Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buøy skole 17. September 2008 Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buøy skole 17. September 2008 Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Buøy skole 17. September 2008 Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger
Kristi Våland Tveit E-post: Tlf

2 Tema Skolen og utviklingen Samarbeid Foreldrekontakt Fau
Skolemiljøutvalg Driftsstyret

3 Utvikling av skolen og foreldrenes rolle
Det foregår og vil foregå endringsprosesser i skolen som vil ha betydning for foreldrenes rolle og samarbeidet med skolen: Økning av timetallet i barneskolen Leksehjelp på skolen Skolemat Utvikling mot en heldagsskole Hensikten med disse endringsforslagene er blant annet å forbedre elevenes skolefaglige prestasjoner og utjevne sosiale og kulturelle forskjeller.

4 Nytt høsten 2008 Økning i timetall Nye krav til lærere
•  Kunnskapsløftet for alle Gratis læremiddel i videregående Styrke lesing Utdanningsvalg RLE Lærebøker i tide Lovfesta rett til frukt og grønt

5 Er samarbeid frivillig?
For skolen? For foreldrene? Målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring.

6

7 Ut fra gjeldende lov - og regelverk har foreldrene hovedansvaret for sine barns opplæring, mens skolen skal hjelpe foreldrene med å realisere denne oppgaven ”Asbjørn Birkemo”

8 Prinsipper for opplæringen
…Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon…

9 Kvalitet i skolen, St. melding 31,
Skolen har ansvar for: å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene å dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling å klargjøre og informere elevene og de foresatte om skolens mål, innhold og arbeidsformer å informere elevene og de foresatte om deres rettigheter og plikter å bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter å skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring å støtte foresatte i deres oppdragelse av barna å lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet å være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig dele denne informasjonen med de foresatte

10 Kvalitet i skolen, St. melding 31
Foresatte har ansvar for: å kjenne til skolens regelverk og bidra til barnas etterfølgelse av dette å holde seg informert om sine barns skolesituasjon at barna møter forberedt på skolen at barna gjør lekser, men skolen kan ikke forutsette at det gis faglig hjelp hjemme å gi skolen nødvendig informasjon om forhold ved barna som det er viktig for skolen å kjenne til

11 Forskning viser at et positivt og gjensidig samarbeid mellom hjem og skole vil være av stor betydning for at barn og unge skal få realisert sine evner, anlegg og interesser på en god måte.

12 Forskning viser… Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

13 Skolemiljøutvalg

14 Tilpasset samarbeid Skolen skal gi den enkelte elev tilpasset opplæring Tilpasset opplæring krever kjennskap til eleven og hjemmet Foreldre er like forskjellige som elevene Alle foreldre er en ressurs for sine barn Hjem-skole samarbeid er basert på gjensidig ansvar, respekt og tillit

15 Viktige faktorer for at elevene skal lykkes på skolen
at hjemmet verdsetter skolen og bidrar til å utvikle stolthet og selvtillit hos barnet at foreldrene følger med på hva barnet bruker tiden til at foreldrene oppmuntrer barnet til å lese og drive med hobbyer at foreldrene besøker skolen at familien legger vekt på gode arbeidsvaner at familien involverer seg aktivt i elevenes læring og utvikling at foreldrene stiller krav og har forventninger til elevenes innsats og ytelser at foreldrene gir støtte, hjelp og veiledning

16 Foreldre bidrar til god skolegang ved å:
Skape et godt og stabilt miljø Involvere seg i barnets læringsaktiviteter Diskutere med barna Stimulere barna Være gode rollemodeller Ha kontakt med skolen og dele kunnskap med lærerne Delta i skolens arrangement Engasjere seg i foreldrearbeidet

