Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008

2 Disposisjon Kva er behova om 10 år – 20 år? Kva er vårt nedslagsfelt – geografisk.. ? Kva er vår utdanningsprofil? Korleis bør den vere om 10 – 20 år? Oppsummering

3

4 6 Folkemengde per 1. januar, etter fylke og kommune. Registrert Framskrevet , alternativ MMMM Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark

5 502 Molde Ålesund Kristians Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes

6

7

8 15-74 år år år år år år år 2310 Universitets/høyskolelektor er mv %7 %34 %28 %23 %7 % 2320 Lektorer/adjunkter vg. skole %2 %27 %39 %31 %1 % 2340 Spesialpedagoger %1 %23 %40 %32 %3 % 3310 Grunnskolelærere %2 %38 %35 %24 %1 % 3320 Førskolelærere %5 %60 %28 %5 %0 % 3460 Sosionomer ol %4 %45 %35 %15 %1 % 3491 Journalister ol %7 %47 %28 %13 %2 % NORGE 2007

9 Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring, kjønn, alder, tid Sysselsatte personer etter bosted 15 Møre og Romsdal2007 Undervisning Menn år år år år år år år 111 Kvinner år år år år år år år 135 SNART 3000 ELLER 1/3 OVER 55 ÅR 2007 Sysselsatte personer etter bosted 15 Møre og Romsdal Helse- og sosialtjenester Menn år år år år år år år 131 Kvinner år år år år år år år 325 OVER 5000 OVER 55 ÅR – 20%

10 Behova framover Store behov for våre “regionale” profesjonsutdanningar, spesielt lærarar i M&R og i landet – minst 300 pr år i M&R Folketalet i vår ”region” (Sunnmøre) er jamt stigande og om lag i takt med landet Megatrendar: –Globalisering –Berekraft –Sjølvrealisering –Demografi - eldrebølga –Urbanisering –Manglande offentleg styring

11 Vidaregåande skule M&R haust 2007 – Barstad Møreforsking Volda

12

13

14 Vår målgruppe er Allmennfag primært: Kva betyr det når berre 9 % vil bu i fylket etter VGS – heile 35% i storby?

15

16

17

18

19 Vår rekruttering og studieprofil ”Vår region” Mediautdanning Profesjonsutdanning Nettutdanning Masterutdanning (Dei andre)

20 Dei viktige profesjonsutdanningane Møre og Romsdal Oslo og ARest Norge S&F

21 450 opptatt M&R

22

23 Population change 1990 to 98 Commune level 0,1 % grensa for Opptak innb.

24 Media-utdanningane

25 Opptak : 353

26 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE % % % % % % Gj.snitt % Journalistikk

27

28 55% M&R og S&F

29 MID % MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE

30 Opptak 2008

31 Mediefeltet Dei mest nasjonale av profesjonsutdanningane våre Svært viktig å vidareutvikle – halde vår nasjonale rolle Journalistikk bør vidarutviklast innanfor noverande strategi Kan Info og MID samarbeide – samordnast betre – ei utdanning med spesialisering – klarare profilering? Kva med etter- og vidareutdanning? Bør ha masterutdanning så snart som råd for å halde på ry og dyktige fagfolk

32 Dei regionale profesjonane – fordi det er tilbod i ”alle regionar”

33 Opptak : 291

34 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % % % % % % Gj.snitt % BARNEVERN

35 Barnevern – opptak 2008 Barnevern HovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg Høgskule StudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark Bodø Sogn og Fjordane Lillehammer Volda

36 Opptak 2003 – 2008: 299

37 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % % % % % % Gj.snitt % SOSIONOM

38 Sosionom – opptak 2008 SosionomHovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg Høgskule StudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark Bodø Sogn og Fjordane Lillehammer Volda

39 Opptak : 452

40 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % % % % % % Gj.snitt % ALLMENNLÆRAR

41 Allmennlærarutdanning – opptak 2008 AllmennlærarHovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg HøgskuleStudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark Tromsø Bodø Nesna Nord Trøndelag Sogn og Fjordane Stord Haugesund Telemark Hedmark Volda

42 Opptak : 285

43 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE 2003 % % % % % % Gj.snitt % FØRSKULELÆRARUTDANNING HEILTID

44 Førskulelærar – opptak 2008 FørskulelærarHovudopptakVaraopptakEtterfyllingRestetorg HøgskuleStudieplassarNetto tilbodTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svarTilbodJa svar Finnmark Tromsø Bodø Nesna Nord Trøndelag Sogn og Fjordane Stord Haugesund Telemark Hedmark Volda

45 Volda/ Ørsta Ulstein/ Hareid Herøy/ Sande/ Vanylv en Åle- sund Rest Ålesun dr Molde Rest Roms- dal Kristian -sund Rest Nordmøre Barnevern Sosionom Allmenn- lærar Førskule- lærar Førskule- lærar, deltid Kvifor er rekrutteringa frå Hareid/Ulstein så lavt for alle desse utdanningane? Er nordre Sunnmøre og Romsdal spesielle satsingsområde for deltidsutdanningar? Om nød: heiltidsklasser i Ålesund – Molde? Nye tilbod retta mot: ”eldrebølgja”? Nasjonal og/eller internasjonal marknad?

