Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes

2 Målsetning for første uke: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metodeIntroduksjon til samfunnsvitenskapelig metode Grunnleggende begrepsforståelseGrunnleggende begrepsforståelse Relevant mht FoU-oppgave: ALLE skal formulere minst ett ønsketema i løpet av uka  reklame  vi kan starte gruppedanningen.Relevant mht FoU-oppgave: ALLE skal formulere minst ett ønsketema i løpet av uka  reklame  vi kan starte gruppedanningen. FOKUS: Tema og problemstillinger!FOKUS: Tema og problemstillinger!

3 Om pensum Knut Halvorsen (2008): Å forske på samfunnet. Oslo: Cappelen. NB! Hvordan bruke metodelitteratur?NB! Hvordan bruke metodelitteratur?

4 HVA ER SAMFUNNSVITENSKAP? SosiologiSosiologi SosialantropologiSosialantropologi SosialøkonomiSosialøkonomi StatsvitenskapStatsvitenskap Fagkombinasjoner stadig mer vanlig

5 Hva er samfunnsvitenskapelig metode? Ulike fremgangsmåter for å undersøke samfunnetUlike fremgangsmåter for å undersøke samfunnet Innhente opplysninger (data)Innhente opplysninger (data) Tolke opplysningene i fht teori (analyse)Tolke opplysningene i fht teori (analyse)

6 Grunnbegreper Forskning = håndverk! UtvalgUtvalg VariablerVariabler Teoretisk universTeoretisk univers EmpiriEmpiri Kvantitative/kvalitative undersøkelserKvantitative/kvalitative undersøkelser EnheterEnheter InformanterInformanter

7 KVANTITATIVE vs KVALITATIVE METODER KVANTITATIV Bredde og oversikt Kvantifisere Sammenlignbarhet (alle) StruktureringNøyaktighet Dokumentasjon v/tabeller Hypotesetesting Representativ oversikt/generalisering Distanse KVALITATIV Dybde og innsikt Karakterisere Tilgjengelighet (den enkelte) Fleksibilitet Fullstendighet Illustrasjon v/sitater Hypoteseutvikling Helhetlig forståelse av det spesifikke Nærhet

8 METODETRIANGULERING Kombinasjon av kvantitativt og kvalitativt oppleggKombinasjon av kvantitativt og kvalitativt opplegg Gir to ulike typer innsiktGir to ulike typer innsikt Datagrunnlaget blir dypere/bredereDatagrunnlaget blir dypere/bredere F.eks forundersøkelser for å øke relevansF.eks forundersøkelser for å øke relevans Problem: ressurskrevendeProblem: ressurskrevende

9 PROBLEMSTILLING Utforming av problemstillingen: 1.T ematisk 2.S pørsmål 3.H ypotese NB! Ikke forveksle problemstilling med tittel!

10 Klargjøring og presisering av problemstillingen Teoretisk definisjon = klart!Teoretisk definisjon = klart! Operasjonell definisjon = presist/nøyaktig!Operasjonell definisjon = presist/nøyaktig! NB! Viktig at det er samsvar mellom dem. Pass på at dere ikke utvider problemstillingen i den operasjonelle definisjonen!

11 TEORETISK DEFINISJON Presisering av begreper som er utydelige eller tvetydige, fremmedord, fagbegreper etc.Presisering av begreper som er utydelige eller tvetydige, fremmedord, fagbegreper etc. F.eks ”politisk aktiv”= person som er medlem av politisk parti og som deltar på politiske møter minst en gang årligF.eks ”politisk aktiv”= person som er medlem av politisk parti og som deltar på politiske møter minst en gang årlig F.eks ”sosial status”= sosial anseelse og belønninger som en person nyter godt av i kraft av sin posisjon (ett kjennetegn: inntekt)F.eks ”sosial status”= sosial anseelse og belønninger som en person nyter godt av i kraft av sin posisjon (ett kjennetegn: inntekt)

12 OPERASJONELL DEFINISJON OperasjonaliseringOperasjonalisering KonkretiseringKonkretisering ”Hva skal undersøkes?””Hva skal undersøkes?” (variabler) (variabler) ”Hvem skal undersøkes?” (utvalg)”Hvem skal undersøkes?” (utvalg) Betydning for undersøkelsens gyldighet (validitet)Betydning for undersøkelsens gyldighet (validitet) Husk Umberto Eco!

