Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24/06/2015Fred Wenstøp1 Helhetsbilde Fred Wenstøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24/06/2015Fred Wenstøp1 Helhetsbilde Fred Wenstøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 24/06/2015Fred Wenstøp1 Helhetsbilde Fred Wenstøp

2 24/06/2015Fred Wenstøp2 Oversikt Visjon Forretningsidé Problem- stilling Strategisk målhierarki Resultatmål Beslutningsalternativ Ekstern analyse Konsekvens- analyse Intern analyse Problemavhengig målhierarki Beslutnings- tabell Beslutnings- analyse Beslutnings- tager

3 24/06/2015Fred Wenstøp3 Visjon og forretningsidé Del av bakgrunnsinformasjonen i prosjektoppgaven –Informasjonen kan ofte finnes på nettsider –Eller gjennom intervjuer Visjon: hvordan skal vi bli I fremtiden? Forretningsidé: Hvordan skaper vi verdier? Hvis du ikke liker eksisterende formuleringer, foreslå forbedringer og begrunn forslaget Formuleringene er ofte et godt utgangspunkt for å tegne et strategisk målhieraki Pass hele tiden på å gjøre det klart hva som er foretakets ord og hva som er dine egne.

4 24/06/2015Fred Wenstøp4 Strategisk målhierarki Øverste strategiske nivå Viser de viktigste verdier som skapes Nyttig bakgrunn for enhver problemstilling Har målhierarkiet en interessentstruktur, sett interessentene på nivå 2, –deretter følger en forklaring på hva interessene består i – hvilke verdier de er opptatt av – på lavere nivåer.

5 24/06/2015Fred Wenstøp5 Problemstilling En beskrivelse av en situasjon som krever handling –Pluss En indikasjon på hva slags type handlinger det vil være snakk om

6 24/06/2015Fred Wenstøp6 Beslutningstager Klargjør hvem som er beslutningstager: –En person eller forsamling med mandat til å ta avgjørelsen Daglig leder Styre Storting Minister Målene og preferansene i analysen må gjenspeile beslutningstagers verdier

7 24/06/2015Fred Wenstøp7 Problemavhengig målhierarki Et målhierarki er en verdistruktur –Hensikten er ikke å vise hvordan målene skal nås –Men å tydeliggjøre hvilke verdier som står på spill Det har trestruktur En og samme verdi forekommer bare ett sted –Selv om det samme resultatmål kan brukes som indikator for flere verdier Det inneholder som regel en monetær verdi Det skilles klart mellom goder og onder –Goder vil man ha mest mulig av, onder minst mulig Det problemavhengige målhierarkiet –Stemmer overens med det strategiske målhierakiet –Inneholder mål som taler for og i mot alternativene –Inneholder bare mål som blir påvirket av beslutningen

8 24/06/2015Fred Wenstøp8 Resultatmål Resulatmålene ligger på bunnen av det problemavhengige målhierarkiet Numerisk målbare størrelser –Metrisk skala er å foretrekke –Gjør det klart hvordan variablene skal måles og om det er bra med store eller små skårer

9 24/06/2015Fred Wenstøp9 Beslutningsalternativ Når målene og resultatmålene er på plass, er det på tide å finpusse alternativene –Lag en liste over alternative tiltak som beslutningstager kan sette i verk Listen må lages slik at ikke flere tiltak kan settes i verk samtidig –Kan du gjøre A og B hver for seg, men også samtidig, må listen se slik ut: A men ikke B B men ikke A Både A og B Visdomsord Forventninger om konsekvenser er et godt grunnlag for valg

10 24/06/2015Fred Wenstøp10 Sjekk om alternativ og resultatmål henger i hop Alternativene skal bedømmes ut i fra resultatmålene Spør: –Hvis jeg velgeralternativ 1, Vil det være godt eller dårlig i henhold til resultatmål 1? Vil det være godt eller dårlig i henhold til resultatmål 2? … –Gjør dette for alle alternativ og gi begrunnelser Hvis et alternativ ikke påvirker et eneste resultatmål, er det åpenbart at du mangler resultatmål Hvis et resultatmål ikke påvirkes av noe alternativ, er resultatmålet overflødig Det må være grunner for og i mot hvert alternativ Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Alt. 1Alt. 2Alt. 3 Alt. 4

