Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Et kritisk blikk på Rammeplanen Høgskolen i Vestfold 25.10.06 1.Utgangstanker 2.Bakgrunn for lesningen av Rammeplanen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Et kritisk blikk på Rammeplanen Høgskolen i Vestfold 25.10.06 1.Utgangstanker 2.Bakgrunn for lesningen av Rammeplanen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Et kritisk blikk på Rammeplanen Høgskolen i Vestfold 25.10.06 1.Utgangstanker 2.Bakgrunn for lesningen av Rammeplanen 3.Reaksjoner på Rammeplanen 4.Forestillinger om barn 5.Synet på barn i Rammeplanen 1.Barn som aktivt handlende subjekt 2.Barndommen som mangelsykdom 3.Human beings eller human becomings 4.Verbene og fagområdene 6.Nye posisjoner? 7.Barna som medskapere DISPOSISJONDISPOSISJON

2 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold ”Jeg prøver å skifte mening så ofte jeg kan!” (Steinsholt, 2006) Metode Å presentere en av mange mulige lesninger UTGANGSTANKERUTGANGSTANKER Mine ”utgangstanker”

3 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Et ønske om å utfordre forståelser: - (fordrer kritisk tenkning) kanskje mer enn å yte teksten full rettferdighet - å velge ut og å sette ting på spissen - å utfordre vår tendens til å tenke i motsetningspar som gjensidig utelukker hverandre; finnes det mulighet for å tenke både-og? Mine ”utgangstanker” UTGANGSTANKERUTGANGSTANKER

4 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Hvilken bakgrunn leser jeg rammeplanen ut fra? Endring i synet på barn Fra barn som objekter (for de voksnes arbeid)…. til barn som subjekter BAKGRUNNFORLESNINGENBAKGRUNNFORLESNINGEN

5 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Hva innebærer det å bli sett som subjekt? Å bli sett som aktiv medskaper av mening, kunnskap og kultur. Å være med å ta agentskapet i eget liv Å bli sett som et menneske med egne intensjoner, fokus og følelser Å gis rett til egne opplevelser BAKGRUNNFORLESNINGENBAKGRUNNFORLESNINGEN

6 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Hva må det ”nye” synet på barn ”sloss mot”? Tradisjonelle tankemønstre, som kanskje ikke er døde og begravet? Årsak- virkning Egenskapstenkning Mangeltenkning (Elisabeth Nordin-Hultmann, 2005) BAKGRUNNFORLESNINGENBAKGRUNNFORLESNINGEN

7 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Reaksjoner på Rammeplanen ”Den reviderte rammeplanen gjør barnehagens pedagogiske mandat tydeligere. Styrere og pedagogiske ledere får i denne planen et uttrykt ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av det pedagogiske innholdet i barnehagen.” ”Rammeplanen gir barnehagen et stort ansvar for barns læring og omsorg” (Faktaark 2006:4, Utdanningsforbundet) REAKSJONERPÅRAMMEPLANENREAKSJONERPÅRAMMEPLANEN

8 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Fra barnehagemiljøet er reaksjonene overveiende positive Når alle er enige, er det på tide å bli urolig! Finnes ingen motforestillinger? REAKSJONERPÅRAMMEPLANENREAKSJONERPÅRAMMEPLANEN

9 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Rammeplanen er full av døde begreper; nekrofil pedagogikk. Rammeplanen viser en barnefiendtlig pedagogikk som produserer marginaliserte barn Rammeplanen inneholder et mylder av klisjeer. Rammeplanen produserer en retning for vår tenkning, den holder vår tenkning fast (i det gamle) i våre forestillinger om barn og barndom. (Kjetil Steinsholt, mai 2006) REAKSJONERPÅRAMMEPLANENREAKSJONERPÅRAMMEPLANEN

10 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Forestillinger om barn Forestillingene våre er både historisk og kulturelt betinget, altså ikke naturgitt ”Når man interesserer seg for egne og andres tatt-for-gitt-forestillinger, dekonstruerer/plukker man fra hverandre hva man tenker som sant om for eksempel utvikling og læring, for å reflektere over det, analysere det, kritisere det og motstå den forførende kraften som kommer av at vi kjenner disse forestillingene ut og inn”. Jo mer du vet om hvordan dine tatt-for-gitt- forestillinger er konstruert, desto lettere er det å yte motstand mot disse forestillingene”. (Lenz Taguchi) FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

11 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Motsetningspar i språket (Derrida) VOKSEN KOMPETENT MODEN RASJONELL STERK SIVILISERT FERDIG barn inkompetent umoden irrasjonell svak usivilisert uferdig FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