17 Engasjerte foreldre gir elever som:
lærer mer mestrer mer opprettholder/øker motivasjon får økt sosial kompetanse

18 Foreldrekonferanse/utviklingssamtale en viktig arena for samarbeid rundt barnet
Kontaktlærer har hovedansvaret for å kalle inn Det skal være minst 2 samtaler i året Skal eleven delta på hele samtalen? Samtalen må være godt planlagt Alle elever har rett til veiledning og vurdering Samtalen må være en dialog om arbeidet videre og føre til enighet om hvilke mål man skal arbeide mot

19 Hva er en foreldrekontakt?

20 Spørsmål til diskusjon i grupper
Hva forventer jeg som foreldrekontakt av skolen? Hva kan skolen forvente av meg?

21 Foreldrekontakt - eksempel på oppgaver
Møter med kontaktlærer Planlegge foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer Lage årshjul for klassen/gruppen Informere Referat fra møter Legge frem saker for FAU Koordinere aktiviteter Klasselister Kontakt med nye elever/foreldre Foreberede overgangen til ungdomsskolen Informasjon og materiell til nye foreldrekontakter Deleger ansvar!

22 Muligheter Bli bedre kjent med: Påvirke skolehverdagen skolen
andre foreldre elevene Påvirke skolehverdagen innspill til skolens planer Innspill til klassens årshjul

23 Foreldrefellesskap ”Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn” (Kunnskapsløftet 06)

24 Foreldrefellesskap Der foreldre kjenner hverandre godt, er de mer fornøyd med samarbeidet med skolen En positiv foreldregruppe kan brukes til å gi foreldre innflytelse i skolen Aktive og krevende foreldre kan oppleves truende for lærerne

25

26 Foreldrekontaktperm Del 1
Klasseliste med navn, adresse, fødselsdato og tlf. til elever og foresattes navn og adresse Kontortid og trefftid for skolens ledelse Navn, adresse og telefon til klassens lærere + trefftid Liste over foreldrekontaktene i alle klassene/gruppene Medlemmer av FAU Medlemmer av Driftsstyret Medlemmer av skolemiljøutvalget Timeplan for klassen Skolerute Plantegning over skolebygningen Ordensreglemet

27 Foreldrekontaktperm Del 2 Skolens virksomhetsplan
Opplegg for samarbeid mellom hjem og skole Informasjonsmateriell som klassekontaktene har fått tildelt, for eksempel materiell fra FUG Kommunenes Kvalitetsutviklingsplan Skolens handlingsplan mot mobbing Årshjul for Foreldrekontakter FAU Skolemiljøutvalg Driftsstyret

28 Foreldrekontaktperm Del 3
Møteinnkallinger og referat fra klasseforeldremøtene og møter i FAU og Driftsstyret Avisutklipp Bilder fra klassefester og lignende. Del 4 Foreldrebank Tips til aktiviteter Gode eksempler fra andre skoler

29 Foreldremøter Foreldrekontaktene bør bruke foreldremøter til å stille spørsmål som: Hva kan vi gjøre som foreldre? Hvilke holdninger og hvilke samspill ønsker vi at våre barn skal bidra til? Planlegg innholdet og møteform i samarbeid med kontaktlærer Foreldremøtene bør preges av dialog og aktivitet, ikke bare informasjon. Derfor må det settes av tid til drøftinger Bruk foreldremøtet til å bli enige om former for samarbeid og konfliktløsning i ”fredstid ” Diskuter hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen Evaluer møtene. Hva får vi ut av dem? Hvordan kan de bli enda bedre? Deler av foreldremøtene bør foregå uten lærer til stede.

