Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykoedukative Fler Familie Grupper Inger Stølan Hymer Tips-konsulent og familiekonsulent Psykiatrisk sykepleier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykoedukative Fler Familie Grupper Inger Stølan Hymer Tips-konsulent og familiekonsulent Psykiatrisk sykepleier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykoedukative Fler Familie Grupper Inger Stølan Hymer Tips-konsulent og familiekonsulent Psykiatrisk sykepleier

2 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper2 Historie om psykiatrien og familien  Svikt i alle ledd  ”Det du ikke vet, har du ikke vondt av”  Vi blir møtt med en arrogant avvisning  I løpet av de årene min datter var pasient, var det overhodet ingen som kontaktet oss før hun tok livet av seg

3 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper3 Status: Implementering Dette tilbudet er supert i forhold til den situasjonen vår familie befinner seg i...utrolig givende og lærerik tid. Kan egentlig ikke forstå hvordan jeg skulle klart disse to årene uten. Jeg har fått et bedret forhold til sønnen min. Gruppa har vært den viktigste terapien for meg i perioden en har pågått. Har gledet meg til hvert møte.

4 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper4 Fagfeltets utfordringer Anerkjenne familiens engasjement Yte en personlig engasjert og evidensbasert behandling. Ivareta dialog mellom pasient og familie og helsevesen

5 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper5 Psykiatrien og familien Samarbeide mellom psykiatrien og pasienten og hans/hennes familie gir oppsiktsvekkende gode resultater Et optimalt familiesamarbeid er basert på psykiatriens forpliktelse til å formidle kunnskap om sykdommen og en pågående hjelp til å ta kunnskap i bruk i eget tempo

6 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper6 Effekt av PsykoEdukative FlerFamilieGrupper. Familiene Økt kunnskap om lidelsen Økt sosial støtte Forsterket familiefunksjon Bedret problemløsning Redusert internalisert stigma Redusert opplevd byrde og stress Pasientene Symptomreduksjon Økt sosial fungering Bedret kommunikasjon med familie Reduksjon av tilbakefall

7 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper7 PsykoEdukativt familiearbeid  Gi pasientene økte muligheter for bedret mestring av uunngåelig stress  Redusere familiens overbelastning(EE)  Omsette ny forståelse  Tilrettelagt samarbeidsklima  Problemløsning og kommunikasjonstrening  Behovsorientert

8 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper8 INDEX AV EXPRESSED EMOTION KRITIKK tonefall og innhold samt antall OVER 6: HØY EE EMOSJONELL OVERINVOLVERING global skala: 0-5, OVER 3: HØY EE FIENDTLIGHET HØY EE VARME POSITIVE BEMERKNINGER

9 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper9 Essens av EE-forskning inn i PE familiearbeid Et menneske blir ekstra sårbar når man utvikler en psykose Familien (foreldre) blir ekstra engasjerte når deres familiemedlem (barn) utvikler en så alvorlig og omfattende lidelse som psykose er (naturlig nok) Det kan være en uheldig kombinasjon i en bedringsprosess

10 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper10 Utvikling Av  Goldstein et.al. 1978 6 mnd: 0%-24%  Leff et.al 1982 9 mnd: 9%-44%  McFarlane et.al. 1992 1år:  Dynamisk FFG42,9%  PE Enkelt Familie Gruppe23,5%  PE Fler Familie Gruppe23,5% Tilbakefallsstudier ved PsykoEdukativt Familiearbeid

11 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper11 Erkjennelse Familien er del del av løsningen- ikke en del av problemet

12 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper12 PORT: The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team ” Personer med schizofreni som trenger langvarig behandlingskontakt og deres familier, skal tilbys familieintervensjon med en varighet på minst ni måneder, undervisning om sykdommen, kriseintervensjon, samt følelsesmessig støtte og trening i å hanskes med symptomer og problemer relatert til lidelsen.” Lehman, 2003

13 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper13 Statens helsetilsyn (2000) ” Det bør tilbys samtaler med familien, med eller uten pasientenes deltagelse, eventuelt i gruppe med andre familier i samme situasjon, etter såkalte psykoedukative prinsipper ”

