Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSRETT. OVERSIKT - SÆRPREG Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Lovgivning skaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSRETT. OVERSIKT - SÆRPREG Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Lovgivning skaper."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSRETT

2 OVERSIKT - SÆRPREG Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Lovgivning skaper rammer Lovgivning skaper rammer Presisering gjennom forskrifter, tariffavtaler og reglement Presisering gjennom forskrifter, tariffavtaler og reglement

3 Individuell – og kollektiv arbeidsrett Den enkelte arbeidstaker har i utgangspunktet en svak forhandlingsposisjon Den enkelte arbeidstaker har i utgangspunktet en svak forhandlingsposisjon Rett til organisering gir mulighet til å styrke arbeidstakerens stilling og å jevne ut forholdet mellom partene Rett til organisering gir mulighet til å styrke arbeidstakerens stilling og å jevne ut forholdet mellom partene Parter i en kollektiv avtale er arbeidstakerorg. og arbeidsgiver / arbeidsgiversorg. Parter i en kollektiv avtale er arbeidstakerorg. og arbeidsgiver / arbeidsgiversorg. Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår og danner ramme for den individuelle avtalen Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår og danner ramme for den individuelle avtalen

4 STATLIG VIRKSOMHET Egen lov – tjenestemannsloven med forskrift Egen lov – tjenestemannsloven med forskrift Egen tvisteordning – tjenestetvisteloven Egen tvisteordning – tjenestetvisteloven Egne kollektive avtaler Egne kollektive avtaler Retningslinjer fra departementet Retningslinjer fra departementet Forskjeller mellom statlig regelverk og arbeidsmiljøloven Forskjeller mellom statlig regelverk og arbeidsmiljøloven

5 RETTSKILDER: INTERNASJONAL RETT INTERNASJONAL RETT LOV LOV Ny lov fra 010106Ny lov fra 010106 FORSKRIFT FORSKRIFT FORARBEID FORARBEID TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE REGLEMENT REGLEMENT DEN INDIVIDUELLE ARBEIDSAVTALEN DEN INDIVIDUELLE ARBEIDSAVTALEN ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT

6 RETTSREGELENS OPPBYGNING Ref. ”hva er juss?” Ref. ”hva er juss?” Reglene er fragmentarisk: Reglene er fragmentarisk: Kan være satt sammen av: Kan være satt sammen av: Lov, forskrift, tariffavtale, og reglementLov, forskrift, tariffavtale, og reglement SE ETTER SAMMENHENG! SE ETTER SAMMENHENG!

7 ARBEIDSTAKER: ”enhver som utfører arbeid i annens tjeneste”, aml. §1-8, nr. 1 ”enhver som utfører arbeid i annens tjeneste”, aml. §1-8, nr. 1 Betydning Betydning Avgrensning Avgrensning HelhetsvurderingHelhetsvurdering Typetilfeller:Typetilfeller:

8 ARBEIDSGIVER: ” Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste”, aml. §1-8 nr. 2 ” Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste”, aml. §1-8 nr. 2 Hvem er arbeidsgiver? Hvem er arbeidsgiver? ”den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted” ”den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted”

9 DEN INDIVIDUELLE ARBEIDSAVTALEN

10 Utlysning av stilling: Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Tjenestemannsloven – krav til kunngjøring Tjenestemannsloven – krav til kunngjøring Har utlysningen avtalerettslige følger? Har utlysningen avtalerettslige følger? Formkrav Formkrav Informasjonsplikt Informasjonsplikt Aml. §14-1Aml. §14-1

11 INNGÅELSE AV AVTALE

12 AVTALENS FORM OG INNHOLD Krav til skriftlighet, aml. §14-5 Krav til skriftlighet, aml. §14-5 Tidspunkt for inngåelse, aml. §14-5 Tidspunkt for inngåelse, aml. §14-5 Minimumskrav, aml. §14-6 Minimumskrav, aml. §14-6 Endringer i avtalens innhold, aml. §14-8 Endringer i avtalens innhold, aml. §14-8

