Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en barnehage og hva kan den bli?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en barnehage og hva kan den bli?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en barnehage og hva kan den bli?
Om grunnlagstenkning Turid Thorsby Jansen

2 Hva kan en barnehage bli?
Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli. Noen vet kanskje hva en barnehage er, men ingen vet hva den kan bli Noen vet kanskje hva verden er, men ingen vet hva den kan bli (Åberg og Taguchu 2006 s. 5) Turid Thorsby Jansen

3 Hva kan en barnehage bli
Hva kan en barnehage bli? Fra ideenes til den iverksatte og den til erfarte læreplan (Goodlad) Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (bhg.lov § 2, Barnehagen skal legge grunnlaget for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn (R.pl s.12 og 13) = Lete og prøve ut nye praksiser i hverdagen slik at demokrati og etikk gjøres sammen med barn (Åberg og Taguchi s. 46) Turid Thorsby Jansen

4 Assistenter og fagarbeidere
Førskolelærerrollen i klemme? (E. Nørregård-Nielsen (2006). Sterkere profesjon stat Profesjon førskolelærere Nærliggende profesjon Kommune barnehageeier foreldre Assistenter og fagarbeidere Turid Thorsby Jansen

5 Post(sen)moderne perspektiver på samfunn og kunnskap
Pedagogikk kan aldri løsrives fra samfunnsmessige og verdibaserte vurderinger. (D.M.P., s. 63) Å forstå det velkjente på en ny måte Å kaste et langt, oppmerksomt, ettertenksomt, blikk på de antakelser og forestillinger som våre teorier og vår praksis hviler på (E.H.N, s. 36) Turid Thorsby Jansen

6 Usikkerhet? Handler om å å bruke usikkerhet som en kraft til å være faglig nysgjerrig sammen med barn. Å forholde seg til det usikre som en del av en førskolelærernes faglig kompetanse. Understreker nødvendigheten av fl kompetanse og deres åpenhet. Turid Thorsby Jansen

7 Modernitet (E.N.H. s. 51) Postmodernitet
Sansning og språk er også våre ”lydige” redskaper. Vi bruker dem for at de skal gi oss objektiv kunnskap om verden og virkeligheten Språk, teorier og praksis har makt. De utgjør forutsetningene for og bestemmer hva vi er i stand til å tenke på, snakke om og gjøre. De får oss til å se verden på spesifikke måter Turid Thorsby Jansen

8 Hva er medvirkning? Hva er ikke medvirkning?
Å møte det velkjente med motstand (Taguchi) Hva er medvirkning? Hva er ikke medvirkning? MEDVIRKNING? Hva blir medvirkning? Hva blir ikke medvirkning? i barnehagen i barnehagen i rommene i barnehagen i rommene sammen med meg sammen med meg i rammeplanen i rammeplanen Turid Thorsby Jansen

9 Hva er et barn? Hva er ikke et barn?
Å møte det velkjente med motstand (Taguchi) Hva er et barn? Hva er ikke et barn? BARN Hva blir et barn? Hva blir ikke et barn? i barnehagen i barnehagen i rommene i barnehagen i rommene sammen med meg sammen med meg i rammeplanen i rammeplanen Turid Thorsby Jansen

10 Ulike perspektiver på barn!
Barnet som ”det uskyldige” Barnet som ”natur” Barnet som ”tabula rasa” Barnet som medkonstruktør av kunnskap, identitet og kultur (Dahlberg, Moss og Pence 2002), kap. 3 Hvilke forestillinger om barn bestemmer hvordan dere vil jobbe Med rammeplanen og prosjektarbeid med barn Tatt utgangspunkt i noen perspektiver som MPD skriver om i sin bok. Barnet som subjekt (handlende og søkende for å skape mening i sin tilværelse) Barnets som objekt. ( som om de var ting- som kan formes og påvirkes, ikke mennesker med personlig integritet, opplevelser og meninger) Turid Thorsby Jansen

