Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010
Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes

2 Målsetning for første uke:
Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode Grunnleggende begrepsforståelse Relevant mht FoU-oppgave: ALLE skal formulere minst ett ønsketema i løpet av uka  reklame  vi kan starte gruppedanningen. FOKUS: Tema og problemstillinger!

3 NB! Hvordan bruke metodelitteratur?
Om pensum Knut Halvorsen (2008): Å forske på samfunnet. Oslo: Cappelen. NB! Hvordan bruke metodelitteratur?

4 HVA ER SAMFUNNSVITENSKAP?
Sosiologi Sosialantropologi Sosialøkonomi Statsvitenskap Fagkombinasjoner stadig mer vanlig

5 Hva er samfunnsvitenskapelig metode?
Ulike fremgangsmåter for å undersøke samfunnet Innhente opplysninger (data) Tolke opplysningene i fht teori (analyse)

6 Grunnbegreper Forskning = håndverk! Utvalg Variabler Teoretisk univers
Empiri Kvantitative/kvalitative undersøkelser Enheter Informanter

7 KVANTITATIVE vs KVALITATIVE METODER
Bredde og oversikt Kvantifisere Sammenlignbarhet (alle) Strukturering Nøyaktighet Dokumentasjon v/tabeller Hypotesetesting Representativ oversikt/generalisering Distanse KVALITATIV Dybde og innsikt Karakterisere Tilgjengelighet (den enkelte) Fleksibilitet Fullstendighet Illustrasjon v/sitater Hypoteseutvikling Helhetlig forståelse av det spesifikke Nærhet

8 METODETRIANGULERING Kombinasjon av kvantitativt og kvalitativt opplegg
Gir to ulike typer innsikt Datagrunnlaget blir dypere/bredere F.eks forundersøkelser for å øke relevans Problem: ressurskrevende

9 NB! Ikke forveksle problemstilling med tittel!
Utforming av problemstillingen: Tematisk Spørsmål Hypotese NB! Ikke forveksle problemstilling med tittel!

10 Klargjøring og presisering av problemstillingen
Teoretisk definisjon = klart! Operasjonell definisjon = presist/nøyaktig! NB! Viktig at det er samsvar mellom dem. Pass på at dere ikke utvider problemstillingen i den operasjonelle definisjonen!

11 TEORETISK DEFINISJON Presisering av begreper som er utydelige eller tvetydige, fremmedord, fagbegreper etc. F.eks ”politisk aktiv”= person som er medlem av politisk parti og som deltar på politiske møter minst en gang årlig F.eks ”sosial status”= sosial anseelse og belønninger som en person nyter godt av i kraft av sin posisjon (ett kjennetegn: inntekt)

12 OPERASJONELL DEFINISJON
Operasjonalisering Konkretisering ”Hva skal undersøkes?” (variabler) ”Hvem skal undersøkes?” (utvalg) Betydning for undersøkelsens gyldighet (validitet) Husk Umberto Eco!

13 Forskningsdesign Problemstillingen avgjørende! Tidsrammer!
Forskningsdesign avhenger også av: Tidsrammer! Målsetting/Oppdragsgiver? Team eller individuelt arbeid? Adgang til feltet Forhåndskunnskap om feltet

14 Forskerrollen i kvalitative US:
Åpen - Skjult Aktiv (deltagende) - Passiv (ikke-deltagende) Lik - Forskjellig Korte besøk - Lange besøk Nærhet - Distanse Selvrefleksjon!

15 Datainnsamling Vanligste fremgangsmåter ved kvantitative US:
Spørreskjemaer Strukturerte intervjuer Eksisterende statistikk Vanligste fremgangsmåter ved kvalitative US: Intervjuer Observasjon Tekstanalyser Diskursanalyser

16 Praktiske råd: IDÈBOK! Prosjektplan/fremdriftsplan
Metarefleksjon underveis – NB! Notater!

17 FØRFORSTÅELSE Førforståelse  forståelse DEN HERMENEUTISKE SIRKEL

18 PERSPEKTIVBEVISSTHET
TABU: ”Gudeblikk” NB! Objektive sannheter finnes ikke innenfor samfunnsvitenskapene! Viktig å bli bevisst - og være tydelig - på eget ståsted!

19 Utforming av problemstilling & forskningsdesign
Heller si mye om lite enn lite om mye! Problemstillingen avgjør metode (kvalitativ/kvantitativ) - og forskningsdesign (bl.a hvordan innhente data, fra hvem, til hva?)

20 Meldeplikt NSD: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (Personvernombudet for forskning) Melding skal sendes senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte Meldeskjemaet finner dere på

21 Andre nyttige metodebøker:
Jette Fog (2004): Med samtalen som udgangspunkt: det kvalitative forskningsinterview. København: Akademisk forlag. Anne Ryen (2002): Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Dag Album (1996): Nære fremmede: pasientkulturen i sykehus. Oslo: TANO. Karin Widerberg (2001): Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt: en alternativ lærebok. Oslo: Universitetsforlaget. Tove Thagaard (2003): Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. Katrine Fangen (2004): Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget


Laste ned ppt "Samfunnsvitenskapelig metode Ungdomskunnskap 2009/2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google