Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyføddavsnittet Premature barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyføddavsnittet Premature barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyføddavsnittet Premature barn

2

3 NIDCAP NIDCAP står for ” Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program ” / ” Utviklingstilpassa Neonatalomsorg ” og har opprinneleg sitt opphav frå Brazeltonskalaen ( USA ) som ein i dag brukar ved undersøking av friske nyfødde barn.

4 NIDCAP handlar om: å respektere det premature barnet som kompetent ut frå sin modenhetsgrad. Barnet har erfaringar frå mors liv og opplever sinnsinntrykk og formidlar velbefinnande eller stress til sine omgivelser. observere og tolke adferd. Vi kan på den måten skape eit mjukare og meir skånsomt miljø for det premature barnet og det sjuke nyfødde barnet. Ein prøver å gjere livet utanfor livmora så likt som mogeleg det intrauterine miljøet.

5 Begrunning Vi tar hand om barnet i en svært sårbar fase:
Nervesystemet er i hurtig vekst, der arv og ytre faktorar spelar ei viktig rolle. Overstimulering → Konsentrasjonsproblematikk og reguleringsforstyrrelser Blodåresystemet er skjørt og har vanskeleg for å takle plutseleg svingningar i BT Stress og smerte → hjerneblødning og hjerneinnfarkt.

6 NIDCAP - observasjon Observatøren deltar ikkje i stellet, eller utset barnet for sanseinntrykk. Observasjonsark - registrerer miljø og hendelser. Observerer før, under og etter stell Ser på barnets bakgrunn, medisinske tilstand I observasjonen beskriv ein hendelsesforløpet, analyserer og kjem med forslag til pleien.

7 Faktorar Søvn og våkenhet Regulering og stabilisering Stell og pleie
Oppmerksomhet og samspel Førebuing

8 Oppmerksomheit og samspel
For å bli kjend med barnet sitt krev det at mor og far har lært å sjå kor tid barnet er klart for kontakt. Premature og søvnmønster Barnet er vaken Har lite motorisk aktivitet. Når da barnet er avslappa og samla → klart for kontakt.

9 Oppmerksomhet og samspel
Viktig er det og å sjå når barnet er trøytt og treng pause.. gjesper, sovner slår blikket ned, vender hovudet bort eller lukker augene. løfter barnet armene avvergande eller har ”sure” ansiktsuttrykk blir urolig eller gråter endrer hudfarge eller gulper / hikke / nyser

10 Skjema til foreldre når det nærmar seg utreise.
Ansikt til ansikt –leik Barnet kan i korte stunder av gangen søke sosial kontakt. Korleis kan eg “ leike “ med barnet mitt på dette stadiet ? ……………………………………………………………. …………………………………………………………….. Kor lenge ser det ut til at han / ho kan halde på oppmerksomheten no ? ………………………………………………………………………. Korleis viser mitt barn at det treng pause ? …………………………………………………………… …………………………………………… Oppmerksomhet og samspel Barnet utforskar verden allereie som liten! Når dei vaksne gjentatte gangar “ svarar “ på barnets initiativ, vil barnet etterkvart oppfatte at det er ein samanheng mellom kva dei sjølv gjer og den stimulering dei mottar  samspel Kva tankar har du som mor / far ditt om eige samspel med barnet ? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………….

11 Familiesentrert NIDCAP er familisentrert og ser foreldra som dei viktigaste personane i barnet sitt liv. Barnet kan ofte tilbringer dei 2-3 første månadane av livet sitt på sjukehus → familiemedlemmar er utsett for store påkjenningar i løpet av kort tid → kan føre til samlivsproblem, psykosomatiske symtom hos foreldra og adferdsforstyrrelsar hos søsken. ” Utviklingstilpassa neonatalomsorg ” Agneta Kleberg og Kerstin Hedberg Nyqvist 1995.

12 Foreldreressursar Viktig:
Vi oppmuntrer foreldra til å vere hos barnet og ta del i barnet sitt liv heilt frå starten. Ta med både far og mor på informasjonssamtalar og i pleien av barnet. Gi også far støtte på at han og har mykje å bidra med når det gjeld bl.a samspel, omsorg og tilknytting. Auke i antall premature tvillingfødslar set større krav til samarbeid og kommunikasjon foreldrene imellom.

13 Forskningsresultat Morbiditeten for premature har de siste åra forbetra seg. Likevel er desse barna i risikogruppa for seinskadar ang. nevrologiske- og kognitive funksjonar → kan ofte få problem i skulealder. Forskarar har jobba i over to tiår med å sjå korleis viktige kunstige omgjevnader kan bli betre → NIDCAP er her ein sentral metode i pleie av premature. Det er bevist at til og med svake spedbarn kan kommunisere og kanalisere både positive og negative reaksjonar, gjennom oppførsel eller rørsle – gjennom lyd / klang, ansiktsuttrykk og endringar i adferd samt måte å uttrykke seg på. Hunt/Harryson/Linn 1985

14 forts. Forskningsresultat
Mindre hjerneblødning Kortare tid med respirasjonstøtte Bedre vekst generellt og hodeomkrets Ammar tidlegare Betre samspel foreldre og barn Betre motorisk utvikling og adferd Tidlegare heimreise Studier viser at oppholdet på sjukehus er gjennomsnitteleg 2 veker mindre for dei som er under NIDCAP-behandling.

15 Kengurumetoden Å holde barnet hud mot hud – barnet ligg på brystet innan for skjorta eller med teppe rundt seg. Barnet kan takast tidlegare ut frå kuvøsa, sjølv om det har behov for oksygen, respirator eller CPAP. Gjev begge foreldrene mulighet til å ha nærkontakt med barnet sitt → tidleg tilknyttning.


Laste ned ppt "Nyføddavsnittet Premature barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google