Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsorientert vurdering Mapper som lærings- og vurderingsreiskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsorientert vurdering Mapper som lærings- og vurderingsreiskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsorientert vurdering Mapper som lærings- og vurderingsreiskap

2 Behavioristisk perspektiv: kunnskap er objektiv og byggger på empirisk erfaring Kognitivt perspektiv: vekt på einskildmenneske si rasjonelle evne til å forstå og danne omgrep og på denne måten skaffe seg kunnskap Sosiokulturelt perspektiv: kunnskap blir konstruert gjennom praktiske aktivitetar der grupper av menneske samhandlar innan eit kulturelt felleskap Vurdering Olga Dysthe Teoretiske perspektiv på vurdering:

3 1)Formativ versus summativ vurdering 2)”high stake”(konsekkvensrik) vs ”low-stake” (konsekvens fattig) testregime 3)Divergent versus konvergent vurdering (Roos, 2002). Ulike perspektiv på vurdering:

4 ..eit vanleg utgangspunkt: n nytte vurderingsordningar som reflekterer det didaktiske og faglege opplegget (Fra prosjektbeskrivelsen til PLUTO-prosjektet)

5 Studier Vurdering Studier Slutt- vurdering Utfordringar: Fokus i diskusjonen rundt mappevurdering er i dag først og fremst: -korleis sikre rettferdig sluttevaluering -korleis sikre den individuelle læringa

6 1) Kompetansetilnærming (”the competency movement”) –Dokumentere kompetanse i høve til detaljerte læringsmål (Instrumentelt) –Utvida curriculum vitae (jobbsøknad) 2) Humanistisk tilnærming (basis i konstruktivisme) –Formål: Fagleg og personleg utvikling, forståing, vekst –Sjølvvurdering –Refleksiv læring og metakognisjon gjennom skriving –Koplar saman læring og vurdering. Olga Dysthe To ulike utgangspunkt for mapper:

7 (’portfolio’=”å bere ark”) ei samling av fagleg arbeid gjort over ein lengre tidsperiode kan innehalde arbeid i ulike sjangrar og medium inneheld refleksjon og sjølvvurdering: kritisk fagrefleksjon + refleksjon over eigen læringsprosess og fagleg utvikling (”metakognisjon”) viser både prosess og produkt Olga Dysthe Kva er ei mappe?

8 Frå skriftleg slutteks. implisitte kriterier konkurranse lærarstyrt produktvurdering innhald I retning av mappevurdering sjølvvurdering medstudentvurd. gruppearb.,prosjekt eksplisitte kriterier samarbeid studentinnflytelse prosessvurdering kompetansar (George Brown, 1997,Helsinki 2000 og Dysthe &Engelsen, 2003) Internasjonale tendensar i vurderingsarbeidet

9 vert lagra og organisert digitalt bygger på same pedagogiske prinsipp som ikkje-digitale mapper nyttar seg av mediespesifikke verkemidlar i læringsprosessar og dokumentasjon er meir eller mindre open og tilgjengeleg for andre Hildegunn Otnes Kva er ei digital mappe?

10 LUKKEDE MAPPER ÅPNE MAPPER Det individuelleDet kollektive Kun studenten selv (og læreren) har innsyn Studentene kan ha innsyn i hverandres arbeider i visse tilfeller Studentene har innsyn i alle medstudenters mapper Mappene ligger åpne på nettet, men noen dokumenter er passordbelagt Alt mappeinnhold er åpent for alle på nettet Ofte assosiert med LMS Ofte assosiert med ”hjemme- sider” Hildegunn Otnes (2003) Ulike grader av åpenhet i digitale mapper

11 Nokre klare konklusjonar frå PLUTO: Det må skapast tid og rom i studiet om IKT skal bli eit sentralt aspekt. Dette føreset at noko av ”det gamle”må takast bort for å gje plass til nye metodar og nytt innhald. Kompetansebygging på IKT-området må inngå som obligatoriske aspekt ved den ordinære opplæringa i faga Pedagogisk endring krev nye vurderingsformer

12 Konklusjon frå PLUTO- prosjektet Mapper ga legitimitet til: –Nye lærings- og arbeidsformer –IKT Dette førte igjen til gode resultat, men først når: Nye lærings- og arbeidsformer var etablert IKT legitimert Og IKT-kompetansen etablert

13 Det synes å vere eit skilje mellom ”harde” og ”mjuke” fag/utdanningar når det gjeld mappepraksis. Kva seier forskning om mapper?

14 mål og eigenart i faget og utdanninga –Læringssyn –Undervisnings- og vurderingstradisjonar –Undervisningsdesign –Omfang og tid Kva bestemmer mappebruk og IKT-bruk i eit fag/ei utdanning?

15 Mapper ser ut til å påverke læringsmiljøet i retning av meir studentaktive arbeidsformer, større studentansvar og endra student- og lærarroller Mapper synleggjer ulike syn på læring og vurdering. Tradisjonell formidlingspedagogikk og eksamenslogikk både hos lærarar og studentar påverkar bruken av mappene i retning av ’oppgåvesamling’ med sterk styring og kontroll Olga Dysthe Kva seier forskning om mapper?

16 Digitale mapper kan fungere som ein pedagogisk endringsagent Men jo… … om ein tek tida til hjelp


Laste ned ppt "Læringsorientert vurdering Mapper som lærings- og vurderingsreiskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google