Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykoedukative Fler Familie Grupper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykoedukative Fler Familie Grupper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykoedukative Fler Familie Grupper
Inger Stølan Hymer Tips-konsulent og familiekonsulent Psykiatrisk sykepleier

2 Historie om psykiatrien og familien
Psykoedukative flerfamiliegrupper Historie om psykiatrien og familien Svikt i alle ledd ”Det du ikke vet, har du ikke vondt av” Vi blir møtt med en arrogant avvisning I løpet av de årene min datter var pasient, var det overhodet ingen som kontaktet oss før hun tok livet av seg Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

3 Status: Implementering
Psykoedukative flerfamiliegrupper Status: Implementering Dette tilbudet er supert i forhold til den situasjonen vår familie befinner seg i. ..utrolig givende og lærerik tid. Kan egentlig ikke forstå hvordan jeg skulle klart disse to årene uten. Jeg har fått et bedret forhold til sønnen min. Gruppa har vært den viktigste terapien for meg i perioden en har pågått. Har gledet meg til hvert møte. Inger Stølan Hymer Vi spør om opplevd utbytte: De som ikke får, sier; Pasientenes familier er fanget i en felle pga fagfeltets mangel på formidling av forståelse og hjelp til mestring. Behovet for å komme familiene i møte, er stort. Psykoedukative Flerfamiliegrupper

4 Fagfeltets utfordringer
Psykoedukative flerfamiliegrupper Fagfeltets utfordringer Anerkjenne familiens engasjement Yte en personlig engasjert og evidensbasert behandling. Ivareta dialog mellom pasient og familie og helsevesen Inger Stølan Hymer Dette familiesamarbeidet bidrar til at familienes engasjement blir anerkjent; de blir møtt,sett og hørt. Den enkelte får anledning til å arbeide med en metode som allerede etter tre måneder gir synbare resultater og som er observerbare for mange . Man arbeider ikke i et lukket rom. Dette bidrar til en god og virksom dialog mellom helsepersonell og brukere. Og til sist, dette familiesamarbeidet stimulerer og gir økt arbeidsglede til de som arbeider med det. Psykoedukative Flerfamiliegrupper

5 Psykiatrien og familien
Samarbeide mellom psykiatrien og pasienten og hans/hennes familie gir oppsiktsvekkende gode resultater Et optimalt familiesamarbeid er basert på psykiatriens forpliktelse til å formidle kunnskap om sykdommen og en pågående hjelp til å ta kunnskap i bruk i eget tempo Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

6 Effekt av PsykoEdukative FlerFamilieGrupper.
Familiene Økt kunnskap om lidelsen Økt sosial støtte Forsterket familiefunksjon Bedret problemløsning Redusert internalisert stigma Redusert opplevd byrde og stress Pasientene Symptomreduksjon Økt sosial fungering Bedret kommunikasjon med familie Reduksjon av tilbakefall Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

7 PsykoEdukativt familiearbeid
Psykoedukative flerfamiliegrupper PsykoEdukativt familiearbeid Gi pasientene økte muligheter for bedret mestring av uunngåelig stress Redusere familiens overbelastning(EE) Omsette ny forståelse Tilrettelagt samarbeidsklima Problemløsning og kommunikasjonstrening Behovsorientert Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

8 INDEX AV EXPRESSED EMOTION
Psykoedukative flerfamiliegrupper INDEX AV EXPRESSED EMOTION KRITIKK tonefall og innhold samt antall OVER 6: HØY EE EMOSJONELL OVERINVOLVERING global skala: 0-5, OVER 3: HØY EE FIENDTLIGHET HØY EE VARME POSITIVE BEMERKNINGER Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

9 Essens av EE-forskning inn i PE familiearbeid
Et menneske blir ekstra sårbar når man utvikler en psykose Familien (foreldre) blir ekstra engasjerte når deres familiemedlem (barn) utvikler en så alvorlig og omfattende lidelse som psykose er (naturlig nok) Det kan være en uheldig kombinasjon i en bedringsprosess Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

10 Utvikling Av Tilbakefallsstudier ved PsykoEdukativt Familiearbeid
Psykoedukative flerfamiliegrupper Tilbakefallsstudier ved PsykoEdukativt Familiearbeid Utvikling Av Goldstein et.al 6 mnd: 0%-24% Leff et.al 9 mnd: 9%-44% McFarlane et.al. 1992 1år: Dynamisk FFG 42,9% PE Enkelt Familie Gruppe 23,5% PE Fler Familie Gruppe 23,5% Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

11 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Erkjennelse Familien er del del av løsningen- ikke en del av problemet Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

12 PORT: The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team
Psykoedukative flerfamiliegrupper PORT: The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team ”Personer med schizofreni som trenger langvarig behandlingskontakt og deres familier, skal tilbys familieintervensjon med en varighet på minst ni måneder, undervisning om sykdommen, kriseintervensjon, samt følelsesmessig støtte og trening i å hanskes med symptomer og problemer relatert til lidelsen.” Lehman, 2003 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