13 AVTALEMEKANISMEN PROSEDYRER VED ANSETTELSE PROSEDYRER VED ANSETTELSE MUNTLIGE AVTALER MUNTLIGE AVTALER OMGJØRING OG TILBAKEKALL OMGJØRING OG TILBAKEKALL

14 VALG MELLOM SØKERE ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BEGRENSNINGER I LOV, TARIFFAVTALE, ULOVFESTET RETT BEGRENSNINGER I LOV, TARIFFAVTALE, ULOVFESTET RETT Regler om fortrinnsrett aml. §§14-2 og 14-3Regler om fortrinnsrett aml. §§14-2 og 14-3 Forbudet mot diskriminering, aml. kap. 13Forbudet mot diskriminering, aml. kap. 13 Likestillingsloven §4Likestillingsloven §4 Kvalifikasjonsprinsippet, tjml. §4Kvalifikasjonsprinsippet, tjml. §4 BETYDNING AV INFORMASJONSPLIKT, aml. §14-1 BETYDNING AV INFORMASJONSPLIKT, aml. §14-1

15 PRØVETID Aml. §15 – 6, nr. 1 Aml. §15 – 6, nr. 1 Oppsigelse på grunn av tilpassning til arbeidetOppsigelse på grunn av tilpassning til arbeidet Trenger ikke å vurdere om oppsigelsen er sakligTrenger ikke å vurdere om oppsigelsen er saklig 14 dagers oppsigelses frist14 dagers oppsigelses frist Aml. §15 – 6, nr. 3 Aml. §15 – 6, nr. 3 Prøvetiden er seks månederPrøvetiden er seks måneder

16 MIDLERTIDIG STILLING Aml. §1-1, litra b: trygge tilsettingsforhold Aml. §1-1, litra b: trygge tilsettingsforhold Arbeidstaker skal tilsettes fast, aml. §14-9, nr. 1 Arbeidstaker skal tilsettes fast, aml. §14-9, nr. 1 Unntak, aml. §14-9, nr. 1, litra a til e Unntak, aml. §14-9, nr. 1, litra a til e Opphør av midlertidig stilling, §14-9, nr. 5 Opphør av midlertidig stilling, §14-9, nr. 5 Krav til varsel, aml. §14-9, nr. 4 Krav til varsel, aml. §14-9, nr. 4

17 Nærmere om unntak fra regel om at arbeidstaker skal ansettes fast: Vikariat Vikariat Bestemte oppdrag Bestemte oppdrag Praksis arbeid Praksis arbeid Manglende kvalifikasjoner Manglende kvalifikasjoner Arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmarkedstiltak Idrett Idrett Generell adgang inntil 12 måneder Generell adgang inntil 12 måneder

18 OPPGAVER

19 PLIKTER, STYRINGSRETT OG LOJALITET

20 RETT OG PLIKT Arbeidsavtalen Arbeidsavtalen Utgangspunkt for arbeidstakerens arbeidspliktUtgangspunkt for arbeidstakerens arbeidsplikt Tolkning og utfylling av avtalen Tolkning og utfylling av avtalen Typetilfeller Typetilfeller

21 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å lede, fordele, og kontrollere Arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å lede, fordele, og kontrollere Begrensninger i lov, tariffavtale mv. Begrensninger i lov, tariffavtale mv. RestkompetanseRestkompetanse Typetilfeller Typetilfeller

22 Arbeidstakers troskapsplikt (lojalitetsplikt) Hensynet til bedriftens interesser setter grenser for arbeidstakerens handlefrihet Hensynet til bedriftens interesser setter grenser for arbeidstakerens handlefrihet Hensyn bak regelen Hensyn bak regelen Sanksjoner Sanksjoner Typetilfeller Typetilfeller BiarbeidBiarbeid Grense mot ytringsfrihetGrense mot ytringsfrihet Grense mot handlingsfrihetGrense mot handlingsfrihet Rett til arbeidsresultatetRett til arbeidsresultatet

