Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i spesialpedagogikk Forelesning med Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold A2A og A2B Kilder: Befring, E. og Tangen R.: Spesialpedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i spesialpedagogikk Forelesning med Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold A2A og A2B Kilder: Befring, E. og Tangen R.: Spesialpedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i spesialpedagogikk Forelesning med Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold A2A og A2B Kilder: Befring, E. og Tangen R.: Spesialpedagogikk

2 Spesialpedagogikk: problemområder, perspektiver og tilnærminger  Fagområdet skal bidra til læring, personlig utvikling og livskvalitet ved verdige opplæringsvilkår for funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte barn, unge, voksne og eldre  Arbeidet for å realisere dette målet er spesialpedagogikkens primære legitimasjonsgrunnlag  1970 – har norsk spesialpedagogikk hatt en rik utvikling både som kunnskapsressurs, som premissgiver og som praktisk aktør i barnehagen og i opplæringssystemet

3 Hva er spesialpedagogikk?  Spesialpedagogikken tar for seg alle de problemer som knytter seg til arbeidet med å oppdra og undervise barn og unge som på grunn av funksjonshemninger har så store vansker med å lære at de får behov for særlig tilrettelagt opplæring (Rakel K. Rohde Næss)  http://www.spesial-pedagogikk.no/ http://www.spesial-pedagogikk.no/

4 Bredt register av funksjonshemninger:  Målgruppe (multihandikap, fysisk-motoriske vansker, spesifikke lærevansker (lese-, skrive-, regnevansker), migrasjonspedagogiske utfordringer, forskjellige kroniske lidelser. Autisme, barn/unge på sykehus, unge i fengsel, foreldreproblematikk, kompensatoriske oppgaver for eldre, utviklingshemmede  Har bidratt til utvikling av lærings-, og mulighetsperspektiv

5  Funksjonsdiskriminering (samfunnsinstitusjoner organisert på måter som marginaliserer grupper)  De fire S – er (svake, spredte, skjulte, sviktede) i skolen – betegnet som svake (s. 48)

6  Faget er praktisk – rettet mot en helhetsforståelse ifht vanskeligheter, årsaker til vanskeligheter og konkrete tiltak  Vanskene er ulike og sammensatte: Egenproblematikk hos barnet (funksjonshemninger) Forhold i barnets oppvekstmiljø

7 Tiltakene skal realiseres ut fra et lovverk http://www.lovdata.no/all/tl-19980717- 061-006.html http://www.lovdata.no/all/tl-19980717- 061-006.htmlOppgave: Sjekk loven – diskuter konsekvenser

8 Rettighetsspørsmål  Opplæringslover av 1998, kapittel 5 § 5.1 – rett til spesialundervisning Elever som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning § 5.2 – voksnes rettigheter § 5.7 – hjelp før opplæringspliktig alder

9 Spesialpedagogisk hjelp - kriterier  PPT må foreta en sakkyndig vurdering  Barnets funksjonsnivå avgjørende (ikke ”behov”)  Det fattes et enkeltvedtak som kan påklages  Flere instanser kan samarbeide om utredningsarbeidet  PPT utarbeide tiltak  Dersom ikke hjelpetiltak trådd fra PPT hjelper – henvise videre (for eksempel BUPA)

10 Fra individ til systemfokus  Aktivt arbeid for å begrense enkeltvedtak  Tilpasset opplæring for den enkelte fokuseres (fanger opp gråsone elevene)  Et samfunn for alle – en skole for alle (?)

11

12 Inkludering som mål og mulighet  Inkludering favner videre enn integrering (helhetlig lærings- og likeverdighetsperspektiv)  FN (1982-92) tiåret for funksjonshemmede – inkludering i et tilgjengelig samfunn (ideologisk rettesnor)  Demokratisk sinnelag; pedagogisk praksis som gir barn mulighet for en læring som medvirker til en harmonisk personlighetsutvikling – læreglede.  Gjøre slutt på nedverdigende behandling; forutsetter vurderingsformer og kartlegging med positive former. Beskrive positive egenskaper alle er bærere av

13 Mulighetsfokusering og optimisme – nye perspektiver for oppvekst, liv og læring  Empowerment – myndiggjøring av mennesker som søker hjelp og å sette fokus på muligheter fremfor deprimerende utsikter (verdig samhandling)  Aktørforståelse – positiv fokusering, selvtillit og optimisme. De som ikke lærer å ha tiltro til egne muligheter – negativ utvikling (atferdsvankskelig – pedagogisk invalid) Oppgave: side 54 – 61 Spesialpedagogikk  Enrichmentperspektivet,  En flerfaglig tilnærming,  Rettigheter og juridiske tilnærminger Diskuter – legg hovedpunktene frem muntlig

14 Diagnostikk og mulighetskartlegging  Medisinsk fagtradisjon; funksjonshemninger relatert til biologiske forhold (Tourette syndrom)  Likevel – spesialpedagogiske diagnoser er oftest av funksjonell karakter (spesifikke lærevansker, ikke nevrofysiologiske forhold)

15  Diagnostikk eller kartlegging omfatter 1.oppdaging (utløser rettigheter?) 2.beskrivelse (observasjon, tester, utredning) 3.forklaring (danner grunnlag for hjelp som kan være formålstjenlig) av bekymringsfulle forekomster og fenomener  Kartlegging individuelt (egenproblematikk) og på systemnivå (skole)  Sakkyndig vurdering – fokus på feilfunksjoner – diagnose utløser ressurser – etisk dilemma?

16 Læringsprosess som faglig forankring Holdninger innstillinger Kognitiv læring Sosial læring Emosjonell læring Handlinger (atferd)

17 Spesialpedagogikkens historie og idègrunnlag http://128.39.32.130/pedagogikk/spesped/Spesp ed_nett/Transper/Historiekronolog.htm http://128.39.32.130/pedagogikk/spesped/Spesp ed_nett/Transper/Historiekronolog.htmOppgave: Les igjennom oversikten og samtal på gruppene om denne. Ser dere utviklingstrekk? Velg ut viktige milepæler som bør huskes

18 Mot dagens samfunn  Førskolebarn får rettigheter før 1970  1975 fikk førskolebarn rett til spes.ped hjelp  1980 – desentralisering  1990 – omstrukturering og reformering  Senket skolestart L-97  10 – årig grunnskole  Krav på videregående utdanning med en Oppfølgingstjeneste som styrker det sosialdemokratiske prinsipp (OT, PPT)

19 Hjelpeinstanser/utredning  1. linjetjenesten (Kommune) PPT, barnevern, helsestasjon, sosialkontor  2. linjetjenesten (Fylke) BUPA, Habiliteringstjenesten (Glenne, Solvang)  3. linjetjenesten (Stat) kompetansesenter, sykehus, barne- og familievern, rusomsorg

20 Tester  Standardiserte tester – grunnlag for sakkyndig vurdering  Stress?  Hva måler man egentlig?  Resultater valide?  Hvordan brukes informasjonen?  På let etter svakhet/feilutvikling?  Minoritetsgrupper?


Laste ned ppt "Innføring i spesialpedagogikk Forelesning med Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold A2A og A2B Kilder: Befring, E. og Tangen R.: Spesialpedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google