Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVTALERETT. MANGE TYPER AVTALER MASSEAVTALER PROFESJONELLE PARTER / JURIDISKE PERSONER AVTALE MELLOM STATER AVTALER MELLOM PRIVATE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVTALERETT. MANGE TYPER AVTALER MASSEAVTALER PROFESJONELLE PARTER / JURIDISKE PERSONER AVTALE MELLOM STATER AVTALER MELLOM PRIVATE."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVTALERETT

2 MANGE TYPER AVTALER MASSEAVTALER PROFESJONELLE PARTER / JURIDISKE PERSONER AVTALE MELLOM STATER AVTALER MELLOM PRIVATE

3 HVA ER AVTALENS FUNKSJON? AVTALER SKAL HOLDESAVTALER SKAL HOLDES Bygger på tillittBygger på tillitt Grunnfestet regelGrunnfestet regel –NL 5-1-2 Kan kreve oppfyllelse med støtte fra rettsapparatetKan kreve oppfyllelse med støtte fra rettsapparatet Brudd på avtalen kan føre til sanksjonerBrudd på avtalen kan føre til sanksjoner

4 HVA VIL DET SI AT AVTALEN SKAL HOLDES? AVTALEN ER RETTSLIG BINDENDEAVTALEN ER RETTSLIG BINDENDE STIFTER RETTIGHETER OG PLIKTER MELLOM PARTENESTIFTER RETTIGHETER OG PLIKTER MELLOM PARTENE KONTRAKTSFRIHET – PARTENE STÅR FRITT TIL Å INNGÅ AVTALERKONTRAKTSFRIHET – PARTENE STÅR FRITT TIL Å INNGÅ AVTALER

5 NÆRMERE OM BEGREPENE RETT OG PLIKT BEGGE PARTENE PÅFØRES RETTIGHETER OG PLIKTERBEGGE PARTENE PÅFØRES RETTIGHETER OG PLIKTER BALANSEBALANSE SANKSJONSANKSJON

6 RETTSKILDER: AVTALEN MELLOM PARTENEAVTALEN MELLOM PARTENE AVTALELOVEN FRA 1918AVTALELOVEN FRA 1918 RETTSPRAKSISRETTSPRAKSIS JURIDISK TEORIJURIDISK TEORI REELLE HENSYNREELLE HENSYN

7 VIDERE PLAN LÆREBOKENLÆREBOKEN DISPOSISJON:DISPOSISJON: –Avtale inngåelsen –Tolkning av avtale –Ugyldighet –Fullmakt –Standardkontrakter

8 AVTALE INNGÅELSEN

9 FORMKRAV? Norsk lov 5-1-1Norsk lov 5-1-1 –”muntlige avtaler er like bindende som skriftlige” Begrensninger i praksisBegrensninger i praksis –Krav til bevis: foreligger det en avtale? –Tolkning: når er partene bundet, hva er skjæringspunktet?

10 AVTALELOVENS DISPOSISJONSKRITERIER DISPOSISJOSKRITERIUM =DISPOSISJOSKRITERIUM = –TILBUD –AKSEPT –TILBUD + AKSEPT = BINDENDE AVTALE

11 AVTALELOVEN LAGET I 1918LAGET I 1918 –Med tanke på: Muntlige avtalerMuntlige avtaler Skriftlige avtalerSkriftlige avtaler TelegramTelegram TIDENE HAR FORANDRET SEG:TIDENE HAR FORANDRET SEG: –Postordre –Internettkjøp

12 TILBUD SKJÆRINGSPUNKTETSKJÆRINGSPUNKTET –NÅR ER TILBYDEREN BUNDET AV SITT TILBUD? TILBYDERS FORUTSETNINGERTILBYDERS FORUTSETNINGER LØFTEPRINSIPPETLØFTEPRINSIPPET –(kan sammenligne med kontraktsprinsippet)

13 TILBAKEKALL AV TILBUD ”Jeg angrer…….””Jeg angrer…….” AVTALELOVEN §7AVTALELOVEN §7 AVTALELOVEN §39, 2. PUNKTUMAVTALELOVEN §39, 2. PUNKTUM Avgrense mot angrerett og rett til avbestillingAvgrense mot angrerett og rett til avbestilling

14 Nærmere om avtaleloven §39, 2. punktum Løftemottaker har fått kunnskap om løftetLøftemottaker har fått kunnskap om løftet Må foreligge særlige grunnerMå foreligge særlige grunner Mottakeren må ikke ha innrettet seg på løftetMottakeren må ikke ha innrettet seg på løftet Konkret helhetsvurderingKonkret helhetsvurdering