46 ”Dei regionale profesjonsutdanningane” HVO har god søkjing og opptak samanlikna med andre høgskula i distrikta Førskulelærarutdanninga er den klart mest ”lokale” av utdanningane Dei rekrutterer alle 2/3 eller meir av studentane frå M&R og S&F. Må vidareutvikle kontakta med regionen Lærarutdanning – både 1 – 7 og 5 til 10. Nye nasjonale tilbod i tillegg – med spesialisering (media, kultur, internasjonalt arbeid..)?

47 Kulturfag

48 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORD ANE OSLO OG AKERS HUSANDRE % % % % % Gj.sni tt % Musikk BA MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORD ANE OSLO OG AKERS HUSANDRE % % % % % Gj.snitt % Idrett og friluftsliv BA

49

50 Opptekne 2008

51

52 Opptak 2008Opptak Idrett årseining 2008

53 Kulturfaga Er mindre regionale enn profesjonsutdanningane Har dei potensiale til å bli nasjonale studium? –Kva vil det eventuelt krevje av profilering, marknadsføring m.m.? –Bør talet ”inngangsportar” reduserast frå 5 til 3 - 2? (MID, IF, KUNST) – jamfør journalistikk –Kva med spesialisering av førskulelærarutdanning og lærarutdanning

54 Nettstudium Mange ulike tilbod – men berre volum innan historie og … Samarbeid med eksterne aktørar – Studiesenteret – fungerer det? Er dette eit ”nødområde” eller eit ”satsingsområde” I tilfelle satsing – innan kva fag og kva krevs av støtteapparat?

55

56 Historie nett og lokalt MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE OSLO OG AKERSHUSANDRE % % % % % Gj.snit t %

57 Grunnutdanningane Bortsett frå media og nettunderviste fag er vårt rekrutteringsområde Sunnmøre og Nordfjord Kan vi utvikle fleire program nasjonale/int?: –Kulturfag –Spesialitetar – sosialt arbeid i utviklingsland Kva må til for å ”heve” program til eit høgre geografisk nivå? Kva må til for å sikre betre rekruttering i kjerneområdet og i randområdet – profil, status, namn, marknad, marknadsføring..? Kva program må vi ha ut frå eit regionalt ansvar – nye, vidareutvikle …

58 Masterutdanningane Møre og Romsdal

59 Opptak 2006 – 2008: 58 81% frå M&R, S&F og Hordaland

60 Opptak 2005 – 2008: % frå M%R og S&F

61 Master – vegar: ”Kurs-master” – profesjon – 30 p. oppgåve – minst 15 studentar pr. kurs – minst 5 helst 10 med doktorgrad i stab? –Variant 90 p. erfaringsbasert master kan bli meir aktuell i framtida for å få gjennomstrøyming. ”Forskar-studentar” – fag – minst 60 p. oppgåve – rettleiingsbasert – høg fagkompetanse – minst 3 med doktorgrad? ”Samarbeids-master” – døme leiing HiNT + Handelshøiskolen i København – vi ”juniorpartnar” – kompetanse til å drive kurs og litt rettleiing – fagleg ansvar hjå seniorpartnar – krev nøkkelpersonar/kompetanse til kurs

62 Våre master i dag Planlegging Og leiing Meistring og myndiggjering PROFESJON FORSKING Spesialpeda- gogikk Mykje samarbeid Lite samarbeid Nynorsk skriftkultur Kulturmøte

63 Utfordringar master Kva masterutdanningar bør vi ha – dagens? + journalistikk/media, kulturfag.. – kvifor, kva krev det? Kva skal vi ha av eigne masterutdanningar og korleis bør vi organisere dei – internt samarbeid - sams modulisering/kurs m.m. – stab … - ”eige program”? Kven bør vi samarbeide med eksternt, om kva – kvifor – korleis? Korleis rekruttere tilstrekkeleg kompetanse?

64 Alle opptak v. HVO samla AvdelingTilbod gittJa svar MøttProsentvis frammøte i fht. tilbod AHF ,6% AKF ,1% AMF ,4% ASH ,3% IAa118654,5% Samla ,6% Samordna opptak AvdelingTilbod gittJa svarMøttProsentvis frammøte i fht. tilbod AHF ,4% AKF ,6% AMF ,6% ASH ,4% Samla % KVIFOR SÅ STORT FRÅFALL?

65 Utfordringsfelt Mediautdanningane – korleis halde på status og vidareutvikle dei? Dei regionale profesjonsutdanningane – vidareutvikling av ”marknad” og utdanningar Kulturfaga – utviklast til nasjonale fag – organisering - profilering? Nett – etter- og vidareutdanning Masterutdanningane – eigne – samarbeid Strategisk studienemnd? KORLEIS GJERE HVO MEIR ATTRAKTIV?


Laste ned ppt "Strategiske utfordringar for utdanning HVO Rektor Jørgen Amdam September 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google