14 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper14 Prinsipper for samarbeide med familier ( World Fellowship for schizophrenia and allied disorders)  Å koordinere alle behandlingselementer for å sikre at alle arbeider mot samme mål i en relasjon preget av samarbeid og støtte (forhindrer isolasjon både hos behandlere og familier)

15 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper15 Fellestrekk ved psykoedukativt familiearbeide Forståelse: Schizofreni er en sykdom Familien bærer ikke på ansvar for utvikling av lidelsen Metode: Familien inkluderes i behandlingsarbeidet som viktige samarbeidspartnere sammen med pasienten

16 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper16 STRESS/SÅRBARHETS FORSTÅELSE v/ PSYKOSER  Problemer med regulering av oppmerksomhet  Problemer med regulering av emosjonelle reaksjoner Stress/sårbarhets-modellen (Zubin&Spring,77)

17 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper17

18 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper18

19 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper19

20 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper20 Stress/Sårbarhetsmodell Forventninger/ Stress Psykosedebut Livshendelser Frustrasjons terskel Symptomfri Tid Medfødt eller tidlig ervervet funksjonssvikt(sårbarhet) Zubin &Spring,1977 Psykotiske symptomer

21 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper21 Stress-sårbarhetsmodellen  Den enkelte har en individuell sårbarhet for psykose.  Sårbarheten kan være biologisk og/eller psykologisk fundert.

22 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper22 Stress-sårbarhetsmodellen:  Vi kjenner ikke ”innholdet” i sårbarheten.  Vi vet at personer med psykoser kan være mer sårbare enn andre på følgende områder:  Håndtering av sterke følelser, særlig negative.  Håndtering av kompliserte og uoversiktlige situasjoner.

23 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper23 Virksomme elementer i psykoedukativt familiesamarbeid  Holdning overfor familien rensket for anklager om skyld  Bedret kommunikasjon  Fokus på mestring  Struktur med problemløsning  Implementering av forståelse  Faseorienterte forventninger  Fortynnet familieatmosfære  Mestringsorientert tilnærming

24 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper24 PSYKOEDUKATIV METODE  Struktur  Løs ETT problem om gangen.  Evaluer fungering; når nylig oppnådd fungering er STABIL over en periode, kan ny problemløsning startes  Fremgang måles gjennom å se et halvt år /en måned tilbake.

25 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper25 Psykoedukative metoder  Inviterer til deltagelse for å finne frem til større variasjon i mestringsstategier  Metodens struktur virker reduserende på stimuli, representerer en ramme for bedret samhandling som gir familier anledning til å diskutere følelsesmessige tema på en rolig og kontrollert måte  Forenkler og deler opp problemløsningsprosessen gjennom å ta hensyn til sykdommens begrensninger i den kognitive prosessen

26 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper26 Pårørendegrupper vs familiegrupper Pårørendegrupper uten at pasienten deltar har ingen effekt på pasientens prognose (Hansson, 1992,Lincoln TM, 2007) Rene pårørendegrupper har positiv effekt på familiemedlemmers helse,byrde,sosial situasjon (op.cit)

27 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper27 Målsetting for Psykoedukativt Familiearbeid  Bedre forløpet av sykdommen ved å redusere risiko for tilbakefall og å bedre pasientens aktivitet og sosiale funksjonsevne  Hjelpe familiene til bedret mestring av det daglige samværet med pasienten og lette deres opplevde byrde  Bedre samarbeidet mellom pasient, familiemedlemmer og helsevesen

28 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper28 Behandlingsfokus i gruppene:  Første år:  Bli kjent med egen sårbarhet  Unngå tilbakefall  Gradvis gjenoppta vanlig rollefunksjon  Ingen nye, store prosjekter  Andre år:  Ta hensyn til sårbarhetens begrensninger gjennom å:  Gradvis planlegge utdanning og arbeid  Utvikle sosial fungering

29 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper29 Behandlingsprosess i en psykoedukativ flerfamiliegruppe Allianse Familier og pasient atskilt Undervisnings gruppe Familie og pasient atskilt Fortløpende FFG Familier og pasienter sammen

