Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plandag - Vestfold barnehager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plandag - Vestfold barnehager"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plandag - Vestfold barnehager 6.6.2006
Felles plandag for alle ansatte i Vestfoldbarnehagene RAMMEPLANEN SOM EN DEL AV BARNEHAGELØFTET Brunstad 6. juni 2006 Refleksjoner over en revidert og redusert rammeplan Thomas Moser T. Moser HVE-Barnehagesenteret

2 PROGRAM For å reflektere over rammeplanen trengs:
Et blikk tilbake: Bakgrunn for revisjon av rammeplanen Et blikk på det primære dokumentet: Den nye barnehageloven Et blikk på den reviderte planen som den foreligger ... Og så kan vi reflektere i vei … … og se litt fremover Plandag i Vestfold

3 ET BLIKK TILBAKE: UTGANGSVURDERING
En rammeplans funksjoner Bakgrunn for en ny lov og en revidert rammeplan BFDs mandat for arbeidsgruppen (Oktober 2004)

4 RAMMEPLAN (LÆREPLAN): FUNKSJONER
Plandag - Vestfold barnehager RAMMEPLAN (LÆREPLAN): FUNKSJONER INFORMASJON (konkretisering av virksomhetens oppgaver/samfunnsmandat; betydning og verdigrunnlag) DEFINISJON (mål; innhold; arbeidsmåter) ORGANISERING (pedagogisk virksomhet; samarbeid) LEGITIMERING (virksomhetens praksis) DOKUMENTASJON OG EVALUERING (grunnleggende informasjoner for kvalitetssikring og -utvikling) Plandag i Vestfold T. Moser HVE-Barnehagesenteret

5 BAKTEPPE FOR REVIDERINGEN
Plandag - Vestfold barnehager BAKTEPPE FOR REVIDERINGEN Samfunnsmessige prosesser og endringer Flerkulturelt samfunn, integrering; sosial utjevning; internasjonalt perspektiv; verdimangfold; Barnehagens egenart og samfunnsmandat Familie-, barne-, likestillings-, næringspolitikk Utdannings-/oppvekstdiskusjon Full barnehagedekning; de minste barna Maksimalpris; valgfrihet; fleksibilitet Likeverdig tilbud; ”skoleforberedelse” Foreldremedvirkning/-samarbeid Barns perspektiv/-medvirkning Erfaringer med den gamle rammeplanen Plandag i Vestfold T. Moser HVE-Barnehagesenteret

6 DEN REVIDERTE PLANEN SKAL … (Fra BFDs mandat for arbeidsgruppen 1)
Plandag - Vestfold barnehager DEN REVIDERTE PLANEN SKAL … (Fra BFDs mandat for arbeidsgruppen 1) fortsatt ha status som forskrift være mindre omfattende, mer kortfattet og klar videreføre de sentrale prinsippene i dagens rammeplan angi barnehagens samfunnsmandat være et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag for myndighetenes tilsyn med virksomheten Plandag i Vestfold T. Moser HVE-Barnehagesenteret

7 DEN REVIDERTE PLANEN SKAL … (Fra BFDs mandat for arbeidsgruppen 2)
Plandag - Vestfold barnehager DEN REVIDERTE PLANEN SKAL … (Fra BFDs mandat for arbeidsgruppen 2) tydeliggjøre barnehagens egenart som arena for lek, omsorg og læring for små barn i grupper ta hensyn til nyere forskning om små barns sosialisering og læring sikre samiske barn et tilpasset barnehagetilbud. Skal det være temahefter og veiledninger for bruk av planen ? Plandag i Vestfold T. Moser HVE-Barnehagesenteret

8 Rammeplanen skal… Oppsummering av mandatet
Plandag - Vestfold barnehager Rammeplanen skal… Oppsummering av mandatet danne grunnlag for barnehagens planlegging, gjennomføring og vurdering av innholdet (årsplanarbeide) bygge på internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet til å følge ha et helhetlig perspektiv på omsorg og læring bidra til en god overgang mellom barnehage og skole angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder Plandag i Vestfold T. Moser HVE-Barnehagesenteret

