Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerutdanning for barnetrinnet LUB 1.trinn/pedagogikk/2008-2009 Læringspsykologi Motivasjon og identitet Erik Eliassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerutdanning for barnetrinnet LUB 1.trinn/pedagogikk/2008-2009 Læringspsykologi Motivasjon og identitet Erik Eliassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerutdanning for barnetrinnet LUB 1.trinn/pedagogikk/2008-2009 Læringspsykologi Motivasjon og identitet Erik Eliassen

2 ”Du skal få en dag i mårå, som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter tel…” ….men de blanke arkene i morgen er allerede farget av hendelsene i dag, i går og i forgårs…

3 ”Sinnets triologi” motivasjon Kognisjon (fornuft) følelser kultur

4 Motivasjonsteorier Behaviorisme (hedonske prinsipp) Adferdsmodifikasjon Kognitive perspektiver på motivasjon Humanistiske motivasjonsteorier Behovsteorier (Maslow) Indre og ytre motivasjon

5 Maslows behovshierarki Fysiologiske behov Behov for trygghet og sikkerhet Behov for kjærlighet og sosial tilknytning Behov for anerkjennelse og positiv selvoppfatning Behov for selvrealisering vekstbehovvekstbehov mangelbehovmangelbehov ”Mennesket lever av brød alene når det ikke er nok brød”

6 Prestasjonsmotivasjon Pål: …arbeider selvstendig, konsentrert og systematisk og oppnår gode resultater. Oppfyller skolens mål fordi han vet at skolens mål også er elevens mål. Per:..blyanter som skal spisses, bøker som skal hentes, bord som vipper, sola i øynene, negler som skal bites, for å ikke snakke om den rastløse vandringen for å drikke vann eller ”låne noe” noe av medelever

7 Prestasjonsmotivasjon…videre Et grunnlegende behov: Behovet for anerkjennelse og respekt, delt i to aspekter: en ytre, sosial side som innebærer å være noe i andres øyne, og en indre side som innebærer mestring i seg selv og en følelse av styrke, frihet og tillit til egne krefter. Maslow: mestringsbehovet - en urkraft i alle mennesker McClelland: Varierer fra kultur til kultur– foranderlig/formbart

8 John W. Atkinson grunnleggende tendenser i prestasjonsmotivasjonen lysten til å gå løs på oppgaven – angsten for å mislykkes personen oppgave T-fTs Ta = Ts – T-f Hvilken impuls er sterkest? Ta=prestasjonsmotivasjonen Ts= tendens til å søke suksess T-f= tendensen til å unngå ”failure”

9 mestringsfeltet =læringsrommet ”Det er med andre ord de ”passe” vanskelige oppgavesituasjonene hvor individet ser både mulighet for å lykkes og en viss usikkerhet i så måte, som er mest gunstig for å utløse den motivasjon som ligger latent i mestringsmotivet” Den tredje faktoren i prestasjonsmotivasjonen, om individet knytter noen verdi til målet, har også konsekvenser for den vekkede motivasjon som ligger latent i mestringsfeltet

10 PRESTASJONSMOTIVET AUTONOMT MESTRINSMOTIV SOSIALT PRESTASJONS- MOTIV INDRE KILDE: INDIVIDETS EGEN EKSPERIMENTERING YTRE KILDE: KRAV,VURDERING OG BELØNNING FRA ADRE INSTRUMENTALISME? AUTONOMT MESTRINGSBEHOV OG YTRE BELØNNING

11 POSITIV EGENVURDERING AUTONOMT MOTIV: FORVENTNING OM POSITIV FØLELSE VED Å MESTRE SOSIALT MOTIV: Forventning om anerkjennelse POSITIV FØLELSE VED Å MESTRE Positiv følelse ved sosial anerkjennelse Positiv vurdering av andre Handling, prestasjon DEN GODE SIKEL + + EFFEKTLOVEN (Thorndyke)

12 Den onde sirkel ( de fleste mennesker ønsker i følge Maslow å opppnå anerkjennellse respekt og selvrealisering, men….som igjen gir anerkjennelse i vår kultur HANDLING PRESTASJON NEGATIV VURDERING AV ANDRE Motiv for å unngå å mislykkes: forventning om negativ vurdering VOND FØLELSE (NEDERLAGOPPLEVELSE) _

13 Nederlagsreduserende strategier trekke seg tilbake fra arbeidet gi et falsk inntrykk av flid å sette seg urealistisk høye mål ikke investere noen særlig grad av flid i arbeidet maksimere sjansene for å lykkes ved å sette målet så lavt at ”suksess” er garantert fusk

14 Kan prestasjonsangst reduseres? Lærerollen tilrettelegging av undervisningssituasjoner for å minimere angst særskilte treningsprogrammer for å redusere angst skape en trygg atmosfære rundt selve arbeidet

15 Læreplanen: en allsidig kunnskapsutvikling Kunnskapsmessig, skapende følelsesmessig, moralsk, sosialt selvoppfatning: de oppfatninger og refleksjoner en person har av seg selv som objekt identitet: en subjektiv følelse av å være den samme på tvers av tid og rom, og en visshet om noe konstant og uforanderlig i vårt indre, på tvers av ulike situasjoner personlighet: personlighet er et dypere og mer omfattende begrep

