Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og rettigheter. Grunnloven,menneskerettigheter,lov om barn og foreldre,lov om barnevernstjenester,barnehage loven og opplæringsloven. Larsen og Slåtten(2006)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og rettigheter. Grunnloven,menneskerettigheter,lov om barn og foreldre,lov om barnevernstjenester,barnehage loven og opplæringsloven. Larsen og Slåtten(2006)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og rettigheter. Grunnloven,menneskerettigheter,lov om barn og foreldre,lov om barnevernstjenester,barnehage loven og opplæringsloven. Larsen og Slåtten(2006) kap 15 Høstmælingen(2005); Hva er menneskerettigheter. Univ forlaget Hog Rammeplanen for barnehager(2006). Temaheftet om medbestemmelse(2006)

2 Barn har universelle rettigheter;
Skape større likhet mellom barn En alminnelig samfunnsansvar for alle barn Barns rett til å bli hørt i rettslike saker Barnets beste- beskyttelse for barn Verne og bedre barns oppvekstvilkår Politisk pressmiddel overfor offentlig forvaltning.

3 Maktfordelingsprinsippet
Rettsstat - grunnloven Folkeviljen Den lovgivende makt,skal deles mellom den utøvende makt og den dømmende makt. Media som den fjerde statsmakt.

4 Menneskerettighetene
Grunnleggende rettigheter og friheter som individene har overfor statens myndigheter. Konvensjoner/traktater – avtaler stater gjør ved å rette seg etter. Individene har rettigheter, myndigheter har plikter. Menneskerettighetene kan ses på som en balansering av maktulikhetene mellom myndigheter og individer. (Høstmælingen 2005)

5 Barnekonvensjonens tre prinsipper;
Barnets rett til å bli forsørget Beskyttelse Deltakelse Barneombudet skal følge med på at lovgivningen til vern av barns interesser blir fulgt.

6 Barnehagen er en møteplass med mange hensikter;
Inkludere barn og voksne i et (lokal)samfunn. Tilrettelegge for å utøve demokrati og frihet. Fleksible former for sosial støtte. Omfordele resurser blant barn som en sosial gruppe.

7 Lov om barnehager (barnehageloven).
§7 Krav om barnehagens standard og krav for stegning §3 § 16 personalets kompetanse – kan gis dispensasjon §20 krav om politiattest

8 Ny formålsparagraf NOU:2007:6
Barnehageloven § 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på naturen og hverandre. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

9 Barnehageloven § 2 Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

10 1.3 Barnehagens verdigrunnlag
Arbeid med kjønn i barnehagen kan det også dreie seg om demokrati og medvirkning? Forestillingen om likhet i et samfunn forutsetter at vi har like verdier og kulturelt ståsted. Likestilling handler om verdier og motiver for handlinger.

11 Selvbestemmelse Selvbestemmelse ved fylt 18 år
§33 i barnehage loven gir gradvis deltakelse Atikkel 12 i barnekonvensjonen; rett til å si sin mening Medbestemmelse en vei mot selvbestemmelse.

12 Lov om barn og foreldre;
Farskap Samværsrett Forelderansvar Omsorgsplikten Daglig omsorg Samtykke §44 retten til samvær

13 Lov om barneverntjenester;
Barnevernstjenesten skal tale barnets sak og være barnas representant når ikke foreldrene makter omsorgsoppgaven - skal gi mulighet for hjelp til familien og barnet på tidligst mulig tidspunkt - har som utgangspunkt at det beste er at barn vokser opp hos sine foreldre. Barn har rett til egen”talsperson”

14 Framtidens barn Nye utfordringer i en forandret verden.
Barn av misbrukere. Ny definisjon av omsorgssvikt; relatert til sosial integrasjon og sosial kompetanse. Nye grupper – nye løsninger.

15 Barnevernets dilemma:
For tidlig – for sent, for mye – for lite. Når skal det gripes inn? Hvor lenge? Frivillighet eller tvang? Tillit til barnevernet hos andre profesjoner. Er alternativet bedre enn foreldrene? Hvor mange forsøk har en? Hvor mye kan det koste før intensjonene blir borte, eller snur seg til sin motsetning?

16 Førskolelærerens meldeplikt § 22 i barnhageloven.
Skrive ned situasjoner som vekker bekymring for enkeltbarn. Huske å sette dato og klokkeslett Tilføre nedtegnelser fra eventuelle vitner. Husk du skal melde fra til styreren og deretter til foreldrene at du er bekymret.

17 Barnevernet og medias rolle
Kjennskap gir tillit. Konsekvent vaktbikkje – som skaper kontroll, men også myter. Barnevernet er alltid godt stoff – den tragiske historien.

18 Taushetsplikten: Loven er både i § 20 barnehageloven og forvaltningsloven. Personlig forhold Samtykke kan gi dispensasjon Når er man profesjonell – etikk og lovgivning

19 Opplæringsloven: Rett og plikt til opplæring
Plikt – ved opphold i landet over 3 mnd Tilpasset opplæring Rett men ikke plikt til spesialopplæring

20 Å respektere barns rettigheter forandrer måten voksne tenker på seg selv i møte med barn.
Barnekonvensjonen forandrer ikke bare barns status men også voksnes status.

21 Mappe (gruppe) Du/Dere skal velge deg/dere en Artikkel i barnekonvensjonen. Deretter skal du drøfte denne artikkelen i forhold til de andre lovene dette berører. Deretter skal dere si noe om hvilke konsekvenser dette får for barnehagen. Kom gjerne med forslag hvordan dette konkret skal gjøres i barnehagen. Dette skal presenteres for de andre studentene/Rønnaug på fredag Husk! Alle skal si noe! Husk det er ikke morsomt å høre på noen som leser opp. .(øvelse til muntlig)


Laste ned ppt "Barn og rettigheter. Grunnloven,menneskerettigheter,lov om barn og foreldre,lov om barnevernstjenester,barnehage loven og opplæringsloven. Larsen og Slåtten(2006)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google