Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av prosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av prosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av prosjekter

2 Erfaringer ? SLIK ?? ELLER SLIK ??
Tidsplanen holder Budsjettet holder Fleksibilitet, tilpasningsevne og effektiv ressursbruk Godt samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser Motiverte og inspirerte medarbeidere med stor grad av kreativitet, “vi har det gøy” Styringsgruppa fungerer bra SLIK ?? Overoptimistiske tids- og kostnadsestimater ( -syndromet) Uavklart ressurstilgang Upresise mål - forskjellig virkelighetsoppfatning For liten gjennomføringsevne i organisasjonen ? Dårlige, eller manglende rutiner for prosjektarbeid i organisasjonen planlegging, organisering, styring oppfølging og rapportering Konkrete resultater, presis ansvars- fordeling, eksakte ferdigtidspunkter

3 Prosjekt: Den sentrale metode for å organisere og gjennomføre utviklingsarbeid Brukes for å løse tidsavgrensede utfordringer Utgjør 2/3 av total virksomhet i norsk arbeidsliv og forvaltning

4 Prosjektorganisasjon
start Prosjekt- slutt Prosjektorganisasjon Linjeorganisasjon Evaluering Beslutning om varig virkning Beslutning om prosjekt

5 Kilder til krav om endring og utvikling av studentrollen:
Strukturendinger i arbeids-/næringsliv Økte krav om kvalitet og effektivitet Studentrollen

6 Kilder til krav om endring og utvikling av studentrollen:
Strukturendinger i arbeids-/næringsliv Økte krav om kvalitet og effektivitet Stadige omorganiseringer Studentrollen

7 Kilder til krav om endring og utvikling av studentrollen:
Teknologisk utvikling Strukturendinger i arbeids-/næringsliv Økte krav om kvalitet og effektivitet Stadige omorganiseringer Studentrollen

8 Kilder til krav om endring og utvikling av studentrollen:
Teknologisk utvikling Strukturendinger i arbeids-/næringsliv Ungdom med nye holdninger og forutsetninger Økte krav om kvalitet og effektivitet Stadige omorganiseringer Studentutvikling

9 Målene med prosjektmodulen:
Gjøre deltakerne bedre i stand til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter Gjøre deltakerne bedre i stand til å fylle sentrale roller i et prosjekt: prosjektansvarlig, prosjektleder, prosjektdeltaker Bidra til at prosjekter skapt av studenter når sine mål

10 Utgangspunkt for opplæringen: Beslutning om å gjennomføre konkret prosjekt
Ide- fase Plan- leggings- fase Gjennom- førings- fase Evaluerings- fase Veiledningstilbud Samling Samling midtveis i prosjektet Samling ved avslutningen (1 dag)

11 Hvordan lykkes med prosjekter?
Konkrete mål God organisering Nok ressurser God planlegging

12 Prosjektplan eget prosjekt
teori Anvendelse eget prosjekt Prosjektplan eget prosjekt

13 Prosjektplan eget prosjekt
organisering Prosjekt- teori Organisere eget prosjekt Anvendelse eget prosjekt Prosjektplan eget prosjekt

14 Prosjektplan eget prosjekt
organisering Prosjekt- teori Krav til målformulering Organisere eget prosjekt Anvendelse eget prosjekt Formulere mål for eget prosjekt Prosjektplan eget prosjekt

15 Prosjektplan eget prosjekt
organisering Milepæler og beslutnings- punkter Prosjekt- teori Krav til målformulering Lage mile- pælplan for eget prosjekt Organisere eget prosjekt Anvendelse eget prosjekt Formulere mål for eget prosjekt Prosjektplan eget prosjekt

16 Prosjektplan eget prosjekt
organisering Milepæler og beslutnings- punkter Prosjekt- teori Krav til målformulering Risikoanalyse Lage mile- pælplan for eget prosjekt Organisere eget prosjekt Anvendelse eget prosjekt Gjennomføre risikoanalyse for eget prosjekt Formulere mål for eget prosjekt Prosjektplan eget prosjekt

