Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikostyring i HiT - oktober 20081 RISIKOSTYRING - implementering i HiT Henning Hanto.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikostyring i HiT - oktober 20081 RISIKOSTYRING - implementering i HiT Henning Hanto."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikostyring i HiT - oktober 20081 RISIKOSTYRING - implementering i HiT Henning Hanto.

2 Risikostyring i HiT - oktober 20082 Bakgrunn Formål Verktøyet Integrering i eksisterande prosessar Implementering i HiT Døme og øvingar INNFØRINGSKURS OKTOBER 2008

3 Risikostyring i HiT - oktober 20083 Me må! Reglement for økonomistyring i staten, nytt frå 2004: ”§ 4 Grunnleggende styringsprinsipper Alle virksomheter skal: a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet b) sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd c) sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag Departementene skal i tillegg fastsette overordnede mål og styringsparametere for underliggende virksomheter, jf. § 7. Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet.”

4 Risikostyring i HiT - oktober 20084 Direkte pålegg Kunnskapsdepartementet har pålagt sektoren å ta i bruk risikovurdering: ”Institusjonane skal ha gjennomført vurderingar av risiko og vesentlege forhold i verksemda ved utarbeidinga av planar for 2008.” St.prp.nr. 1 (2007-2008).

5 Risikostyring i HiT - oktober 20085 Direkte pålegg Dei gir seg ikkje: ”Risikostyringa i institusjonane skal fungere som ein prioriteringsmekanisme i styringa av den einskilde institusjonen, og inngå som ein integrert del av styringa av verksemda. Departementet vil framover følgje institusjonane sitt arbeid med å bruke og dokumentere arbeidet med risikostyring.” St.prp.nr. 1 (2008-2009).

6 Risikostyring i HiT - oktober 20086 Etatsstyring 2008 - Tilbakemeldinger til institusjonen (……….) KD viste til HiTs dokument med risikovurderinger som ble overlevert på møtet og ber om at risikovurderinger tas med i Rapport og planer. HiT må fortsette arbeidet med å implementere system for risikostyring i organisasjonen og foreta risikovurdering av alle virksomhetsmål.

7 Risikostyring i HiT - oktober 20087 Omfattande oppskrifter Det finst fleire verktøy og mykje teori. Vårt byggjer på metodikk utvikla av SSØ. Det må utviklast vidare av oss sjølve. ”Risikostyring i staten. Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen. Metodedokument.” SSØ des. 2005. 51 s. http://www.sfso.no/upload/forvaltning_og_analyse/risikostyring/NY_Metodedokument_06012006.pdf ”En veileder for mål – og resultatstyring i universitets – og høyskolesektoren”. UHR jan. 2007. 23 s. http://www.uhr.no/documents/RAPPORT_2_Veileder_MRS__i_UH_sektoren_.pdf http://www.uhr.no/documents/RAPPORT_2_Veileder_MRS__i_UH_sektoren_.pdf ”Veileder: Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter”. SSØ des. 2007. 26 s. http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=hpgrs&pageid=1 http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=hpgrs&pageid=1 Fullverdig innføring er ein prosess som må gå over fleire år, seier SSØ. Men KD masar, for Stortinget er utålmodig, og Riksrevisjonen er riset bak spegelen.

8 Risikostyring i HiT - oktober 20088 Men vil me? Svara og tilnærmingane kan vere mange, og meir og mindre konstruktive sabotere, ironisere, kritisere, resignere, akseptere, implementere, vurdere, prioritere, evaluere, reparere, revidere, presisere, kalibrere, reformere, aktivere, applaudere …

9 Risikostyring i HiT - oktober 20089 Nyttig verktøy eller ny pliktøving? Mistrur me nytta, men gjer det av plikt, gjer me det minste me kan sleppe unna med. Da blir det ein administrativ rutine. Vil me at det skal kome til nytte, prøvar me å bruke og utvikle metoden slik at me får ein meirverdi. Da krevst det at leiarane engasjerer seg aktivt, og trekkjer med dei som er ansvarlege for dei ulike måla og tiltaka. Går me for langt, kan me grave oss så ned i rubrikkar og detaljar at me armar oss ut og misser oversynet. Innsatsen me legg ned bør altså vere kostnadseffektiv, ved at me konsentrerer oss om det som verkar fornuftig og relevant.

