Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lev Vygotsky Læring som en sosial og kulturell prosess.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lev Vygotsky Læring som en sosial og kulturell prosess."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lev Vygotsky Læring som en sosial og kulturell prosess

2 Bakgrunn  Født i Hviterussland 1896, jødisk opprinnelse  Vidunderbarn ”den lille professoren”  Studerte jus, historie og filosofi frem til 1917  Jobbet som lærer, holdt forelesninger, drev psykologisk forskning og skrev vitenskapelige artikler  Dyktig og populær ”psykologiens Mozart”  Doktorgrad i psykologi 1925  Døde 38 år gammel av tuberkulose

3 Vygotsky`s grunnlag MARXISME- PSYKOLOGI- SOSIALISERING  menneskets levevilkår  Mentale redskaper  Kollektive prosesser

4 Vygotskys visjon  Å bygge opp en psykologi som kunne forene den filosofiske siden av marxismen med menneskets utvikling og sosialisering til samfunnsindivid – en psykologi som passet i det unge Sovjetunionen. Tre hovedpunkt:  Levekår  Redskaper  Fellesskap

5 Språket som redskap  Vygotsky ser på språket som vårt viktigste redskap for å tilegne oss kultur og kunnskap. S pråket er et sosialt fenomen. Et redskap vi bruker for å lære og som grunnlag for sosialiseringsprosessen..  De første språkuttrykkene en baby lager er for å få ”kontakt” med eventuelt mor/far, ikke for å ”prate med seg selv”  Språket benyttes både til ytre kommunikasjon og til indre monolog (Albert Åberg og Skybert)

6 Språket som redskap II  Språket bestemmer dine tanker og din bevissthet. ”Språket er gitt oss av samfunnet og dermed blir også bevisstheten et samfunnsprodukt”  Det er viktig for vår læring at språket stimuleres. På denne måten utvikler vi ”tankens byggeklosser”.  Vi benytter språket til å forstå og tolke den ytre verden. For å kunne forstå verden og samfunnet må man mestre språket, jo mer språk du mestres, jo mer kunnskap kan du konstruere.

7 Språket som redskap III  Av barn hører man at de ”prater med seg selv”, det er deres måte å tenke på. De lærer seg ved å høre det høyt. Dette kalles en egosentrisk tale. Denne talen forandrer seg til en ”taus indre” tale som voksen. Dette er språket du bruker for å tenke og reflektere over handlinger.  Deretter splittes språkfunksjonen i to, et språk du kan kommunisere med samfunnet og et hvor du kommuniserer for deg selv. Som er grunnlaget til det du kommuniserer til andre.

8 Mediering  I tillegg til Pavlovs mening om direkte samband mellom respons – stimuli, la Vygotsky til noe han mente var veldig vesentlig. Han satte til et kognitivt redskap mellom stimuli og respons. Han kalte dette redskap for ”tegn”.  Det at (språklige) tegn trekkes inn i forholdet mellom stimulering og handling kalles mediering.  Hva er ei bok? (Hvordan vil du besvare dette spørsmålet?)

9 Vygotsky`s syn på utvikling  Genetisk metode  Utvikling i sentrum for sine studier.  Vite noe om bakgrunnen til personen. Forhistorie og fremtidsplaner.  Vygotsky sa :” Det er bare i bevegelse at en skapning viser hva den er.”  All intellektuell utvikling og all tenking har utgangspunkt i sosial aktivitet.  Utviklingen løper ut fra en tilstand der eleven kan gjøre ting sammen med andre og til en tilstand der det kan gjøres ting alene.

10 Genetisk metode (forts)  Nærmeste Udviklingszone er ikke bare at placere et barn på et udviklingstrin, men at tænke barnet ind i en social sammenhæng Og barnets tilegnelse er således ikke dets egen proces, en tilpasningsproces med faser af assimilation og akkomodation, men især en deltagelse i og derigennem internalisering af de virksomhedsformer, der findes i kulturen. Altså logikken er en organisering af menneskelig praksis, og at lære den er at først deltage i den, siden beherske den, og siden igen internalisere og automatisere den som virksomhed.