17 Krav til innhold i prosjektplan:
Målsettinger Organisering Milepæler Ressursbruk Tiltak som følge av risikovurdering

18 Oppdragsgiver Styringsgruppe Prosjektansvarlig Referanse- gruppe Prosjektleder Prosjekt- gruppe Prosjekt- gruppe Prosjekt- gruppe

19 Prosjektplanleggingens 5 faser:
Sette mål hva man ønsker å oppnå

20 Prosjektplanleggingens 5 faser:
Sette mål hva man ønsker å oppnå Veivalg hvordan målene skal nås

21 Prosjektplanleggingens 5 faser:
Sette mål hva man ønsker å oppnå Veivalg hvordan målene skal nås Ressurser bestemme typer og mengde som behøves

22 Prosjektplanleggingens 5 faser:
Sette mål hva man ønsker å oppnå Veivalg hvordan målene skal nås Ressurser bestemme typer og mengde som behøves Organisere bestemme fordeling av ansvar og myndighet

23 Prosjektplanleggingens 5 faser:
Sette mål hva man ønsker å oppnå Veivalg hvordan målene skal nås Ressurser bestemme typer og mengde som behøves Organisere bestemme fordeling av ansvar og myndighet Aktivitets- planlegge - formulere hva som må gjøres, når det skal gjøres, hvem som skal gjøre det

24 Krav til målsettinger:
S – Spesifisert , må beskrive resultat

25 Krav til målsettinger:
S – Spesifisert , må beskrive resultat M – Målbart

26 Krav til målsettinger:
S – Spesifisert , må beskrive resultat M – Målbart A – Akseptert av de involverte

27 Krav til målsettinger:
S – Spesifisert , må beskrive resultat M – Målbart A – Akseptert av de involverte R – Realistisk, men noe å strekke seg etter

28 Krav til målsettinger:
S – Spesifisert , må beskrive resultat M – Målbart A – Akseptert av de involverte R – Realistisk, men noe å strekke seg etter T – Tidsbestemt når målet skal være nådd

29 Risikoanalysens 5 faser:
Definere faktorer som kan være avgjørende for måloppnåelsen

30 Risikoanalysens 5 faser:
Definere faktorer som kan være avgjørende for måloppnåelsen Beregne sannsynlighet for at hver faktor vil inntreffe

31 Risikoanalysens 5 faser:
Definere faktorer som kan være avgjørende for måloppnåelsen Beregne sannsynlighet for at hver faktor vil inntreffe Beregne konsekvensene av hver faktor dersom den inntreffer

32 Risikoanalysens 5 faser:
Definere faktorer som kan være avgjørende for måloppnåelsen Beregne sannsynlighet for at hver faktor vil inntreffe Beregne konsekvensene av hver faktor dersom den inntreffer Finne de kritiske suksessfaktorene

33 Risikoanalysens 5 faser:
Definere faktorer som kan være avgjørende for måloppnåelsen Beregne sannsynlighet for at hver faktor vil inntreffe Beregne konsekvensene av hver faktor dersom den inntreffer Finne de kritiske suksessfaktorene Formulere tiltak for å redusere sjansene for å mislykkes

34 Kvalitet Forventning Oppdrags- giver Prosjektet Kvalitet! "Opplevelse"

35 "Nivåer" av prosjektledelse i en organisasjon
Enkeltprosjektet Prosjektledelse Project Management Ledelse av prosjekter Management of Projects Virksomhetsledelse gjennom prosjekter Management by Projects Prosjektrutiner i org. Endringsledelse

36 Noen begreper vi ofte møter
Kvalitetssikring Kvalitetssystem Kvalitetsledelse Kvalitetsstandarder Kvalitetsrevisjon Sporbarhet Avvik Korrektive tiltak

37 Kvalitetssikring "Alt som bidrar til kvalitet, men som vi vanligvis gjør for lite av!" Planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å gi tiltro til at produktet/tjenesten oppfyller kvalitetskravene

38 Kvalitetssystem og -ledelse
"Kvalitetssikringssystem" - "Kvalitetssikring satt i system" Ledelsens styringsverktøy for å sikre og forbedre kvalitet Skal vise (dokumentere) at definerte, vedtatte krav (standarden) oppfylles Kvalitetsledelse: Alle ledelsesfunksjoner knyttet til kvalitetssystemet Politikk, mål, ansvar, iverksettelse osv.