11 24/06/2015Fred Wenstøp11 Ekstern analyse Den eksterne analysen skal foretas på bakgrunn av –bevissthet om hvilke alternativer det er snakk om og resultatmålene som brukes Spørsmålet er: –Hva betyr det jeg har funnet ut om industrien og markedet når det gjelder hvor gode de ulike alternativene er Forklar hvilke faktorer som taler for eller imot de ulike alternativene “Den forventede teknologiske utvikling gjør markedspenetrasjon mindre attraktivt fordi prisene og dermed nettoinntektene sannsynligvis vil synke” Etc.

12 24/06/2015Fred Wenstøp12 Internanalyse Analyse av interne ressurser og kompetanser gir informasjon om hvor gode de ulike alternativene er Prøv å etablere en forbindelse mellom interne ressurser og kompetanse og resultatmålene. –“Vi har gode designere som kjenner markedet, men vi har høye produksjonskostnader. –Å outsource produksjon vil dermed være kostnadsbesparende, –mens å beholde designfunksjonen vil sikre god design”

13 24/06/2015Fred Wenstøp13 Konsekvensanalyse Bruk informasjonen du har fått gjennom den strategiske anlysen og anslå skårer Hvis du mangler informasjon, gjør begrunnede antagelser Ekstern analyse Intern analyse Nøkkel- tall Budsjett etc Beslutningsalternativ Resultatmål Skårer

14 24/06/2015Fred Wenstøp14 Beslutningstabell Kvintessensen av all foregående analyse Fokus for en leser av rapporten Grunnlaget for beslutningsanalysen God praksis hvis du bruker Pro&Con: –Lag to ekstra kolonner, en for verste skårer og en for beste skårer. Dette lager rom for følsomhetsanalyse Vær oppmerksom på muligheten for dominans –Hvis ett alternativ skårer bedre på alle resultatmål enn de andre, hadde du i utgangspunktet ikke noe interessant beslutningsproblem, eller så har du glemt viktige resultatmål

15 24/06/2015Fred Wenstøp15 Beslutningsanalyse Kan gjøres med Pro&Con Representer –risikoaversjon med konkave nyttefunksjoner –subjektiv viktighet med vekter Beregn totalnytter av alternativene Sensitivitetsanalyse Scenario-analysis Anslå subjektive sannsynligheter Beregn forventede nytter

16 24/06/2015Fred Wenstøp16 Sensitivitetsanalyse Det er to hovedkilder for usikkerhet –Skårer Forventede skårer er usikre fordi vi ikke kjenner fremtiden –Vekter Vektene er usikre fordi vi ikke kjenner beslutningstagers følelse for resultatmålenes viktighet, eller hun gjør ikke det selv For å foreta sensitivitetsanalyse, spør: 1.Hvilke skårer eller vekter må endres for å bringe det nest beste alternativet opp på førsteplass – og i hvilken retning må endringene foretas? 2.Er endringer innen rimelige grenser tilstrekkelig?

17 24/06/2015Fred Wenstøp17 Scenario- analyse Hvis hendelser utenfor beslutningstagers kontroll vil ha avgjørende betydning for skårene i tabellen, bør du behandle disse hendelsene som scenarier. En ny teknologi dukker opp Revolusjon i Kina Klimaet skifter raskt Lag to beslutningstabeller – med og uten hendelsen, og beregn nyttene på vanlig måte for begge tabellene (samme vekter) Anslå sannsynligheten for hendelsen (p1) Beregn forventede nytter Scenario 1 Alternativ Resultatmål u1 u2 u3 u4 p1 Scenario 2 Alternativ Resultatmål u1 u2 u3 u4 p2

18 24/06/2015Fred Wenstøp18 Generelt råd Prøv å gi leseren inntrykk av at du skjønner hva du skriver! Den beste strategi for å få til det er å skjønne hva man skriver.


Laste ned ppt "24/06/2015Fred Wenstøp1 Helhetsbilde Fred Wenstøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google