Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Camilla Wiig, 26.0kt.2011.HIVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Camilla Wiig, 26.0kt.2011.HIVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Camilla Wiig, 26.0kt.2011.HIVE

2 Agenda Sentrale begrep fra vurderingsfeltet 10 prinsipper for Vurdering for læring Praktisk arbeid med prinsippene Sentrale dokumenter Gjennomgang av mappeoppgave for norsk gruppen Camilla Wiig, HIVE2

3 Mål for ukene: Studentene skal selvstendig og i fellesskap: – ha kunnskap om og kunne anvende ulike former for vurdering for og av læring – ha kunnskap om ulike vurderingsformer, samt reflektere over utfordringer og dilemmaer med å anvende vurderingsformene i praksis (Fra PEDU600 000 Pedagogikk i lærerutdanning for ungdomsstrinnet) Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 3

4 Temaer for perioden med Vurdering TemaFokusLitteratur Sentrale begreper innen vurdering Formativ, summativWittek, St. meld. 16, Vurderingsforskriften Vurdering for/av læringModell i kap 6T. Slemmen, R. Engh MappevurderingUngdomsskolenDysthe, M. Øhra Kriterier for vurderingWittek Digitale mapperForskning på feltet.Engelstad, Smith, M. Øhra, B. Bratholm, ITU Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 4

5 5 ”Dersom vi vil finne sannheten om et utdanningssystem, må vi se på evalueringen. Hva slags kvaliteter ved studentene/elevene og arbeidene deres blir aktivt verdsatt og belønnet av systemet” (Rowntree 1987)

6 Vurderingens ulike funksjoner Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 6 Utvelging og sertifisering Gi studenten info om egen fremgang – gi grunnlag for videre læring og utvikling Gi institusjonen info om læringsmessige forhold Konsoliderende

7 Hovedformer for individvurdering Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 7 Formativ vurdering : Intervensjon i læringsprosessen, fokus på studentens utvikling og læring (”feedback”) Summativ vurdering: Avsluttende og kontrollerende vurdering. Hovedvekt på godkjenning, sertifisering evt. også rangering

8 Tendenser ift vurdering på ungdomsskoletrinnet Stor variasjon i lærernes tilbakemeldinger til elevene Karakterer er blitt satt på ulikt grunnlag Innsats teller i standpunktkarakteren Lite systematisk vurderingskultur (Dale og Wærness 2003 og 2006) Camilla Wiig, HIVE8

9 Elevundersøkelsen 2008 Omtrent 50% av elevene får informasjon om hva de bør gjøre bedre i mange eller de fleste fag Analysen viser at ungdomstrinnet må bli bedre på informative tilbakemeldinger og medbestemmelse når det gjelder vurdering. Egenvurdering, refleksjon rundt egen læring og dialog med medelever om læring er i liten grad blitt observert av forskere – (Skaar mfl. 2008, Danielsen mfl. 2009) Camilla Wiig, HIVE9

10 Helhetlig system for vurdering Nasjonale tiltak: Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Opplæringsloven Prinsipper for opplæring Læringsplakaten i Kunnskapsløftet St. meldinger Camilla Wiig, HIVE10

11 Læringsfremmende klasseromsvurdering Tydelige mål «Students can reach any target that they know about and that holds still for them» (Stiggins 2001) Involvere elevene i å lage kriterier Eksplisitt læring Eksempler som viser kvalitet Tilbakemeldinger som peker fremover Egen – og kameratvurdering Å finne bevis på læring Å kommunisere bevis for læring (Davis i Slemmen) Camilla Wiig, HIVE11

12 Camilla Wiig, HIVE12

13 10 veiledende prinsipper for vurdering FOR læring 1.Planlegging for læring 2.Bruk av tydelige mål 3.Bruk av kriterier som viser vei 4.Stille spørsmål som fremmer refleksjon 5.Konstruktive tilbakemeldinger 6.Muligheter for elevene til å få eierskap over sin egen læring 7.Aktivisere elevene som læringsressurser for hverandre 8.Finne bevis for læring ved bruk av flere vurderingsmetoder 9.Bruk av bevisene til å tilpasse opplæringen 10.Involvering av hjemmet Camilla Wiig, HIVE13