39 Standarder og revisjon
Standarder - standardisering NS-ISO 9000 Ingen ISO-standard for prosjektledelse (foreløpig) Sporbarhet Feil og avvik må kunne spores tilbake til årsak/utgangspunkt Revisjon Vise at man holder det man lover For å sammenligne med andre For å få og beholde sertifikat Da får vi vel lage vår egen?

40 Avvik "Et KS uten et opplegg for avviksregistrering er ufullstendig"

41 Hva bestemmer kvaliteten på vårt prosjektarbeid?

42 Utviklingsprosjekter
sammenlignet med leveranse- prosjekter investerings-

43 Organisasjons- og leder-
Personalet i den profesjonelle organisasjonen EtterSveiby og Risling: Kunnskapsbedriften, 1987 Lederne Formelle og uformelle Linje og prosjekt Høy "De profesjonelle" Profesjonell kompetanse "Støtte- apparatet" ("Forvalterne") Lav Lav Organisasjons- og leder- kompetanse Høy

44 Rapportering i forhold til
Milepælene - er de nådd ? Kvaliteten på resultatene - er den god nok ? Ressursbruken - hvordan ligger vi an ? Tidsbruk Økonomi - hva er konskevensene av en eventuell overskridelse (spes. viktig i prosjekter med store investeringer (IT, bygg osv.) Fast månedlig rapportering!!!

45 Rapportering på ansvarskartet - rapporteringskriterier
1. Ressursbruken Hva er brukt Hvor mye jobb gjenstår 2. Tidsplanen Holder fristene for milepælene Holder slutt-tidsfristen 3. Kvaliteten Hvis det er relevant 4. Ansvarskartet Følges ansvarskartet 5. Endringer/tillegg Omfang og konsekvenser 6. Ventetid Årsak og konsekvenser. Utdypning. 7. Spesielle problemer

46 Prosjektavslutning, gevinstrealisering og læring
 Fullfør og avslutt prosjektoppgaven  Overfør produktet til brukerne  Utnytt prosjektresultatet  Oppløs prosjektgruppa  Sluttrapport  Sluttevaluering “Ingen husker en effektiv start, alle husker, og merker, konsekvensene av en dårlig avslutning og videreføring! ”

47 Planlegging er en prosess
Prosjektavslutningen må også planlegges, organiseres og styres ! Gjennomføring Gevinstrealisering Planlegging og organisering Avslutning Idé Videreføring Implementering

48  Fullfør og avslutt prosjektoppgaven
Lever det bestilte produktet Ofte behov for: Tettere oppfølging og kontroll planlegg på et mer detaljert nivå hold hyppigere prosjektmøter lag Aktivitetsansvarskart ”dag for dag” for å sikre alle løse tråder vurder om prosjektet trenger en annen kompetanse under avslutningen og videreføringen

49  Overfør produktet til brukerne
- bygg bro mellom prosjektet og brukerne Planlegg overføring til brukerne (målgruppa), sørg for aksept av sluttresultatet. Har vi hatt brukerne med hele veien, var de med å definerte prosjektets mål og rammebetingelser , vil de akseptere resultatet ? Sørg for en synliggjøring av ansvar for videreføring / implementering. Det kan være nyttig å utpeke en ansvarlig for overleveringen både i prosjektgruppa og i brukerorganisasjonen Sørg for en grundig og differensiert informasjon. Foreta en grundig gjennomtenking av informasjonen som skal gis til målgruppa for prosjektet - form og innhold avhenger av mottakerne. Prosjektrapporter - hvordan og og til hvem ? Trenger vi et eget “innføringsprosjekt” i overgangen mellom prosjekt og drift ? Vurder behovet for opplæring, støttepersoner, orakeltjeneste Vurder nødvendigheten av ekstra ressurstilgang

50  Utnytt prosjektresultatet
Legg til rette for full utnyttelse. Lag gjerne en plan for gevinstrealisering. hvilke gevinster skal tas ut når ? beskrivelse og kvantifisering hentes fra kost/nytte-analysen - hva skal vi måle, når og i forhold til hva ? hvilke beslutninger, tiltak og informasjon kreves for å få tatt ut gevinstene ? hvem er ansvarlig for gevinstrealiseringen ?