13 Statens helsetilsyn (2000)
”Det bør tilbys samtaler med familien, med eller uten pasientenes deltagelse, eventuelt i gruppe med andre familier i samme situasjon, etter såkalte psykoedukative prinsipper” Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

14 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Prinsipper for samarbeide med familier (World Fellowship for schizophrenia and allied disorders) Å koordinere alle behandlingselementer for å sikre at alle arbeider mot samme mål i en relasjon preget av samarbeid og støtte (forhindrer isolasjon både hos behandlere og familier) Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

15 Fellestrekk ved psykoedukativt familiearbeide
Psykoedukative flerfamiliegrupper Fellestrekk ved psykoedukativt familiearbeide Forståelse: Schizofreni er en sykdom Familien bærer ikke på ansvar for utvikling av lidelsen Metode: Familien inkluderes i behandlingsarbeidet som viktige samarbeidspartnere sammen med pasienten Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

16 STRESS/SÅRBARHETS FORSTÅELSE v/ PSYKOSER
Psykoedukative flerfamiliegrupper STRESS/SÅRBARHETS FORSTÅELSE v/ PSYKOSER Problemer med regulering av oppmerksomhet Problemer med regulering av emosjonelle reaksjoner Stress/sårbarhets-modellen (Zubin&Spring,77) Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper 7

17 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

18 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

19 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

20 Stress/Sårbarhetsmodell
Forventninger/ Stress Psykosedebut Livshendelser Psykotiske symptomer Inger Stølan Hymer Frustrasjons terskel Symptomfri Tid Medfødt eller tidlig ervervet funksjonssvikt(sårbarhet) Psykoedukative Flerfamiliegrupper Zubin &Spring,1977

21 Stress-sårbarhetsmodellen
Den enkelte har en individuell sårbarhet for psykose. Sårbarheten kan være biologisk og/eller psykologisk fundert. Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

22 Stress-sårbarhetsmodellen:
Vi kjenner ikke ”innholdet” i sårbarheten. Vi vet at personer med psykoser kan være mer sårbare enn andre på følgende områder: Håndtering av sterke følelser, særlig negative. Håndtering av kompliserte og uoversiktlige situasjoner. Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

23 Virksomme elementer i psykoedukativt familiesamarbeid
Psykoedukative flerfamiliegrupper Virksomme elementer i psykoedukativt familiesamarbeid Holdning overfor familien rensket for anklager om skyld Bedret kommunikasjon Fokus på mestring Struktur med problemløsning Implementering av forståelse Faseorienterte forventninger Fortynnet familieatmosfære Mestringsorientert tilnærming Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper 15

24 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
PSYKOEDUKATIV METODE Struktur Løs ETT problem om gangen. Evaluer fungering; når nylig oppnådd fungering er STABIL over en periode, kan ny problemløsning startes Fremgang måles gjennom å se et halvt år /en måned tilbake. Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

25 Psykoedukative metoder
Psykoedukative flerfamiliegrupper Psykoedukative metoder Inviterer til deltagelse for å finne frem til større variasjon i mestringsstategier Metodens struktur virker reduserende på stimuli, representerer en ramme for bedret samhandling som gir familier anledning til å diskutere følelsesmessige tema på en rolig og kontrollert måte Forenkler og deler opp problemløsningsprosessen gjennom å ta hensyn til sykdommens begrensninger i den kognitive prosessen Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

26 Pårørendegrupper vs familiegrupper
Psykoedukative flerfamiliegrupper Pårørendegrupper vs familiegrupper Pårørendegrupper uten at pasienten deltar har ingen effekt på pasientens prognose (Hansson, 1992,Lincoln TM, 2007) Rene pårørendegrupper har positiv effekt på familiemedlemmers helse,byrde,sosial situasjon (op.cit) Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

27 Målsetting for Psykoedukativt Familiearbeid
Psykoedukative flerfamiliegrupper Målsetting for Psykoedukativt Familiearbeid Bedre forløpet av sykdommen ved å redusere risiko for tilbakefall og å bedre pasientens aktivitet og sosiale funksjonsevne Hjelpe familiene til bedret mestring av det daglige samværet med pasienten og lette deres opplevde byrde Bedre samarbeidet mellom pasient, familiemedlemmer og helsevesen Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

28 Behandlingsfokus i gruppene:
Psykoedukative flerfamiliegrupper Behandlingsfokus i gruppene: Første år: Bli kjent med egen sårbarhet Unngå tilbakefall Gradvis gjenoppta vanlig rollefunksjon Ingen nye, store prosjekter Andre år: Ta hensyn til sårbarhetens begrensninger gjennom å: Gradvis planlegge utdanning og arbeid Utvikle sosial fungering Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