11 Hva kan en barnehage bli?
Et erstatningshjem? En serviceinstitusjon? Et sted for kartlegginger, diagnostiseringer? En møteplass i det borgerlige samfunn (DMP: s. 111), en kompleks og mangesidig organisme (S. 132) Turid Thorsby Jansen

12 Nye begreper? Diskurs: grunnleggende forståelser og forestillinger. ”Sannhetsregimer”. Hva er det som gjelder nå. Dekonstruksjon: plukke fra hverandre for å skape noe nytt, stille kritiske spørsmål til den makt som finnes i begreper, språk og tekst. Møte det vi forstår med motstand, med andre måter å forstå på. Multiple forståelser: kunne forholde seg til diskurser som er fulle av motstridende meninger og dermed også motstridende og mangoldige muligheter Turid Thorsby Jansen

13 læreplan En læreplan er et forsøk på å kommunisere de vesentlige trekk og prinsipper ved et forslag for skole og undervisning (barnehagen) på en slik måte at de er åpne for kritisk granskning og kan overføres til praksis. (Engelsen 1991) Turid Thorsby Jansen

14 Lesemåter En realistisk lesing En kritisk lesing
En dekonstruktiv lesing (Lather 1995, etter Kvale 1998, s.155). Turid Thorsby Jansen

15 Barn er sosiale aktører som bidrar til egen og andres læring (R. pl. S
Gjennom…. Skal barnehagen bidra til at barna lærer seg å iakta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden (R.pl. S. 39) Turid Thorsby Jansen

16 Førskolelærere arbeider i spenningsfeltet mellom teori og praksis
På mange måter er livene våre dirigert av teorier hva enten vi forstår det eller ikke. Teorier former vår forståelsesmåter og skaper vår praksis. Vi levendegjør teorier, ofte uten å være klar over det (DMP s. 28) Turid Thorsby Jansen

17 Utviklingspsykologiens maktposisjon
Pedagogikk er i stor grad blitt forstått som det samme som utivklings-psykologien slik at pedagogikk er blitt løsrevet fra samfunnsmessige og verdibaserte vurderinger. Teorier blitt abstrakte kart over barns liv. Dermed har vi trukket barn ut av deres sammenheng, og mistet barna og deres liv av syne, deres konkrete erfaringer, evner, deres teorier, følelser og håp (D.M.P. s. 64) Turid Thorsby Jansen

18 Det handler om: Å synliggjøre og begrepsliggjøre teoriene i praksis
Å synliggjøre og begrepsliggjøre den pedagogiske praksis i teoriene (Åberg og Taguchu s. 7) Turid Thorsby Jansen

19 Pedagogisk dokumentasjon
En ny og annerledes tilnærming til arbeidet i barnehagen: Som skaper kunnskap i førskolelærernes opplevde praksis som fremmer den demokratiske og etiske praksis i barnehagen? Turid Thorsby Jansen

20 Pedagogisk dokumentasjon,
Fra dekorasjon eller refleksjon ? Turid Thorsby Jansen

21 God og dårlig pedagogisk praksis i institusjoner for små barn kan bare avgjøres i en kommunikativ kontekst, i møte og dialog med andre (D.M.P, s. 72) Turid Thorsby Jansen

22 Hva har vi snakket om i dag?
Betydningen av å diskutere og bevisstgjøre seg på våre syn på barn, barnehage og læring. Gitt noen innblikk i hva faglitteraturen uttrykker. Prøvd å utfordre dere til å se det velkjente i lys av nyere perspektiver. Turid Thorsby Jansen

23 Aktuell litteratur Nordin-Hultman, Elisabeth (2004): Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. Oslo: Pedagogisk Forum Dahlberg, Moss og Pence (2002): Fra Kvalitet til meningsskaping - morgendagens barnehage, kap. 2, 3, 4, 5 og 7. Oslo: Kommuneforlaget Turid Thorsby Jansen


Laste ned ppt "Hva er en barnehage og hva kan den bli?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google