30 Tips til tema på foreldremøtene
Innholdet og organiseringen i skolen – har vi nok informasjon? Hvor godt kjenner vi barna våre? Rusmidler Kjøpepress Grensesetting – kan vi ha noen felles grenser? Våre egne holdninger – påvirker disse barna? Nasjonale og lokale prøver. Evaluering av læringsmiljøet. Får vi nok informasjon om overgang barneskole- ungdomsskole? Egne forventninger til barna. Er det viktig for de unge at foreldrene engasjerer seg i skolen? Hvordan kan vi få så mange som mulig til å møte opp på foreldremøtene? Samspillet eller dialogspillet

31 Snakke om og avklare gjensidige forventninger mellom foreldre og lærer, og mellom foreldre og foreldrekontakter

32 Hvorfor FAU? Opplæringsloven §11-4
Fremme fellesinteressene til foreldre Sikre reel medvirkning Bindeledd mellom foreldrene og skolen Forum for erfaringsutveksling

33 FAU skal Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeide med et godt skolemiljø Bidra til å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole Bidra til trivsel og positiv utvikling hos elevene Bidra til at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring

34 FAU skal Samarbeide med andre FAUer
Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

35 Spørsmål til diskusjon i grupper
Hvordan fungerer organiseringen av samarbeidet på vår skole? Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom FAU og skolen/ skolen og FAU/foreldrene? Involveres alle foreldre?

36 Hvordan? Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse
Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle foreldrene ved skolen

37 Hva kan FAU jobbe med? Være med å utarbeide plan for hjem-skole-samarbeid Bidra i utarbeidelse av skolens øvrige plandokumenter, eks årsplan,virksomhetsplan, plan mot mobbing

38 Hva kan FAU jobbe med? Følge opp kvalitetsutvikling i skolen
FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter

39 Vær realistiske - hvilke saker er viktigst hos oss?
Hvilke av sakene fra i fjor skal vi videreføre? Hvilke nye saksområder er aktuelle for oss? Det er bedre å jobbe godt med noen få saker enn dårlig med mange Hvor mye tid og kapasitet har vi?

40 Skolemiljøutvalg Ved hver skole skal det nå være et skolemiljøutvalg, og en ny tilføying i opplæringslovens §11-1a lyder: [..Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

41 Skolemiljøutvalgets oppgave
[..Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a..] (Opplæringsloven § 11-1a)

42 Forslag til årshjul

43 Driftsstyret To foreldre To representanter for undervisningspersonalet
Fau-leder + 1 En av foreldrene skal være leder To representanter for undervisningspersonalet En representant for andre tilsatte En ekstern representant for kommunen To elever Rektor er sekretær

44 De viktige sakene: Kvalitetsutviklingsplaner Hva er skolen gode på ?
Hva må jobbes mer med ? Hvis vi finner ut at vi er svake på noe – hva gjør vi med det ? Relater skolens planer til resultater og undersøkelser elevundersøkelse foreldreundersøkelse trivselsundersøkelse kartlegging av leseferdigheter avgangskarakterer 10.trinn etc

45 Taushetsplikt Som tillitsvalgt forelder har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester.

46 Hvem har ansvaret for hva?
Skolens ansvar Gi god informasjon om skolens virksomhet Ta initiativ til og legge forholdene til rette for at samarbeidet kan komme i gang og fungere Gjøre foreldre kjent med og delaktige i målene for arbeidet Skolen skal invitere til dialog og prosess rundt skolens handlingsplaner Ansvar for å drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene.

47 Hvem har ansvaret for hva?
Lærerens ansvar Lærerne må se på foreldrene som en ressurs i læringsmiljøet Ha vilje til dialog og drøftinger snarere enn et ønske om å bestemme hva som skal foregå Sørge for at læreplan og styringsdokumenter utgjør grunnlaget for samarbeidet Invitere til samarbeid i forkant av foreldremøtet Tilpasset opplæring forutsetter tilpasset samarbeid

48 Hvem har ansvaret for hva?
Foresattes ansvar Barnas oppdragelse Gi nødvendig informasjon til skolen Engasjere oss i barnas læring Være aktive i samarbeidet mellom hjem og skole Arbeide for et godt læringsmiljø fritt for mobbing Være aktive med i skolevurdering og utvikling av skolen Arbeide for et godt foreldreklassemiljø

49 Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

50 Lenker www.fug.no www.foreldrenettet.no www.skolenettet.no/lom


Laste ned ppt "Buøy skole 17. September 2008 Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google