Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Styreren som faglig leder Pedagogisk dokumentasjon som verktøy for pedagogisk ledelse NEA sept. 2008 NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

2 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Ledelse i barnehagen De beste lederne er i barnehagen Barnehageledere scorer bedre enn andre ledere både på utførelse, stil og på evnen til å bygge god kultur blant sine ansatte (Dagens næringsliv, 2007). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

3 Anerkjennelse av fagkunnskap?
Konferansen var blandede bolker som i hvert fall viste at den pedagogiske diskurs har mange og temmelig forskjellige innfallsvinkler. …de eneste som ikke sto på talelisten var pedagogene. Hele seansen handlet om å snakke om pedagoger, …Men, pedagogene hadde ingen stemme på konferansen… Pedagogisk kvalitet og utvikling knyttes svært sjelden til det å lytte til dem som skal utføre oppgaven, men handler mest om å fortelle hva pedagogene bør eller ikke burde ha gjort (BUPL, 2002 i Nørregård-Nielsen, 2006:13). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

4 Pedagogisk ledelse i barnehagen
Når man ser nærmere på hvor barnehagelederne scorer høyt er det ikke så rart. De er jo utdannet pedagoger (Andersen i Dagens næringsliv, 2007). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

5 Dokumentasjonen for barnehagens utside og innside
Dokumentasjonen kan gjøre barnehagen mer robust og rustet til å møte utsidens krav Dokumentasjon blir til pedagogisk dokumentasjon først når den blir gjort til gjenstand for refleksjon (Birkeland, 2007). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

6 Ledelse er kontekstavhengig
Ledelse som en samhandlingsprosess Ledelse i praksis er noe flere aktører er involvert i (Sunde og Fuglestad,2006). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

7 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Pedagogisk ledelse handler om få i gang prosesser der .. personale reflekterer over praksis lærer av den innsikten refleksjonene gir anvender kunnskapen på en selvstendig og kreativ måte (Wadel, 2002). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

8 Ledelse og ulike læringskulturer
En reproduktiv og / eller en produktiv ledelse? En ”slik skal det gjøres – kultur” og/eller en ”slik kan det gjøres – kultur”? Dialogen i en lærende organisasjon er en dialog der både lederen og den ledede lærer fra seg og til seg (Wadel, 2002). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

9 Å skape en undringskultur
Betydningen av å sette ord på det vi gjør Læring og avlæring - eller re-læring? NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

10 Å skape en undringskultur – en lekende tilnærming til læring?
Å gå fra å vite hva som skjer til å undre seg over og analysere hva som skjer.. Å gå fra en styrende og instrumentell form ledelse til en mer leken, improvisatorisk ledelse? Dette er en litt ny måte for meg å jobbe på. Under utdannelsen, og i årene som pedagog har jeg blitt lært opp til å gi svarene..Jeg har oppdaget nå, etter at jeg ble bevisst på å være mer spørrende og undrende sammen med barna at min første tanke ..ikke har vært det svaret barnet var ute etter. Prosjektarbeid utfordrer min rolle som pedagog. Med prosjektarbeid blir veien videre.. mer usikker (førskolelærer, Nøtterøy, 2008). NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

11 Innenfor en reproduktiv ledelseskultur vil en leder
forholde seg til de store universelle fortellingene/teoriene beholde rollen som ekspert, ”den andre” er den uvitende være opptatt av å beholde kontrollen og forutsigbarheten forsøke, etter aksepterte koder, å avlese den andres indre verden. vite hva som er ”den andres” beste se gapet mellom seg selv og ”den andre” som et hinder bidra til at kommunikasjonen blir statisk og ubevegelig. Den undrende samtalen er død. (Fritt etter Øksnes, 2006) NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

12 Innenfor en produktiv ledelseskultur vil en leder
forholde seg til de små lokal fortellingene åpne for mangfoldet, blant mennesker og i mennesket. sørge for at kommunikasjonen blir mer eksperimenterende, improviserende og foranderlig søke tvetydighetene og motsigelsene. synliggjøre de ulike fortellingene, erfaringene, livshistoriene, identitetene. åpne for kritisk refleksjon (Fritt etter Øksnes, 2006) NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

13 Mulighetene i ”det felles tredje”
Oppmerksomheten rettes ikke mot selve relasjonen, men mot et felles saks – og interesseområde (Østrem,2008). => Å være kritisk er ikke det samme som å gi kritikk. NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

14 Pedagogisk dokumentasjon – for refleksjon rundt det vi er sammen om
Refleksjon med kollegaer Refleksjon med barna NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

15 Frihet, kontroll og likeverd
Myten om en maktfri dialog i veiledningen. Om en lærer bokstavelig talt interagerer med elevene på like fot, innebærer det vel at han abdiserer som lærer (Kvale, 2007)? ”myke” former for maktutøvelse => skjult makt? NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

16 Observasjon og dokumentasjon
En observasjon stiller spørsmål En observasjon danner grunnlag for hvordan jeg velger ut hva jeg vil dokumentere Dokumentasjonen bygger på de valg jeg har gjort Jeg vet hva jeg vil reflektere over (Åberg og Lenz-Taguchi, 2006) NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

17 Spørsmål til hjelp for refleksjon
Hva var mest interessant for barna? Hva ble pedagogen mest interessert i? NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