12 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold HVA ER ET LITE BARN? Folk med tilknytning til barnehage-sektoren og/ eller førskolelærerutdanningen i Østfold svarer: ”ET BARN ER ET MENNESKE” ”Menneske”, egen person/individ, fullverdig, levende vesen, et komplett menneske, et lite menneske, et sammensatt menneske, et under, har egne tanker, behov og følelser, unikt, egen identitet, et levende individ… ”BLANKE ARK”/UBERØRT Ekte, ikke formet, naturlig, uskyldig, møter verden med åpne øyne, tillitsfull, åpen, uforbeholdent, uhemmet, godtroende, naiv, lever i en verden med mye lek og lite alvor, ubeskrevet blad, ærlig… FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

13 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold ”SÅRBART/PRISGITT OMGIVELSENE” Prisgitt omverdenen, ”svamp”, forsvarsløs, trenger beskyttelse, hjelpeløs, sårbar, trenger kjærlighet, trenger omsorg, mottakelig for alt, må tas vare på, ”TRENGER STIMULANS FOR Å UTVIKLE SEG ” Ikke ferdig utviklet, små, reserverte, uten mange erfaringer, avhengig av stimulering, uvitende, styrt av kroppslige behov, prøver grenser… ”EN ENERGIBUNT/FULL FART” Utforskende, kan mye, har ferdigheter, kroppslig aktiv, nysgjerrig, spør mye, sosial, lekende, skapende, full av potensialer FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

14 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Påpeking av hva barna gjør med oss voksne; Hvor slitsomt det er: ” Våkenetter, Bærsjebleier, Glad jeg er ferdig med det!. Skrik, bråk, gulp og bærsj” Hvor mye man må forsake når man har/er sammen med barn: ”Mangel på sex” Hvor sjarmerende de er: ”Sjarmører, morsomme, herlige” Folk utenfor førskolelærerutdanningen svarer: FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

15 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Personalet i en småbarnsavdeling skriver: ” Barna er også i stor grad i stand til å organisere en form for rollelek, som for eksempel tog- og bussturer” ”…og gleder seg over de små tingene de opplever sammen” FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

16 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN ”Under disse forutsetningene vil det for hver krone investert i ferdighetsstimulerende førskoletiltak være brutto gevinster på 1,4 – 4,5 kroner, altså til dels betydelig større enn investeringen. Det gir en avkastning på 40 til 350 prosent”. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende tiltak. (SØF-rapport nr 04/06) Barn som investeringsobjekt

17 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold En representant for Utdanningsforbundet uttrykker ”Små barn er også lærende mennesker” Vi nærmer oss maktens korridorer. Hva med kunnskapsdepartementet? FORESTILLINGEROMBARNFORESTILLINGEROMBARN

18 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Hvilke fore- stillinger om barn kan man lese ut fra denne Illustrasjonen? En del av illustrasjonene som går igjen i Rammeplan for Barnehagen (2006) SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

19 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold 1. Versjon fra departementet SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

20 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold 2. versjon SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

21 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Kort innpå 87 treff på ”utvikl” i Rammeplanen (Kjetil Steinsholt, 2006) Steinsholt oppfordrer oss til å finne undringens labyrinter Jeg spør: Hvem skal undre seg/stille spørsmål i rammeplanen? Hvor er de voksnes undring, de voksnes mot og vilje til å la barnas hjertebank drønne i veggene? SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

22 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Rammeplanens ulike deler Kap. 1 og 2 Verdigrunnlag Barn og barndom Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Inkluderende fellesskap, Samiske barn Omsorg, Lek, Læring Oppdragelse, Sosial kompetanse, Språklig kompetanse, Barnehagen som kulturarena Spor av pedagogikk Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Spor av fag Hvilken av de to delene er dominerende? SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

23 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold ”Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring” (s. 7) ”Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær” ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg” (s. 15) ”Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner. Barn fortolker sine inntrykk og skaper mening ved å leke og gi form til det de er opptatt av”. (s. 16) Sitater der barnet konstrueres som et aktivt handlende subjekt SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

24 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Handlende subjekt eller? SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

25 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold ” I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn”. ”Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre ” ”Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter” Barndommen som mangelsykdom SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

26 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Human becomings 1. ”Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem ” 2. ”Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet”. 3. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. 4. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. 5. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse 6. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

27 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Fagområdene Generelt: ”barnehagen SKAL BIDRA til at barna…” Barna FÅR UTVIKLER BLIR ERFARER OPPLEVER LYTTER De voksne GIR /TILBYR SØRGER FOR SKAPER TILRETTELEGGER OPPMUNTRER STIMULERER STØTTER BRUKER/NYTTER ARBEIDER SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

28 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold ”Vi må øve oss på hva det vil si å motta barn som en gave. Ikke møte dem for noen skarve resultaters skyld” Vi må åpne opp for de saftige skrubbsårs pedagogikk! Finne undringens labyrinter (Kjetil Steinsholt, Trondheim 2006) Hvem skal undre seg/stille spørsmål i Rammeplanen? Barna Hvor er de voksnes undring, de voksnes mot og vilje til å la barnas hjertebank drønne i veggene? SYNETPÅBARNIPLANENSYNETPÅBARNIPLANEN

29 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold De voksne FÅR UTVIKLER BLIR ERFARER OPPLEVER LYTTER Barna GIR/TILBYR SØRGER FOR SKAPER OPPMUNTRER STØTTER STIMULERER BRUKER/NYTTER ARBEIDER FREMMER VISER LAR INSPIRERER NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER?

