Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning og kommunikasjonsteori A2c2005/2006. Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledning  Møte mellom to eller flere mennesker  En strukturert situasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning og kommunikasjonsteori A2c2005/2006. Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledning  Møte mellom to eller flere mennesker  En strukturert situasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning og kommunikasjonsteori A2c2005/2006

2 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledning  Møte mellom to eller flere mennesker  En strukturert situasjon hvor en har en hensikt  Hensikten er at den som søker veiledning får økt sin yrkeskompetanse

3 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledningsbegrepet  Veiledningstradisjonen. Håndverkstradisjon / psykoterapi  Mester/svenn tradisjonen – mester som forvalter av fagets akkumulerte kunnskap  Sosiokulturelt læringsperspektiv – læring gjennom handling og ved at kunnskapen overføres i handlingen  Vygotsky – proximale sone for utvikling

4 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Mester / svenn  Sosiokulturelt perspektiv på læring  Praksisfellesskap  Tilegnelse av faglig identitet  Læring uten formell undervisning  Evaluering gjennom praksis

5 Veiledning 2005/2006Tone Sunde  Psykoterapitradisjonen  Knyttes til personlig utvikling, følelser og opplevelser  I veiledningen knyttes det til refleksjonen over en erfaring, men den knyttes til yrkesutøvelsen  Refleksjon blir begrepet som knyttes til veiledningssamtalen hvor fokus er yrkesmessige erfaringer

6 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Andre tradisjoner som er nært knyttet til veiledning  Konsultasjon – veiledning mellom kompetente yrkesutøvere – uten kontroll eller overprøving av den veilededes yrkesutøvelse  Supervisjon – hierarkisk regime – veiledning under utdanning hvor den veiledede ikke kan ta det fulle og hele ansvaret for yrkesutøvelse Caplan og Caplan 1993

7 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Hensikten med veiledningen Yrkeskompetanse Refleksjonsbegrepet

8 ”Ikke alt vi erkjenner kan endres. Men ingenting kan endres før vi har erkjent det” KAHILIL GILBRAN

9 ”Ingen kan lære noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring” JAMES BALDWIN

10 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledning som læringsarena  Læring og undervisning – utvidet undervisningsbegrep ikke bare forelesning  Hvordan forstå læring i veiledningen – læring som en prosess hos den som søker veiledning  Den lærende som må selv velg hva en skal lære

11 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Kommunikasjonen i veiledningen Kommunikasjonen er det verktøyet vi har i veiledningssituasjonen Kommunikasjon forstått som – verbal og nonverbal kommunikasjon Når en er ansikt til ansikt med mennesker er det eneste en ikke kan er å ikke kommunisere Watzlawick 1967 Metakommunikasjon

12 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledningssituasjonen  Unik mulighet til faglig samtale  Unik mulighet til å kommunisere  Verbale rapporter - forholdet mellom verbale rapporter og det som forgår i klasserommet

13 Veiledning 2005/2006Tone Sunde  Relasjonene i veiledningen  Frivillighet  Likeverd  Trygghet og faglig utfordringer  Hvem eier sannheten om virkeligheten

14 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Kjennetegn ved veiledningen Avklare hensikten FrivillighetStrukturen

15 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Ferdighetstilegnelse Deryfus og Dreyfus (1999;52-57) Stadium 1 : Novisen lærere seg regler og anvender dem for å bestemme Novisen handlingen. Stadium 2:Erfaring gir tilgang til eksempler på meningsfulle aspekter ved Viderekommen situasjonene som brukes i tillegg til reglene. Begynner Stadium 3:Etter hvert som eksemplene og nyansene blir for overveldende, Kompetent utvikles ferdighet i å velge ut noen aspekter som er imer utøvelse vesentlige enn andre, og legge vekt på dem. Engasjementet øker og utøveren føler ansvar for egen utøvelse. Stadium 4:Regler og prinsipper erstattes med situasjonelle sondringer; intuitiv Dyktighetatferd erstatter overveide reaksjoner. Man er hva som må gjøres, uten kalkulerende overveielser om alternative muligheter Stadium 5; Man ikke bare vet hva som må gjøres i en gitt situasjon, men også Ekspertisehvordan det må gjøres. Eksperten skjelner umiddelbart mellom de situasjoner som krever en form for handling og dem som krvere en annen