14 Oppgave 1.Lag grupper på 4 stk; 2 fra norsk og 2 fra matte 2.Velg 2 prinsipper for vurdering for læring og gjør rede for disse faglig 3.Gå sammen med en annen gruppe (nå er dere 8 stk sammen!) og velg deg en læringsvenn 4.Presenter din gruppes redegjørelse for prinsipper for din læringsvenn Camilla Wiig, HIVE14

15 Vurder redegjørelsen ut fra følgende kriterier: 1.Hva var bra med redegjørelsen faglig sett? 2.Hvordan var din læringsvenn forberedt? 3.Hvordan vil du vurdere din egen innsats? – Rød – Gul – Grønn Camilla Wiig, HIVE15

16 Camilla Wiig, HIVE16

17 Agenda Sentrale begrep fra vurderingsfeltet 10 prinsipper for Vurdering for læring Praktisk arbeid med prinsippene Sentrale dokumenter Gjennomgang av mappeoppgave for norsk gruppen Camilla Wiig, HIVE17

18 Carpe Diem. Eksamen (YouTube) Camilla Wiig, HIVE18

19 Vurderingsforskriften (til opplæringsloven) Trådte i kraft fom august 2010 – Tydeligere fokus på elevmedvirkning i vurderingsvirksomhet – Realisere «vurdering for læring» – Felles for grunnskolen og videregående skole – Unntak er sluttvurdering i ungdoms – og videregående skole Camilla Wiig, HIVE19

20 Vurderingsforskriften (til opplæringsloven) «Forskriften angir elevens, lærlingens og lærekandidatens juridiske rettigheter på vurderingsfeltet, og dermed lærerens plikter.» – Dobsen, Engh 2010:21 Camilla Wiig, HIVE20

21 Bakgrunnen for endringene «i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter » Stortingsmelding nr. 16 (2006 – 2007: 77) Camilla Wiig, HIVE21

22 Kunnskapsdepartementet sier det er 4 hovedutfordringer: 1.Regelverket er ikke klart nok 2.Lærerutdanningen og skolen mangler tilstrekkelig kompetanse i vurdering 3.Svak vurderingskultur og vurderingspraksis i skolen 4.Forsket lite på individvurdering i Norge Camilla Wiig, HIVE22

23 Oppdragsbrev fra Kunnskapsdep til Utdanningsdirektoratet (nr. 6 – 07) § 3-2. Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen eller lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i faget. Camilla Wiig, HIVE23

24 Underveisvurdering § 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf. § 3-2. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga. Camilla Wiig, HIVE24

25 Egenvurdering Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved bla å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling John Hattie (2009) § 3-12. Eigenvurdering «Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling» Camilla Wiig, HIVE25

26 Innhold Oppsummering av «Vurdering for læring i klasserommet» (Slemmen) – Slemmens modell kap 6 og del 2 – Et kritisk blikk på Slemmens syn på vurdering Sentrale dokumenter fra vurderingsfeltet «Vurdering for læring i fag» (Dobson og Engh) Camilla Wiig, HIVE26

27 Vurderingsforskriften 2011 Camilla Wiig, HIVE27

28 Kritisk blikk på Slemmens bok Innføring i teori; drøfter ikke sentrale teorier eller trekker frem ulike perspektiver og syn på vurdering Praktiske eksempler knyttet til skolen, men ikke til ulike fag Dobsen og Engh hevder det er ulike vurderingskulturer knyttet til ulike fag Savner definisjon av begrepet «kompetanse» som nå er utgangspunkt for sentral debatt om karakterer Camilla Wiig, HIVE28


Laste ned ppt "Vurdering for læring Camilla Wiig, 26.0kt.2011.HIVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google