51  Oppløs prosjektgruppa
Gjennomfør en gradvis overgang til andre oppgaver i nye prosjekter eller i linjen.

52  Sluttrapport - forslag til innhold
Sammendrag Innledning Prosjektbeskrivelse (Prosjektdirektiv) Målsetting Planlagte resultater og virkninger (objektmål og effektmål) Gjennomføring Beskrivelse av selve prosjektarbeidet Oversikt, avvik fra planer Gjennomførte aktiviteter med tidsforbruk Samlet ressursinnsats Oppnådde resultater Resultater i forhold til mål Forslag til utnyttelse av resultatene Økonomi og lønnsomhet Budsjett og regnskap Lønnsomhetsvurderinger Forslag Prioriterte forslag til handlinger og beslutninger som følge av prosjektet Forslag til administrative endringer Sluttevaluering (selvstendig eller som en del av sluttrapporten) erfaringer forbedringsforslag - læring Dokumentasjonsoversikt Produkt- og brukerorientert dokumentasjon Intern, administrativ dokumentasjon (planer, rapporter og annet arkivverdig materiale) Etter Jessen 1998

53 Tips til den prosjektfaglige sluttevalueringen
Ble målene nådd ? Hvordan ble kvaliteten på prosjektresultatet ? Ble tidsfristene overholdt - underveis og i forhold til planlagt sluttdato ? Hvordan var ressursforbruket ? Hvordan fungerte prosjektorganisasjonen ? (organisatorisk - samarbeidsmessig) Styringsgruppa - Prosjektleder -Prosjektgruppa - Referansegruppa Forholdet mellom prosjektet og linjeorganisasjonen ? Hvilke metoder og verktøy ble brukt og hvordan fungerte de ? Planlegging - Rapportering - Teambygging - Konfliktløsning Prosjektleders hovedinntrykk av prosjektgjennomføringen Forslag til prosjektfaglige forbedringstiltak Gjør erfaringene tilgjengelig slik at både individuell og organisasjonsmessig læring oppnås!

54 Et utviklingsprogram for kvalitetssikring av prosjektvirksomheten
Tema Et utviklingsprogram for kvalitetssikring av prosjektvirksomheten

55 Prosjektkvalitet Du har fått ansvaret for å heve og sikre prosjektkvaliteteten i din virksomhet. Hva er de tre viktigste hovedtiltakene for å få dette til?

56 Kvalitetspolitikk - Prosjekthåndbok
Kategorisering av prosjektene - Formelle krav for ulike kategorier prosjekter Rutiner på prosjektstyringsområdet Organisatoriske spilleregler - ansvarsfordeling Verktøy, materiell, metoder m.v. for planlegging, kontroll og oppfølging av prosjektene Det er hensiktsmessig å ta utgangs-punkt i en mal for prosjektstyrings-håndbok.

57 Opplæring - aktuelle tema
1. Innføring i prosjekt som arbeidform 2. Grunnopplæring i prosjektledelse 3. Styringsgruppas og linjelederens ansvar og oppgaver i prosjektarbeidet. 4. Prosjektlederen som leder 5. Kost-nytte-vurderinger. 6. Kompetansegivende etterutdanning i prosjektledelse 7. Bruk av PC-verktøy i prosjektstyringen

58 Fokus på gevinstrealisering, evaluering og læring
Aktuelle tiltak: Planlegg gevinstrealiseringen mens prosjektet pågår Forleng prosjektperioden inn i driftsfasen Gjennomfør en grundig prosjektfaglig evaluering og sørg for læring gjennom spredning av prosjektresultater prosjektseminar / forum for prosjektledere / senior prosjektledere

59 Ledelsesinvolvering Ansvar for sikring av virksomhetens prosjektkvalitet Rollen som medlem av Styringsgruppa Linjelederansvaret forholdet til prosjektet ledelse av prosjektledere belønning av prosjektledere “Lederskole” gjennom prosjektledelse Deltakelse i prosjekter


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av prosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google