Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20111 R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20111 R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20111 R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011

2 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20112 På tvers men sammen… Samhandling med utgangspunkt i tiltak forankret… I BUP ?

3 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20113 Sandnes i Rogaland Ressurshelsestasjonen Firfotmodellen (Etter Hilchen Sommerschild)

4 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20114 ”It takes a village to raise a child” (Afrikansk uttrykk)

5 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20115 Familien Nettverket Nærmiljøet

6 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20116 Barn og unges psykiske helse. Barn og unges psykiske lidelser. Forebygge Forhindre skjevutvikling Fange opp Behandle

7 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20117 …når vi er bekymret

8 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20118 Hvem er bekymret? Barnet/ungdommenBarnet/ungdommen Foreldrene/ familienForeldrene/ familien Helsestasjonen / ressurshelsestasjonenHelsestasjonen / ressurshelsestasjonen SkolehelsetjenestenSkolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdomHelsestasjon for ungdom FastlegenFastlegen BarnehagenBarnehagen Skolen PPT Fysioterapeuten Barneverntjenesten Sosialkontoret Psykiatrisk tjeneste Barneavdeling Habilitering

9 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20119 Samhandling Hvem samhandler med hvem ?Hvem samhandler med hvem ?

10 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201110 Sandnes i Rogaland 50-60 000innb 1996-2008 osv Opptrappingsplan for psykisk helse Samarbeid med (ny) BUPSamarbeid med (ny) BUP IldsjelerIldsjelerForankring I tjenesteneI tjenestene I rådhusetI rådhuset

11 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201111 ”Epidemiologi” De fleste barn (80%) er friske og har det braDe fleste barn (80%) er friske og har det bra 15% har vanskeligheter slik at de trenger noe ekstra hjelp av voksne og er i risiko for å utvikle (alvorlige) problemer eller psykisk lidelse15% har vanskeligheter slik at de trenger noe ekstra hjelp av voksne og er i risiko for å utvikle (alvorlige) problemer eller psykisk lidelse 5 % har psykiske lidelser og trenger hjelp av BUP5 % har psykiske lidelser og trenger hjelp av BUP

12 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201112 Ildsjelene Koordinator Synneva EidsheimKoordinator Synneva Eidsheim Helsesøster Bjørghild UnderhaugHelsesøster Bjørghild Underhaug Undervisningsleder Trond GrønnestadUndervisningsleder Trond Grønnestad BUP er Ida GarløvBUP er Ida Garløv LærereLærere BarnehageansatteBarnehageansatte mflmfl

13 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201113

14 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201114 Firfotmodellen

15 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201115 Forståelsen hviler på fire føtter S for symptomerS for symptomer U for utviklingU for utvikling P for personlighetP for personlighet O for oppvekstmiljøO for oppvekstmiljø Risiko OG Beskyttelse

16 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201116 Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

17 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201117 Samarbeid i praksis Vårt eget skjemaVårt eget skjema InnføreInnføre FirfotmodellenFirfotmodellen som felles kartleggingsverktøy for ALLE som arbeider med barn og unge i kommunensom felles kartleggingsverktøy for ALLE som arbeider med barn og unge i kommunen

18 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201118 1. fot: S for SYMPTOMER Symptomer er de tegnene som i utgangspunktet gjør at vi er bekymret: Atferdsvansker, følelsesmessige vansker, kroppslige fenomener, forsinket utvikling. Hvilke(t) symptom ? _______________________________________________________________________________________________ Start, varighet, vedvarende eller skiftende ? _______________________________________________________________________________________________ Konsekvenser i dagliglivet ? _______________________________________________________________________________________________ Viser symptomene seg på en eller flere ”arenaer”? (Skole/barnehage, hjemme, fritid) _______________________________________________________________________________________________ Flere symptomer ? _______________________________________________________________________________________________ Tidligere symptomer som er forsvunnet ? _______________________________________________________________________________________________ Varselsymptomer ? _______________________________________________________________________________________________ (Hvis ett eller flere varselsymptomer foreligger: vær særlig på vakt!) Alvorlige konsentrasjonsvansker Gjennomgående hyperaktivitet/uro Oppmerksomhetssøkende atferd Dårlig forhold til jevnaldrene generelt? Uttalt tristhet /tilbaketrekning Mistanke om psykose? Mistanke om rus? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): _______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

