Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVTALERETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVTALERETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVTALERETT

2 MANGE TYPER AVTALER PROFESJONELLE PARTER / JURIDISKE PERSONER
MASSEAVTALER AVTALE MELLOM STATER AVTALER MELLOM PRIVATE

3 HVA ER AVTALENS FUNKSJON?
AVTALER SKAL HOLDES Bygger på tillitt Grunnfestet regel NL 5-1-2 Kan kreve oppfyllelse med støtte fra rettsapparatet Brudd på avtalen kan føre til sanksjoner

4 HVA VIL DET SI AT AVTALEN SKAL HOLDES?
AVTALEN ER RETTSLIG BINDENDE STIFTER RETTIGHETER OG PLIKTER MELLOM PARTENE KONTRAKTSFRIHET – PARTENE STÅR FRITT TIL Å INNGÅ AVTALER

5 NÆRMERE OM BEGREPENE RETT OG PLIKT
BEGGE PARTENE PÅFØRES RETTIGHETER OG PLIKTER BALANSE SANKSJON

6 RETTSKILDER: AVTALEN MELLOM PARTENE AVTALELOVEN FRA 1918 RETTSPRAKSIS
JURIDISK TEORI REELLE HENSYN

7 VIDERE PLAN LÆREBOKEN DISPOSISJON: Avtale inngåelsen
Tolkning av avtale Ugyldighet Fullmakt Standardkontrakter

8 AVTALE INNGÅELSEN

9 FORMKRAV? Norsk lov 5-1-1 Begrensninger i praksis
”muntlige avtaler er like bindende som skriftlige” Begrensninger i praksis Krav til bevis: foreligger det en avtale? Tolkning: når er partene bundet, hva er skjæringspunktet?

10 AVTALELOVENS DISPOSISJONSKRITERIER
DISPOSISJOSKRITERIUM = TILBUD AKSEPT TILBUD + AKSEPT = BINDENDE AVTALE

11 AVTALELOVEN LAGET I 1918 TIDENE HAR FORANDRET SEG: Med tanke på:
Muntlige avtaler Skriftlige avtaler Telegram TIDENE HAR FORANDRET SEG: Postordre Internettkjøp

12 TILBUD SKJÆRINGSPUNKTET TILBYDERS FORUTSETNINGER LØFTEPRINSIPPET
NÅR ER TILBYDEREN BUNDET AV SITT TILBUD? TILBYDERS FORUTSETNINGER LØFTEPRINSIPPET (kan sammenligne med kontraktsprinsippet)

13 TILBAKEKALL AV TILBUD ”Jeg angrer…….” AVTALELOVEN §7
AVTALELOVEN §39, 2. PUNKTUM Avgrense mot angrerett og rett til avbestilling

14 Nærmere om avtaleloven §39, 2. punktum
Løftemottaker har fått kunnskap om løftet Må foreligge særlige grunner Mottakeren må ikke ha innrettet seg på løftet Konkret helhetsvurdering

15 AKSEPT Aksept er nødvendig for at det skal foreligge en bindende avtale Avtaleloven §2 – ”akseptfrist” Avtaleloven §3 – ”ikke akseptfrist”

16 AKSEPTEN KOMMER FOR SENT!
Tilbyderen er ikke lenger bundet av sitt tilbud §4 - aksepten får status som nytt tilbud §4 – reklamasjonsplikt

17 SVAR – IKKE REIN AKSEPT Avslag innenfor akseptfristen
avtaleloven §5 tilbyderen er ikke lenger bundet av sitt tilbud Aksepten stemmer ikke med tilbudet avtaleloven §6 tilbyderen er ikke lenger bundet akseptanten er bundet av aksepten som regnes som nytt tilbud Reklamasjonsplikt

18 NÅR DET IKKE FORELIGGER SKRIFTLIG AKSEPT:
Konkludent atferd Passivitet Lojalitetsplikt

19 OPPGAVER

20 AVTALE- TOLKNING

21 UTGANGSPUNKT: Alle avtaler kan være gjenstand for tolkning
Lærebokens fremstilling TOLKNINGSDATA TOLKNINGSREGLER Huser ”Avtaletolkning” Skjema på side 369

22 NÅR ER TOLKNING NØDVENDIG?
AVTALEN ER KLAR AVTALEN ER UFULLSTENDIG ELLER UKLAR

23 TOLKNINGSDATA Krav til objektivitet Avtalens ordlyd
Partenes opptreden før avtaleinngåelsen Partenes opptreden etter avtaleinngåelsen

