Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Trusler & vold på arbeidsplassen Arbeidshefte. Målet: Forebygge trusler og vold ved at det blir en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Trusler & vold på arbeidsplassen Arbeidshefte. Målet: Forebygge trusler og vold ved at det blir en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Trusler & vold på arbeidsplassen Arbeidshefte

2 Målet: Forebygge trusler og vold ved at det blir en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen. 2

3 Omfanget av trusler og vold Ca. 5 % av arbeidstakerne i Norge utsettes for vold eller trusler på jobben 1 g i måneden eller oftere Dobbelt så mye vold i offentlig sektor enn i privat sektor Kvinner dobbelt så mye utsatt enn menn: 8 % kvinner mot 4 % menn Kilde: Levekårsundersøkelsen 2006 3

4 4

5 Betydningen for arbeidsmiljøet Trygghet Trivsel Tjenestekvalitet 5

6 1. tema: Trusler og vold Situasjonsbeskrivelse: Forekommer trusler og vold? Snakkes det om det? Gjøres det noe med det? Hva bør gjøres? 6

7 2.tema: Forebygging Få en felles forståelse av trusler og vold Tiltak nytter! Utarbeide en handlingsplan over ulike forebyggende tiltak 7

8 Hvem utøver vold? Alle kan i gitte situasjoner komme med trusler og utøve vold Forskning viser at det er klientene som utøver trusler og vold mot helse- og sosialarbeidere – og i noen tilfeller er de pårørende Utsatte områder er: åpen omsorg, psykiatri og rus 8

9 Årsaker til vold Avvisning Makt/avmakt Frustrasjoner Rus/abstinenser Hevn Kommunikasjonssvikt Grensesetting/interessekonflikter Lære- og atferdsvansker Flerkulturell problematikk 9

10 Situasjoner der vold eller truende atferd kan forekomme Ved uforutsigbare hendelser Når klienten føler seg utrygg eller er redd Kravsituasjoner Når klienten ikke oppnår et sterkt ønske Når klienten er i affekt Når klienten misforstår 10

11 Mulige forebyggende tiltak Redusere stressfaktorer i miljøet som kan utløse vold Tekniske sikringstiltak (Alarmer, bygnings- messige forhold etc.) Mulighet for tilkalling av hjelp og bistand i krisesituasjoner (Alenearbeid. Sikkerhet ved arbeid i andres hjem) Opplæring i konflikthåndtering (Metoder og teknikker) 11

12 Forts.: forebyggende tiltak: Opplæring/ trening i å møte truende og voldelige personer Oppbevaring av gjenstander som kan brukes som våpen Oppbevaring av medisiner og verdisaker Redusere klesdrakt som risiko (F. eks som kulturell provokasjon, lange skjerf/smykker/slips v/kvelningsrisiko, fottøy som forsinker rømming etc.) 12

13 3. tema: Oppfølging og registrering Utarbeide tiltak for krisesituasjoner Utarbeide sikkerhetsrutiner Utarbeide skjema for intern registrering Forskjellen mellom registrering og melding av jobbskader 13

14 Hvis klienten er aggressiv Snakk lavt og sakte, bruk enkle ord og korte setninger Vær rolig, behold øyekontakten Ikke argumenter Ikke gjør brå bevegelser Fortell klienten hva du akter å gjøre Prøv å komme deg raskt ut av en truende situasjon Tilkall hjelp så tidlig som mulig Vær oppmerksom på hvor du står i farlige situasjoner – ha alltid en fluktmulighet Vær bevisst på gjenstander som kan kastes eller brukes som våpen 14

15 Rutiner i en krisesituasjon Én tar ansvaret og styringen i situasjonen Tenk sikkerhet, liv og helse foran materielle verdier I møte med en truende person – vurder avstanden og gå ikke for nær, da risikerer du å bli slått Vær bevisst passiv i møte med en aggressiv person Slå alarm – be om hjelp så tidlig som mulig i truende situasjoner 15