10 Risikostyring i HiT - oktober 200810 å identifisere hendingar og tilhøve som kan føre til at vi ikkje når måla våre, og å finne tiltak som reduserer risikoen, for å auke sjansen til å lukkast. Risikostyring er:

11 Risikostyring i HiT - oktober 200811 Dei sentrale spørsmåla er: Kva er målet? Kor vesentleg er det? Kva er dei viktigaste føresetnadene for å få det til? Kva hendingar eller tilhøve kan hindre oss? Kor sannsynleg er det at dei inntreffer? Kor store blir konsekvensane om så skjer? Held vi fast på målet likevel? Kva kan vi gjere for å redusere risikoen? Korleis følgjer vi med på utviklinga?

12 Risikostyring i HiT - oktober 200812 Sviktande risikoanalyse? Fanny Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers Nedre Romerike Vannverk Oslo Sporveier – Flexus Stortingets pensjonsstyre Telenor i Bangladesh SV - gratis skolemat Forsvaret – budsjettstyring Rikshospitalet - pasienthotell Tromsø 2018 Island

13 Risikostyring i HiT - oktober 200813 Terminologi HiTs årsplan følgjer målstrukturen til KD: Sektormål (før ”hovudmål”) KD Verksemdsmål (før ”delmål”) KD + HiT Styringsparameter (før ”resultatmål”, ”resultatindikator”) KD + HiT Måltal (før ”resultatmål”) HiT. Kan fordelast Kvalitative styringsparameter (før ”utvalde område”) KD + HiT + (driftseining) Titaksplanar ved driftseiningane i HiT: Tiltak Driftseining (rektor) I tillegg snakkar me om oppgåver – føremål – verksemdsidé – visjon - strategi

14 Risikostyring i HiT - oktober 200814 Litt om mål Ulik terminologi, ulikt presisjonsnivå God styring krev klare mål S pesifikke M ålbare A ksepterte R ealistiske T idsavgrensa E nkle = SMARTE MÅL.. og ikkje for mange..

15 Risikostyring i HiT - oktober 200815 RisikostyringKvalitetssikring og arbeid for betre måloppnåing ved hjelp av systematisk risikoanalyse og oppfølging. Kritisk suksessfaktor (KSF)Viktig føresetnad for å nå eit bestemt mål eller å lukkast med eit tiltak eller prosjekt. RisikofaktorMogleg hending, tilhøve eller utvikling som kan hindre eller gjere det vanskelegare å nå målet. Kallast og ”risikomoment” eller ”risiko” (!) Sannsyn(lighet)Kor sannsynleg det er at risikofaktoren inntreffer. KonsekvensKor stor verknad det har for sjansen for å nå målet dersom risikofaktoren inntreffer. RisikoProduktet av sannsyn og konsekvens. RisikotoleranseKor stor risiko ein er villig til å ta før ein endrar målet eller set inn tiltak for å redusere risikoen. ”Risikovilje”.

16 Risikostyring i HiT - oktober 200816 Arbeidsskjema

17 Risikostyring i HiT - oktober 200817 To dimensjonar Tiltak

18 Risikostyring i HiT - oktober 200818

19 Risikostyring i HiT - oktober 200819 Ingen eksakt vitskap Kor stor er ein stor risiko? Kan risikotoleranse talfestast? Skjønet må kalibrerast! Kor legg vi innsatsen?

20 Risikostyring i HiT - oktober 200820 Risikovurderingane skal integrerast i og forbetre mål- og resultatstyringa, slik at sjansen for å lukkast blir større.

21 Risikostyring i HiT - oktober 200821 frå detaljstyring til Målstyring PengarMål Mål- og resultatstyring PengarMålResultat Risikostyring Kvalitetsstyring RBF

22 Risikostyring i HiT - oktober 200822 Risikostyring: prosessen Mål/tiltak Kritiske suksessfaktorar Risikofaktorar sannsyn konsekvens = risiko Tiltak risikotoleranse Risikovurdering/ risikoanalyse Kontroll/oppfølging =åtgjerder

23 Risikostyring i HiT - oktober 200823 Oppfølging Gjennomgang i leiargruppa på fastsette tidspunkt etter denne malen: Ligg det an til at målet blir nådd? Har det skjedd noko som endrar på risikovurderingane? Kva tiltak/åtgjerder er gjennomførte for å redusere risikoen? Bør nye tiltak setjast i verk? Bør målet justerast?