15 AKSEPT Aksept er nødvendig for at det skal foreligge en bindende avtaleAksept er nødvendig for at det skal foreligge en bindende avtale Avtaleloven §2 – ”akseptfrist”Avtaleloven §2 – ”akseptfrist” Avtaleloven §3 – ”ikke akseptfrist”Avtaleloven §3 – ”ikke akseptfrist”

16 AKSEPTEN KOMMER FOR SENT! Tilbyderen er ikke lenger bundet av sitt tilbudTilbyderen er ikke lenger bundet av sitt tilbud §4 - aksepten får status som nytt tilbud§4 - aksepten får status som nytt tilbud §4 – reklamasjonsplikt§4 – reklamasjonsplikt

17 SVAR – IKKE REIN AKSEPT Avslag innenfor akseptfristenAvslag innenfor akseptfristen –avtaleloven §5 –tilbyderen er ikke lenger bundet av sitt tilbud Aksepten stemmer ikke med tilbudetAksepten stemmer ikke med tilbudet –avtaleloven §6 –tilbyderen er ikke lenger bundet –akseptanten er bundet av aksepten som regnes som nytt tilbud ReklamasjonspliktReklamasjonsplikt

18 NÅR DET IKKE FORELIGGER SKRIFTLIG AKSEPT: Konkludent atferdKonkludent atferd PassivitetPassivitet LojalitetspliktLojalitetsplikt

19 OPPGAVER

20 AVTALE-TOLKNING

21 UTGANGSPUNKT: Alle avtaler kan være gjenstand for tolkningAlle avtaler kan være gjenstand for tolkning Lærebokens fremstillingLærebokens fremstilling –TOLKNINGSDATA –TOLKNINGSREGLER Huser ”Avtaletolkning”Huser ”Avtaletolkning” –Skjema på side 369

22 NÅR ER TOLKNING NØDVENDIG? AVTALEN ER KLARAVTALEN ER KLAR AVTALEN ER UFULLSTENDIG ELLER UKLARAVTALEN ER UFULLSTENDIG ELLER UKLAR

23 TOLKNINGSDATA Krav til objektivitetKrav til objektivitet Avtalens ordlydAvtalens ordlyd Partenes opptreden før avtaleinngåelsenPartenes opptreden før avtaleinngåelsen Partenes opptreden etter avtaleinngåelsenPartenes opptreden etter avtaleinngåelsen

24 TOLKNINGSREGLER Partenes faktiske meningPartenes faktiske mening Den godtroende parts meningDen godtroende parts mening Den normale standardDen normale standard UklarhetsregelenUklarhetsregelen MinimumsregelenMinimumsregelen

25 OPPGAVER

26 UGYLDIGHET

27 UTGANGSPUNKT Situasjonen er at det foreligger bindende avtaleSituasjonen er at det foreligger bindende avtale Det er ikke hjemmel for tilbakekallDet er ikke hjemmel for tilbakekall Utgangspunktet er likevel at avtalen ikke er gyldig etter sitt innholdUtgangspunktet er likevel at avtalen ikke er gyldig etter sitt innhold Spørsmålet er hvilke regler som gir hjemmel for å gjøre en avtale ugyldigSpørsmålet er hvilke regler som gir hjemmel for å gjøre en avtale ugyldig

28 KLASSIFISERING AV UGYLDIGHETSGRUNNENE SVAK OG STERK UGYLDIGHETSVAK OG STERK UGYLDIGHET –BETYDNING AV PARTENES KUNNSKAP DELVIS UGYLDIGHETDELVIS UGYLDIGHET RATIHABITASJONRATIHABITASJON

29 UGYLDIGHETSGRUNNER HABILITETSMANGELHABILITETSMANGEL FORMMANGELFORMMANGEL TILBLIVELSETILBLIVELSE INNHOLDSMANGELINNHOLDSMANGEL

30 HABILITETSMANGLER UMYNDIGEUMYNDIGE SINNSYKDOMSINNSYKDOM

31 FORMMANGEL INGEN SPESIELLE KRAVINGEN SPESIELLE KRAV LOVEN KAN STILLE KRAVLOVEN KAN STILLE KRAV PARTENE KAN STILLE KRAVPARTENE KAN STILLE KRAV

32 TILBLIVELSESMANGEL AVTALELOVENS §33AVTALELOVENS §33 –omstendigheter –tid –Partenes kunnskap ANDRE UGYLDIGHETS GRUNNERANDRE UGYLDIGHETS GRUNNER –tvang –nødtilstand –svik og opplysningsplikt –falsk og forvanskning –feilskrift og feiltakelse

33 MANGLER VED INNHOLDET NL 5-1-2NL 5-1-2 Læren om bristende forutsetningerLæren om bristende forutsetninger Avtaleloven §36Avtaleloven §36