30 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold …å finne barnas lyst, mot og kraft… gjennom å se barna som medskapere - av kultur og samværsformer - av kunnskap - av identiteter BARNASOMMEDSKAPEREBARNASOMMEDSKAPERE

31 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER? NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER? Barna som medskapere av kultur og samværsformer For eksempel: - ”atmosfæriske” bidrag - lek som samværsform - barns etiske forestillinger

32 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Barna som medskapere av kunnskap NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER? NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER? For eksempel: - å finne rammeplanens fagområder i eventyrlige hverdager - å finne rammeplanens fagområder i det ualminnelige

33 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Barna som medskapere av identiteter NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER? NYEPOSISJONER?NYEPOSISJONER? For eksempel å skape seg selv og andre gjennom: - tilknytning til andre - intersubjektive delinger av følelser, fokus og intensjoner) - medvirkning

34 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Dette rare livet, som hver og en har bare ett av. Som beveger og berører, uten angrefrist og klagerett. Dette livet, som ikke kan begripes kun med tankens og logikkens kraft. Som ikke lar seg fange i et ruteark av grått papir. Dette livet, som svinger over høydedrag og nedad bakker. TILSLUTTTILSLUTT

35 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Som tar tøffe tak i verden, for til slutt å leke med den. Dette livet, som renner over av champagne, og som drukner i en svart tragedie. Som forskrekker og fortryller. Det sitter i fingrene, i øyelokket og på fanget, dette livet. En pekefinger, et pust og et blikk forteller om en vilje og en lyst. Lysten til å kjenne strenger mellom to, og tre og flere.

36 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Lysten avler drømmer, men her i dette rommet skrives ikke drømmene, de leves kanskje kun, i øyeblikk og i sekund. De levde drømmer fordrer noen som vil være nær, men likevel sin egen. Så kan sporene settes i sandkasse og dokkekrok, i gangen og ved spisebord.

37 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Pust bebodd av grøt. Bleier full av dagens produksjon. Bankende skjeer, ertende øyne og føttenes stille protest når støvlene skal på. ”Count me in!” Raske ben går rett til handling ved et skrik og ved et fall. Ingen er for liten, ingen er for stor. Vi er, tross alt, tilstede her på jorden for å gjøre livet så lett som mulig for hverandre

38 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Vennlige smil og tilfredse sukk legges ut ”to whom it may concern”. Folk på farten, hit og dit, opp og ned, bort og frem. Kaos sier noen, heftig virke hevder andre. Blikk fulle av det alvoret livet krever. Folk som gransker og som granskes. Så legges merke til en hånd som veiver, man lar sin egen følge etter. To hender blir til flere.

39 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Begeistret gjentas veivingen, den favner hele gruppa. Om og om igjen bekreftes for- bindelsene og handlingene… Menneskelige bølger som pisker opp det pedagogiske havet, så det får skumtopper av bevegelig fryd, av hissig vilterhet. Dette er små- barnas levende, leende, levde liv.

40 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Vaggende småbarn med tyngden godt plassert bakpå og nedpå løper og hopper, danser og detter. De sykler og synger, bygger og bråker. Leker leken og lekes av leken. Ikke uten etisk tilsnitt, forestillinger om livet sammen. Hvordan det bør leves, hvordan det bør ordnes. Mitt og ditt, først og sist, jeg og du.

41 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Livet er mangfoldig og flertydig, og har kun en garanti; det forandres og forandrer. Hvem har sagt at eventyret ikke kan skjule seg hvor som helst? I mandags morgen eller torsdag midt på dagen. Under puta og ved hyllekanten. Kanskje er det kun for voksne at det vante er så vanlig. Det er livet det handler om, det her. Intet mindre og ikke mer.

42 Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Dette rare livet, som bringer oss til himmels, mens vi lever her på jorden. Nyt det, bokstavelig talt i bøtter og spann. Jeg vet at plutselig har dette rare livet tapt for tiden, og gått under jorden.


Laste ned ppt "Ninni Sandvik Høgskolen i Østfold Et kritisk blikk på Rammeplanen Høgskolen i Vestfold 25.10.06 1.Utgangstanker 2.Bakgrunn for lesningen av Rammeplanen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google