Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSRETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSRETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSRETT

2 OVERSIKT - SÆRPREG Den individuelle arbeidsavtalen skaper rett og plikt Lovgivning skaper rammer Presisering gjennom forskrifter, tariffavtaler og reglement

3 Individuell – og kollektiv arbeidsrett
Den enkelte arbeidstaker har i utgangspunktet en svak forhandlingsposisjon Rett til organisering gir mulighet til å styrke arbeidstakerens stilling og å jevne ut forholdet mellom partene Parter i en kollektiv avtale er arbeidstakerorg. og arbeidsgiver / arbeidsgiversorg. Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår og danner ramme for den individuelle avtalen

4 STATLIG VIRKSOMHET Egen lov – tjenestemannsloven med forskrift
Egen tvisteordning – tjenestetvisteloven Egne kollektive avtaler Retningslinjer fra departementet Forskjeller mellom statlig regelverk og arbeidsmiljøloven

5 RETTSKILDER: INTERNASJONAL RETT LOV FORSKRIFT FORARBEID TARIFFAVTALE
Ny lov fra FORSKRIFT FORARBEID TARIFFAVTALE REGLEMENT DEN INDIVIDUELLE ARBEIDSAVTALEN ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT

6 RETTSREGELENS OPPBYGNING
Ref. ”hva er juss?” Reglene er fragmentarisk: Kan være satt sammen av: Lov, forskrift, tariffavtale, og reglement SE ETTER SAMMENHENG!

7 ARBEIDSTAKER: ”enhver som utfører arbeid i annens tjeneste”, aml. §1-8, nr. 1 Betydning Avgrensning Helhetsvurdering Typetilfeller:

8 ARBEIDSGIVER: ” Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste”, aml. §1-8 nr. 2 Hvem er arbeidsgiver? ”den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted”

9 DEN INDIVIDUELLE ARBEIDSAVTALEN

10 Utlysning av stilling:
Arbeidsgivers styringsrett Tjenestemannsloven – krav til kunngjøring Har utlysningen avtalerettslige følger? Formkrav Informasjonsplikt Aml. §14-1

11 INNGÅELSE AV AVTALE

12 AVTALENS FORM OG INNHOLD
Krav til skriftlighet, aml. §14-5 Tidspunkt for inngåelse, aml. §14-5 Minimumskrav, aml. §14-6 Endringer i avtalens innhold, aml. §14-8

13 AVTALEMEKANISMEN PROSEDYRER VED ANSETTELSE MUNTLIGE AVTALER
OMGJØRING OG TILBAKEKALL

14 VALG MELLOM SØKERE ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT
BEGRENSNINGER I LOV, TARIFFAVTALE, ULOVFESTET RETT Regler om fortrinnsrett aml. §§14-2 og 14-3 Forbudet mot diskriminering, aml. kap. 13 Likestillingsloven §4 Kvalifikasjonsprinsippet, tjml. §4 BETYDNING AV INFORMASJONSPLIKT, aml. §14-1

15 PRØVETID Aml. §15 – 6, nr. 1 Aml. §15 – 6, nr. 3
Oppsigelse på grunn av tilpassning til arbeidet Trenger ikke å vurdere om oppsigelsen er saklig 14 dagers oppsigelses frist Aml. §15 – 6, nr. 3 Prøvetiden er seks måneder

16 MIDLERTIDIG STILLING Aml. §1-1, litra b: trygge tilsettingsforhold
Arbeidstaker skal tilsettes fast, aml. §14-9, nr. 1 Unntak, aml. §14-9, nr. 1, litra a til e Opphør av midlertidig stilling, §14-9, nr. 5 Krav til varsel, aml. §14-9, nr. 4

17 Nærmere om unntak fra regel om at arbeidstaker skal ansettes fast:
Vikariat Bestemte oppdrag Praksis arbeid Manglende kvalifikasjoner Arbeidsmarkedstiltak Idrett Generell adgang inntil 12 måneder

18 OPPGAVER

19 PLIKTER, STYRINGSRETT OG LOJALITET

20 RETT OG PLIKT Arbeidsavtalen Tolkning og utfylling av avtalen
Utgangspunkt for arbeidstakerens arbeidsplikt Tolkning og utfylling av avtalen Typetilfeller

21 Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å lede, fordele, og kontrollere Begrensninger i lov, tariffavtale mv. Restkompetanse Typetilfeller