24 Risikostyring i HiT - oktober 200824 Nytt styrings- og leiingsverktøy? Planverket blir reelt styrande for verksemda Tettare oppfølging av fastsette planar Klarare ansvarstilhøve Meir systematisk rapportering om stoda Betre informasjonsflyt mellom nivåa i organisasjonen Betre støtte ovanfrå Meir realistiske prioriteringar Eit meir dynamisk planverk Kan eit dataverktøy for planlegging og oppfølging lette arbeidet?

25 Risikostyring i HiT - oktober 200825 Risikovurdering på ulike nivå Institusjon Driftseining Institutt /gruppe System og arbeidsprosessar Risiko knytt til overordna strategiar og mål. Strategisk plan, årsplan, større endringar og prosjekt Risiko knytt til delmål og tiltak som eininga har ansvar for. Tiltaksplanar, endringar og prosjekt Risiko ved tiltak, aktiviteter og leveransar. Framdriftsplanar, prosjekt m.v. Risiko knytt til system, prosessar, arbeidsmåtar og dagleg drift

26 26 Utviklingsnivå for risikostyring Ad hoc basert Udokumentert 1. Ad hoc Risikopolicy for avgrensa område Spesifikke risikofaktorar Dokumentert 2. Område- basert Risikopolicy for heile verksemda Risikostyring koordinert på øvste leiar- nivå Komplekse mål som gjeld fleire avdelingar 3. Koordinert Heilskapleg og systematisk risikostyring på alle nivå Integrert i avgjerds- og styringsprosessar 4. Heil- skapleg Tilfeldig, usystematisk Medvete, systematisk med stor nytteverdi for verksemda

27 Risikostyring i HiT - oktober 200827 Status i HiT Pålegg frå KD – metodedokument SSØ m.v.hausten 2006 Presentasjon/opplæring/øvingar i leiargruppaapril 2007-oktober 2007 Prosjekt- og arbeidsgruppe plan-/rapport 2007: Dokumentet ”Eit enkelt opplegg for risikovurdering” mai 2007 Styresak om plan- og rapporteringsarbeidet, m.a. risikostyringdesember 2007 Veileder fra SSØ: ”Hvordan få en god start…”desember 2007 Leiargruppa: Risikovurderingar av ein del sentrale mål i høgskolens årsplan for 2008november 2007-januar 2008 Ny arbeidsgruppe plan-/rapport 2008april 2008 Rutinar for oppfølging av planverket hausten 2008mai 2008 Framlegg til risikopolicy for HiTseptember 2008 Framlegg til implementeringsplanseptember 2008 Framlegg til opplæringsplanseptember 2008 Gjennomføring av opplæringoktober 2008 Risikovurderingar av mål i årsplan 2009desember 2008-januar 2009 Risikovurderingar av viktige tiltak i tiltaksplanane for driftseiningane i 2009januar-februar 2009 Vurdering av dataverktøy for oppfølging/styring2008/2009 Vidareutvikling av opplegget for risikovurdering2008 og framover Vidareutvikling av høgskolens mål- og resultatstyring2008 og framover

28 Risikostyring i HiT - oktober 200828 Frå ”risikopolicy” Fastset mål, prosessar og ansvarstilhøve. Mål: Forbetre styringsprosessane, så sjansen aukar for at høgskolen når sine mål. Innsats ut frå kost-nytte-perspektiv. Del av kvalitetssikringa. Integrert i mål- og resultatstyringa. Del av arbeidet med års- og tiltaksplanar, større prosjekt, system og arbeidsprosessar. Oppfølging i leiarmøte på fastsette tidspunkt året igjennom. Ansvaret følgjer strukturen i lineorganisasjonen. Styret: Det overordna ansvaret. Rektor og høgskoledirektør: Felles ansvar for gjennomføring, innhald og oppfølging Leiarane for driftseiningar og seksjonar: Tilsvarande ansvar i sine einingar. Medarbeidarar: Medverke innanfor sine arbeidsfelt.

29 Risikostyring i HiT - oktober 200829 Frå ”implementeringsplan” Mål: Innan 01.03.10 skal Høgskolen i Telemark ha eit fungerande og fullt ut tilfredsstillande system for risikovurdering som er integrert i arbeidet med mål og resultatstyring. Innan 01.03.09 skal det vere implementert eit system for risikostyring på institusjons- og driftseiningsnivå, og risikovurderingar av nokre sentrale mål og tiltak skal vere gjennomførte og dokumenterte.


Laste ned ppt "Risikostyring i HiT - oktober 20081 RISIKOSTYRING - implementering i HiT Henning Hanto."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google