16 Registrering av avvik er viktig Omfanget blir kartlagt og kjent Risikoarbeidsplasser avsløres – gir mulighet for forebygging Tiltak kan rettes direkte mot de områdene der helsefarene er størst Dokumenterer hendelsene og eventuelle skader og/eller senskader dersom den skadelidte har Krav på yrkesskadeerstatning Årsaks- og trendanalyser av registreringene avdekker systemsvakheter (opplæring, arbeidsmiljø, kommunikasjon, utstyr, prosedyrer og rutiner) 16

17 Registrering og meldeplikt Aml § 5-2: Arbeidsgivers plikt til å registrere alle personskader Aml § 5-2: Arbeidsgivers meldeplikt ved alvorlige ulykker og død Aml § 5-3: Legens meldeplikt Aml § 7-2: Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver – arbeidsgiver plikter å informere om yrkesskader/sykdommer og tilløp til ulykker Aml § 6-2: Verneombudet skal påse at ansvaret i § 5-2 blir fulgt opp Ftl. § 13-14 Arbeidsgiver plikter å sende skademeldingskjema NAV 13-07.05 til NAV. 17

18 Arbeidstilsynets definisjon av alvorlig arbeidsulykke : 1.Hodeskader/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige skader 2.Skjelettskader 3.Indre skader 4.Tap av kroppsdel 5.Forgiftning 6.Bevissthetstap pga.arbeidsmiljøfaktor 7.Elektrisk støt 8.Forbrenning, nedkjøling eller etseskader 9.Skader som krever sykehusbehandling 10.Sjokkskader – herunder posttraumatisk sjokk og sterke psykiske påkjenninger 18

19 4. tema: Virkningene av trusler og vold Utarbeide retningslinjer for støtte til en medarbeider som har vært utsatt for trusler eller vold Avklare hvem som har ansvaret for oppfølgingen 19

20 Normale reaksjoner på trusler og vold Redsel som kan gi muskelspenninger, svimmelhet, hjerteklapp, hodepine, svetting, skjelving, kvalme og vondt i magen Varhet mot lyder og synsinntrykk Søvnproblemer og mareritt Psykiske problemer med ustabilt humør, fortvilelse, passivitet, selvbebreidelse og skyldfølelse 20

21 Fysiske skader Sår, slagskader med smerter og hevelser, kutt, bittmerker og bittsår, kloremerker, brudd, forstuinger, bevisstløshet, tannskade, indremedisinske skader, nevrologiske skader, kveling, smitte, avrevet hår m.m. 21

22 Volden rammer flere enn offeret Reaksjoner hos arbeidskolleger Reaksjoner hos pårørende Reaksjoner hos voldsutøver Reaksjoner hos pårørende og venner av offeret 22

23 Etter en voldelig eller truende episode Snakk med arbeidskolleger og leder om tanker som dukker opp Få alt på bordet: angst, aggresjon, redsel, avsky m.m. Gå sammen med nærmeste overordnede nøye gjennom det som skjedde Bruk bedriftshelsetjenesten Ikke vær alene Søk profesjonell hjelp – lege og/eller psykolog 23

24 Råd til ofre for vold Oppsøk lege etter skader som kan føre til sykdom eller senskader Få bistand til å komme raskt tilbake i jobb Motta kollegastøtte og krisehjelp 24

25 Forts. råd til ofre for vold Følg opp ditt ansvar for registrering og melding – be fagforeningen om hjelp Be om at arbeidsgiver vurderer politianmeldelse Krev dine erstatningsrettigheter dersom skadene har konsekvenser for deg 25

26 Rettigheter ved yrkesskade/sykdom - NAV Gir full dekning av utgifter til lege og tannlege, fysikalsk behandling, legemidler og utstyr og hjelpemidler, transport En rekke særfordeler ved yrkesskade Ménerstatning ved varig medisinsk invaliditet på 15 % eller høyere 26

27 Rettigheter ved yrkesskade/ -sykdom. Forsikringsselskapet Lidt inntektstap Tap i framtidig erverv Utgifter som trygden ikke dekker Ménerstatning Erstatning til etterlatte ved død 27


Laste ned ppt "1 Trusler & vold på arbeidsplassen Arbeidshefte. Målet: Forebygge trusler og vold ved at det blir en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google