19 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201119 2. fot: U for UTVIKLING Er barnet/ den unge normalt utviklet, forsinket utviklet eller er der tvil ? Utvikling i forhold til: Motorikk _____________________________________________________________________ __________________________ Språk _____________________________________________________________________ __________________________ Sosiale evner _____________________________________________________________________ __________________________ Lek _____________________________________________________________________ __________________________ Kognitive ferdigheter/ skoleprestasjoner _____________________________________________________________________ __________________________ Utviklingsnivå nå? _____________________________________________________________________ __________________________ Tidligere forsinkelser som er tatt igjen ? _____________________________________________________________________ __________________________ Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): Er utviklingen forsinket på ett område ? Er utviklingen forsinket på flere områder ? Er utviklingen forsinket på alle områder eller de fleste ? Er den sosiale utviklingen så forsinket at det i seg selv tilsier alvorlig bekymring ? Har barnet/ den unge gode kunnskaper eller evner som kan være til hjelp og beskyttelse? _____________________________________________________________________ __________________________

20 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201120 3. fot: P for PERSONLIGE EGENSKAPER Her er vi opptatt av egenskaper ved personen (Kontaktevne, selvbilde og problemløsningsevne) Egenskapene kan beskytte hvis de er godt utviklet og representerer risiko hvis de er svake. Kontaktevne Kontaktevne er evne til å inngå nære og forpliktende relasjoner til andre mennesker over tid. Relasjon til voksne (Tilknytning til foreldre, familie, venner) ________________________________________________________________________ _______________________ andre barn eller unge (Bestevenn, stabile vennskap, venner på samme alder?) ________________________________________________________________________ ______________ Selvbilde Gir barnet/ den unge, direkte eller indirekte uttrykk for at selvbildet er negativt ? ________________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________ ______________________ Kan et positivt selvbilde være en beskyttelse for dette barnet? ________________________________________________________________________ _______________________ Problemløsningsevne Evne til å uttrykke sorger og gleder/bearbeide opplevelser i lek eller samtale med andre Lek Favorittlek? Omsetter barnet sitt indre i lek ? Rollelek/ fantasilek ? Redskap for å uttrykke eller bearbeide tanker og følelser ? Stereotyp eller variert lek/ evt fiksert til ett tema ? Samtale Er samtale med jevnaldrende eller voksne et redskap for at barnet kan bearbeide aktuelle tema og konflikter? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): ________________________________________________________________________ _______________________

21 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201121 4. fot: O for OPPVEKSTMILJØ Hjem Hvem bor i samme hus: voksne andre barn Andre forhold v familien Barnets/ den unges rolle i familien Livshendelser/ hendelser i familien (brudd eller tap?) Foreldres og søskens helse Sosiale forhold _____________________________________________________________________ __________________________ Skole /barnehage Trivsel Forhold til jevnaldrende Forhold til voksne/ lærere Forhold til oppgaver/ fag Mistanke om at barnet/ den unge er offer for mobbing ? plager andre ? _____________________________________________________________________ __________________________ Fritid Omgang med jevnaldrende Viktige andre Fritidsaktiviteter, hobbyer, faste aktiviteter _____________________________________________________________________ __________________________ Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): _____________________________________________________________________ __________________________

22 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201122 Oppsummering/ konklusjon Hva er dere mest bekymret for i forhold til dette barnet / denne ungdommen ? _____________________________________________________________________ __________________________ Andre bekymringer ? _____________________________________________________________________ __________________________ Beskyttelsesfaktorer/ressurser ? _____________________________________________________________________ __________________________ Er særlige tiltak satt i verk ? Hvilke personer/ instanser er inne med tiltak ? _____________________________________________________________________ __________________________ Er det utarbeidet IOP, tiltaksplan eller individuell plan ? Evt ansvarlig: Er det organisert ansvarsgruppe ? Evt koordinator: _____________________________________________________________________ __________________________ Effekt av tiltak ? _____________________________________________________________________ __________________________ Er der behov for iverksetting av andre tiltak lokalt? _____________________________________________________________________ __________________________ Ønsker familien at flere tiltak eller videre undersøkelser blir satt i verk ? Foreldrene Barnet/den unge _____________________________________________________________________ __________________________ Bør videre undersøkelse iverksettes, evt hvilke forhold ? Fastlegen PPT Barnevern Familievernkontor _____________________________________________________________________ __________________________ Kompetansesenter BUP Barnelege Habilitering _____________________________________________________________________ __________________________ Behov for evaluering, evt når ? _____________________________________________________________________ __________________________ Hvem har ansvar for at arbeidet koordineres videre ? _____________________________________________________________________ _________________________

23 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201123 Barnets navn.....................................................................................................Fødselsdato......................... Adresse........................................................................................................................................................... Hvem bor barnet hos?.................................................................................................................................. Foresattes....................................................................................................................................................... Navn................................................................................................................................................................ Adresse........................................................................................................................................................... Skole/barnehage:........................................................................................................................................... Koordinator i arbeidet, navn, instans:.......................................................................................................... Andre som har vært involvert:..................................................................................................................... Samtykke til samarbeid omkring barnets vansker mellom (nevn de ulike instansene)................................................................................................................................................................................................... (Forsattes underskrift) UNNTATT OFFENTLIGHET (i ufylt tilstand)

24 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201124 Råd ved bruk av firfotmodellen: Gå igjennom hele modellen, fot for fot !Gå igjennom hele modellen, fot for fot ! Beskriv problemer / symptomer og ressurser / beskyttelse.Beskriv problemer / symptomer og ressurser / beskyttelse. Ikke tenk (for mye) på hva som kan være årsaken til vanskene, prøv å beskrive !Ikke tenk (for mye) på hva som kan være årsaken til vanskene, prøv å beskrive ! Konkludere til sist.Konkludere til sist.

