Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning og rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning og rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning og rådgivning
Lars Gunnar Lingås fil dr

2 Hva veiledning er Veiledning skal stimulere til egen læring og fagutvikling gjennom prosesser i et læringsklima som Virker motiverende Utvikler kunnskapsforståelse og omsetter kunnskap til handling Setter erfaringer i perspektiv Øker innsikt og klokskap I slekt med den sokratiske dialog.. ”dialogen er tankenes jordmor”

3 – og hva det ikke er Veiledning er ikke Terapi Undervisning Ledelse

4 Hva er rådgivning? I større grad overføring av kunnskaper og spesialkompetanse Tilbakemeldinger Konsultasjon Rådgiveren er ansvarlig for sine råd - men den som søker råd er ansvarlig for å følge dem

5 Historiske utviklingstrekk
Fra 500 f Kr Den antikke filosofi – den sokratiske dialog Fra 100 e Kr Den kirkelige, religiøse oppdragelse Fra 500 e Kr Håndverkertradisjonens mesterlære Fra 1700 e Kr Veiledning i formell utdannelse (dannelsesidealene tar form) Fra 1880 e Kr Den terapeutiske tradisjon Fra 1900 e Kr Veiledning i yrkesutøvelse – profesjonalisering og metodegjøring av veiledning

6 Ulike retninger (etter Kaare Skagen)
Handlings- og refleksjonsmodellen Gestaltveiledning og konfluent pedagogikk NLP som veiledning Konstruktivistisk veiledning LØFT Coaching Mesterlære Filosofisk veiledning Mentoring Zen-filosofisk veiledning

7 Handlings og refleksjonsmodellen ”det var en god samtale”
Klassikere: Kadushin, Handal og Lauvås Teori & begreper: Praktisk yrkesteori Veilednings-dokument Metode: Samtale Veileders rolle: Indirekte Metodekompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Kontekst: Profesjons-utdannelse Mål: Refleksjon Fagutvik-ling Annet: Mot behaviourisme Forhold til praksis Akademisering

8 Veiledning–strategi mot hindringer
Veiledning skal bearbeide og møte hindringer for læring og fagutvikling hindringer i yrkesutøvelsen frustrasjoner over yrkesrolle/rollekonflikter uløste lojalitets og mål-middelkonflikter hindringer i selve veiledningen: når veileder og veisøker har ulik virkelighetsoppfatning når de har personlige spenninger når veiledningen blir terapi når veiledningen blir instruksjonspreget

9 Gestaltveiledning ”danse med gestalter”
Klassikere: Perls Bue Teori & begreper: Gestalt Konfluent pedagogikk Årvåkenhet Metode: Samtale Varierte metoder Veileders rolle: Indirekte Metode-kompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Personlige forhold Kontekst: Profesjons-utdannelse Livsveiledning Mål: Opplevelse Bevissthet Annet: Symmetri mulig? Plass for analyse og kritikk?

10 NLP ”det står skrevet i dine øyne”
Klassikere: Bandler Grinder Teori & begreper: Sansning Fortolkning Metode: Atferds-terapi Samtale Veileders rolle: Styrende Handlingsorientert Saksforhold: Alle livs-problemer Kontekst: Alle Mål: Forandre atferd Annet: Autoritær ”Mål helliger middel”

11 Konstruktivistisk veiledning ”alt rakner før jul”
Klassikere: Peavy Bakhtin Konstrukt-ivisme Teori & begreper: Sosiodynamisk Postmodern-isme Metaforbruk Metode: Samtale Variert reportoar Veileders rolle: Indirekte Metode-kompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Karriere-valg Kontekst: Karriere-rådgivning Mål: Problem-løsning Annet: Fortelle/vise Virkelighets-relasjonen

12 LØFT og systemisk veiledning ”løsningen er nær”
Klassikere: Bateson Bakhtin Gjems Teori & begreper: Sirkularitet Relasjoner Metode: Samtale Spørre-teknikker Veileders rolle: Indirekte Metodekompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Kontekst: Profesjons-utdannelse Ledelse Mål: Refleksjon Problem-løsning Annet: Overoptimisme Falsk symmetri

13 Coaching ”du vet svaret selv”
Klassikere: Gallwey Teori & begreper: Psykologi Flyt Metode: Instruere Demonstrere Spørre Veileders rolle: Fagekspert Metode-kompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Ferdighets-læring Kontekst: Idrett Ledelse Mål: Prestasjon Refleksjon Annet: Forhold til rådgivning

14 Mesterlære ”du skal gjøre det slik”
Klassikere: Lave og Wenger Kvale Teori & begreper: Sosial-antropoloigi Filsosofi Metode: Instruere Demonstrere Korrigere Veileders rolle: Fagekspert Mester Direkte Saksforhold: Yrkes-utøvelse Ferdighets-læring Kontekst: Håndverk Kunst Forskning Mål: Produkt-orientert Annet: Forhold til rådgivning

15 Filosofisk veiledning ”tankens jordmor”
Klassikere: Aschenbach Teori & begreper: Filosofi Metode: Metodefrihet Veileders rolle: Symmetrisk Saksforhold: Eksistens-ielle spørsmål Kontekst: Alle Mål: Skape klarhet Annet: Forhold til rådgivning

16 Mentoring ”jeg har mest erfaring”
Klassikere: Homer Teori & begreper: Historiske variasjoner Metode: Samtale Veileders rolle: Personlig lederskap Saksforhold: Personlige forhold Kontekst: Yrke Privatliv Mål: Personlig vekst Annet: Forhold til rådgivning

17 Zen-filosofisk veiledning ”den fulle tekoppen”
Klassikere: Buddhistiske skrifter Teori & begreper: Paradoksal pedagogikk Metode: Trening Motivasjon Veileders rolle: Varierer Saksforhold: Alle Kontekst: Mål: Beherske helhet Ubesværlig mestring Annet: Annen type selvutvikling

18 En advarsel På vakt mot lettvinte løsninger
På vakt mot kjappe metodegrep På vakt mot uetiske relasjoner Så hvilken retning passer deg?

19 Veiledningsfora Veiledning som læringsforum Veiledning som modellforum
Å kunne, mestre Veiledning som modellforum Å se sammenhenger og relasjoner Veiledning som diskursforum Å forstå, forholde seg kritisk og analystisk

20 Veiledning som læringsforum
utgangpunkt i motivasjon og interesse fastholde problemstillinger/ problemkonfrontasjon systematisk refleksjon gjennom spørsmål komme med motforestillinger/kritiske spørsmål fremme kognitiv bevissthet om verdier, verdikonflikter, inngrodde forestillinger

21 Veiledning som modellforum
overføringer: veileder projiserer egne etiske konflikter på veisøker og omvendt parallellprosesser: veiledningens etikk påvirker yrkesutøvelsens etikk modellfunksjonen: veisøker ser forbilder i veileders etikk speilfunksjonen: veisøker bevisstgjøres om egen etikk ved å gjenkjenne prosesser (på godt og ondt)

22 Veiledning som diskursforum
Den gode, forløsende dialog Konsentrasjon om det rasjonelle Kritisk refleksjon Legitimerende forankring av normer

23 Diskursens prinsipper
Deltakelse fra alle berørte parter Tvangsfri/herredømmefri dialog Likeverdige relasjoner Med vekt på kraften i det gode argument (analyse og kritisk kunnskapsutvikling)

24 Relasjonen veileder-veisøker
asymmetri/ statusforskjell subjekt-objekt-relasjon fagautoritet symmetri, likeverdige parter subjekt-subjekt-relasjon likeverdighet


Laste ned ppt "Veiledning og rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google