18 Pedagogisk dokumentasjon krever øvelse og nye ferdigheter
Materialet og refleksjonen (Alnervik, 2005). Bestanddelen og prosessen (Dahlberg, Moss og Pence,1999). Jeg ser at dokumentasjon av samspill med barn har to sider. Den ene handler om hvor bevisste vi er i bruken av f.eks bilder som dokumentasjon. Den andre handler om hvordan jeg som pedagog klarer å drive dette videre. Hvilke grep må jeg, som pedagog, ta for å sikre framdrift? (Førskolelærer, Nøtterøy, 2008) NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

19 Spørsmål til hjelp for videre refleksjon
Hvilke læreprosesser er barna inne i? (Hva prøver barna å forstå?) Hvordan kan vi utfordre barna i forhold til det de finner mest interessant? Med hvilke spørsmål, hvilket materiale, hvilke oppgaver? Hvordan kan vi sammen med barna bruke dokumentasjonen? På hvilken måte kan vi fortsette å dokumentere? (Åberg og Lenz-Taguchi, 2006) NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

20 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Et eksempel Krabbeprosjektet Hvorfor er noen krabber små, andre store? Hvorfor er noen krabber røde og noen grønne? Hvorfor har de ulike mønstre på seg? Hvorfor har ikke krabbene like mange bein? Hvorfor har en krabbe en liten og en stor klo? Er den født slik..hva har skjedd? Er det en jentekrabbe eller er det en guttekrabbe? Hvorfor går krabba sidelengs? Kan krabber gå forover? Hvordan finner krabba veien til maten? (Førskolelærer, Nøtterøy 2008) NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

21 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Eksempler på dokumentasjon i prosjektarbeid – fjernet her NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

22 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Ulike lesninger Er det likegyldig hva vi er ”sammen om”? NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

23 Å legge tekst på bordet.. (Alnervik, 2005) Et sted å begynne..
NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

24 Å legge praksis på bordet… (Alnervik, 2005)
Å legge sin praksis på bordet innebærer å analysere eget arbeid, reflektere over pedagogisk materiale, reflektere over pedagogisk miljø (rom, tid, etc). fokusere på læringsmiljøet. NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

25 Mulige utfordringer og muligheter knyttet til..
Tiden planleggingen den faglig nysgjerrighet NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

26 Mal for prosjektarbeid – et eksempel
Idéer Bakgrunn for prosjektet Hvilke barn er med? Hva valgte vi bort? Mål - hva vil vi? Forberedelser Prosjektplan Problemstilling Prosjekttid Dokumentasjon Tidligere erfaringer Verdier Foreldrene Ansvarsfordeling Litteratur/teori Dokumentasjonsansvarlig Samlinger og møter Prosjektperm Planlegging Kurs Veiledning/pedagogista Evalueringsverktøy NB! Se Odegard og Rossholt,2008 NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

27 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Veien videre…. Hvilke muligheter og utfordringer ligger hos dere? NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

28 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Litteratur Alnervik, Karin (2007) Å utvikle pedagogisk dokumentasjon ved hjelp av veiledning. I Kroksmark og Åberg (Red). Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Birkeland, Louise (2007) Den gjennomsiktige barnehagen – pedagogisk dokumentasjon. I Bjerkestrand, Mimi og Pålerud, Turi (Red). Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk: Fagbokforlaget: kap 5. Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter og Pence, Allan (1999). Fra kvalitet til meningsskaping – morgendagens barnehage. (Oversatt av Mai Britt Holljen. Sakkyndig konsulent ved omarbeiding til norsk: Morten Halvorsen). Oslo: Kommuneforlaget. NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

29 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Hogsnes, Hilde Dehnæs (2009) Kolonisering av barnehagen sett i et kjønnsperspektiv, Norsk pedagogisk tidsskrift. Oslo: Universitetsforlaget. under arbeid. KD (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. KD (2005) Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Larsen, Ann-Sofi; Kolle, Tonje og Ulla, Bente (2008) I det kritiske ligger kimen til forandring. Paper til nasjonal og nordisk konferanse i Trondheim. Fou i praksis 17.og 18.april: Høgskolen i Østfold. NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

30 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. (Oversatt av Arne Solli) Oslo: Pedagogisk forum. Nørregård-Nielssen, Ester (2006) Pædagoger I skyggen. Om børnehavens kamp for faglig anerkjennelse. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Sunde, Jannike og Fuglestad, Otto (2006) Ledelse og beslutningstaking i et relasjonelt perspektiv. I Norsk pedagogisk tidsskrift. Forum for pedagogisk fagdidaktikk. Oslo: Universitetsforlaget. Wadel, Cato (1997)Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I Fuglestad og Lillejord, (red) Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes

31 NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes
Øksnes, Maria (2006) Det siste ordet er ikke sagt! Om improvisatoriske aspekt i dekonstruerende rådgiving. I Steinsholt, K. og Sommerro, H. (red). Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. Damm og sønn AS. Østrem, Solveig (2007) Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt? I Barnehagefolk, nr.1.:Pedagogisk forum:12-27. Åberg, Ann og Lenz Taguchi, Hillevi (2006) Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kilder: Førskolelærere i vestfold NEA sept Hilde Dehnæs Hogsnes


Laste ned ppt "NEA sept 2008 Hilde Dehnæs Hogsnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google