9 DET PRIMÆRE DOKUMENTET: DEN NYE BARNEHAGELOVEN

10 LOVBESTEMMELSER § 1 Formålsparagrafen
Formålsparagrafen er uendret i forhold til 1995 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Plandag i Vestfold

11 LOVBESTEMMELSER § 2 Barnehagens innhold
§ 2, barnehagens innhold, er vesentlig oppgradert: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. (ikke ”bare” pedagogisk tilrettelagt virksomhet) Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (klare konkretiseringer med hensyn til barnehagens mål: Vektlegge både omsorg, oppdragelse og læring) Plandag i Vestfold

12 LOVBESTEMMELSER 3 § 2, barnehagens innhold (fortsettelse)
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Plandag i Vestfold

13 LOVBESTEMMELSER 4 § 2, barnehagens innhold (fortsettelse)
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Plandag i Vestfold

14 LOVBESTEMMELSER 5 § 3 Barns rett til medvirkning
Viktige presiseringer med særlig grunnlag i FNs barnekonvensjon: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Plandag i Vestfold

15 ET BLIKK PÅ DEN REVIDERTE PLANEN SOM DEN FORELIGGER

16 Plandag i Vestfold

17 DET FØRSTE INNTRYKKET …
Den er pen, fargerik og tiltalende Den er oversiktlig Den gir lyst til å se nærmere på’n Den bærer preg av et ”arbeidsredskap” Plandag i Vestfold

18 RAMMEPLANENS STRUKTUR
Plandag i Vestfold

19 OG SÅ REFLEKTERER VI I VEI …

20 GENERELT OM DEN REVIDERTE PLANEN
Er med 30 tekstsider tydelig kortere enn RPL (55 sider totalt) Er klarere, oversiktligere enklere å jobbe med (?) Leken, barns medvirkning, det fysiske rom og likestilling kommer tydeligere fram (enn i arbeidsgruppens forslag) Bruk av gjennomløpende og periodiske innhold er tonet ned, formell og uformell læring innføres Et større fokus på faglighet? Plandag i Vestfold

21 ENDRINGER I FAGOMRÅDENE
Endringer i fagområdene (ny struktur; flere fagområder; endret rekkefølge) Konkretiserte krav til personalet ”For å arbeide i retning av disse målene må personalet …” (her kommer fagligheten fram) Plandag i Vestfold

22 DEN REVIDERTE PLANEN – ÅPNE SPØRSMÅL
Kommer samfunnsmandatet godt nok fram? Kommer de minste godt nok fram? Kommer det flerkulturelle godt nok fram? Er det tatt godt nok hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne? Generelt problem: det individuelle barnet, barnet som del av spesifikke subgrupper, barn som del av (hele) fellesskapet Plandag i Vestfold

23 DEN REVIDERTE PLANEN – KRITISKE SPØRSMÅL
Behandles lovens sentrale begrep omsorg, oppdragelse og læring likeverdig? Er oppdragelse underkommunisert? Er læringsbegrepet utvannet og ufarliggjort? Hvorfor finnes ikke arbeidsmåter og læringsformer på overskriftsnivå? Er personalets rolle i foreldresamarbeid for utydelig eller for ensidig framstilt? Er sammenhengen barnehage - skole underkommunisert? Plandag i Vestfold

24 Fortsettelse …. Er personalets rolle som forbilder og personalets faglighet (fortsatt) underkommunisert ? Er det en mangel at arbeidsoppgavene til de forskjellige profesjonsgruppene ikke blir konkretisert og spesifisert? (Forskjeller mellom førskolelærere og øvrig personal berøres ikke) Burde spesifikke typer barnehager har fått en egen omtale? Plandag i Vestfold