11 Kunnskap bygger på utvikling  Kunnskap er avhengig av den tiden og det samfunnet vi lever i. Tankegangen er knyttet opp mot det sosiale.  All kunnskap bygger på den kunnskapen vi har fra før. Utgangspunktet er alltid det kollektive.  Man blir flinkere til å løse individuelle oppgaver når man jobber sammen med andre. Det er alltid lettere å løse problemer sammen.

12 Vygotsky`s syn på læring  Sosialt samspill. Lærer må kunne sette seg inn i elevens sosiale og kulturelle bakgrunn.  Det er læreren selv som har det største ansvaret for at en elev skal lære noe. Og ikke løpe fra ansvaret på dette punktet under dekket at eleven skal selv bære ansvaret.  Ikke tilpasset opplæring – elevene bør beherske et litt høyere nivå enn det eleven allerede behersker.

13 Den proksimale utviklingssonen  Vygotsky sier at ”fordi utviklingen løper fra det sosiale til det individuelle, er det slik at barnet er i stand til å utføre en handling i samspill med andre før det er i stand til å utføre den alene.”  Samarbeid og tilpasset undervisning gjør at eleven kan strekke seg lenger. Alle har et potensial til å utvikle seg. Eleven Hva eleven kan få til alene Den proksimale utviklingssonen Kompetanseorientert : Signaliserer at alle har potensial til ny læring!

14 Vygotsky om undervisning ” Undervisningen er god bare når den løper foran utviklingen for da vekker den til live de funksjoner i den proksimale sonen som er i ferd med å modnes” Undervisningen skal tilpasses elevenes forutsetninger slik at eleven må strekke seg litt. Samtidig må den ikke ligge utenfor det området som eleven har mulighet til å beherske

15 Vygotsky om undervisning II Det er ikke eleven selv, men læreren som har det største ansvaret for elevens læring i skolen. Mester/svenn forhold vil være ideelt. Da er eleven i det rette miljøet for læring.

16 Vygotsky om undervisning III  Jerome Bruner innførte begrepet stillasfunksjonen om lærerens rolle i undervisningen. Læreren (og undervisningen) kan forstås som en ramme (stillas) rundt elevenes læring. Stillaset støtter, men det bestemmer ikke hvordan bygget skal se ut.

17 Lærerens utfordring:  Å bygge stillaset  Bøker, materiell, medelever, lærere, rommet, skolen, uterommet: Hvordan kan dette organiseres for å virke som et best mulig stillas rundt elevenes læring og utvikling?

18 Dialogisk undervisning kjennetegnes ved tre faktorer:  De stiller autentiske spørsmål, spørsmål elevene lurer på, ekte spørsmål, ikke slike der læreren vet hva som er det korrekte svaret på forhånd. slik vi gjør når vi snakker sammen.  Læreren bruker svarene - f.eks. ved å inkorporere dem i neste spørsmål, eller be om komentarer, synspunkter og evt komplikasjoner ved de svarene som ble presentert.  Læreren ga uttrykk for verdsetting av svarene, sa at det var godt tenkt, at dette var viktig, at det var interessant, at det var nyttig

19 Dette bør vi huske Vygotsky for:  Kultur og samfunn er bakgrunnen for vår utvikling.  Språket er vårt viktigste redskap for å oppnå kunnskap.  Tilpasset opplæring – den proksimale utviklingssonen.  To og flere hoder tenker ikke bare bedre enn ett, de er nødvendige forutsetninger for tanken.  Positiv teori – alle kan utvikle evnene sine videre!  Lærerens veiledningsrolle – i motsetning til å styre

20 Oppgave  (To minutter) individuelt: Tenk tilbake til en gang du møtte en lærer som la fram et tema/en sak i ditt fag rent verbalt.  Gå sammen tre og tre: Legg fram temaet for de andre på gruppa og duskuter hva du kan gjøre for å stimulere elevenes tankeprosesser bedre enn din lærer gjorde


Laste ned ppt "Lev Vygotsky Læring som en sosial og kulturell prosess."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google