13 Forskningsdesign Problemstillingen avgjørende!Problemstillingen avgjørende! Forskningsdesign avhenger også av: Tidsrammer!Tidsrammer! Målsetting/Oppdragsgiver?Målsetting/Oppdragsgiver? Team eller individuelt arbeid?Team eller individuelt arbeid? Adgang til feltetAdgang til feltet Forhåndskunnskap om feltetForhåndskunnskap om feltet

14 Forskerrollen i kvalitative US: Åpen - SkjultÅpen - Skjult Aktiv (deltagende) - Passiv (ikke-deltagende)Aktiv (deltagende) - Passiv (ikke-deltagende) Lik - ForskjelligLik - Forskjellig Korte besøk - Lange besøkKorte besøk - Lange besøk Nærhet - DistanseNærhet - Distanse Selvrefleksjon!

15 Datainnsamling Vanligste fremgangsmåter ved kvantitative US: Spørreskjemaer Strukturerte intervjuer Eksisterende statistikk Vanligste fremgangsmåter ved kvalitative US: Intervjuer Observasjon Tekstanalyser Diskursanalyser

16 Praktiske råd: IDÈBOK!Prosjektplan/fremdriftsplan Metarefleksjon underveis – NB! Notater!

17 FØRFORSTÅELSE Førforståelse  forståelse DEN HERMENEUTISKE SIRKEL

18 PERSPEKTIVBEVISSTHET TABU: ”Gudeblikk”TABU: ”Gudeblikk” NB! Objektive sannheter finnes ikke innenfor samfunnsvitenskapene!NB! Objektive sannheter finnes ikke innenfor samfunnsvitenskapene! Viktig å bli bevisst - og være tydelig - på eget ståsted!

19 Utforming av problemstilling & forskningsdesign Heller si mye om lite enn lite om mye!Heller si mye om lite enn lite om mye! Problemstillingen avgjør metode (kvalitativ/kvantitativ)Problemstillingen avgjør metode (kvalitativ/kvantitativ) - og forskningsdesign (bl.a hvordan innhente data, fra hvem, til hva?) - og forskningsdesign (bl.a hvordan innhente data, fra hvem, til hva?)

20 Meldeplikt NSD: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (Personvernombudet for forskning)NSD: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (Personvernombudet for forskning) Melding skal sendes senest 30 dager før datainnsamlingen skal starteMelding skal sendes senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte Meldeskjemaet finner dere på www.nsd.uib.no/personvernMeldeskjemaet finner dere på www.nsd.uib.no/personvern www.nsd.uib.no/personvern

21 Andre nyttige metodebøker: Jette Fog (2004): Med samtalen som udgangspunkt: det kvalitative forskningsinterview. København: Akademisk forlag.Jette Fog (2004): Med samtalen som udgangspunkt: det kvalitative forskningsinterview. København: Akademisk forlag. Anne Ryen (2002): Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget.Anne Ryen (2002): Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Dag Album (1996): Nære fremmede: pasientkulturen i sykehus. Oslo: TANO.Dag Album (1996): Nære fremmede: pasientkulturen i sykehus. Oslo: TANO. Karin Widerberg (2001): Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt: en alternativ lærebok. Oslo: Universitetsforlaget.Karin Widerberg (2001): Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt: en alternativ lærebok. Oslo: Universitetsforlaget. Tove Thagaard (2003): Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget.Tove Thagaard (2003): Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. Katrine Fangen (2004): Deltagende observasjon. Bergen: FagbokforlagetKatrine Fangen (2004): Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget


Laste ned ppt "Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google