25 RYDDER PLANEN OPP I NOE AV DISKUSJONEN OMKRING HVA BARNEHAGEN SKAL VÆRE?
Diskusjonene om barnehagen føres som en delvis åpen og delvis (for det meste?) skjult verdidebatt Ulike samfunnsgrupper, institusjoner og personer har og uttrykker sterke meninger om hva som er best eller riktig for barna Barnehagediskusjonen bærer derfor en stor verdimessig, ”strategisk” og politisk andel i seg, som kan virke som en (delvis) skjult agenda Plandag i Vestfold

26 ET OVERORDNET PROBLEM: DEN VANSKELIGE SELVFORSTÅELSEN
Hva er barnehagens egenart? Hva skal være fremtredende? Kopi av hjemmet eller egen, tydelig profil som institusjon? ”Barnepass” eller ”oppdragelse og læring”? Stedfortreder for foreldrenes intensjoner eller barnas advokat? Barn som mangelvesener eller aktører i sitt eget liv? Barn som ”human beings” eller ”human becomings” Begge deler eller verken/eller? Og hva betyr det for den pedagogiske praksisen? Plandag i Vestfold

27 EN HOVEDKRITIKK Oppdragelse er alltid normativ, noe som (må) innebære interessekonflikter Potensielle motsetningsforhold og konfliktområder mellom ulike aktører i barnehagen nevnes i for liten grad. Konfliktområder burde i større grad tematiseres, som en viktig og naturlig del av barnehagens pedagogiske virksomhet. ”Konfliktbenektelsen” og manglende omtale av personalets faglighet: Er det en sammenheng og kan den tyde på et sentralt problem? Plandag i Vestfold

28 Leverer den reviderte planen det den skal levere?
Min personlig vurdering: Den gjør det i større grad enn den ikke gjør det I hvilken grad den gjør det helt konkret avhenger av betrakterens faglige og verdimessige ståsted Den gir anledning til at personalet kan fylle ut det de måtte oppleve som mangler Plandag i Vestfold

29 VEIEN VIDERE … Hva legger planen opp til og hva trengs for å få det gjort?

30 HVA ER NYTT OG BURDE BIDRA TIL ENDRET PRAKSIS?
Et vanskelig spørsmål …. Nye fagområder (med tilsvarende krav til personalet) Barns medvirkning De små barn Integrering, sosial utjevning Fokus på omsorg, oppdragelse og læring Det er disse områdene som også ville kreve kompetanseutvikling Plandag i Vestfold

31 IMPLEMENTERING – SENTRAL FORUTSETNING FOR ENDRINGER I PRAKSIS
Det å innføre eller omsette en plan i pedagogisk praksis Fra idealer til virkelighet(er) (Læreplannivåer …) Er blant annet avhengig av: Personalet (for eksempel kompetansenivå; planforståelse) Eiere, tilsynsmyndighetens krav og oppfølging Ressurser (økonomisk; fysisk rom; utstyr; kompetanseutviklingstilbud) Spesifikke nasjonale, regionale og lokale rammebetingelser Plandag i Vestfold

32 IMPLEMENTERINGSPROSESSEN I FELLESSKAP
Informasjon Diskusjon og refleksjon (Hva er nytt/vesentlig?) Identifikasjon av oppgaver/målområder Planlegging: målplan, tiltaksplan, årsplan, … Gjennomføring av tiltak Evaluering av tiltak og implementering av rammeplanen Hva bør/skal/kan gjøres annerledes sammenlignet med 1996? Plandag i Vestfold

33 BARNEHAGELØFT – KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN SKAL ”LØFTES”
KDs pressemelding (Nr ) den 26.4.: kompetanseløft og barnehageløft (inkl. barnehageforskning og utviklingsarbeid). Områder: implementering av rammeplanen for barnehagen, kompetanseutvikling, praksisrettet forskning og utviklingsarbeid. Fokus på: Minoritetsspråklige barn (mtp. språkforståelse), barn med nedsatt funksjonsevne, andre særskilte behov for tilpasset omsorg. Styrere og pedagogiske ledere vil være en fokusgruppe 60 mill. kroner er avsatt for kompetanseutvikling (2006). Derav administrerer Fylkesmennene 13 millioner og 13 millioner skal forvaltes av Norges forskningsråd. KD vil fremskaffe grunnleggende kunnskap som kan legges til grunn for en kompetanseplan. Plandag i Vestfold