16 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Erfaring er ikke det man opplever. Det er hva man gjør med det man opplever Aldous Huxley

17 Veiledning 2005/2006Tone Sunde  Kommunikasjon – betyding – og det nonverbal - tolkningsprosessen  Læring – den lærende eier sannheten om sin situasjon –  Strukturen skal bygge opp under hensikten

18 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Kompetansebegrepet  Yrkeskompetanse :  Semi-profesjon  Handlingstvangen  Handlingskompetanse

19 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Kommunikasjonen i veiledningen

20 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Ulike kommunikasjonskanaler  Språk ved skrift/tale  Bilde  Film  Andre måter å kommunisere på En måte å lage en overbygning på er å si: VERBAL OG NONVERBAL KOMMUNIKASJON

21 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Språk og kommunikasjon  Språkets betyding i kommunikasjonen  Vi har ulike måter å si noe om dette på for eksempel retorikk, dialog og diskurs disse begrepene er med på å si noe om både system og innhold i den kommunikasjonen som foregår

22 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Betydingen av kommunikasjon  Hvorfor kommuniserer vi – vi har et budskap som vi ønsker å formidle  Vi har ulike måter å formidle dette på – gjennom de ulike kanalene og på de ulike arenaene

23 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Ulike kommunikasjons arenaer  Hvor foregår kommunikasjon  Er den enveis eller to-veis  Gjennom skrift – bøker, tidsskrifter osv  Gjennom film og andre ulike media  I møte mellom eller flere mennesker

24 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Hva er kommunikasjon Jeg vil videre snakke om kommunikasjon i ”face to face” situasjonen.  Formidling av budskap  Hvordan kan det formidles  Gjennom verbal og non-verbal kommunikasjon

25 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Kommunikasjon  Sender – mottaker  Hva ligger mellom – hva er det?  Støy – hvordan tolkes det inn  Hva påvirker sender og mottaker

26 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Tilbake til kommunikasjon VERBAL OG NONVERBAL KOMMUNIKASJON  Verbal kommunikasjon omfatter alt som knyttes til språket, valg av ord og begreper  Vi bruker hørsel sansen  Nonverbal kommunikasjon omfatter alt det andre  Vi bruker andre sanser som syn, lukt, smak føle

27 Veiledning 2005/2006Tone Sunde  Forholdet mellom verbal og nonverbal kommunikasjon  Divergens i kommunikasjonen  Samsvar i kommunikasjonen

28 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Tolkning  Hva påvirker tolkningen av budskapet både den verbale og den nonverbale  Forforståelse – hva er det – summen av  Kunnskaper  Erfaringer  Holdninger  Fordommer  Målet med tolkningen er å skape mening i budskapet.

29 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Relasjonen  Hvordan påvirker relasjonen mellom de to tolkningen av budskapet  Trygghet i relasjonen  Likeverd – til forskjell fra likhet.

30 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Formidling av budskap  Formidling av mening.  Mening skapes i møte mellom budskapet og mottaker.  Avsender kan tilstrebe samsvar i kommunikasjonen  Mottaker tolker budskapet og velger sin respons etter det.

31 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Metakommuniksjon  Metakommuniksjon er kommunikasjon om kommunikasjonen. Det vil si at vi snakke om eller spør /sjekker ut om vi har forstått budskapet i tråd med det som avsenderen har tenkt.

32 Veiledning 2005/2006Tone Sunde Høre – tolke – handle  Budskap som sendes blir av mottaker tolket før det fører til at mottaker handler  Tolkning av budskap påvirkes av ulike faktorer som –  Relasjonen mellom sender og mottaker  Senders bruk av nonverbal kommunikasjon  Mottakers forforståelse av den verbale og den nonverbale kommunikasjonen


Laste ned ppt "Veiledning og kommunikasjonsteori A2c2005/2006. Veiledning 2005/2006Tone Sunde Veiledning  Møte mellom to eller flere mennesker  En strukturert situasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google