23 ARBEIDSTID

24 Arbeidsmiljøloven kapittel 10 Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver Rammer for avtale om arbeidstid Rammer for avtale om arbeidstid Aml. §§10-2 og 10-4Aml. §§10-2 og 10-4 TariffavtalerTariffavtaler Bestemmelser om fritid, bla aml. §10-10Bestemmelser om fritid, bla aml. §10-10 Unntak Unntak Aml. §10-12Aml. §10-12

25 Regler om overtid Særlig og tidsavgrenset behov, aml. §10-6 Særlig og tidsavgrenset behov, aml. §10-6 Maksimalgrenser Maksimalgrenser Aml. §§10-6 nr. 4 til 6Aml. §§10-6 nr. 4 til 6 Nærmere om adgangen til å pålegge overtid Nærmere om adgangen til å pålegge overtid

26 LØNN

27 Arbeidstakers vederlag for å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver Avtalefrihet Avtalefrihet Tariffavtaler Tariffavtaler Lønnssystem Lønnssystem TidslønnTidslønn PrestasjonslønnPrestasjonslønn Likelønnsprinsippet Likelønnsprinsippet

28 FERIE OG FRAVÆR

29 FERIE Ferieloven Ferieloven Gjelder for alle arbeidstakere Gjelder for alle arbeidstakere Krav til opptjening Krav til opptjening Varsling og drøfting Varsling og drøfting

30 Permisjon og sykdom Rettslig grunnlag Rettslig grunnlag Avtale, tariffavtale, lovAvtale, tariffavtale, lov Permisjoner med og uten lønn Permisjoner med og uten lønn Sykdom Sykdom OppsigelsesvernOppsigelsesvern FinansieringFinansiering

31 OPPHØR

32 Formkrav Arbeidsavtalen er avgrenset i tid og form Arbeidsavtalen er avgrenset i tid og form §14-9 nr. 5§14-9 nr. 5 Opphør som følge av alder Opphør som følge av alder §15-9 nr. 4§15-9 nr. 4 Oppsigelse fra arbeidstaker Oppsigelse fra arbeidstaker Krav til begrunnelse?Krav til begrunnelse? Oppsigelsesfrister, §15-3Oppsigelsesfrister, §15-3 UgyldighetUgyldighet Oppsigelse fra arbeidsgiver Oppsigelse fra arbeidsgiver Krav til drøfting, §15-1Krav til drøfting, §15-1 Formkrav, §15-4 og 15-5Formkrav, §15-4 og 15-5 Avskjed, §15-14Avskjed, §15-14 Oppsigelsesfrister, §15-3Oppsigelsesfrister, §15-3

33 Vilkår for oppsigelse: Utgangspunkt: Utgangspunkt: krav om saklig grunn, §15-7krav om saklig grunn, §15-7 Regler om prøvetid, §15-6 Regler om prøvetid, §15-6 Vern mot oppsigelse ved svangerskap og fødsel, §15-9 Vern mot oppsigelse ved svangerskap og fødsel, §15-9 Vern mot oppsigelse ved sykdom, §15-8 Vern mot oppsigelse ved sykdom, §15-8

34 Nærmere om vilkåret saklig grunn: Avgrensning mot utenforliggende grunner Avgrensning mot utenforliggende grunner Spørsmål om tilstrekkelig grunn Spørsmål om tilstrekkelig grunn Forholdene på oppsigelsestidspunktet Forholdene på oppsigelsestidspunktet Saksbehandling Saksbehandling Helhetsvurdering Helhetsvurdering Oppsigelse pga forhold ved bedriftenOppsigelse pga forhold ved bedriften Oppsigelse pga arbeidstakerens egne forholdOppsigelse pga arbeidstakerens egne forhold