24 TOLKNINGSREGLER Partenes faktiske mening Den godtroende parts mening
Den normale standard Uklarhetsregelen Minimumsregelen

25 OPPGAVER

26 UGYLDIGHET

27 UTGANGSPUNKT Situasjonen er at det foreligger bindende avtale
Det er ikke hjemmel for tilbakekall Utgangspunktet er likevel at avtalen ikke er gyldig etter sitt innhold Spørsmålet er hvilke regler som gir hjemmel for å gjøre en avtale ugyldig

28 KLASSIFISERING AV UGYLDIGHETSGRUNNENE
SVAK OG STERK UGYLDIGHET BETYDNING AV PARTENES KUNNSKAP DELVIS UGYLDIGHET RATIHABITASJON

29 UGYLDIGHETSGRUNNER HABILITETSMANGEL FORMMANGEL TILBLIVELSE
INNHOLDSMANGEL

30 HABILITETSMANGLER UMYNDIGE SINNSYKDOM

31 FORMMANGEL INGEN SPESIELLE KRAV LOVEN KAN STILLE KRAV
PARTENE KAN STILLE KRAV

32 TILBLIVELSESMANGEL AVTALELOVENS §33 ANDRE UGYLDIGHETS GRUNNER
omstendigheter tid Partenes kunnskap ANDRE UGYLDIGHETS GRUNNER tvang nødtilstand svik og opplysningsplikt falsk og forvanskning feilskrift og feiltakelse

33 MANGLER VED INNHOLDET NL 5-1-2 Læren om bristende forutsetninger
Avtaleloven §36

34 Nærmere om avtaleloven §36
BALANSE ANDRE REGLER OM UGYLDIGHET INNHOLD: Anvendelse Urimelighetskriteriet Momenter Avtalens innhold Partenes stilling Avtaleinngåelsen Senere forhold Andre omstendigheter

35 SKJÆRINGSPUNKT FOR NÅR AVTALEN ER UGYLDIG
TOTALVURDERING OPPFYLLELSESTIDSPUNKTET STRENGT KRITERIUM VIRKNINGER

36 FORUTSETNINGSLÆREN Hver av partene er ansvarlig for egne forutsetninger ved avtaleinngåelsen Kan pålegges risiko for den andre partens forutsetninger Subjektiv risikooverføring Objektiv risikooverføring Virkning

37 OPPGAVER

38 FULLMAKT

39 UTGANGSPUNKT: EN AVTALE SKAPER BARE RETT OG PLIKT FOR PARTENE

40 UNNTAK REPRESENTASJON / FULLMAKT KRAV OM RETTSGRUNNLAG FORMÅL

41 VILKÅR AVTALELOVEN §10 ERKLÆRING FULLMAKTENS GRENSER VIRKNING

42 FULLMAKTENS GRENSER RETT OG LEGITIMASJON SELVSTENDIG FULLMAKT
USELVSTENDIG FULLMAKT

43 UGYLDIGHET MV. UGYLDIGE VILJESERKLÆRINGER ERSTATNINGSANSVAR
BETYDNING FOR 3. MANN ERSTATNINGSANSVAR TILBAKEKALL / OPPHØR

44 STANDARD KONTRAKTER

45 DEFINISJON Inneholder vilkår utarbeidet for avtaleinngåelse
Utarbeidet med tanke på fremtidige avtalesituasjoner Konkrete situasjoner av samme type

46 TYPETILFELLER TILSLUTTNINGSKONTRAKT BLANDINGSKONTRAKT
AVTALER MELLOM ORGANISASJONER STANDARDVILKÅR FASTSATT AV KJØPER HANDELSBRUK

47 VEDTAKELSE VILKÅRENE MÅ VÆRE INNTATT ELLER HENVIST TIL
PROBLEM NÅR VILKÅRENE ER UTYDELIG ELLER IKKE ER FORUTSATT FRA MEDKONTRAHENTENS SIDE TYPETILFELLER

48 TOLKNING GENERELLE REGLER GJELDER TILSVARENDE IKKE FELLES PARTSVILJE
UKLARHETSREGELEN

49 UGYLDIGHET AVTALELOVENS §33 AVTALELOVENS §36

50 MARKEDSFØRINGSLOVEN KAPITTEL 2 SAMMENLIGNET MED AVTALELOVENS §36

51 OPPGAVER


Laste ned ppt "AVTALERETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google