30 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper30 Psykoedukative flerfamiliegrupper:  Alliansesamtaler  Krisearbeid  Motivering for gruppedeltagelse  Undervisningsseminar  1.gang: Ved gruppestart: Atskilt seminar for pårørende og pasienter  Midtvegs: Fellesseminar for pasienter og pårørende  Flerfamiliegrupper:  2 år annenhver uke á 90 min.  5 pasienter, inntil 3 familiemedlemmer fra hver pas. og 2 gruppeledere  Problemløsning og kommunikasjonstrening

31 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper31 Manual for Flerfamiliegruppemøter 1. Møte: Presentasjonsmøte 2. Møte: Hvordan sykdommen har forandret våre liv 3. Møte og utover: Problemløsning: 15 min. småsnakk 20 min. runde 5 min. problemvalg 45 min. problemløsning 5 min. småsnakk

32 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper32 Problemløsningssmal 1.Hva er problemet – hva ønsker du å få til? 2. Før opp mulige LØSNINGSFORSLAG, maks åtte (8) - uten å diskutere dem 3.Drøft løsningsforslagene - finn fordeler og ulemper; (sett pluss og minus foran forslagene ovenfor eller skriv ut fordeler og ulemper) 4. Pasient og familie velger den beste løsningen 5. Lag en plan for å sette løsningsforslaget ut i livet For å overvinne problemet - hva trengs - hvem gjør hva 6. Gå igjennom løsningsforslaget for å vurdere om problemet ble løst. Hva er forandret siden sist? Juster planen ut ifra erfaringer med problemløsningen All endring mot målet godskrives

33 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper33 Problemløsning  Hva går bra?  Er det noe du kunne ønske gikk bedre?  Er det noe du har lyst til å gjøre, men ikke fått til?

34 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper34 Hva kan familiemedlemmer gjøre for å være til hjelp og støtte:  Senke tempo  Skape en gunstig balanse mellom for mye og for lite stimulering  Unngå negativ kritikk  Snakke i korte setninger med konkret innhold

35 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper35 Kommunikasjonsregler  Bruk ordet JEG når du beskriver et problem  Snakk aldri OM noen  En person snakker om gangen  Vend deg mot den som snakker  Beskriv det du har registrert, vær konkret  La den som snakker,få fullføre uforstyrret inntil du har avtalt en avbrytelse

36 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper36 Gruppelederens oppgaver:  Personlig, strukturert ledelse  Bekrefte mestring, aktiv lytting  Knytte kunnskap inn i hverdagen  Gi hjelp til å gjøre seg forstått  Reformulere kritikk  Realistiske forventninger  Tydeliggjøre engasjement - påpeke likhet  Rollemodell

37 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper37 McFarlane, 2004 …… an opportunity for practitioners, consumers and families to better understand and overcome the symptoms of mental illness, while maintaining hope.

38 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper38 Status PE FFG (2001- AFP 6 Josefinesgate DPS2 Dikemark9 Holmlia DPS 3 Tøyen DPS1 Follo: 3 Lurud (SIA) 2 Sanderud 6 SBU 2 Gjøvik DPS/Aurdal 1 OSS Reinsvoll 7 Sandvika/Asker 2 Fredrikstad /Veum 2(3) Moss 3 Skjelfoss1 Edwin Ruud1 Fredrikstad Hab.tj1 Vinderen DPS1 Blakstad1 Tønsberg 6 Sandefjord 1 Holmestrand 1 Bergfløtt 3 BUPA Drammen 2 Lier(BSS) 2 Kongsberg 2 Trondheim4 Ålesund1 Sogndal 3 Voss1 Lillehmr/Gudbr.dalen1; 82 Stavanger 45 Mandal Kristiansand Namsos Ca 175 grupper i Norge siden TIPS-prosjektet

39 Inger Stølan Hymer Psykoedukative Flerfamiliegrupper39 Takk for meg! Hvis noen har lyst til å lære mer om Psykoedukativt (kunnskapsbasert) flerfamiliearbeid: Gruppelederutdanning i psykoedukativt flerfamiliearbeid ved: TIPS Sør-Øst, Ullevål Universitetssykehus, v/Anne Fjell og Inger Stølan Hymer Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo Tel: 22 93 10 02 / 22 93 10 09 www.ulleval.no/tips


Laste ned ppt "Psykoedukative Fler Familie Grupper Inger Stølan Hymer Tips-konsulent og familiekonsulent Psykiatrisk sykepleier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google