35 OPPGAVER

36 Prosess Rett til forhandlinger, aml. §17-3 Rett til forhandlinger, aml. §17-3 Fremgangsmåte ved søksmål, aml. kap. 17 Fremgangsmåte ved søksmål, aml. kap. 17 Retten til å stå i stillingen, aml. §15- 11 Retten til å stå i stillingen, aml. §15- 11 Sanksjoner Sanksjoner Ugyldighet, aml. §15-12, nr. 1Ugyldighet, aml. §15-12, nr. 1 Fratreden, aml. §15-12, nr. 1Fratreden, aml. §15-12, nr. 1 Erstatning, aml §15-12, nr. 2Erstatning, aml §15-12, nr. 2

37 Permittering Midlertidig opphør av et arbeidsforhold Midlertidig opphør av et arbeidsforhold Oppsigelsesvern Oppsigelsesvern Spørsmål om hjemmel Spørsmål om hjemmel TariffavtaleTariffavtale SedvaneSedvane Lønnsplikt Lønnsplikt

38 ARBEIDSVERN OG ARBEIDSMILJØ

39 INNHOLD: Formål, aml. §1-1 Formål, aml. §1-1 Vernekrav, aml. §4-1 Vernekrav, aml. §4-1 Gjennomføring, aml. Kap 3 til 9 Gjennomføring, aml. Kap 3 til 9 Sanksjoner Sanksjoner Straff, aml. Kap. 19Straff, aml. Kap. 19

40 KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

41 Innledning: Normdannede for den individuelle arbeidsavtalen Normdannede for den individuelle arbeidsavtalen Parter: Parter: ARBEIDSTAKERSORGANISASJONERARBEIDSTAKERSORGANISASJONER ARBEIDSGIVER / ARBEIDSGIVERSORGANISASJONERARBEIDSGIVER / ARBEIDSGIVERSORGANISASJONER

42 ORGANISASJONSRETTEN HJEMMEL HJEMMEL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER INTERNASJONALE FORPLIKTELSER FN-konvensjonenFN-konvensjonen EMKEMK NORSK LOV NORSK LOV MenneskerettighetslovenMenneskerettighetsloven Grunnloven §110cGrunnloven §110c INNHOLD INNHOLD RETTEN TIL Å ORGANISERE SEGRETTEN TIL Å ORGANISERE SEG RETT TIL Å VÆRE UORGANISERTRETT TIL Å VÆRE UORGANISERT

43 Aktuelle organisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner LOLO KSKS Akademikerne, sykepleierforbundet, lærerlaget, parat, mv.Akademikerne, sykepleierforbundet, lærerlaget, parat, mv. Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidsgiverorganisasjoner NHONHO StatenStaten Norsk rederiforbund,Norsk rederiforbund,

44 Tariffavtaler – arbeidstvisteloven Avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, §1 Avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, §1 Gjelder ubestemte arbeidstakereGjelder ubestemte arbeidstakere Forhold til avtaleretten Forhold til avtaleretten Krav til skriftlighet Krav til skriftlighet Varighet – oppsigelse Varighet – oppsigelse Fredsplikt, §3 nr. 3 Fredsplikt, §3 nr. 3 Ufravikelighetsprinsippet Ufravikelighetsprinsippet Arbeidsretten, §7 Arbeidsretten, §7

45 ARBEIDSKAMP Rett til forhandlinger Rett til forhandlinger Vilkår for å sette i gang arbeidskamp Vilkår for å sette i gang arbeidskamp Kampmidler Kampmidler Arbeidsplikt Arbeidsplikt Sanksjoner ved brudd på tariffavtale Sanksjoner ved brudd på tariffavtale Arbeidsforholdet etter arbeidskamp Arbeidsforholdet etter arbeidskamp

46 OPPGAVER


Laste ned ppt "ARBEIDSRETT. OVERSIKT - SÆRPREG Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Lovgivning skaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google