34 KOMPETANSEPLAN - KOMPETANSELØFT
Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold gjennomfører en nasjonal kartlegging i forhold til kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) i barnehagesektoren Hvilke kompetanseutviklingsbehov finnes blant barnehagepersonalet, både med tanke på styrere, pedagogiske ledere, assistenter? Hvilke kompetanseutviklingstiltak (etter- og videreutdanning) har vært særlig fremtredende i de siste årene og hvilke erfaringer foreligger? Hvilke erfaringer foreligger i forhold til igangsetting, omfang, organisering, finansiering, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningstiltak? Hvilke offentlig og private aktører driver med hvilke type virksomhet og eventuelt med hvilke samarbeidsrelasjoner? Plandag i Vestfold

35 Takk for oppmerksomheten!
Plandag - Vestfold barnehager Takk for oppmerksomheten! Plandag i Vestfold T. Moser HVE-Barnehagesenteret

36 KOMPETANSEUTVIKLING Identifisering av det ”NYE og UVANTE”
Identifisering/avledning av kravene til personalet (konkretisering av kompetansebehov) Kartlegging og sammenligning med eksisterende kompetanse (kompetanseprofil) Definisjon av satsningsområder mtp. en kompetanseplan (utvikling av en kompetanseprofil tilpasset kompetansekravene) Hva trengs av kompetanseutvikling (mål; innhold; metode/organisering) Vurdering og evaluering (kvalitetskriterier) Plandag i Vestfold

37 Hovedfokus: Arbeidsmåte, metode
TEMATISKE OMRÅDER 1 Hovedfokus: Arbeidsmåte, metode Rammeplan/læreplan-kompetanse Planlegging Evaluering/Vurdering Læringsformer i barnehagen Pedagogisk dokumentasjon Bruk av det fysiske rommet Hovedfokus: Barn Syn på barn og barndom Barns medvirkning De minste barna i barnehagen (barn under 3 år) Barn med forskjellig kulturell bakgrunn og samiske barn Barn med nedsatt funksjonsevne Plandag i Vestfold

38 TEMATISKE OMRÅDER 2 (Innhold)
Hovedfokus: Generelt innhold Sosial kompetanse Mobbing Oppdragelse Omsorg Læring Lek Språkstimulering IKT i barnehagen Likestilling Hovedfokus: Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Plandag i Vestfold

39 TEMATISKE OMRÅDER 3 Hovedfokus: Samarbeid Hovedfokus: Profesjon
Foreldresamarbeid Sammenheng barnehage - skole Barnevern, Ped-psykologisk tjeneste Personalsamarbeid Hovedfokus: Profesjon Verdier, etikk, yrkesetikk Yrkesrolle, yrkesidealer, voksenrolle Kommunikasjon og ledelse Barnehagens samfunnsmandat Plandag i Vestfold

40 KOMPETANSE - Begrepsavklaringer
Kompetanse: ens helhetlige evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Kompetanseutvikling: ulike former for formell og uformell læring som skal utvikle denne evnen. Etterutdanning: bl.a. kurs, seminar, deltakelse i lokalt utviklingsarbeid og faglig veiledning som har opplæring for egen yrkespraksis som viktigste mål. Videreutdanning: tiltak som gir formell kompetanse (studiepoeng). Eksterne etter- og videreutdanningstiltak: her trekkes det inn personer utenfor eget personal. Intern etterutdanning: tiltak som gjennomføres uten bidragsytere utenfra (arbeid i personalgruppen; nettverkssamarbeid; lokal- eller regionalt samarbeid mellom barnehager). Plandag i Vestfold


Laste ned ppt "Plandag - Vestfold barnehager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google