16 DE 8 UTVIKLINGSSONENE - den psykososiale utviklingsprosessen epigenetisk skjema (Erik Erikson) selvstendighet - uselvstendighet, autonomi skam, tvil initiativ - passivitet, skyld dyktighet, flid - underlegenhet identitet - identitetsforvirring vennskap, intimitet - isolasjon produktivitet - unyttighet, stagnasjon grunnleggende - tillit mistillit personlig integritet - fortvilelse, selvoppgivelse modenhet LIVSPERIODE tidlig voksen alder ungdomsalder pubertet skolealder Småbarnsalder (3-6) tidlig barndom spebarnsalder

17 Attribusjonsteori – fortolkningsteori forventninger og den indre stemmen i selvvurderingsprosessen Vår selvoppfatning kan altså formes av andres oppfatning av oss selv (jamfør kap 16) Hva er som danner grunnlaget for menneskets forventninger? Å ha forventninger er å se framover i tid – å forberede det neste øyeblikket ut fra det som har hendt i det foregående. Vi danner oss forventninger om hva som kommer til å skje.. Attribusjonsteori Alt som skjer med oss og rundt oss, alt vi ser og hører, blir omhyggelig filtrert og puttet inn i vår egen forståelsesverden hvor tingene blir tillagt mening (jamfør Piaget og adaptasjonsprosessen) Vi oppfatter derfor ting subjektivt (og forskjellig) Eks: en lærer irettesetter hjemmearbeidet (2-er igjen) til en elev, i beste mening, men eleven opplever dette som personlig kritikk. Elevens tolkning behøver ikke falle sammen med intensjonen hos læreren. Det avstumpede kommunikasjonsmønstret i skolen. Konsens er et nøkkelbegrep – ulikheter i fortolkning av budskap Eks: Historietime i 1.klasse på vgs. Flinke Anne Berit blir ikke hørt.. Eks: Lille Per leter etter matematikkboka si…har en av klassekameratene..? Kausualitet: menneskets søken etter forklaringer rundt hendelsesforløp: årsak - virkning Attribusjonsteori er teori om hvordan vi knytter årsaksforklaringer til det som hender oss. Disse årsakene er viktige, fordi de påvirker forventningene våre.

18 årsaksfortolkninger Det gikk dårlig på matematikkprøven: Skylde på andre (elev A-C) Tar skylden selv (elev B) Positiv forventning til bedre resultat ved neste korsvei (elev D) Passe oppgitthet - jeg er dum (elev E) Indre fortolkning – ytre fortolkning internal eksternal Dilemma: Er årsaksfaktoren noe individet har makt eller kontroll over, eller er det noe som ligger utenfor individets rekkefølge?

19 Bernhard Weiners klassifisering (1979) indreytre stabil ustabil ukontrollerbar kontrollerbar evner trøtthet jevn flid skippertak vanske grad i oppgaven flaks/uflaks læreren, under- visningen hjelp fra andre En og samme årsaksfortolkning kan tillegges flere viktige egenskaper samtidig (tre dimensjoner Tabellen: viser mulige måter å tolke årsaker til suksess og nederlag på

20 Personlighetsegenskaper og årsaksfortolkninger Noen har lett for å ta ting innover seg ….andre legger gjerne skylda på andre Vi har noen gjennomgående mønstre: vi har alle en tendens til å verne vår egen selvoppfatning eks: vi velger mål eller verdier som passer med vårt ferdighetsnivå, vi setter idealer som det er mulig å etterleve vi velger situasjoner, venner og omgangskrets som ikke ”kaster oss ut i kald nedverdigelse”.

21 Selvoppfatning – suksess - nederlag Høy selvoppfatning Ytre årsaker (uflaks) Tolkning av suksess Lav selvoppfatning Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Indre årsaker (manglende evner) Tolkning av nederlag gutterjenter Tolkning av suksessIndre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolkning av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (manglende evner)

22 Sammenhenger attribusjonsteori og prestasjonsmotivasjon Begge teorier fokuserer motivasjon for å lykkes eller motstand mot å mislykkes Begge har en lært forventning som den sentrale drivkraften Trenger vi derfor begge teoriene, eller kan attribusjonsteori alene hjelpe oss til å forstå hvorfor noen er utholdende i sin forventning om å lykkes, mens andre har lett for å gi opp eller lar være å prøve id et hele tatt

23 Lært hjelpesløshet Hva påvirker personens tolkningsmønster? Tidligere erfaringer Alder og modenhet Den intellektuelle utviklingen Sammenligning med andre Andres forventninger (eks. lærerens),

24 Imsen, s. 565 ”….Lærerens forventning fordeles ikke alltid på rettferdig vis i klassen. De kan være influert av fordommer av ulike slag, som kan være knyttet til elevens sosiale status, kjønn, utseende, hudfarge osv. Ytre forventninger fra læreren kan på denne måten ha dramatiske konsekvenser for elevens indre fortolkningsmønster og dermed for den helt sentrale., private forventningsprosessen.

25 Albert Bandura – teori om sosial læring (mestringsforventninger) Forventning om å klare handlingene som er nødvendige Forventninger om resultatet personatferdresultat To slags forventninger; om en klarer handlingene, og om handlingene fører til ønsket resultat (Bandura, 1977) Tidligere erfaring Vikarierende erfaring Verbal overbevisning Emosjonell forhold Personens tolkning


Laste ned ppt "Lærerutdanning for barnetrinnet LUB 1.trinn/pedagogikk/2008-2009 Læringspsykologi Motivasjon og identitet Erik Eliassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google