør blir, blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering (KD, 2006:49). Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

8 Spørsmål til refleksjon
Hva sier dokumentasjonen? Hvordan kan den leses av ulike mennesker? Hvordan forholder ulike mennesker i barnehagen seg til dokumentasjonen? (Brennhovd, upublisert) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

9 Dokumentasjon som grunnlag for kritisk refleksjon
Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis (KD,2006:49). Praksisfortellinger kan leses som - handlings- og refleksjonsfortellinger (Birkeland, 2007) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

10 Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes
Ulike fortellinger Vendepunktsfortellinger Vanefortellinger Suksessfortelling Solskinnshistorier Problemhistorier tabbehistorier (Birkeland, 2007) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

11 Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes
Barns rett til medvirkning i planleggings- og vurderingsarbeid (KD, 2006) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

12 Om å åpne for multiple forståelser
Fra enten eller til både og Fra egentlig til samtidig (Nordin-Hultman, 2004; Lenz-Taguchi, 2004). Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

13 ”Ny” praksis – ”ny” teori
Observasjon er en bevisst innsamling av iakttakelser En observasjon stiller spørsmål En observasjon danner grunnlag for hvordan jeg velger ut hva jeg vil dokumentere Dokumentasjonen bygger på de valg jeg har gjort Jeg vet hva jeg er ute etter å dokumentere Jeg vet hva jeg vil reflektere over (Åberg og Lenz-Taguchi; 2006) Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

14 Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes
Gjennom å bruke pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for kritisk refleksjon kan jeg forandre mitt førskolelærerblikk. I neste omgang forandres dokumentasjonen (Birkeland, 2007). Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

15 Refleksjon over egen dokumentasjon
betydningen av å lese igjen og igjen åpne for multiple forståelser, mangfold og en mer etisk reflekterende praksis. Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

16 Om retten til å delta i et demokrati
Den kan nedfelles i lovparagrafer, men forblir en papirbestemmelse dersom den ikke blir satt ut i livet gjennom de holdninger mennesker møter hverandre med i alle dagliglivets hendelser og relasjoner (Dewey, 2000:140). Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes

17 Litteraturhenvisninger
Birkeland, Louise (2007) Den gjennomsiktige barnehagen – pedagogisk dokumentasjon. I Bjerkestrand, Mimi og Pålerud, Turi (Red). Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk: Fagbokforlaget: kap 5. Brennhovd, Maria (2007) Kritisk blikk på pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Dilemmaer belyst gjennom en etnografisk inspirert studie. Masteroppgave i barnehagepedagogikk. Høgskolen i Oslo, upublisert. Dewey, John (2000) Learning by Dewey. Barnet, skolen og den nye pædagogik. (Red) Sveinung Vaage. (Oversatt av Kari Marie Thorbjørnsen). Oslo: Abstrakt forlag. KD (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. KD (2005) Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lenz Taguchi, Hillevi (2004) In på bara benet: En introduktion till feministisk poststrukturalism. Stockholm: HLS Förlag. Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. (Oversatt av Arne Solli) Oslo: Pedagogisk forum. Østrem, Solveig (2007) Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt? I Barnehagefolk, nr.1. Pedagogisk forum:12-27. Nøtterøy jan08 H.D.Hogsnes


Laste ned ppt "Pedagogisk dokumentasjon i en lærende barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google