34 Nærmere om avtaleloven §36 BALANSEBALANSE ANDRE REGLER OM UGYLDIGHETANDRE REGLER OM UGYLDIGHET INNHOLD:INNHOLD: –Anvendelse –Urimelighetskriteriet –Momenter Avtalens innholdAvtalens innhold Partenes stillingPartenes stilling AvtaleinngåelsenAvtaleinngåelsen Senere forholdSenere forhold Andre omstendigheterAndre omstendigheter

35 SKJÆRINGSPUNKT FOR NÅR AVTALEN ER UGYLDIG TOTALVURDERINGTOTALVURDERING OPPFYLLELSESTIDSPUNKTETOPPFYLLELSESTIDSPUNKTET STRENGT KRITERIUMSTRENGT KRITERIUM VIRKNINGERVIRKNINGER

36 FORUTSETNINGSLÆREN Hver av partene er ansvarlig for egne forutsetninger ved avtaleinngåelsenHver av partene er ansvarlig for egne forutsetninger ved avtaleinngåelsen Kan pålegges risiko for den andre partens forutsetningerKan pålegges risiko for den andre partens forutsetninger –Subjektiv risikooverføring –Objektiv risikooverføring VirkningVirkning

37 OPPGAVER

38 FULLMAKT

39 UTGANGSPUNKT: EN AVTALE SKAPER BARE RETT OG PLIKT FOR PARTENEEN AVTALE SKAPER BARE RETT OG PLIKT FOR PARTENE

40 UNNTAK REPRESENTASJON / FULLMAKTREPRESENTASJON / FULLMAKT KRAV OM RETTSGRUNNLAGKRAV OM RETTSGRUNNLAG FORMÅLFORMÅL

41 VILKÅR AVTALELOVEN §10AVTALELOVEN §10 ERKLÆRINGERKLÆRING FULLMAKTENS GRENSERFULLMAKTENS GRENSER VIRKNINGVIRKNING

42 FULLMAKTENS GRENSER RETT OG LEGITIMASJONRETT OG LEGITIMASJON SELVSTENDIG FULLMAKTSELVSTENDIG FULLMAKT USELVSTENDIG FULLMAKTUSELVSTENDIG FULLMAKT

43 UGYLDIGHET MV. UGYLDIGE VILJESERKLÆRINGERUGYLDIGE VILJESERKLÆRINGER –BETYDNING FOR 3. MANN ERSTATNINGSANSVARERSTATNINGSANSVAR TILBAKEKALL / OPPHØRTILBAKEKALL / OPPHØR

44 STANDARDKONTRAKTER

45 DEFINISJON Inneholder vilkår utarbeidet for avtaleinngåelseInneholder vilkår utarbeidet for avtaleinngåelse Utarbeidet med tanke på fremtidige avtalesituasjonerUtarbeidet med tanke på fremtidige avtalesituasjoner Konkrete situasjoner av samme typeKonkrete situasjoner av samme type

46 TYPETILFELLER TILSLUTTNINGSKONTRAKTTILSLUTTNINGSKONTRAKT BLANDINGSKONTRAKTBLANDINGSKONTRAKT AVTALER MELLOM ORGANISASJONERAVTALER MELLOM ORGANISASJONER STANDARDVILKÅR FASTSATT AV KJØPERSTANDARDVILKÅR FASTSATT AV KJØPER HANDELSBRUKHANDELSBRUK

47 VEDTAKELSE VILKÅRENE MÅ VÆRE INNTATT ELLER HENVIST TILVILKÅRENE MÅ VÆRE INNTATT ELLER HENVIST TIL PROBLEM NÅR VILKÅRENE ER UTYDELIG ELLER IKKE ER FORUTSATT FRA MEDKONTRAHENTENS SIDEPROBLEM NÅR VILKÅRENE ER UTYDELIG ELLER IKKE ER FORUTSATT FRA MEDKONTRAHENTENS SIDE TYPETILFELLERTYPETILFELLER

48 TOLKNING GENERELLE REGLER GJELDER TILSVARENDEGENERELLE REGLER GJELDER TILSVARENDE IKKE FELLES PARTSVILJEIKKE FELLES PARTSVILJE UKLARHETSREGELENUKLARHETSREGELEN

49 UGYLDIGHET AVTALELOVENS §33AVTALELOVENS §33 AVTALELOVENS §36AVTALELOVENS §36

50 MARKEDSFØRINGSLOVEN KAPITTEL 2KAPITTEL 2 SAMMENLIGNET MED AVTALELOVENS §36SAMMENLIGNET MED AVTALELOVENS §36

51 OPPGAVER


Laste ned ppt "AVTALERETT. MANGE TYPER AVTALER MASSEAVTALER PROFESJONELLE PARTER / JURIDISKE PERSONER AVTALE MELLOM STATER AVTALER MELLOM PRIVATE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google