29 Behandlingsprosess i en psykoedukativ flerfamiliegruppe
Psykoedukative flerfamiliegrupper Behandlingsprosess i en psykoedukativ flerfamiliegruppe Inger Stølan Hymer Undervisnings gruppe Fortløpende FFG Familier og pasienter sammen Allianse Familier og pasient atskilt Familie og pasient atskilt Psykoedukative Flerfamiliegrupper

30 Psykoedukative flerfamiliegrupper:
Alliansesamtaler Krisearbeid Motivering for gruppedeltagelse Undervisningsseminar 1.gang: Ved gruppestart: Atskilt seminar for pårørende og pasienter Midtvegs: Fellesseminar for pasienter og pårørende Flerfamiliegrupper: 2 år annenhver uke á 90 min. 5 pasienter, inntil 3 familiemedlemmer fra hver pas. og 2 gruppeledere Problemløsning og kommunikasjonstrening Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

31 Manual for Flerfamiliegruppemøter
Psykoedukative flerfamiliegrupper Manual for Flerfamiliegruppemøter 1. Møte: Presentasjonsmøte 2. Møte: Hvordan sykdommen har forandret våre liv 3. Møte og utover: Problemløsning: 15 min. småsnakk 20 min. runde 5 min. problemvalg 45 min. problemløsning 5 min. småsnakk Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

32 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Problemløsningssmal Psykoedukative flerfamiliegrupper 1. Hva er problemet – hva ønsker du å få til? 2. Før opp mulige LØSNINGSFORSLAG, maks åtte (8) - uten å diskutere dem 3. Drøft løsningsforslagene - finn fordeler og ulemper; (sett pluss og minus foran forslagene ovenfor eller skriv ut fordeler og ulemper) 4. Pasient og familie velger den beste løsningen 5. Lag en plan for å sette løsningsforslaget ut i livet For å overvinne problemet - hva trengs - hvem gjør hva  6. Gå igjennom løsningsforslaget for å vurdere om problemet ble løst. Hva er forandret siden sist? Juster planen ut ifra erfaringer med problemløsningen All endring mot målet godskrives Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

33 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Problemløsning Hva går bra? Er det noe du kunne ønske gikk bedre? Er det noe du har lyst til å gjøre, men ikke fått til? Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

34 Hva kan familiemedlemmer gjøre for å være til hjelp og støtte:
Psykoedukative flerfamiliegrupper Hva kan familiemedlemmer gjøre for å være til hjelp og støtte: Senke tempo Skape en gunstig balanse mellom for mye og for lite stimulering Unngå negativ kritikk Snakke i korte setninger med konkret innhold Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

35 Kommunikasjonsregler
Psykoedukative flerfamiliegrupper Kommunikasjonsregler Bruk ordet JEG når du beskriver et problem Snakk aldri OM noen En person snakker om gangen Vend deg mot den som snakker Beskriv det du har registrert, vær konkret La den som snakker,få fullføre uforstyrret inntil du har avtalt en avbrytelse Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

36 Gruppelederens oppgaver:
Psykoedukative flerfamiliegrupper Gruppelederens oppgaver: Personlig, strukturert ledelse Bekrefte mestring, aktiv lytting Knytte kunnskap inn i hverdagen Gi hjelp til å gjøre seg forstått Reformulere kritikk Realistiske forventninger Tydeliggjøre engasjement - påpeke likhet Rollemodell Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

37 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
McFarlane, …… an opportunity for practitioners, consumers and families to better understand and overcome the symptoms of mental illness, while maintaining hope. Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

38 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Status PE FFG (2001- AFP Josefinesgate DPS 2 Dikemark 9 Holmlia DPS 3 Tøyen DPS 1 Follo: Lurud (SIA) Sanderud SBU Gjøvik DPS/Aurdal OSS Reinsvoll Sandvika/Asker Fredrikstad /Veum (3) Moss Skjelfoss 1 Edwin Ruud 1 Fredrikstad Hab.tj 1 Vinderen DPS 1 Blakstad 1 Tønsberg Sandefjord Holmestrand Bergfløtt BUPA Drammen Lier(BSS) 2 Kongsberg Trondheim 4 Ålesund 1 Sogndal Voss 1 Lillehmr/Gudbr.dalen 1; 82 Stavanger 45 Mandal Kristiansand Namsos Ca 175 grupper i Norge siden TIPS-prosjektet Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper

39 Psykoedukative Flerfamiliegrupper
Takk for meg! Hvis noen har lyst til å lære mer om Psykoedukativt (kunnskapsbasert) flerfamiliearbeid: Gruppelederutdanning i psykoedukativt flerfamiliearbeid ved: TIPS Sør-Øst, Ullevål Universitetssykehus, v/Anne Fjell og Inger Stølan Hymer Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo Tel: / Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper


Laste ned ppt "Psykoedukative Fler Familie Grupper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google