22 Arbeidstakers troskapsplikt (lojalitetsplikt)
Hensynet til bedriftens interesser setter grenser for arbeidstakerens handlefrihet Hensyn bak regelen Sanksjoner Typetilfeller Biarbeid Grense mot ytringsfrihet Grense mot handlingsfrihet Rett til arbeidsresultatet

23 ARBEIDSTID

24 Arbeidsmiljøloven kapittel 10
Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver Rammer for avtale om arbeidstid Aml. §§10-2 og 10-4 Tariffavtaler Bestemmelser om fritid, bla aml. §10-10 Unntak Aml. §10-12

25 Regler om overtid Særlig og tidsavgrenset behov, aml. §10-6
Maksimalgrenser Aml. §§10-6 nr. 4 til 6 Nærmere om adgangen til å pålegge overtid

26 LØNN

27 Arbeidstakers vederlag for å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver
Avtalefrihet Tariffavtaler Lønnssystem Tidslønn Prestasjonslønn Likelønnsprinsippet

28 FERIE OG FRAVÆR

29 FERIE Ferieloven Gjelder for alle arbeidstakere Krav til opptjening
Varsling og drøfting

30 Permisjon og sykdom Rettslig grunnlag Permisjoner med og uten lønn
Avtale, tariffavtale, lov Permisjoner med og uten lønn Sykdom Oppsigelsesvern Finansiering

31 OPPHØR

32 Formkrav Arbeidsavtalen er avgrenset i tid og form
§14-9 nr. 5 Opphør som følge av alder §15-9 nr. 4 Oppsigelse fra arbeidstaker Krav til begrunnelse? Oppsigelsesfrister, §15-3 Ugyldighet Oppsigelse fra arbeidsgiver Krav til drøfting, §15-1 Formkrav, §15-4 og 15-5 Avskjed, §15-14

33 Vilkår for oppsigelse:
Utgangspunkt: krav om saklig grunn, §15-7 Regler om prøvetid, §15-6 Vern mot oppsigelse ved svangerskap og fødsel, §15-9 Vern mot oppsigelse ved sykdom, §15-8

34 Nærmere om vilkåret saklig grunn:
Avgrensning mot utenforliggende grunner Spørsmål om tilstrekkelig grunn Forholdene på oppsigelsestidspunktet Saksbehandling Helhetsvurdering Oppsigelse pga forhold ved bedriften Oppsigelse pga arbeidstakerens egne forhold

35 OPPGAVER

36 Prosess Rett til forhandlinger, aml. §17-3
Fremgangsmåte ved søksmål, aml. kap. 17 Retten til å stå i stillingen, aml. §15-11 Sanksjoner Ugyldighet, aml. §15-12, nr. 1 Fratreden, aml. §15-12, nr. 1 Erstatning, aml §15-12, nr. 2

37 Permittering Midlertidig opphør av et arbeidsforhold Oppsigelsesvern
Spørsmål om hjemmel Tariffavtale Sedvane Lønnsplikt

38 ARBEIDSVERN OG ARBEIDSMILJØ

39 INNHOLD: Formål, aml. §1-1 Vernekrav, aml. §4-1
Gjennomføring, aml. Kap 3 til 9 Sanksjoner Straff, aml. Kap. 19

40 KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

41 Innledning: Normdannede for den individuelle arbeidsavtalen Parter:
ARBEIDSTAKERSORGANISASJONER ARBEIDSGIVER / ARBEIDSGIVERSORGANISASJONER

42 ORGANISASJONSRETTEN HJEMMEL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER NORSK LOV
FN-konvensjonen EMK NORSK LOV Menneskerettighetsloven Grunnloven §110c INNHOLD RETTEN TIL Å ORGANISERE SEG RETT TIL Å VÆRE UORGANISERT

43 Aktuelle organisasjoner
Arbeidstakerorganisasjoner LO KS Akademikerne, sykepleierforbundet, lærerlaget, parat, mv. Arbeidsgiverorganisasjoner NHO Staten Norsk rederiforbund,

44 Tariffavtaler – arbeidstvisteloven
Avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, §1 Gjelder ubestemte arbeidstakere Forhold til avtaleretten Krav til skriftlighet Varighet – oppsigelse Fredsplikt, §3 nr. 3 Ufravikelighetsprinsippet Arbeidsretten, §7

45 ARBEIDSKAMP Rett til forhandlinger
Vilkår for å sette i gang arbeidskamp Kampmidler Arbeidsplikt Sanksjoner ved brudd på tariffavtale Arbeidsforholdet etter arbeidskamp

46 OPPGAVER


Laste ned ppt "ARBEIDSRETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google