25 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201125 Litteratur: Ida Garløv (2004) “Psykiske lidelser og psykiske vansker hos barn og ungdom” Et informasjonshefte for fastleger og andre i kommunehelsetjenesten. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Stavanger Turid Borgen og Ida Garløv (2003) “En annen smerte. Psykiske vansker og psykiske lidelser hos barn og unge” Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Stavanger

26 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201126 Oppsummering/ konklusjon Hva er dere mest bekymret for i forhold til dette barnet / denne ungdommen ?Hva er dere mest bekymret for i forhold til dette barnet / denne ungdommen ? Andre bekymringer ?Andre bekymringer ? Beskyttelsesfaktorer ?Beskyttelsesfaktorer ?

27 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201127 Samarbeid forutsetter samtykke Arkivering Følge vanlige regler!

28 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201128 Tiltak Er særlige tiltak satt i verk ?Er særlige tiltak satt i verk ? Hvilke personer/ instanser er inne med tiltak ?Hvilke personer/ instanser er inne med tiltak ? Er det utarbeidet IOP, tiltaksplan eller individuell plan ?Evt ansvarlig:Er det utarbeidet IOP, tiltaksplan eller individuell plan ?Evt ansvarlig: Er det organisert ansvarsgruppe ? Evt koordinator:Er det organisert ansvarsgruppe ? Evt koordinator: Effekt av tiltak ?Effekt av tiltak ? Er der behov for iverksetting av andre tiltakEr der behov for iverksetting av andre tiltak

29 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201129 Tiltak Ønsker familien at flere tiltak eller videre undersøkelser blir satt i verk ?Ønsker familien at flere tiltak eller videre undersøkelser blir satt i verk ? ForeldreneForeldrene Barnet/den ungeBarnet/den unge Bør videre undersøkelse iverksettes,Bør videre undersøkelse iverksettes, evt hvilke forhold ? evt hvilke forhold ?

30 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201130 Hvordan gikk det ? Ca 1000 fikk undervisning førstCa 1000 fikk undervisning først

31 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201131 Hvordan gikk det? 1000 fikk undervisning (først)1000 fikk undervisning (først)

32 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201132 Petter Sinna Urolig Trist Ensom Glad i mormor Flink i matte osv

33 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201133 Firfotmodellen i Sandnes Firfot-modellen –en modell for å forstå barns psykiske helse Ursin/ Holsen/ Stormark R-BUP Vest UNIFOB aug 2008

34 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201134 ”Firfotmodellen -et arbeidsredskap og i fellesskap”

35 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201135 Evaluering KvalitativKvalitativ KvantitativKvantitativ

36 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201136 Hvordan går det Noen må holde fast idetNoen må holde fast idet RådhusetRådhuset Andre profeter som går forbi har andre modeller som de misjonerer forAndre profeter som går forbi har andre modeller som de misjonerer for Ikke til alt…Ikke til alt… Best når vi gjør det sammen. Ikke barnehagen alene men for eksempel sammen med helsesøster…Best når vi gjør det sammen. Ikke barnehagen alene men for eksempel sammen med helsesøster…

37 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201137 Kurs: 'Firfotmodellen - kartleggingsverktøy' Varighet: 12:00 - 15:00 Sted:Langgt. 54 Sandnes Startdato:27.04.2011 Målgruppe:Barnehagestyrer, Ped.leder, helsesøstre, og andre interesserte Kursholder:Bjørn Terje Liestøl, Bjørghild Underhaug, Tove Braut Dalen og Astrid Vaage Grimnes Påmeldingsfr ist: 15.04.2011 Maks deltakere: 20 For bekreftelse av påmelding, sjekk deltakerlista. : Kursbeskrivelse: Intensjon, målsetting og innføring i bruk av kommunens kartleggingsverktøyet "FIRFOTING" Sandnes Kompetansesenter: Rådgiver Reidun May Løvik, tlf.: 51 97 56 72, konsulent Margaret Thesen, tlf.: 51 97 53 13. og kompetansesjef Ingvill Ohr, tlf 51 97 55 33 mob.: 450 37 785.Reidun May LøvikMargaret ThesenIngvill Ohr

38 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 201138 ”It takes a village to raise a child” (Afrikansk uttrykk)


Laste ned ppt "Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 20111 R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google